14 ICm 1720/2012
14 ICm 1720/2012-68 (KSOS 14 INS 23227/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce VÍTKOVICE REVMONT a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, IČ: 25828258, zastoupeného JUDr. Jarmilou Doležalovou, obecnou zmocněnkyní, bytem Ostrava-Hrabůvka, Jiřího Herolda 1562/6, proti žalované JUDr. Evě Janíkové, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, insolvenční správkyni dlužníka EURO SERVICE GROUP s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Míru 3267, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že nevykonatelná pohledávka ve výši 91.322,42 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 23227/2011 s dlužníkem EURO SERVICE GROUP s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Míru 3267, IČ: 25871421, přihlášena přihláškou P32, je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 1.184,40 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 14.06.2012 domáhal se žalobce určení, že jeho nevykonatelná pohledávka ve výši 91.322,42 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pod sp.zn. KSOS 14 INS 23227/2011 s dlužníkem EURO SERVICE GROUP s.r.o. přihlášena přihláškou P32, je po právu. Tvrdil, že podle smlouvy o dílo č. KO 004/09 se dlužník zavázal provést dílo-stavební práce na objektech SO01 obrobna, SO02 montáž a svařovna, IO01 hrubé terénní úpravy, IO03 oplocení v areálu zákazníka Koma-Servis s.r.o., Ostrava. Podle této smlouvy jejího čl. IX., bod 9 se dlužník zavázal zaznamenávat do tří sad projektové dokumentace všechny dohodnuté změny dle skutečného provedení stavby a takto opravenou dokumentaci měl dlužník předat žalobci při předání a převzetí díla. Dohodnutá cena za dílo ve smlouvě ve výši 52.874.920,-Kč zahrnovala veškeré náklady dlužníka jako zhotovitele za úplné provedení díla, tedy i náklady spojené se zaznamenáváním změn skutečného provedení stavby do projektové dokumentace. Povinnost zaznamenávat změny skutečného stavu do dokumentace dlužník nesplnil, dokumentaci neupravil a žalobci upravenou dokumentaci dle skutečného stavu nepředal. Žalobce byl proto nucen zpracování této dokumentace skutečného stavu zajistit u třetí osoby, a to společnosti GMV-projekce spol. s r.o., která dokumentaci zpracovala a cenu díla vyúčtovala žalobci fakturou č. 11-026 ze dne 29.07.2011 ve výši 88.000,-Kč včetně DPH. Žalobce tuto fakturu uhradil dne 11.11.2011 a poté vzniklé náklady přeúčtoval dlužníkovi fakturou č. 33110784 ze dne 05.08.2011 ve výši 88.000,-Kč včetně DPH, splatnou dne 07.11.2011.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby s argumentací, že ze smlouvy o dílo č. KO 004/09 nevyplývá závazek dlužníka, jakožto zhotovitele díla vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. V čl. IX., bod 9 smlouvy o dílo se sice dlužník, jako zhotovitel zavázal zaznamenávat do tří sad projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby, avšak žalobce nedoložil, zda dlužníkovi předal projektovou dokumentaci v potřebném vyhotovení.

Žalobce u jednání doplnil, že dílo podle smlouvy KO 004/09 bylo fakticky předáno 31.03.2011. Pokud jde o dodatky k této smlouvě, které by změnily rozsah prací, tedy reflektovaly by změnu předmětu díla či vícepráce, žádné nebyly uzavřeny. Žalobce dále předal dílo včetně, které prováděl v subdodávce dlužník, svému smluvnímu partnerovi-investorovi stavby KOMA-Industry s.r.o. dne 31.03.2011, a to včetně projektu jeho skutečného provedení. Tato společnost také potvrdila, že veškeré vady a nedodělky díla byly odstraněny k 15.04.2011. Žalobce 3 paré projektu, do kterého měly být zaznamenány změny skutečného provedení díla, dlužníkovi předal, avšak dlužník ani přes výzvy e-mailem, a to ze dne 25.02.2011 a 01.04.2011 projektovou dokumentaci, ve které by byl zaznamenán skutečně provedený stav, případně zaznamenáno, že k žádným změním oproti projektu nedošlo, žalobci neodevzdal, učinil tak až následně, kdy 29.08.2011 předložil žalobci dokumentaci, kterou však žalobce pro neúplnost neakceptoval a dne 08.09.2011 tuto dokumentaci dlužníkovi vrátil. V důsledku porušení povinnosti dlužníka, tj. nedodání dokumentace skutečného provedení stavby při předávacím řízení podle čl. IX., bod 9 smlouvy o dílo vznikly žalobci náklady, které musel vynaložit za dlužníka.

Žalovaná doplnila, že předmětné dílo bylo odevzdáno a převzato na základě zápisu, kdy přejímací řízení bylo zahájeno i skončeno dne 31.03.2011. Ze záznamu na tomto zápisu pak vyplývá, že dokumentaci skutečného provedení převzal pan Ing. Jasek dne 27.07.2011.

ICM R

Dlužník dílo provedl a taktéž splnil všechny povinnosti ze smlouvy včetně předání dokumentace žalobci. Konkrétně k předání dokumentace došlo tak, že Ing. Jasek, jednající za žalobce, převzal od zhotovitele-dlužníka seznam výkresů dokumentace skutečného provedení dne 29.08.2011. Kromě toho bylo dílo podle smlouvy KO 004/09 rovněž částečně předáno a převzato ještě v průběhu jeho provádění, konkrétně dne 31.12.2010, kde je rovněž v protokolu o předání zaznamenáno, že žalobce převzal projekt skutečného provedení stavby.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 14 INS 23227/2011, přičemž zjistil, že:

-usnesením ze dne 21.03.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka EURO SERVICE GROUP s.r.o., insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Eva Janíková, -usnesením ze dne 29.05.2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, -přihláškou pohledávky č. P32 doručenou insolvenčnímu soudu dne 27.03.2012 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem EURO SERVICE GROUP s.r.o. nevykonatelnou pohledávku ve výši celkem 91.322,42 Kč z titulu smlouvy o dílo č. KO 004/09 čl. I., bod 8.4 a čl. IX., bod 9-projektová dokumentace skutečného provedení stavby pro akci rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA Servis s.r.o. , kdy dlužník jako zhotovitel nedodal projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a věřitel jako objednatel nechal tuto dokumentaci zpracovat GMV-projekce spol. s r.o. Tato pohledávka sestává z jistiny 88.800,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 2.522,42 Kč, -na přezkumném jednání dne 24.05.2012 insolvenční správkyně popřela pohledávku žalobce co do pravosti, a to z důvodu, že z citovaných ustanovení ve smlouvě o dílo č. KO 004/09 čl. I., bod 8.4 a čl. IX, bod 9 nevyplývá povinnost dlužníka vyhotovit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, ani nárok věřitele vyúčtovat zhotovenou projektovou dokumentaci dlužníkovi. Stanovisko dlužníka na seznamu přihlášených pohledávek zachyceno není, -insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření jeho pohledávky ve smyslu ust. § 197 odst. 1, 2 IZ dopisem ze dne 28.05.2012, který byl žalobci doručen dne 01.06.2012, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

V daném případě žalobce přihlásil pohledávku jako nevykonatelnou a insolvenční správkyně ji v celém rozsahu co do pravosti popřela. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav, zjištěný z obsahu insolvenčního spisu, vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů ode dne přezkumného jednání tak, jak stanoví ust. § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou a směřuje v souladu s citovaným ustanovením proti popírající insolvenční správkyni.

ICM R

Ke sporné pohledávce soud zjistil:

Ze smlouvy o dílo č. KO 004/09 ze dne 23.10.2009 včetně přílohy č. 1 vzal za prokázáno, že byla uzavřena mezi podnikateli, a to objednatelem VÍTKOVICE REVMONT a.s. a zhotovitelem EURO SERVICE GROUP s.r.o. Podle čl. I., bod 1 předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést dílo popsané v bodě 2 a závazek objednatele zaplatit sjednanou cenu. Podle bodu 2 předmětem díla byly SO01 obrobna, SO02 montáž a svařovna, IO01 hrubé terénní úpravy, IO02 komunikace, IO03 oplocení na Komě v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.10.2009, která tvoří nedílnou přílohu č. 2. Dle bodu 7 veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány a smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací a následně sjednány dodatkem k této smlouvě o dílo. Podle bodu 8, konkrétně 8.4 je mimo jiné součástí díla řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, a získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek stavebního povolení a za získání všech dokladů požadovaných ve stavebním povolení a všech dalších vyjádření se stavebním povolením souvisejících; objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány všechny doklady nutné k získání kolaudačního rozhodnutí objednateli; předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. Cena za dílo byla sjednána v čl. III., bod 1 ve výši 52.874.920,-Kč (bez DPH). V čl. VI., bod 4 je uvedeno, že v případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Podle čl. IX., bod 9 zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá podepsanou objednateli při předání a převzetí stavby s označením dokumentace skutečného provedení . Podle téhož článku bod 12 při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. V čl. XII. je uvedeno v bodě 3, že nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1-všeobecné smluvní podmínky, příloha č. 2-cenová nabídka zhotovitele a příloha č. 3-harmonogram. Podle bodu 6 smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a ukončena bude po splnění všech vzájemných smluvních závazků, sjednaných touto smlouvou. Smlouva byla podepsána 23.10.2009 za zhotovitele jednatelem společnosti Abirem Gangulou a za objednatele členem představenstva ing. Zdeňkem Paličkou. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo byla rovněž podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a obsahuje ujednání ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při požární ochraně.

K projevu vůle smluvních stran v rámci čl. IX., bod 9 smlouvy o dílo, tedy jaké konkrétní dohodnuté změny měl dlužník do převzaté projektové dokumentace zaznamenávat, žalobce uvedl, že je třeba rozlišit dvě skupiny změn. Prvním případem jsou změny velké, které zasahují do smlouvy o dílo podstatným způsobem, které se týkají ceny, předmětu díla apod. Takové podstatné změny sjednány mezi žalobcem a dlužníkem nebyly. Druhým případem jsou drobné změny, ke kterým při provádění díla docházelo. Tyto změny byly zachyceny ve stavebním deníku a byly dohodnuty ústně přímo na stavbě. A právě tyto drobnější změny byl dlužník povinen zaznamenávat do projektové dokumentace. Výsledkem jeho práce mělo tedy být předání dokumentace se zachycenými změnami při provádění díla, na základě této dokumentace pak žalobce jako zhotovitel měl pro svého smluvního partnera

ICM R nechat zhotovit projektovou dokumentaci skutečného stavu. Jaké konkrétní dohodnuté změny měly být v projektové dokumentaci zaznamenány, žalobce neuvedl.

Žalovaný poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která se vyjadřuje k vícepracím, které nejsou předmětem smlouvy. Nutno tedy i v tomto případě vyjít z toho, že co je provedeno navíc mimo rámec smlouvy o dílo, není skutečným provedením díla. Skutečný stav díla, pokud nebyly dohodnuty smluvními stranami změny smlouvy o dílo při provedení díla, musel proto odpovídat původní projektové dokumentaci.

Z faktury č. 33110784 s průvodním dopisem ze dne 05.08.2011 soud zjistil, že byla vystavena dodavatelem VÍTKOVICE REVMONT a.s. odběrateli EURO SERVICE GROUP s.r.o. dne 05.08.2011 se splatností 07.11.2011 za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby pro akci Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA Servis s.r.o. na částku 88.800,-Kč včetně DPH. Průvodní dopis adresovaný dlužníkovi vypracoval Ing. Tomáš Jasek, výrobně technický ředitel žalobce dne 05.08.2011 a je v něm uvedeno, že na základě uzavřené smlouvy o dílo č. KO 004/09 čl. I, bod 8.4 a čl. IX, bod 9 je dlužníkovi EURO SERVICE GROUP s.r.o. fakturována ke dni 05.08.2011 částka ve výši 74.000,-Kč bez DPH za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, kterou žalobce od dlužníka měl obdržet. Protože dosud tato dokumentace nebyla předána, žalobce si ji nechal zpracovat firmou GMV-Projekce spol. s r.o.

Z faktury č. 11-026 soud zjistil, že byla vystavena dodavatelem GMV-Projekce spol. s r.o. žalobci VÍTKOVICE REVMONT a.s. dne 29.07.2011 se splatností 27.10.2011 za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby pro akci Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Servis s.r.o. v částce 88.800,-Kč (74.000,-Kč + 20 % DPH 14.800,-Kč).

Z dodacího listu č. 11-017 soud zjistil, že na základě něj Ing. Jasek za žalobce převzal od GMV-Projekce spol. s r.o. dne 31.05.2011 dokumentaci skutečného provedení stavby pro akci Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Servis s.r.o. ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě + 1 vyhotovení na CD-ROM.

Z výpisu z účtu žalobce ze dne 11.11.2011 soud zjistil, že žalobce odeslal ze svého účtu na úhradu na faktury č. 11-026 dne 11.11.2011 částku 88.800,-Kč.

Z protokolu o předání a převzetí části díla ze dne 31.12.2010 vzal soud za prokázáno, že zhotovitel-dlužník tohoto dne předal objednateli-žalobci část díla SO01 obrobna (číslo smlouvy KO 004/09) včetně atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, záručních listů (3x), prohlášení o likvidaci odpadu (3x), protokolu o provedených revizích a zkouškách (3x), projektu skutečného provedení stavby včetně seznamu dokumentace (3x) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby (3x). Za objednatele-žalobce převzal Petr Pohl a za zhotovitele-dlužníka předal Abir Ganguly. Listina obsahuje razítka smluvních stran a podpisy jejích zástupců.

Ze dvou nepodepsaných verzí zápisu o odevzdání a převzetí stavby mezi žalobcem a dlužníkem dne 31.03.2011 soud zjistil, že předávané dílo je zde uvedeno (označeno) jako realizace kompletních objektů dle projektové dokumentace a v kolonce změny proti projektové dokumentaci je uvedeno: viz dokumentace skutečného provedení. Na jedné

ICM R z nepodepsaných verzí zápisu o odevzdání a převzetí stavby je podpis výrobně technického ředitele Ing. Tomáše Jaseka, který zde napsal: převzal s datem 27.07.2011.

Z dopisu žalobce dlužníkovi ze dne 08.09.2011 s přílohou soud zjistil, že byl vypracován Ing. Tomášem Jasekem, výrobně technickým ředitelem žalobce, adresován je dlužníkovi a je v něm uvedeno, že na základě kontroly správnosti jednoho paré dokumentace skutečného provedení stavby Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Industry s.r.o. , kterou Ing. Tomáši Jasekovi jednatel dlužníka s panem Drabinou předložili dne 29.08.2011 (dle uzavřené smlouvy o dílo č. KO 004/09 čl. I, bod 8.4 a čl. IX., bod 9), se toto paré vrací zpět k dopracování z důvodů následujících nedostatků: -DSPS část SO01 obrobna a část SO02 montážní hala a svařovna neobsahuje zakreslení jakýchkoliv změn provedených v průběhu stavby, jedná se pouze o prostou kopii dokumentace pro stavební povolení, kterou zhotovitel převzal před zahájením realizace stavby, -DSPS část IO02 komunikace a zpevněné plochy neodpovídá změnám provedeným zhotovitelem v průběhu stavby. Kontrolou bylo dále zjištěno, že předložená DSPS je správně doplněna o část IO08 vnitro-areálové kanalizace a část SO01 obrobna-ocelová konstrukce, které nebyly součástí dokumentace pro stavební povolení a DSPS část IO02 komunikace a zpevněné plochy a IO03 oplocení jsou vyhotoveny na základě geodetického zaměření. Přílohou měla být dokumentace skutečného provedení-seznam výkresů a dokumentace skutečného provedení výkresy. Listina je podepsána Ing. Tomášem Jasekem.

Z listiny nazvané seznam výkresů dokumentace skutečného provedení společnosti EURO SERVICE GROUP s.r.o. (dlužníka) vzal soud za prokázáno, že obsahuje podrobný seznam tam uvedených výkresů (označených čísly), které se vztahují k: SO01-obrobna, SO02-montážní hala a svařovna, IO01 HTU, IO02 komunikace a zpevněné plochy, IO03 oplocení, IO08 kanalizace. Na listině je podpis Ing. Jaseka se záznamem 29.08.2011 ke kontrole.

Ze zápisu o odevzdání a převzetí objektu nebo stavby ze dne 31.03.2011 sepsaného mezi žalobcem a KOMA Industry s.r.o. dne 31.03.2011 soud zjistil, že žalobce dílo nazvané Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Industry s.r.o. předal svému smluvnímu partnerovi 31.03.2011. Součástí tohoto protokolu byl soupis nedodělků s uložením odstranění vad do 15.04.2011. Na tomto protokolu je pak obsaženo potvrzení společnosti KOMA-Industry s.r.o., že vady a nedodělky díla byly odstraněny k 15.04.2011.

Z protokolu o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby sepsaného mezi žalobcem a KOMA Industry s.r.o. dne 10.08.2011 vzal soud za prokázáno, že žalobce předal KOMA-Industry s.r.o. tyto dokumenty. 3x kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Industry s.r.o. a jednu elektronickou verzi DVD.

Z e-mailové korespondence ze dne 25.02.2011 od Petra Pohla určené dlužníkovi a Ing. Tomáši Jasekovi a ze dne 01.04.2011 od Ing. Jaseka dlužníkovi soud zjistil, že žalobce mimo jiné 01.04.2011 vyzval dlužníka, aby předal dokumentaci skutečného provedení včetně elektronické verze, když podle informací od Petra Pohla zatím předali už část dokladů za první a druhou etapu, takže se má udělat kontrola toho, co ještě chybí. V době předchozí, tj.

ICM R dne 25.02.2011 pak žalobce požádal dlužníka o sdělení termínu dodání dokumentace skutečného provedení, nutné ke kolaudaci a uzavření dotací.

Z výpovědi svědka Ing. Tomáše Jaseka soud zjistil, že u žalobce je zaměstnán od roku 2008, dlužníka zná z obchodního styku. Od 01.09.2010 vykonával funkci výrobního a technického ředitele žalobce, a tedy zakázka specifikovaná názvem stavby Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Industry s.r.o. , která byla ve vztahu mezi žalobcem a dlužníkem realizována jako subdodávka, spadala pod jeho kompetenci. Předání stavby probíhalo dílčím způsobem. Změny oproti původní projektové dokumentaci byly ve vztahu k venkovním úpravám (tj. u komunikací a zpevněných ploch). Práce na díle se dokončily k dohodnutému (posunutému) termínu 31.03.2011, a poté se již odstraňovaly vady a nedodělky. Pokud jde o závěrečné předání díla, pak to byl svědek, kdo vypracoval předávací protokol včetně seznamu vad a nedodělků z 31.03.2011, přičemž jednou z vad bylo nedodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dlužník byl vyzván k předložení projektové dokumentace dopisem. Zhruba 2 dny přede dnem 29.08.2011 svědka navštívil nový jednatel společnosti pan Ševčík a dále pan Drabina, který měl za dlužníka zakázku na starosti, kde problém nedodání projektové dokumentace projednali a dne 29.08.2011 pan Drabina osobně žalobci přivezl dokumentaci skutečného provedení stavby včetně seznamu výkresů. Svědek dokumentaci převzal včetně seznamu výkresů, několik dní ji studoval, přičemž po zjištění, že není úplná, vypracoval dopis dlužníkovi s datem 08.09.2011, kde přesně uvedl, co v dokumentaci skutečného provedení stavby chybí. Jednalo se o to, že část dokumentace byla předána v kopii, ve které nebyly zaznamenány změny oproti projektu. Kromě vad projektové dokumentace skutečného provedení stavby vytčených v dopise ze dne 08.09.2011 projektová dokumentace skutečného provedení stavby dodaná dlužníkem nedostatky nevykazovala. Po datu 08.09.2011 již dlužník žalobci ničeho nedodal.

Z výpovědi svědka Jana Putnoky soud zjistil, že u dlužníka byl zaměstnán v letech 2010-2011 jako stavbyvedoucí, žalobce zná ze své pracovní činnosti. Řídil stavby dlužníka, v jeho pracovní náplni bylo zjišťování závad, poptávání subdodavatelů, přebírky prací od subdodavatelů, standardní kontrola v průběhu stavby. Při provádění díla s názvem Rozšíření výrobních kapacit společnosti KOMA-Industry s.r.o. působil jako jeden ze stavbyvedoucích, který měl stavbu na starosti. Dílčí předání díla za jeho působení neproběhlo, a pokud jde o předání celého díla žalobci, tak u toho rovněž nebyl, neboť v té době již zaměstnancem dlužníka nebyl. S celou projektovou dokumentací nepřišel do styku. Nevyloučil však, že měl k dispozici nějakou dílčí projektovou dokumentaci, či technické výkresy. O dohodnutých změnách v projektu, podle kterého se dílo provádělo, svědek nic nevěděl. Zda v dokumentech, které dlužník předal v rámci předání díla žalobci, byly změny obsaženy, nevěděl. Rovněž mu nebylo nic známo o předání seznamu výkresů zástupci žalobce. Zda v rámci předmětné stavby byly změny oproti projektové dokumentaci, svědek nebyl schopen specifikovat, pouze si pamatoval, že byla změna při venkovních úpravách u venkovních komunikací, kdy se z technických důvodů měnila skladba podloží a změna u plotu v zadní části budovy, kde se doplňoval plot s branou.

Návrh žalobce na provedení důkazu znaleckým posudkem k otázce-jaké skutečné změny vyplývající z porovnání dokumentace skutečného stavu a původní projektové dokumentace byly zhotovitelem pro objednatele provedeny, soud zamítl pro nadbytečnost (relevantní skutková tvrzení byla provedenými důkazy prokázána a skutkový základ sporu byl tak zcela zjištěn).

ICM R

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Mezi dlužníkem jako zhotovitelem a žalobcem jako objednatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. KO 004/09 dne 23.10.2009, ve které se dlužník zavázal provést tam specifikované dílo, přičemž jeho součástí bylo dle čl. I., bod 8.4 i předání všech dokladů, umožňujících zahájení kolaudačního řízení a získání kolaudačního souhlasu. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel nepřevezme dílo, pokud nebudou předány všechny doklady nutné k získání kolaudačního rozhodnutí. Podle čl. I., bod 7 veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musely být zapsány a smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací a následně sjednány dodatkem k této smlouvě o dílo (vyplývá ze smlouvy o dílo). Mezi účastníky nebylo sporné, že dodatky ke smlouvě o dílo č. KO 004/09, které by reflektovaly změnu v předmětu díla, čí vícepráce, uzavřeny žádné nebyly. Podle čl. IX., bod 9 smlouvy se zhotovitel zavázal do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci měl předat objednateli při předání a převzetí stavby s označením dokumentace skutečného provedení a tuto měl opatřit podpisem. Současně bylo v čl. IX., bod 12 sjednáno, že při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie (vzal soud za prokázáno ze smlouvy o dílo). Protokolem o předání a převzetí části díla ze dne 31.12.2010 žalovaný prokázal, že dílo podle smlouvy KO 004/09 bylo částečně předáno a převzato ještě v průběhu jeho provádění, konkrétně dne 31.12.2010, kde je zaznamenáno, že žalobce převzal i projekt skutečného provedení dílčí stavby. Celé dílo pak bylo fakticky předáno dne 31.03.2011 (bylo nesporné). Žalobce dlužníka vyzval k předložení projektové dokumentace, ve které by byl zaznamenán skutečně provedený stav e-mailem ze dne 25.02.2011 a 01.04.2011 (vzal soud za prokázáno z e-mailů). Z výslechu svědka Ing. Tomáše Jaseka vzal soud za prokázáno, že zástupce dlužníka dne 29.08.2011 žalobci předal dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně seznamu výkresů. Svědek poté vypracoval dopis dlužníkovi s datem 08.09.2011, kde přesně uvedl, co v dokumentaci skutečného provedení stavby chybí. Kromě vad vytčených v dopise ze dne 08.09.2011 projektová dokumentace skutečného provedení stavby dodaná dlužníkem nedostatky nevykazovala (vzal soud za prokázáno z výpovědi svědka Ing. Tomáše Jaseka). Žalobce v řízení netvrdil, jaké konkrétní dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby měl dlužník do projektové dokumentace zaznamenat. V řízení dále nebylo sporné, že žalobce předal dílo provedené v subdodávce dlužníkem svému smluvnímu partnerovi-dne 31.03.2011 společnosti KOMA -Industry s.r.o. Ta také potvrdila, že veškeré vady a nedodělky díla byly odstraněny k 15.04.2011 (vyplývá z listin předložených žalobcem). Nebylo rovněž sporné, že žalobce měl se svým smluvním partnerem, tedy investorem, dohodu o tom, že v rámci svého díla musí předat investorovi projekt skutečného provedení díla, což také učinil dne 10.08.2011 (viz dodací list). Žalobce zpracování dokumentace skutečného stavu zajistil u společnosti GMV projekce spol. s r.o., která dokumentaci zhotovila a cenu díla vyúčtovala žalobci fakturou č. 11-026 ze dne 29.07.2011 ve výši 88.000,-Kč včetně DPH (vzal soud za prokázáno z faktury č. 11-026, dodacího listu a výpovědi svědka Ing. Jaseka). Žalobce fakturu č. 11-026 (viz výpis z účtu) zaplatil a vzniklý náklad přeúčtoval dlužníkovi fakturou č. 33110784 ze dne 05.08.2011 ve výši 88.000,-Kč včetně DPH, splatnou dne 07.11.2011 (vzal soud za prokázáno z faktury). Mezi účastníky nebylo sporné, že tato částka dlužníkem uhrazena žalobci nebyla.

ICM R

Základní práva a povinnosti stran, tedy žalobce a dlužníka v jejich vztahu, jenž byl založen smlouvou o dílo č. KO 004/09, se řídí kromě smluvních ujednání obchodním zákoníkem ve znění do 31.12.2013.

Podle ust. § 373 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013, kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Škoda je chápána jako majetková újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi.

Podle ust. § 379 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnosti, jež v uvedené době povinná strana znala, nebo měla znát při obvyklé péči.

K základním předpokladům vzniku odpovědnosti za škodu podle § 373 a násl. obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 patří: 1/ porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), 2/ vznik škody a 3/ příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody (kausální nexus). Tyto předpoklady jsou objektivního charakteru a důkazní břemeno ohledně nich leží na poškozeném (v daném případě na žalobci).

Ze spisu se přitom podává, že žalobce spatřuje protiprávní úkon dlužníka v tom, že nedodal dokumentaci skutečného provedení stavby při předávacím řízení podle čl. IX., bod 9 smlouvy o dílo. Nedodání této dokumentace mělo být příčinou škody. Škodu uplatňuje žalobce ve formě částky, kterou za vypracování projektu skutečného stavu zaplatil třetí osobě.

Aby se žalobce mohl po dlužníkovi úspěšně domáhat náhrady škody, musel by tedy v prvé řadě prokázat, že dlužník porušil povinnost, kterou stanoví přímo smlouva, a že toto porušení povinnosti je v příčinné souvislosti se vzniklou škodou. Z provedeného dokazování nevyplývá, že by povinnost dlužníka zahrnující povinnost zaznamenávat jakékoliv změny oproti původnímu projektu, byla obsahem smluvního ujednání mezi stranami. Podle smlouvy, jejího čl. IX., bod 9 bylo totiž povinností dlužníka zaznamenávat jen dohodnuté změny. Jak plyne rovněž ze smlouvy, jejího čl. I., bod 7 veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musely být zapsány a smluvními stranami vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací a následně sjednány dodatkem k této smlouvě o dílo, a dále jejího čl. IX., bod 12 zhotovitel nesměl bez písemného souhlasu objednatele učinit jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci. Dodatky ke smlouvě o dílo, které by reflektovaly změnu v předmětu díla (změnu oproti projektové dokumentaci), žádné uzavřeny nebyly. Dohodnuté změny v projektu žalobce netvrdil, ani neprokazoval. Pokud tedy dlužník smlouvou nepřevzal povinnost zaznamenávat oproti původnímu projektu i nedohodnuté změny (ty ostatně byly smlouvou zapovězeny) a dohodnuté změny nebyly v řízení prokázány, nelze dovozovat, že by porušil své povinnosti stanovené čl. IX., bod 9, a to i s přihlédnutím k tomu, že žalobce dílo převzal dne 31.03.2011 a projektová dokumentace skutečného provedení stavby včetně seznamu výkresů mu byla předána nejpozději dne 29.08.2011.

ICM R

Jestliže pak žalobce (dle svých tvrzení) byl jako zhotovitel vůči svému smluvnímu partnerovi KOMA Industry s.r.o. povinen vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a tuto dokumentaci zajistil prostřednictvím třetí osoby, nelze dovozovat, že by tak učinil v důsledku protiprávního jednání dlužníka, a nelze ani dovozovat, že by jeho případná újma vznikla v příčinné souvislosti s jednáním dlužníka.

Odpovědnost za škodu mezi podnikateli je konstruována jako odpovědnost objektivní, kdy všechny její předpoklady musí být splněny kumulativně. Není-li některý z předpokladů v řízení prokázán (zde protiprávní jednání dlužníka), jde to k tíži poškozeného (zde žalobce).

V daném případě tedy soud dospěl k závěru, že žalobci se nepodařilo prokázat porušení povinností ze smlouvy o dílo podle ust. § 373 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 ze strany dlužníka, nebyl tedy naplněn jeden z obecných předpokladů odpovědnosti za škodu-protiprávní jednání spočívající v porušení povinností ze závazkového vztahu, proto nemá žalobce nárok podle ust. § 380 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 na úhradu újmy, která žalobci vznikla tím, že vynaložil náklady na zpracování projektu skutečného provedení stavby pro svého smluvního partnera-investora stavby. Z uvedených důvodů byla žaloba zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žalované byly přiznány vůči neúspěšnému žalobci účelně vynaložené náklady, spočívající v náhradě cestovného k jednání soudu dne 08.03.2013 ve výši 298,20 Kč, dne 04.02.2014 ve výši 294,60 Kč, dne 25.04.2014 ve výši 294,60 Kč a dne 07.10.2014 ve výši 297,-Kč, celkem tedy 1.184,40 Kč. Pokud jde o přesnou specifikaci výpočtu, soud odkazuje na správné vyúčtování žalované, které je součástí spisu a vychází z údajů technického průkazu vozidla, které bylo použito k jízdě, z vyhláškové sazby základní náhrady za 1 km i ceny pohonných hmot a počtu ujetých km na trase Frýdek-Místek-Ostrava a zpět-50 km. Lhůta k plnění náhrady nákladů řízení vyplývá z ust. § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř. a činí 3 dny, přičemž její počátek je vázán na právní moc tohoto rozsudku, jelikož nebyly shledány okolnosti, na základě kterých by byla pariční lhůta prodloužena, případně stanoveno, že plnění se bude dít ve splátkách.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 14.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R