14 ICm 284/2012
Jednací číslo: 14 ICm 284/2012-69 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 14040/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 140, PSČ 280 02, IČ: 46350811, zastoupeného JUDr. Blankou Faltýnkovou, advokátkou se sídlem nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, proti žalované Ing. Ivaně Zálešákové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál, insolvenční správkyni dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 s e v y l u č u j í movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012, v opraveném rozpisu položky m38, a to líh v množství 28.503 la-položka č. m38/144, který se nachází v provozovně dlužníka Pokračování 14ICm 284/2012 na adrese Mikulovice, Hlavní 325, PSČ 790 84, a to ve skladovací nádrži č. 2 modré barvy s evidenčním číslem 150103 a ve skladovací nádrži č. 3 barvy nerez s evidenčním číslem 1465.

II. Žaloba, kterou se žalobce domáhal, aby žalovaná vydala žalobci z částky výtěžku zpeněžení movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012, v opraveném rozpisu položky m38, a to alkoholických výrobků:

m38/117 Stalinovy slzy Sour Apple 16% 0,7 l 2160 kusů m38/118 Stalinovy slzy Sour Apple 16% 1,0 l 318 kusů m38/119 Stalinovy slzy Mellow Cherry 16% 0,7 l 1926 kusů m38/120 Stalinovy slzy Sweet Strawberry 16% 0,7 l 648 kusů m38/121 Stalinovy slzy Peach 21% 0,7 l 1035 kusů m38/122 Stalinovy slzy Peach 21% 1,0 l 684 kusů m38/123 Kokosový likér 21% 0,5 l 1224 kusů m38/124 FL Peprmint likér 20% 0,5 l 1008 kusů m38/125 FL AA Peprmint likér 35% 0,5 l 408 kusů m38/126 Hooks Gin 37,5% 0,7 l 1080 kusů m38/127 Absinthium 1792 Black 70% 0,7 l 84 kusů m38/128 Absinthium 1792 Red 70% 0,2 l 288 kusů m38/129 Absinthium 1792 Red 70% 0,7 l 180 kusů m38/130 Napoleon Dupond 33% 0,7 l 3162 kusů m38/131 Meruňka 35% 0,5 l 492 kusů m38/132 FL AA Meruňka 35% 0,5 l 1344 kusů m38/133 Meruňka 35% 1,0 l 150 kusů m38/134 Stalinovy slzy Bitter Plum 16% 0,7 l 1746 kusů m38/135 Beethoven 30% 0,5 l 1644 kusů m38/136 Punč 21% 0,5 l 6060 kusů m38/137 Šternberský hradní 0,5 l 1344 kusů

částku ve výši 84.334,30 Kč, s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 02.02.2012 se žalobce domáhal po žalovaném, aby vyloučil z majetkové podstaty dlužníka líh kvasný velejemný v množství 28.977 le a hotové výrobky na skladě dlužníka vyrobené z lihu dodaného žalobcem, tak jak jsou uvedeny ve výroku II. tohoto rozsudku. Žalobu odůvodnil tím, že žalobce jako přihlášený věřitel je účastníkem insolvenčního řízení ve věci dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471, které je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011. Dne 12.01.2012 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalované, že provedla soupis majetkové podstaty dlužníka a do majetkové podstaty kromě jiného zahrnula i líh ve vlastnictví žalobce a výrobky obsahující tento líh. Žalobce oznámil písemně žalované dne 12.12.2011, že uplatňuje vlastnické právo na movitý majetek, tj. část množství lihu kvasného rafinovaného velejemného a hotové výrobky obsahující jím dodaný a dlužníkem neuhrazený líh, jež se nachází v dispozici dlužníka a na nichž je v rozporu s § 72 zákona č. 337/1992 Sb. zřízeno zástavní právo správcem daně. Žalovaná však přesto uvedený majetek žalobce zahrnula do majetkové podstaty dlužníka. Žalobce dále uvedl, že na základě kupní smlouvy ze dne 30.11.2009 a dne 04.12.2009 prodal dlužníku:

1) líh kvasný velejemný v množství 32.469 le za částku 656.847,87 Kč, dodávka ze dne 28.12.2009, vyúčtovaná fakturou č. 80100553 ze dne 28.12.2009, se splatností 11.01.2010;

2) líh kvasný velejemný v množství 32.179 le za částku 656.451,60 Kč, dodávka ze dne 15.02.2010, vyúčtovaná fakturou č. 80100762 ze dne 15.02.2010, se splatností 01.03.2010;

3) líh kvasný velejemný v množství 31.818 le za částku 649.087,20 Kč, dodávka ze dne 28.04.2010, vyúčtovaná fakturou č. 80101160 ze dne 28.04.2010 ,se splatností 12.05.2010.

V čl. 6 kupní smlouvy byla sjednána výhrada vlastnického práva ke zboží tak, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve po jeho úplném zaplacení. Zboží dodané na základě shora uvedených dodávek v celkovém množství 96.466 le dlužník neuhradil a v souladu s čl. 6 kupní smlouvy na něj vlastnické právo k předmětnému zboží nepřešlo. Kontrolou účetních dokladů koncem roku 2010 žalobce zjistil, že dlužník shora uvedené zboží neuhradil, proto jej vyzval k tomu, aby cenu zboží uhradil anebo jej žalobci vrátil. Dlužník reagoval tak, že je v druhotné platební neschopnosti, zboží částečně zpracoval na výrobky obsahující líh a zboží ani výrobky z něj vyrobené žalobci vydat nemůže, protože na zboží i výrobcích obsahujících líh vázne zástavní právo zřízené Celním úřadem Šumperk. Zároveň sdělil žalobci, že z dodaného zboží má na skladě 28.977 le lihu, který je uskladněný v nerezových tancích o objemu 22.000 l a 23.000 l a zbývající zboží zpracoval do výrobků, které skladuje ve svém skladu a které specifikoval v Seznamu hotových výrobků na skladě TRUL DISTILLERS vyrobených z lihu dodaného BIOFERMEM a.s. (název a množství výrobků-viz výrok II. rozsudku a dále je u každého druhu výrobku uvedeno datum výroby). Tato tvrzení doložil pohyby na skladové kartě, na které eviduje veškeré příjmy a výdeje do výroby lihu dodaného žalobcem. Výzvou ze dne 28.12.2010 vyzval žalobce Celní úřad Šumperk ke zrušení zástavního práva ke zboží a k výrobkům dlužníka, které obsahují líh

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012 dodaný žalobcem, protože se jedná o majetek ve vlastnictví žalobce, který ke zřízení zástavního práva nedal souhlas. Ke zrušení zástavního práva nedošlo a ohledně jeho zrušení je vedeno zvláštní řízení. Žalobce považuje zahrnutí lihu v množství 28.977 le do majetkové podstaty za neoprávněné, neboť je jeho výlučným vlastníkem. Dlužník vlastnické právo k dodanému lihu nenabyl, neboť jej žalobci neuhradil a v souladu s čl. 6 kupní smlouvy na něj vlastnické právo nepřešlo. Stejně tak žalobce považuje zahrnutí hotových výrobků obsahujících líh dodaný žalobcem dle uvedeného seznamu za neoprávněné, neboť dlužník zpracoval cizí věc (líh ve vlastnictví žalobce), ačkoli mu bylo známo, že mu nepatří a za tohoto stavu může žalobce jako vlastník věci žádat o její vydání a navrácení do předešlého stavu (§ 135b odst. 2 občanského zákoníku).

Podáním doručeným soudu dne 10.04.2014 žalobce doplnil skutková tvrzení v tom směru, že líh v množství 28.503 l.a.a. je v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012, v opraveném rozpisu položky m38 sepsán pod položkou m38/144 a líh velejemný v množství 12.683 l.a.a. pod položkou m38/145. Žalobce považuje zahrnutí lihu v množství 28.503 l.a.a. (položka m38/144) a lihu v množství 474 l.a.a. z celkového množství lihu 12.683 l.a.a. sepsaného pod položkou m38/145 za neoprávněné, neboť ohledně množství lihu 28.977 l.a.a. je jeho vlastníkem, a to na základě výhrady vlastnického práva, do úplného zaplacení kupní ceny sjednané v kupní smlouvě ze dne 04.12.2009, kterou uzavřel s dlužníkem. Dlužník zpracoval líh dodaný žalobcem do movitých věcí-alkoholických výrobků zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012, položka m38 ve znění opraveného rozpisu položky m38, a to movitých věcí sepsaných po položkou č. m38/117-m38/137. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-B 31 ze dne 17.12.2012 ve znění opravného usnesení č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-B 39 ze dne 14.02.2013 byl dán souhlas k prodeji těchto alkoholických výrobků mimo dražbu. Podle výroku II. tohoto usnesení bude z částky výtěžku zpeněžení uvedeného majetku odečtena částka ve výši 84.334,30 Kč, která bude deponována u insolvenční správkyně do doby pravomocného rozhodnutí tohoto incidenčního sporu. Deponováním částky ve výši 84.334,30 Kč, což je částka rovnající se hodnotě lihu ve vlastnictví žalobce a obsaženého v uvedeném majetku, do doby rozhodnutí o tomto incidenčním sporu, podmínil žalobce svůj souhlas ze dne 22.10.2012 s prodejem uvedeného majetku.

Žalobce dále doplnil skutková tvrzení tak, že zástavní právo k lihu ve vlastnictví žalobce bylo zřízeno rozhodnutím Celního úřadu Šumperk č.j. 4543-16/2010-096200-021 ze dne 24.06.2010. Dne 28.12.2010 vyzval žalobce Celní úřad Šumperk ke zrušení zástavního práva k lihu a k výrobkům dlužníka, které obsahují líh dodaný žalobcem, protože se jedná o majetek ve vlastnictví žalobce, který ke zřízení zástavního práva nedal souhlas. Dne 07.01.2011 vyzval Celní úřad Šumperk žalobce, aby prokázal, že předmět zástavy je totožný se zbožím, které žalobce dodal dlužníku. K žádosti žalobce sdělil dlužník žalobci dne 24.01.2011, že na jeho skladu se nachází 28.977 l.a.a. dodaného žalobcem, který je uskladněný v nerezových tancích o objemu 22.000 l a 23.000 l a tuto skutečnost doložil pohyby na skladové kartě, kterou přiložil a dále přiložil seznam hotových výrobků z lihu dodaného žalobcem. Uvedené sdělení a doklady dlužníka, kupní smlouvu, průvodní doklady a faktury předložil žalobce Celnímu úřadu Šumperk k prokázání svého vlastnického práva k lihu. Posléze zaslal žalobce urgenci adresovanou z důvodu změny místní příslušnosti Celnímu úřadu Krnov podáním ze dne 04.07.2011. Rozhodnutím Celního úřadu Krnov č.j.

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

6211-2/2011-096300-021 ze dne 05.08.2011 správce daně nevyhověl žádosti žalobce o zrušení zástavního práva a zástavní právo nezrušil. Předmětné rozhodnutí napadl žalobce odvoláním a Celní ředitelství Ostrava rozhodnutím č.j. 6832-2/2011-140100-21 ze dne 13.12.2011 prohlásilo napadené rozhodnutí Celního úřadu Krnov za nicotné a rozhodnutím č.j. 28/2012-140100-21 ze dne 03.01.2012 řízení zastavilo. Dne 02.05.2012 žalobce na Celním ředitelství v Ostravě zjistil, že tento správce daně dne 15.03.2012, pod č. 717-2/2012 -140100-21 zaslal Generálnímu ředitelství cel předkládací zprávu a spisový materiál k podnětu k přezkumnému řízení rozhodnutí Celního úřadu v Šumperku o zřízení zástavního práva ze dne 24.06.2010. Dne 10.05.2012 zaslalo Generální ředitelství cel žalobci sdělení ve věci přezkoumání rozhodnutí o zřízení zástavního práva, že ve věci posouzení vlastnictví lihu vyčká rozhodnutí o tomto incidenčním sporu o vyloučení věci z majetkové podstaty. Žalobce má za to, že žalovaná při soupisu lihu do majetkové podstaty a výrobků z něj vycházela z úvah správce daně, tak jak vyplývají z těchto rozhodnutí a jejich odůvodnění (viz níže).

Žalobce je vlastníkem lihu, který dlužník zpracoval do movitých věcí-alkoholických výrobků sepsaných v položce m38/117-137 majetkové podstaty a vzhledem k tomu, že tyto výrobky již byly v insolvenčním řízení prodány mimo dražbu, domáhá se žalobce vydání částky 84.334,30 Kč, která se rovná hodnotě lihu obsaženého v uvedených výrobcích, kdy tato částka je deponována na účtu žalované jako insolvenční správkyně do pravomocného skončení tohoto incidenčního sporu. Na základě toho žalobce navrhl podáním ze dne 10.04.2014 připuštění změny žaloby ve znění, jak o ní soud rozhodl ve výrocích I. a II., přičemž u jednání dne 20.08.2014 upřesnil petit v tom směru, že předmětný líh se nachází v provozovně dlužníka na adrese Mikulovice, Hlavní 325, PSČ 790 84, a to ve skladovací nádrži č. 2 modré barvy a ev. č. 150103 a ve skladovací nádrži č. 3 barvy nerez a ev.č. 1465, kdy předmětná evidenční čísla skladovacích nádrží vyplývají z odůvodnění rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 05.08.2011, č.j. 6211-2/2011-096300-021. Dále vzal žalobce u jednání dne 20.08.2014 žalobu zpět v části o vyloučení lihu v množství 474 le, který byl sepsán v položce m38/145 soupisu majetkové podstaty, a tedy v bodě I. petitu se domáhal toliko vyloučení lihu sepsaného pod položkou m38/144 v množství 28.503 le. Vzhledem k tomu, že žalovaná s částečným zpětvzetím žaloby souhlasila, soud usnesením ze dne 20.08.2014 řízení v části o vyloučení lihu v množství 474 le z položky m38/145 zastavil a současně připustil změnu žaloby, tak jak ji žalobce navrhl v podání ze dne 10.04.2014 a u jednání dne 20.08.2014.

U jednání žalobce dále doplnil, že mezi ním a dlužníkem nebyla žádná dohoda v tom směru, že by dlužník nesměl zpracovávat líh ještě před jeho úhradou v důsledku výhrady vlastnického práva, přičemž zpravidla odběratelé líh zpracovávají ihned po jeho dodání. Dlužník byl dlouhodobým obchodním partnerem žalobce. O tom, že Celní úřad Krnov neoprávněně zřídil zástavní právo na majetku žalobce, svědčí rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 09.09.2011, ze kterého vyplývá, že vyňal z daňové exekuce mimo jiné majetek v položce 141, tj. líh v tancích v množství 28.843 la a dále, že z moci úřední vyňal položku č. 140, tj. líh velejemný v nádrži v množství 11.999 la. Předmětné rozhodnutí naznačuje nezákonný postup celního úřadu při zřízení zástavního práva na věcech ve vlastnictví žalobce bez souhlasu a vědomí žalobce, přičemž každé další rozhodnutí celního úřadu již možno

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012 vyhodnotit jako účelové rozhodnutí na podporu nesprávného prvotního rozhodnutí o zřízení zástavního práva.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a uvedla, že žalobce požádal o vrácení předmětného lihu a hotových výrobků oznámením ze dne 12.12.2011. Již před prohlášením úpadku dlužníka se žalobce dožadoval vrácení uvedeného lihu a výrobků z něj po příslušném celním úřadu, který mu však nevyhověl a při zrušení daňového skladu dlužníka tento kvasný rafinovaný velejemný líh zatížil spotřební daní a nedoplatek na této spotřební dani uplatnil Celní úřad Krnov jako věřitel v insolvenčním řízení dlužníka. K předmětnému lihu a hotovým výrobkům uplatňuje zajištěnou pohledávku věřitel Factoring České spořitelny a.s. a dále věřitel Celní úřad Krnov. Insolvenční správce vyzval jak věřitelský výbor, tak i zajištěné věřitele k vyjádření, zda souhlasí s vrácením lihu a výrobků z něj žalobci, avšak souhlas neobdržel. Žalovaná by navíc mohla předmětné movité věci žalobci vydat pouze ve spolupráci se souhlasem celního úřadu, neboť z jeho strany by muselo dojít k oddanění zboží, čímž by došlo ke snížení pohledávky věřitele a líh v takovém objemu, pokud je zatížen spotřební daní, není možné převážet, ani vydat do daňového skladu. Žalovaná dále uvedla, že je třeba přihlédnout k tomu, že žalobce požaduje vydat i hotové výrobky, přičemž hodnota lihu v něm obsaženého tvoří zhruba 35-40 % hodnoty výrobků.

Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle insolvenčního zákona. Je tedy třeba ve smyslu § 225 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) zkoumat, zda a) označený majetek byl pojat správcem do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo, c) žalovaným je insolvenční správce, d) v době, kdy soud rozhoduje, nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě a e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokáže, že tato neměla být do soupisu zařazena a právo, které vylučuje její soupis do podstaty, svědčí žalobci.

Splnění podmínek uvedených pod písmenem a) až d) vyplývá z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011, když v rámci insolvenčního řízení vedeného pod touto spisovou značkou probíhá předmětný incidenční spor. Soud tedy konstatuje, že usnesením č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-A14 ze dne 16.11.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 a insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Ivana Zálešáková, proti které směřuje vylučovací žaloba. Následně usnesením sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011-B7 ze dne 24.01.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Insolvenční řízení nadále trvá. Do soupisu majetkové podstaty dlužníka byly dne 10.01.2012 sepsány pod položkou m38: zásoby alkoholu dle přiloženého seznamu (list 1-4 od registračního čísla 10097 do 51000), přičemž v přiloženém seznamu je uveden mj. líh v množství 28.503 (bez uvedení jednotky) pod registračním číslem 50100 a líh velejemný v množství 12.683 (bez uvedení jednotky) pod registračním číslem 50102. V doplněném soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012 (B-27) je v rozpisu položky m38, který je součástí soupisu majetkové podstaty, sepsán líh

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012 v množství 28.503 pod položkou m38/144 a líh velejemný v množství 12.683 pod položkou m38/145. Ostatní majetek (alkoholické výrobky z lihu již vyrobené), jehož vyloučení se žalobce původně domáhal, byl sepsán pod položkou m38/117-137. Z obsahu insolvenčního spisu soud dále zjistil, že žalobce jako věřitel č. 3 podáním ze dne 22.10.2012 udělil souhlas s prodejem výrobků obsahujících líh věřitele (viz položka m38/117-137) za podmínky, že z částky dosažené zpeněžením výše uvedených movitých věcí bude u insolvenční správkyně deponována částka ve výši 84.334,30 Kč, což je dle žalobce částka rovnající se hodnotě lihu obsaženého ve výše uvedených výrobcích, a to až do pravomocného ukončení tohoto incidenčního sporu. V doplněném soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012 (B-27) a ze dne 12.02.2013 je v rozpisu položky m38, který je součástí soupisu majetkové podstaty, sepsán líh v množství 28.503 pod položkou m38/144 a líh velejemný v množství 12.683 pod položkou m38/145. Usnesením ze dne 17.12.2012, č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-B31 ve znění opravného a doplňujícího usnesení ze dne 14.02.2013 č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-B39 byl insolvenční správkyni udělen souhlas k prodeji mimo dražbu movitých věcí-alkoholických výrobků zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012 v opraveném rozpisu položky m38, a to movitých věcí sepsaných pod č. m38/117-m38/137, přičemž z částky výtěžku zpeněžení uvedeného majetku bude odečtena částka 84.334,30 Kč, která bude deponována u insolvenční správkyně do doby pravomocného rozhodnutí incidenčního sporu vedeného pod sp. zn.. Usnesením ze dne 26.11.2013 č.j. KSOS 14 INS 14040/2011-B49 byl insolvenční správkyni udělen souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 17 (P19)-Faktoring České spořitelny, a.s., IČ: 25629352 ve výši 1.479.793,73 Kč, přičemž z odůvodnění usnesení vyplývá, že z výtěžku zpeněžení majetku ve výši 1.750.000,-Kč byla mj. odečtena částka 84.334,30 Kč, která bude deponována u insolvenční správkyně dle usnesení KSOS 14 INS 14040/2011-B39 do doby pravomocného rozhodnutí incidenčního sporu vedeného pod sp. zn.. Ke dni vyhlášení rozsudku je tedy líh sepsaný pod položkou m38/144 v množství 28.503 le nadále zapsán v soupisu majetkové podstaty. Žalobci bylo 12.01.2012 doručeno vyrozumění o soupisu movitých věcí do majetkové podstaty, přičemž vylučovací žaloba byla doručena soudu dne 02.02.2012. Vylučovací žaloba byla tedy podána včas ve lhůtě dle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně věcně legitimované osobě (insolvenční správkyni) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby jakožto incidenčního sporu.

U jednání dne 20.08.2014 oba účastníci učinili nesporným, že

1) žalobce dodal dlužníku třemi dodávkami ze dne 28.12.2009, 15.02.2010 a 28.04.2010 velejemný líh o objemu celkem 96.466 la; 2) dlužník nezaplatil žalobci takto dodaný líh vyúčtovaný fakturami č. 80100553 ze dne 28.12.2009, č. 80100762 ze dne 15.02.2010 a č. 80101160 ze dne 28.04.2010; 3) žalobce a dlužník si sjednali v kupní smlouvě ze dne 04.12.2009 výhradu vlastnického práva; 4) výsledky inventarizace ze dne 09.06.2010 provedené Celním úřadem v Šumperku, kterou bylo zejména zjištěno, že v nádrži č. 2 je líh v množství 21.044 la a v nádrži č. 3 je líh v množství 7.933 la, tj. celkem v nádrži č. 2 a č. 3 líh v množství 28.977 la; 5) líh dodaný žalobcem se nachází v nádrži č. 2 a č. 3; 6) vyrozumění o soupisu bylo žalobci doručeno 12.01.2012;

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

7) z lihu dodaného žalobcem dlužník vyrobil výrobky v druhu, množství a ve dnech tak, jak je obsahem seznamu hotových výrobků založeného na č.l. 36.

Soud provedl dokazování dalším obsahem insolvenčního spisu KSOS 14 INS 14040/2011, ze kterého zjistil a vzal za prokázáno:

-z vyhlášky KSOS 14 INS 14040/2011-A2 ze dne 09.08.2011, že k návrhu věřitele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. ze dne 01.08.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 (dále také jen dlužník );

-z přihláškového spisu P3, že žalobce jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dvě pohledávky v celkové výši 1.962.386,67 Kč, tj. pohledávku č. 1 ve výši 1.305.935,07 Kč, důvod vzniku: nákup lihu velejemného neutrálního, splatnost v částce 656.847,87 Kč od 11.01.2010 a splatnost v částce 649.087,20 Kč od 12.05.2010; pohledávku č. 2 ve výši 656.451,60 Kč, důvod vzniku: nákup lihu velejemného neutrálního, splatnost v částce 656.451,60 Kč od 01.03.2010;

-z výpisu z obchodního rejstříku, že společnost BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1655, přičemž předmětem podnikání společnosti je mj. výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů;

-z kupní smlouvy ze dne 04.12.2009, že tato byla uzavřena mezi žalobcem jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím, přičemž předmětem plnění byla dodávka lihu kvasného rafinovaného velejemného v období od 01.12.2009 do 30.09.2010 při celkovém odběru 400.000 l.e. za cenu 17,-Kč/l.e. (bez DPH) a přeprava bude prováděna autocisternou prodávajícího o obsahu zhruba 32.000 l; dle bodu 6 nabývá kupující vlastnické právo k jednotlivé dodávce zboží teprve po úplném zaplacení kupní ceny této dodávky a do úplného zaplacení kupní ceny zůstává dodané neuhrazené zboží z této dodávky výhradním vlastnictvím prodávajícího;

-1) z faktury č. 80100553 ze dne 28.12.2009, že žalobce vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 32.469 le částkou 656.847,87 Kč se splatností 11.01.2010; z průvodního dokladu č. 9001530482 a z dodacího listu č. 100259, že dlužník zboží převzal dne 29.12.2009;

-2) z faktury č. 80100762 ze dne 15.02.2010, že žalobce vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 32.179 le částkou 656.451,60 Kč se splatností 01.03.2010; z průvodního dokladu č. 1000100049 a z dodacího listu č. 351, že dlužník zboží převzal dne 15.02.2010;

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

-3) z faktury č. 80101160 ze dne 28.04.2010, že žalobce vyúčtoval dlužníku dodávku lihu velejemného neutrálního v množství 31.818 le částkou 649.087,20 Kč se splatností 12.05.2010; z průvodního dokladu, že v kolonce datum a čas ověření je uvedeno 28.04.2010 v 12.10 hod. a jako datum a čas odeslání údaj: 28.04.2010 v 22.00 hod.; k této dodávce se vztahuje dodací list č. 506;

-z vyrozumění o soupisu do majetkové podstaty ze dne 10.01.2012, že žalovaná vyrozuměla žalobce o zapsání lihu a výrobků obsahujících líh do majetkové podstaty dlužníka, když kontrolou bylo zjištěno, že veškeré hotové výrobky včetně lihu byly zatíženy spotřební daní a zapečetěny Celním úřadem v Krnově; insolvenční správkyně při sestavení soupisu majetkové podstaty vycházela z účetnictví dlužníka, skutečného stavu zásob a údajů poskytnutých Finančním úřadem v Krnově a Celním úřadem v Krnově; současně vyrozuměla žalobce o možnosti podání vylučovací žaloby ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto oznámení;

-z protokolu o přezkumném jednání ze dne 20.01.2012 a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, že pohledávka žalobce jako věřitele č. 3 byla zjištěna v přihlášené výši 1.962.386,67 Kč s tím, že pohledávky č. 1 i č. 2 jsou podmíněné s odkládací podmínkou, že věřitel požaduje vrácení lihu a v případě, že bude věřiteli zboží, které považuje za svůj majetek, vráceno zpět, bude přihlášená pohledávka vzata zpět, anebo bude upravena výše pohledávky; v případě, že soud rozhodne, že majetek je sepsán v majetkové podstatě oprávněně, bude věřitel požadovat úhradu pohledávky, tak jak bylo přihlášeno;

-z obsahu přihláškového spisu P 15 (věřitel č. 14: Celní úřad Krnov-nyní Celní úřad pro Moravskoslezský kraj), že Celní úřad Šumperk rozhodl dne 24.06.2010 pod č.j. 4543-16/2010-096200-021, že k zajištění daňové pohledávky, a to spotřební daně z lihu vyměřené na základě přiznání ke spotřební dani z lihu za zdaňovací období duben 2010 ze dne 20.05.2010 ve výši 16.168.335,-Kč, včetně příslušenství bylo zřízeno zástavní právo k lihu jemnému v celkovém množství 41.186,39 l.a.a., aromatům obsahujícím etanol v celkovém množství 3.247,81 l.a.a. a hotovým výrobkům v celkovém množství 20.451,66 l.a.a.; Celní úřad Krnov rozhodl dne 05.08.2011 pod č.j. 6211-2/2011-096300-021, že návrhu společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. o zrušení zástavního práva váznoucím na jeho majetku se nevyhovuje a zástavní právo se neruší, přičemž rozhodnutí odůvodnil mj. tím, že ze záznamu o příjmu a vydání lihu ve srovnání s fakturami dodaného lihu je zřejmé, že líh dodávaný odběrateli od jednotlivých dodavatelů byl v této evidenci veden odděleně; z tabulky je zřejmé, že množství lihu podle inventarizace provedené dne 09.06.2010 souhlasí s tvrzením ing. Pírka o množství lihu v jednotlivých nádržích, ale nekoresponduje se zůstatky lihu podle jeho druhu uvedených v záznamu o příjmu a vydání lihu za předpokladu, že líh označený jako líh je lihem dodávaným od společnosti BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., že líh označený jako vele je lihem dodávaným Moravským lihovarem Kojetín a.s. a že líh označený jako jemný je lihem dodávaným Krnovským lihovarem spol. s r.o. Dle tvrzení ing. Pírka byl v nádrži č. 1 skladován líh dodávaný Moravským lihovarem Kojetín a.s. (v této nádrži zjištěno 12.209 l) a v nádrži č. 2 a č. 3 dle

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

potřeby líh dodávaný společností BIOFERM-lihovar Kolín, a.s. nebo líh dodávaný Krnovským lihovarem spol. s r.o. Pokud by tomu tak bylo, mělo by dle celního úřadu v nádrži č. 1, podle záznamu o příjmu a výdeji lihu být 12.683 l.a.a., avšak v této nádrži podle inventarizace zůstalo 12.209 l.a.a., tj. o 474 l.a.a. méně, než činí zůstatek lihu označeného jako vele v záznamu o příjmu a vydání lihu. Při součtu množství lihu v nádrži č. 2 a č. 3 je rozdíl opačný. Dle tvrzení Ing. Pírka je v nádržích č. 2 a č. 3 uskladněn zůstatek lihu žadatele v celkovém množství 28.977 l.a.a.. Pokud by tomu tak bylo, mělo by v nádržích č. 2 (evidenční číslo 150103) a č. 3 (evidenční číslo 1465) podle záznamu o příjmu a výdeji lihu být celkem 28.503 l.a.a., avšak v těchto nádržích podle inventarizace zůstalo 28.977 l.a.a., tj. o 474 l.a.a. více, než činí zůstatek lihu označeného jako líh v záznamu o příjmu a vydání lihu. Celní úřad dospěl k závěru, že stav množství lihu v nádržích podle předpokládaného druhu lihu v nich umístěného (lihu od obou dodavatelů) neodpovídá stavu zůstatků těchto druhů lihu podle záznamu o příjmu a vydání lihu a nelze tak na základě zůstatků dle záznamu o příjmu a výdeji lihu dovodit ve srovnání se skutečnými zůstatky lihu v jednotlivých nádržích, že líh v nádrži č. 2 a č. 3 je skutečně lihem žadatele. Tím je zároveň zpochybněno tvrzení ing. Pírka o tom, že líh v těchto nádržích je lihem žadatele a lze dle celního úřadu důvodně předpokládat, že líh od všech dodavatelů byl ukládán do všech nádrží; Celní ředitelství Ostrava rozhodnutím ze dne 13.12.2011 prohlásilo nicotnost rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 05.08.2011 o nezrušení zástavního práva ve věci subjektu: BIOFERM-lihovar Kolín, a.s., a to z důvodu věcné nepříslušnosti k vydání takového rozhodnutí a s ohledem na to, že subjekt, kterému bylo rozhodnutí vydáno, není osobou zúčastněnou na řízení.

Soud dále provedl dokazování listinnými důkazy, které jsou obsahem incidenčního spisu, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20812, že společnost TRUL DISTILLERS spol. s r.o., se sídlem Heřmanovice 364, okres Bruntál, PSČ 793 74, IČ: 25839471 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24.09.1999, jako jednatel byl zapsán ing. Jan Pírek; předmětem podnikání společnosti je mj. úprava kvasného lihu;

-z protokolu o místním šetření Celního úřadu Šumperk ze dne 09.06.2010, že šetření bylo prováděno v provozovně daňového subjektu TRUL DISTILLERS spol. s r.o. dne 09.06.2010 za účelem inventarizace vybraných výrobků-lihu na základě odejmutí povolení k provozování daňového skladu ke dni 08.06.2010; líh je uskladněn ve třech ocelových nádobách a výpočet je uveden v příloze č. 2 protokolu; z přílohy č. 2 protokolu o stavu zásob etanolu ke dni 09.06.2010, že v nádobě č. 1 je 12.208,98 litrů etanolu, v nádrži č. 2 je 21.044,37 litrů etanolu a v nádrži č. 3 je 7.933,04 litrů etanolu, tj. celkové množství ve všech třech nádobách je 41.186 litrů etanolu; přílohou protokolu je dále seznam hotových výrobků na skladě;

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

-z mailové korespondence, že ing. Jan Pírek-jednatel dlužníka-sdělil žalobci dne 24.01.2011, že na skladě se nachází líh dodaný žalobcem v množství 28.977 le a jedná se o líh, který je uskladněn v nerezových tancích o objemu 22.000 l a 23.000 l; k doložení tvrzení přiložil sjetinu pohyby na skladové kartě , na které eviduje veškeré příjmy a výdeje do výroby z lihu žalobce;

-ze seznamu hotových výrobků na skladě vyrobených z lihu žalobce, že tento seznam obsahuje registrační čísla, název výrobku, množství v kusech a datum výroby (celkem 21 druhů výrobků), přičemž výrobky byly vyráběny v období od 15.01.2010 do 28.05.2010,

-z počítačové sjetiny nazvané pohyby zboží-500-50100-líh -příjem na sklad, že dne 28.12.2009 byl příjem na sklad v množství 32.469, dne 15.02.2010 v příjem na sklad v množství 32.179 a dne 28.04.2010 příjem na sklad v množství 31.818, tj. celkem bylo přijato 96.466 l;

-z počítačové sjetiny nazvané pohyby zboží-500-50100-líh -výdej, že v období od 29.12.2009 do 09.02.2010 (tj. v období mezi 1. a 2. dodávkou lihu) činil celkový výdej lihu 31.910; v období od 17.02.2010 do 28.04.2010 včetně (tj. v období mezi 2. a 3. dodávkou lihu) činil celkový výdej lihu 32.622,665; v období od 20.05.2010 do 28.05.2010 (tj. v období po 3. dodávce lihu) činil celkový výdej lihu 2.866; z celkového příjmu na sklad v množství 96.466 lihu bylo vydáno v období od 29.12.2009 do 28.05.2010 celkem 67.417,341 lihu;

-z žádosti ze dne 28.12.2010, že žalobce požádal Celní úřad Šumperk o zrušení zástavního práva zřízeného Celním úřadem Šumperk na movité věci ve vlastnictví žalobce;

-z rozhodnutí Celního úřadu Krnov ze dne 09.09.2011, že z daňové exekuce byl vyloučen líh v tancích v množství 28.843 (položka 141) a dále z moci úřední byl vyloučen líh velejemný v nádrži v množství 11.999 l.a.a. (položka 140);

-ze sdělení žalobce adresovaného žalované ze dne 12.12.2011, že žalobce uplatňuje vlastnické právo na movité věci, tj. část množství lihu kvasného rafinovaného velejemného a hotové výrobky obsahující žalobcem dodaný a dlužníkem neuhrazený líh, jež se nachází v dispozici dlužníka a v rozporu s § 72 zákona č. 337/1992 Sb. je na tento majetek zřízeno správcem daně zástavní právo;

-z vyjádření člena věřitelského výboru Krnovský lihovar spol. s r.o. ze dne 23.10.2012, že nesouhlasí s vydáním velejemného lihu, který byl sepsán do majetkové postaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-z vyjádření zajištěného věřitele Factoring České spořitelny a.s. ze dne 24.10.2012, že nesouhlasí s vydáním velejemného lihu, který byl sepsán do majetkové postaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

-z vyjádření Celního úřadu Krnov ze dne 26.10.2012, že jako zajištěný věřitel a člen věřitelského výboru nesouhlasí s vrácením lihu velejemného, který byl sepsán do majetkové postaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.;

-z vyjádření společnosti Tereos TTD, a.s.-člena věřitelského výboru-ze dne 05.11.2012, že nesouhlasí s vydáním lihu velejemného, který byl sepsán do majetkové postaty, věřiteli BIOFERM-lihovar Kolín, a.s.

Po provedeném dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

1) žalobce jako prodávající uzavřel s dlužníkem jako kupujícím dne 04.12.2009 kupní smlouvu na dodávku lihu v období od 01.12.2009 do 30.09.2010 při celkovém objemu 400.000 l.e., přičemž v čl. 4 si strany sjednaly smluvní cenu 17,-Kč/l.e. bez DPH a v čl. 6 si sjednaly výhradu, že kupující nabývá vlastnické právo k jednotlivé dodávce zboží po úplném zaplacení této jednotlivé dodávky; 2) žalobce na základě této smlouvy dodal dlužníku líh, a to dne 28.12.2009 v množství 32.469 la, dne 15.02.2010 v množství 32.179 la a dne 28.04.2010 v množství 31.818 la, tj. celkem dodal dlužníkovi líh v množství 96.466 la (zkratka la -1 litr etanolu o koncentraci 100 % objemových-viz vyhláška č. 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu); 3) dlužník neuhradil žalobci za dodaný líh smluvní cenu, a to ani zčásti; 4) dlužník líh postupně zpracovával na alkoholické výrobky, přičemž dle účetní evidence v období od 29.12.2009 do 09.02.2010 vyskladnil (zpracoval) líh v množství 31.928,676 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 1. dodávky lihu činil 540,324 la), v období od 17.02.2010 do 28.04.2010 (tj. včetně vyskladnění ze dne 28.04.2010 v množství 447,678 la) vyskladnil líh v množství 32.622,665 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 2. dodávky lihu činil 96,659 la) a v období od 20.05.2010 do 28.05.2010 vyskladnil líh v množství 2.866 la (tj. nezpracovaný zůstatek z 3. dodávky lihu činil 29.048,659 le)-viz pohyby zboží- 500-50100-líh). Celkem tak z lihu dodaného žalobcem a přijatého na sklad v celkovém množství 96.466 la dlužník vyskladnil 67.417,341 la a účetní zůstatek lihu dodaného žalobcem-bez přihlédnutí ke skladovacím ztrátám dle § 10 vyhlášky č. 141/1997 Sb.-tak činil po posledním vyskladnění ze dne 28.05.2010 celkem 29.048,659 la; k výdeji lihu ze dne 28.04.2010 v množství 447,678 la soud uvádí, že s ohledem na vyskladnění lihu již v 11.12 hod. a s ohledem na nezpracovaný zůstatek lihu z 1. dodávky v množství 540,324 la, nebyl dne 28.04.2010 v 11.12 hod vyskladněn líh dodaný teprve v tento den (tj. z 3. dodávky), nýbrž líh z 2. dodávky; 5) v skladovací nádobě č. 1, ve které je skladován líh dodavatele MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. (nyní Tereos TTD, a.s.) se k datu inventarizace provedené dne 09.06.2010 v rámci místního šetření provedeného Celním úřadem Šumperk nacházel líh v množství 12.209 la, ve skladovacích nádobách č. 2 a č. 3, ve kterých je skladován líh dodaný žalobcem, se k datu inventarizace provedené v rámci místního šetření provedeného Celním úřadem Šumperk nacházelo 21.044 la (nádoba č. 2) a 7.933 la (nádoba č. 3), tj. v nádobách č. 2 a č. 3 celkem 28.977 la;

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

6) účetní zůstatek lihu dodaného žalobcem tak (s přihlédnutím ke skladovacím ztrátám způsobeným odpařením) není v rozporu se zjištěným množstvím nezpracovaného lihu v nádobách č. 2 a č. 3 (zjištěný rozdíl pouhých 71,659 la); 7) v soupisu majetkové podstaty je pod položkou m38/144 stále sepsán líh v celkovém množství 28.503 la, přičemž tento líh se nachází v provozovně dlužníka na adrese Mikulovice, Hlavní 325, PSČ 790 84, a to ve skladovací nádrži č. 2 modré barvy s evidenčním číslem 150103 a ve skladovací nádrži č. 3 barvy nerez s evidenčním číslem 1465; 8) žalobce přihlásil přihláškou P3 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 14040/2011 dvě podmíněné pohledávky v celkové výši 1.962.386,67 Kč z titulu úhrady kupní ceny, které byly zjištěny v přihlášené výši.

Dle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2).

Podle § 409 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném ke dni 04.12.2009 (dále jen obchodní zákoník ) kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Podle § 443 obchodního zákoníku kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno (odst. 1). Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat (odst. 2).

Podle § 445 obchodního zákoníku si strany mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později, než je stanoveno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Podle § 135b zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen občanský zákoník ) zpracuje-li někdo v dobré víře cizí věc na věc novou, stává se vlastníkem nové věci ten, jehož podíl na ní je větší. Je však povinen uhradit druhému vlastníku cenu toho, o co se jeho majetek zmenšil. Jsou-li podíly stejné a účastníci se nedohodnou, rozhodne na návrh kteréhokoliv z nich soud (odst. 1). Zpracuje-li někdo cizí věc, ač je mu známo, že mu nepatří, může vlastník věci žádat o její vydání a navrácení do předešlého stavu. Není-li navrácení do předešlého stavu možné nebo účelné, určí soud podle všech okolností, kdo je vlastníkem věci a jaká náhrada náleží vlastníkovi nebo zpracovateli, nedojde-li mezi nimi k dohodě (odst. 2).

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012

Po právní stránce soud posoudil věc dle shora uvedených ustanovení a dospěl k následujícím závěrům. Žalobce uzavřel s dlužníkem platnou kupní smlouvu, na základě které žalobce dodal a dlužníkovi vyúčtoval dodaný líh, který dlužník nezaplatil ani zčásti, přičemž část dodaného lihu, která nebyla dosud zpracována na alkoholické výrobky, se nachází v nádobách č.2 a č. 3 v provozovně dlužníka. V kupní smlouvě si smluvní strany sjednaly výhradu vlastnického práva dle § 445 obchodního zákoníku. Každý prodávající se sjednanou výhradou vlastnického práva stojí před volbou, zda v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny odstoupí od smlouvy s tím, že bude požadovat vrácení věci nebo zda se rozhodl ve smluvním vztahu setrvat s tím, že bude vymáhat kupní cenu. Soud dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že pohledávka žalobce z titulu úhrady kupní ceny byla přihlášena pouze jako podmíněná a jako taková byla pohledávka žalobce i uznána, lze učinit závěr o tom, že podáním vylučovací žaloby provedl žalobce volbu práva, a to požadavek na vrácení věcí, k nimž uplatňuje výhradu vlastnického práva (viz rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 2843/20007, 29 Cdo 1028/2007). Soud proto s ohledem na shora uvedené, kdy bylo prokázáno (a mezi účastníky řízení bylo nesporným), že žalobce dodal dlužníkovi zboží, za které mu dlužník neuhradil kupní cenu a strany si sjednaly v kupní smlouvě výhradu vlastnického práva, podáním vylučovací žaloby provedl žalobce volbu práva, a to požadavek na vrácení věcí, dospěl k závěru (ve shodě s judikaturou citovanou shora), že nárok žalobce na vyloučení lihu sepsaného v majetkové podstatě pod položkou m38/144 v množství 28.503 la je důvodný a soud části žaloby výrokem I. rozsudku vyhověl, když v řízení bylo prokázáno, že žalobce je výlučným vlastníkem lihu sepsaného v této položce soupisu majetkové podstaty.

K nároku žalobce na vydání částky 84.334,30 Kč, a to z částky výtěžku zpeněžení movitých věcí (alkoholických výrobků) sepsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.12.2012, v opraveném rozpisu položky m38, pod položkou m38/117-137, soud dospěl k těmto závěrům. Není vyloučeno, aby se žalobce domáhal vylučovací žalobou i vyloučení náhradního peněžitého plnění získaného insolvenčním správcem za zpeněžený majetek z majetkové podstaty (v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání viz např. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 81/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a to za podmínky, kdy se jedná o peněžité plnění získané zpeněžením věci sepsané předtím do majetkové podstaty (v daném případě byly předmětné alkoholické výrobky sepsány do majetkové podstaty pod položkou m38/117-137). Jak již soud shora konstatoval, žalobce uzavřel s dlužníkem platnou kupní smlouvu, na základě které žalobce dodal a dlužníkovi vyúčtoval dodaný líh, který dlužník nezaplatil ani zčásti, přičemž část dodaného lihu, která nebyla dosud zpracována na alkoholické výrobky, se nachází v nádobách č. 2 a č. 3 v provozovně dlužníka a část lihu již dlužník zpracoval. V kupní smlouvě si smluvní strany sjednaly výhradu vlastnického práva dle § 445 obchodního zákoníku. Výhrada vlastnického práva je vedlejší smluvní ujednání, kterým se okamžik převodu vlastnického práva neváže na čas, s nímž ho právní předpisy obvykle spojují, ale na dobu pozdější, odloženou na úplné zaplacení ceny převáděného předmětu. V důsledku toho nabyvatel nabývá předmět plnění jeho převzetím do pouhé detence. Obecně platí, že dokud výhrada vlastnického práva ve prospěch prodávajícího trvá, nemůže kupující s věcí volně nakládat a na věc se ve vztahu k němu hledí, jako na věc cizí, která je nabyvateli jen svěřena a kupující je při nakládání s takovou věcí omezen tím, že ve vztahu k němu se jedná o věc cizí, musí respektovat vlastnické právo prodávajícího a nemůže např. věc prodat, zpracovat či spotřebovat, což by představovalo porušení smluvní povinnosti. Soud však v daném případě s ohledem na to, že

ICM R Pokračování 14ICm 284/2012 mezi prodávajícím a kupujícím existoval dlouhodobý obchodní styk mezi podnikateli, přičemž v tomto styku (i mezi prodávajícím a ostatními kupujícími) bylo dle tvrzení samotného žalobce zcela běžné, že kupující ihned po dodávce lihu tento zpracuje, byl žalobce jako prodávající přinejmenším srozuměn s tím, že kupující ještě před úhradou kupní ceny líh zpracuje (či částečně zpracuje) a soud tak má za to, že zpracování lihu ještě před úhradou kupní ceny nepředstavuje s ohledem na povahu obchodního závazku a povahu dodaného zboží porušení smluvní povinnosti ze strany dlužníka jako kupujícího.

Práva a povinnosti z výhrady vlastnického práva nezaniknou pouze v případě úplného zaplacení kupní ceny, ale také v případě, zanikne-li vlastnické právo prodávajícího dříve, než bude kupní cena zaplacena. Jde např. o situaci, kdy věc bude spotřebována, či zpracována na věc jinou. Zpracováním lihu dodaného žalobcem vznikly nové věci-alkoholické výrobky a důsledkem vzniku nové věci v nové formě výhrada vlastnického práva zanikla, když prodávající, jehož podíl na novém výrobku je nepochybně nižší než 50 %, pozbyl vlastnické právo za podmínek § 135b občanského zákoníku (srov. např. Karel Eliáš: Výhrada vlastnického práva a § 601 OZ, Ad Notam 6/2005). Vzhledem k tomu, že výhrada vlastnického práva k lihu, který byl zpracován na novou věc, zanikla, může se žalobce domáhat ve vztahu k takto dodanému lihu pouze úhrady kupní ceny lihu v rámci přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, ve kterém bude poměrně uspokojena, a nikoli formou vydání částky 83.334,30 Kč (která dle žalobce představuje hodnotu lihu obsaženého v nových výrobcích), která představuje část výtěžku zpeněžení alkoholických výrobků sepsaných pod položkou m38/117-137 a která je deponována na účtu insolvenční správkyně, tj. žalované. Z tohoto důvodu, tj. zániku výhrady vlastnického práva žalobce k lihu, který byl zpracován a zpracováním vznikla nová věc, soud dospěl k závěru o nedůvodnosti nároku žalobce v bodě II. petitu, a soud proto žalobu v části, ve které se žalobce domáhal, aby žalovaná vydala žalobci částku 84.334,30 Kč, jako nedůvodnou výrokem II. zamítl.

Podle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Oba účastníci byli v řízení úspěšní pouze částečně, a soud proto rozhodl výrokem III. rozsudku dle § 142 odst. 2 o.s.ř. o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 27.08.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R