14 ICm 1801/2012
14 ICm 1801/2012-22 (KSOS 14 INS 23952/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, reg. číslo 132781, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, proti žalovanému Mgr. Radoslavu Lavičkovi, se sídlem Olomouc, Járy da Cimrmana 735/8, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Neředín, Politických vězňů 568/7, zastoupenému Mgr. Zuzanou Mackovou, advokátkou se sídlem Prostějov, Havlíčkova 43, o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy pohledávky ve výši 38.210,-Kč z titulu nákladů řízení dle elektronického platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. EPR 19 EC 366/2011-6 ze dne 28.12.2011, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 23952/2011 s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc-Neředín, Politických vězňů 568/7, přihláškou P10, je po právu jako pohledávka vykonatelná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM Ru

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 18.06.2012 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že část jeho pohledávky ve výši 38.210,-Kč z titulu nákladů řízení dle elektronického platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 6, č.j. EPR 19 EC 366/2011-6 ze dne 28.12.2011, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 23952/2011 s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano přihláškou P10, je po právu jako pohledávka vykonatelná.

Jelikož elektronický platební rozkaz včetně nákladového výroku nabyl právní moci 28.01.2012, žalovaný nárok žalobce, uplatněný žalobou u jednání dne 19.02.2003, uznal.

Oba účastníci řízení poté navrhovali, aby incidenční žalobě bylo vyhověno rozsudkem pro uznání.

Dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Jelikož v dané věci lze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.) a žalovaný svým projevem dne 19.02.2013 nárok žalobce v celém rozsahu uznal, rozhodl soud podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání, jak je ve výroku I. rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ). V souladu s těmito ustanoveními soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků (zde procesně úspěšnému žalobci), neboť insolvenční správce požívá nákladové imunity a podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku pro uznání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo. Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.). Proti výroku o nákladech řízení lze podat odvolání bez tohoto omezení.

V Ostravě dne 19.02.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM Ru