14 ICm 1694/2011
Jednací číslo: 14 ICm 1694/2011-34 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 4034/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, IČ: 61860069, proti žalovanému Ing. Radimu Dědicovi, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Mírová 18, insolvenčnímu správci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná, Nám. Budovatelů 1398, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy pohledávky č. 1 ve výši 16.756,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 4034/2011 s dlužníkem Milanem Bačíkem, anonymizovano , bytem Karviná, Nám. Budovatelů 1398/26 přihlášena přihláškou P6, je po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 30.06.2011 ve znění jejího doplnění doručeného soudu dne 02.03.2012 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že část jeho pohledávky č. 1 přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod. sp.zn. KSOS 14 INS 4034/2011 s dlužníkem Milanem Bačíkem přihláškou P6 je po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná. Hlavní argument žalobce ve vztahu k části pohledávky z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky podle smlouvy o revolvingovém úvěru

č. 9100149649, dále z titulu směnečného úroku a nákladů rozhodčího řízení spočíval v tom, že pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná a její vykonatelnost byla doložena. Insolvenční správce tak nebyl oprávněn posuzovat pohledávku jako nevykonatelnou a důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci. Rozhodčí doložka byla dohodnuta platně, žádný právní předpis její používání ve spotřebitelských smlouvách nezakazuje a např. i nyní schválená novela zákona o rozhodčím řízení umožňuje ve spotřebitelských smlouvách rozhodčí doložky sjednávat. Dlužník návrh na zrušení rozhodčího nálezu nepodal. Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud ČR řešil obdobnou rozhodčí doložku stejného věřitele a shledal ji v pořádku. Podle rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 539/10, pokud rozhodčí nález nebyl nikdy zrušen, je pravomocný a zakládá překážku věci rozsouzené. Vedle toho žalobce poukázal na nejnovější rozhodovací praxi Vrchního soudu v Olomouci ve vztahu k možnosti popírat vykonatelné pohledávky, a to rozsudek ze dne 02.02.2012, sp.zn. 12 VSOL 35/2011.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě předložených listinných důkazů, jelikož účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali.

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 14 INS 4034/2011 soud zjistil, že:

1) usnesením ze dne 06.04.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Milana anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Radim Dědic a soud povolil řešení úpadku oddlužením, 2) usnesením ze dne 24.06.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) přihláškou pohledávky evidovanou pod číslem P6 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení s dlužníkem Milanem Bačíkem (mimo jiné) vykonatelnou pohledávku č. 1 z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky podle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149649 ve výši 30.193,-Kč, z titulu směnečného úroku ve výši 5.234,-Kč a nákladů rozhodčího řízení ve výši 1.600,-Kč, 4) u přezkumného jednání dne 13.06.2011 popřel insolvenční správce pohledávku č. 1 co do pravosti v částce 16.756,-Kč s argumentací, že pohledávka je nevykonatelná, neboť rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor s ust. § 55 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku a § 56 odst. 1 občanského zákoníku, jelikož rozhodčí nález je nicotný, věřitel nemá nárok na náklady rozhodčího řízení ve výši 1.600,-Kč a pokud jde o smluvní pokutu ve výši 50 % z půjčené částky, namítal rovněž neplatnost smluvních ujednání v 13.4 podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že požadovat uhrazení takto nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty vzhledem k výši dlužné částky je také v rozporu s dobrými mravy dle ust. § 39 a § 41 občanského zákoníku, dlužník pohledávku žalobce uznal, 5) insolvenční správce vyrozuměl žalobce o popření části přihlášené pohledávky č. 1 podle ust. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) dopisem ze dne 13.06.2011, který byl žalobci doručen dne 16.06.2011, 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

V prvé řadě soud konstatuje, že žaloba byla žalobcem podána včas v souladu s vyrozuměním insolvenčního správce ve lhůtě 30 dnů ode dne přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149649 ze dne 30.07.2007 a smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru č. V01062007 vzal soud za prokázáno, že žalobce jako věřitel (tehdy s obchodní firmou Profireal, a.s.) uzavřel s dlužníkem Milanem Bačíkem a spoludlužnicí Renatou Bačíkovou smlouvu, na jejímž základě se zavázal dlužníkovi poskytnout úvěr ve výši 30.312,-Kč za smluvní odměnu 10.312,-Kč a dlužník se peněžní prostředky zavázal společně a nerozdílně se spoludlužnicí splácet 18-ti měsíčními splátkami po 1.684,-Kč, RPSN činilo 75,75 % a částka k vyplacení 20.000,-Kč. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy byly dle dohody smluvních stran (věřitele, dlužníka a spoludlužnice) smluvní ujednání.

Ze splátkového kalendáře ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100149649 a parametrů revolvingového úvěru ze dne 08.08.2007 soud zjistil, že žalobce jako věřitel oznámil dlužníkovi a spoludlužnici parametry revolvingového úvěru takto: výše úvěru, částka k vyplacení, počet splátek zůstal stejný, taktéž výše splátky, přičemž úvěr měl být splácen počínaje dnem 20.09.2007 vždy k 20. dni v měsíci a RPSN bylo nově upřesněno na 70,4 %.

Pro případ porušení povinnosti řádně a včas splácet splátky úvěru byly ve smluvních ujednáních dohodnuty 3 samostatné smluvní pokuty, a to v bodě 13.1 a) ve výši 8 % z výše splátky při prodlení se zaplacením splátky 15 dnů po termínu splatnosti, v bodě 13.1 b) 13 % z výše splátky při prodlení se zaplacením splátky 30 dnů po termínu splatnosti a v bodě 13.4 ve výši 50 % ze schválené výše úvěru pro případ prodlení se zaplacení dvou splátek podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas nebo v případě prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů. Bod 13.3 b) smluvních ujednání obsahuje ujednání o tom, že v případě, že dlužník neuhradí 2 splátky podle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas nebo v případě, že je v prodlení s úhradou splátky nebo její části déle než 30 dnů nebo v případě, že je v prodlení s plněním jiného peněžitého závazku vůči věřiteli podle smlouvy o revolvingovém úvěru nebo v případě, že dlužník poruší některé ustanovení této smlouvy nebo kterékoliv z prohlášení dlužníka se stane nepravdivým, stávají se k výzvě věřitele okamžitě splatnými všechny dosud nesplatné závazky dlužníka vůči věřiteli ze smlouvy o revolvingovém úvěru. Bod 18.1 smluvních ujednání obsahuje rozhodčí doložku, ve které se smluvní strany dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly z této smlouvy o revolvingovém úvěru nebo v návaznosti na ni, má dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv z těchto rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu. Rozhodčí řízení se bude konat v sídle rozhodců. Rozhodci pro tento účel jsou: JUDr. Eva Vaňková, advokátka, zapsaná v České advokátní komoře pod č. 4147, Mgr. Marek Landsmann, advokát, zapsaný v České advokátní komoře pod č. 4375 a pro případ, že žádný z výše uvedených rozhodců nebude ochoten nebo nebude moci funkci rozhodce přijmout či vykonávat, dohodly se smluvní strany na tomto náhradním způsobu určení rozhodce tak, že jediný rozhodce bude určen věřitelem ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

Podle bodu 6 smluvních ujednání, a to 6.1 až 6.4 dlužník svým podpisem na smlouvě o revolvingovém úvěru potvrdil, že v den podpisu vystavil a odevzdal věřiteli 1 vlastní blankosměnku na řad věřitele, bez uvedení údaje splatnosti, směnečné sumy a místa platebního, s doložkou bez protestu . V případě, že dlužník je v prodlení s placením jakéhokoliv závazku podle smlouvy o revolvingovém úvěru, je věřitel oprávněn (nikoliv však povinen) vyplnit na blankosměnce částku, nepřesahující celkovou dlužnou částku (včetně veškerých smluvních pokut a ke dni vyplnění směnky přirostlého příslušenství) splatnou věřiteli na základě, nebo v souvislosti se smlouvou o revolvingovém úvěru, datum a místo splatnosti a domáhat se uspokojení z blankosměnky. Dlužník svým podpisem na smlouvě o revolvingovém úvěru potvrdil, že výše uvedenou blankosměnku vystavil a odevzdal věřiteli ze své svobodné vůle, dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku či donucení. Výslovně prohlásil, že tuto blankosměnku vystavil jako prostředek k zajištění všech současných i budoucích pohledávek věřitele za dlužníkem, a dále nároků věřitele vůči dlužníku plynoucích ze smlouvy o revolvingovém úvěru. Současně dlužník udělil věřiteli jako majiteli blankosměnky právo vyplnit na vystavené blankosměnce údaj o splatnosti, směnečnou sumu a místo platební způsobem dohodnutým v bodě 6.4.

Z dopisu ze dne 04.03.2008 soud zjistil, že věřitel (žalobce) dlužníkovi Milanu Bačíkovi a spoludlužnici Renatě Bačíkové oznámil na adresu uvedenou ve smlouvě, že došlo k zesplatnění veškerých závazků dlužníka ze smlouvy o úvěru č. 9100149649, a to pro závažné porušení smlouvy o revolvingovém úvěru neplněním závazků dle splátkového kalendáře, přičemž celková výše dluhu činila 41.964,-Kč a sestávala ze zbývajících dlužných splátek dle splátkového kalendáře 25.260,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur 1.548,-Kč, smluvní pokuty ve výši 50 % z výše úvěru 15.156,-Kč. Dlužná částka měla být uhrazena do 10 dnů od data odeslání tohoto oznámení.

Z faktury č. 908018345 soud zjistil, že žalobce jako věřitel vyúčtoval dlužníkovi Milanu Bačíkovi na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149649 dne 04.03.2008 smluvní pokutu 8 % ze splátky č. 4 za období od 20.12.2007 do 07.01.2008-134,72 Kč, 13 % ze splátky č. 4 za období od 07.01.2008 do 21.01.2008-218,92 Kč, 8 % z výše splátky č. 5 za období od 20.01.2008 do 05.02.2008-134,72 Kč, 13 % z výše splátky č. 5 za období od 05.02.2008 do 20.02.2008-218,92 Kč a 50 % z výše úvěru 15.156,-Kč. Celkem po zaokrouhlení 15.863,-Kč.

Ze směnky vystavené dlužníkem dne 30. července 2007 na řad žalobce a z vyplňovacího směnečného prohlášení ze dne 20. května 2008 soud zjistil, a to z údaje uvedeného na směnce ke smlouvě č. 9100149649 , že se jedná o směnku zajišťovací k pohledávce žalobce ze smlouvy o revolvingovém úvěru stejného čísla. Na směnce je uvedena směnečná suma 31.860,-Kč, údaj o splatnosti 20. května 2008 a platební místo Profireal, a.s. (dřívější obchodní firma žalobce), Perštýnské náměstí 80, Pardubice-Staré Město. Směnku jako aval podepsala Renata Bačíková.

Z karty klienta-Milana anonymizovano ke smlouvě č. 9100149649 soud zjistil, že žalobce jako věřitel dlužníkovi Milanu Bačíkovi vyplatil dne 07.08.2007 částku 20.000,-Kč (a to včetně revolvingu). Dlužník dosud z této částky uhradil 16.823,-Kč.

Listinou označenou jako rozhodčí nález ze dne 23.06.2008 č.j. La 2037/08-13 bylo prokázáno, že rozhodce Mgr. Marek Landsmann, kterému byl doručen návrh na vydání rozhodčího nálezu a který funkci rozhodce přijal, rozhodl tak, že Milan Bačík a Renata Bačíková jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit PROFI CREDIT Czech, a.s. směnečný peníz ve výši 31.860,-Kč s 6 % ročním úrokem od 21.05.2008 do zaplacení a na náhradě nákladů rozhodčího řízení částku 1.600,-Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Rozhodce přitom dospěl k závěru, že uplatněný nárok je způsobilý k projednání v neveřejném písemném a jednoinstančním rozhodčím řízení, a to v souladu jak se zákonem o rozhodčím řízení, tak v souladu s rozhodčí doložkou smlouvy o revolvingovém úvěru (bod 18 smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené mezi účastníky 30.07.2007). Rozhodce dále zjistil, že předložená směnka v prvopise je řádnou směnkou vlastní se všemi náležitostmi dle ust. § 75 a násl. zákona č. 191/1950 Sb. směnečného a šekového. Tato směnka obsahuje závazek dlužníka zaplatit věřiteli částku 31.860,-Kč, přičemž v důsledku prodlení s jejím zaplacením vzniklo věřiteli postižné právo dle ust. § 48 odst. 1 téhož zákona, tedy právo na zaplacení 6 % úroku ode dne splatnosti. Směnečný peníz se přitom skládá ze zbývajících dlužných splátek dle splátkového kalendáře ve výši 15.156,-Kč, neuhrazených penalizačních faktur ve výši 1.548,-Kč (bod 13.1 smluvních ujednání) a smluvní pokuty 50 % z výše úvěru 15.156,-Kč (bod 13.4 smluvních ujednání). Směnku jako aval podepsala paní Renata Bačíková, čímž se zavázala rovněž k úhradě celé částky. Dle doložky vyznačené rozhodcem rozhodčí nález nabyl právní moci 09.07.2008 a vykonatelnosti 15.07.2008.

V prvé řadě soud konstatuje, že ve smyslu ust. § 174 odst. 4 IZ je věřitel v přihlášce povinen uvést, zda jde o vykonatelnou pohledávku a vykonatelnost takové pohledávky prokázat veřejnou listinou.

Podle ust. § 274 o.s.ř. lze vykonatelnost pohledávky doložit těmito tituly: a) vykonatelným rozhodnutím soudu a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek, b) vykonatelným rozhodnutím soudu ve správním soudnictví, c) vykonatelným rozhodnutím rozhodčích komisí a smírem jimi schváleným, d) vykonatelným rozhodnutím státních notářství a dohodou jimi schválenou, e) notářským a exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti sepsaným podle zvláštních zákonů, f) vykonatelným rozhodnutím orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatku ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelným smírem, g) vykonatelným rozhodnutím a výkazem nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, h) rozhodnutím orgánů Evropských společenství, i) jiným vykonatelným rozhodnutím schváleným smírem a listinami, jejichž soudní výkon připouští zákon.

Sporná pohledávka žalobce je podle zjištění soudu pohledávkou vykonatelnou, její vykonatelnost byla doložena vykonatelným rozhodčím nálezem, tj. rozhodnutím předpokládaným v § 274 o.s.ř. Rozhodčí nález ze dne 23.06.2008 č.j. La 2037/08-13 je tak titulem pro výkon rozhodnutí.

Okruh relevantních skutečností, které jsou způsobilým důvodem pro popření pravosti vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím, je v ust. § 199 odst. 2 IZ obecně vymezen jak pozitivně, tak i negativním způsobem. V řízení o určení vykonatelné pohledávky tak lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání vykonatelného rozhodnutí a naopak, důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

Smyslem citovaného zákonného ustanovení je umožnit insolvenčnímu správci snášet proti vykonatelné pohledávce veškeré námitky, které dlužník neuplatnil v dřívějším řízení a jimiž se příslušný orgán ve svém rozhodnutí nezabýval, a to s výjimkou zapovězení jiného právního posouzení věci. Insolvenční správce tak v insolvenčním řízení do určité míry sice může úspěšně napadat pravomocné platební rozkazy, rozsudky, platební výměry, rozhodčí nálezy apod., nemůže však jinak právně posuzovat věc oproti posouzení, které učinil orgán, jenž vykonatelné rozhodnutí vydal. Insolvenční správce tak může s úspěchem uplatňovat v předchozím řízení s dlužníkem opomenutá skutková tvrzení (např. o úhradě přiznané pohledávky ručitelem a z toho plynoucího zániku závazku splněním), či námitky (např. námitku promlčení uplatněného nároku, námitku, že rozhodčí nález nebyl dlužníkovi nikdy doručen apod.). Nemůže však napadat byť vadné právní hodnocení skutečností, zjištěných v předchozím nalézacím řízení. Rozhodčí nález tak nemůže být přezkoumán v insolvenčním řízení či incidenčním sporu z hlediska jeho věcné správnosti.

Dle přesvědčení soudu námitky insolvenčního správce (žalovaného) směřující proti platnosti rozhodčí doložky a platnosti sjednané smluvní pokuty jsou skutečnostmi předpokládanými v ust. § 199 odst. 2 IZ, jež nemohou vést k úspěšnému popření vykonatelné pohledávky správcem. Jde typicky o případ jiného právního posouzení věci.

V této souvislosti pak soud odkazuje na nejnovější rozhodovací praxi Vrchního soudu v Olomouci, a to konkrétně rozhodnutí: 12 VSOL 8/2011-64, 16 ICm 745/2010 (KSOL 16 INS 3663/2010), 12 VSOL 59/2011-102, 30 ICm 1056/2011 (KSBR 30 INS 685/2011), 12 VSOL 35/2011-69, 36 ICm 2130/2010 (KSOS 36 INS 11470/2010), 12 VSOL 44/2011-89, 14 ICm 1279/2010 (KSOS 14 INS 5944/2010), ve kterých vrchní soud uvedl, že posouzení platnosti či neplatnosti rozhodčí smlouvy je právní kvalifikací, proto podle jeho názoru je popření vykonatelné pohledávky z důvodu neplatnosti rozhodčí smlouvy nepřijatelným důvodem popření. Rovněž námitka neplatnosti smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 občanského zákoníku je právním hodnocením a tato námitka insolvenčnímu správci podle § 199 odst. 2 IZ nepřísluší.

S ohledem na uvedené, vycházeje z argumentace prezentované ve shora uvedených rozhodnutích Vrchního soudu v Olomouci, dospěl soud k závěru, že podaná žaloba na určení, že část pohledávky č. 1 ve výši 16.756,-Kč je po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná, je důvodná, a proto rozhodl jak ve výroku I. rozsudku uvedeno.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, nutno konstatovat, že žalobce by měl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, tyto mu však přiznány nebyly, a to pro nákladovou imunitu žalovaného, tj. insolvenčního správce (§ 202 odst. 1 IZ), když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 30.03.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně