14 ICm 1475/2013
Jednací číslo: 14 ICm 1475/2013-22 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 659/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ: 00297534, proti žalované JUDr. Mileně Bódiové, se sídlem Stodolní 835/17, 702 00 Ostrava, insolvenční správkyni dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířská 1287/19, 735 06 Karviná-Nové Město, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka č. 1 žalobce vůči dlužníku Jánu Krištofovi, anonymizovano , bytem Havířská 1287/19, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06, je pro částku 500,-Kč po právu platná, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení. Pokračování 14ICm 1475/2013

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 25.04.2013 se žalobce domáhal určení, že pohledávka č. 1 žalobce vůči úpadci Jánu Krištofovi je pro částku 500,-Kč po právu platná. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný a insolvenční správkyně popřeli dne 10.04.2013 na přezkumném jednání přihlášenou pohledávku č. 1 žalobce ve výši 2.300,-Kč, a to co do její pravosti a výše s odůvodněním, že došlo k jejímu uhrazení v celém rozsahu a pohledávka žalobce tak zanikla. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky ve výši celkem 2.300,-Kč. Dne 18.03.2013 obdržel žalobce plnění ve výši 1.800,-Kč a v této výši žalobce souhlasí s popřením pohledávky, avšak žalobce trvá na žalobě pro nezaplacení částky 500,-Kč.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že žaloba byla ze strany žalobce podána pouze vůči insolvenční správkyni, ačkoliv na přezkumném jednání konaném dne 10.04.2013 pohledávku č. 1 popřela co do pravosti a v plné výši jak insolvenční správkyně, tak i dlužník Ján Krištof. Podle § 198 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena správcem, podávají žalobu na určení u soudu do 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Podle § 410 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. Žalobce byl o povinnosti podat žalobu jak proti insolvenční správkyni, tak i proti dlužníkovi řádně poučen ve vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 10.04.2013, které bylo žalobci doručeno dne 15.04.2013. Ve vyrozumění o popření pohledávky byl rovněž žalobce informován o tom, že dlužník pohledávku popřel. Vzhledem k tomu, že žaloba nebyla ze strany žalobce podána v zákonné hmotněprávní lhůtě jak proti insolvenční správkyni, tak i proti dlužníkovi, přičemž se jedná o nerozlučné společenství dle § 91 odst. 2 o.s.ř., je namístě žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní legitimace žalované. Toto je rovněž potvrzováno konstantní judikaturu k dané problematice, např. v rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 31.07.2012, sp. zn. 29 ICdo 1/2011, ze dne 23.01. 2013, sp. zn. 29 Cdo 4515/2011 a ze dne 31.03.2014, sp. zn. 29 ICdo 60/2013. Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání, pouze na podkladě účastníky předložených listinných důkazů, když žalobce i žalovaná s tímto postupem dle § 115a o.s.ř. výslovně souhlasili.

ICM R Pokračování 14ICm 1475/2013

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 14 INS 659/2013 soud zjistil, že:

1) usnesením ze dne 06.02.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Milena Bódiová a soud povolil řešení úpadku oddlužením, 2) usnesením ze dne 22.10.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) přihláškou pohledávky P1 doručenou soudu dne 18.01.2013 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení nezajištěné a nevykonatelné pohledávky celkem ve výši 2.300,- Kč sestávající z jistiny ve výši 1.500,-Kč z důvodu nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: za rok 2012 (jistina ve výši 500,-Kč splatná od 31.03.2012), za rok 2013 (jistina ve výši 500,-Kč splatná od 31.03.2013) a jistina ve výši 500,-Kč se splatností od 31.03.2011 na základě platebního výměru č.j. MMK/134461/2012 ze dne 23.10.2012; dále z příslušenství ve výši celkem 800,-Kč z titulu nákladů na nařízení daňové exekuce; k přihlášce žalobce připojil přílohy, a to platební výměr č. 5 Magistrátu města Karviné ze dne 23.10.2012, č.j. MMK/134461/2012 za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterým byl dlužníkovi vyměřen místní poplatek za rok 2011 ve výši 500,-Kč a navýšení místního poplatku za rok 2011 o částku 300,- Kč, tj. ve výši celkem 800,-Kč; dále přiložil exekuční příkaz Magistrátu města Karviné ze dne 09.01.2013, č.j. MMK/134461/2012/02 o nařízení daňové exekuce srážkami ze mzdy dlužníka k vymožení nedoplatku ve výši 800,-Kč zvýšeného o náklady za nařízení exekuce ve výši 500,-Kč; 4) u přezkumného jednání dne 10.04.2013 insolvenční správkyně i dlužník popřeli pravost pohledávky žalobce v celkové výši 2.300,-Kč s odůvodněním, že pohledávka již byla uhrazena, 5) insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření nevykonatelných pohledávek dopisem ze dne 10.04.2013 podle ust. § 197 odst. 2 IZ, který byl žalobci doručen dle doručenky dne 15.04.2013; v dopise vyrozuměla žalobce mj. o tom, že jak insolvenční správkyně, tak i dlužník popřeli pravost a výši pohledávky žalobce v celém rozsahu a současně byl žalobce poučen o tom, že v případě, že nevykonatelná pohledávka byla popřena jak insolvenčním správcem, tak i dlužníkem, musí žaloba věřitele na určení směřovat jak proti insolvenčnímu správci, tak i proti dlužníkovi; 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že jak insolvenční správkyně, tak i dlužník popřeli pravost pohledávek žalobce v celkové výši 2.300,-Kč, které žalobce přihlásil přihláškou P1 do insolvenčního řízení dlužníka Jána anonymizovano vedeného pod sp. zn. KSOS 14 INS 659/2013, a to z důvodu zániku pohledávek zaplacením.

Podle § 192 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět (odst. 1). Není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše,

ICM R Pokračování 14ICm 1475/2013 není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem (odst. 3).

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Žalobce podal včas žalobu proti insolvenční správkyni, avšak přes poučení, že pohledávky žalobce popřel ve stejném rozsahu i dlužník a že žaloba věřitele musí směřovat jak proti insolvenčnímu správci, tak i proti dlužníkovi, žalobce žalobu proti dlužníkovi nepodal. Z ustanovení § 410 odst. 2 IZ plyne, že za situace, kdy dojde ke schválení oddlužení, má popření nezajištěné pohledávky ze strany dlužníka stejné účinky, jako popření ze strany insolvenčního správce.

V rozsudku ze dne 31. července 2012, sp. zn. 29 ICdo 1/2011 Nejvyšší soud zformuloval závěr, podle něhož popře-li za trvání účinků schválení oddlužení nebo při přezkumném jednání, které se konalo před (následným) schválením oddlužení, dlužník pohledávku nezajištěného věřitele, musí podle insolvenčního zákona věřitel popřené pohledávky podat žalobu o určení její pravosti nejen proti insolvenčnímu správci, ale i proti popírajícímu dlužníku.

Insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v režimu oddlužení v rozsahu shodného popření v incidenčním řízení postavení nerozlučných společníků, dané specifiky insolvenčního zákona (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 226/2010 ze dne 26.04.2010). Vzhledem k tomu, že dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání (10.04.2013), které se konalo před schválením oddlužení (22.10.2013), nastávají účinky popření dlužníka dnem, kdy nastaly účinky oddlužení, tj. dnem 22.10.2013 a tento den je ve smyslu § 410 odst. 2 IZ rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby proti dlužníkovi o určení pravosti pohledávky. Žalobce ve lhůtě žalobu proti dlužníkovi nepodal. Za situace, kdy žalobce podal žalobu pouze proti jednomu z nerozlučných společníků, je nutno žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní legitimace žalované.

ICM R Pokračování 14ICm 1475/2013

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

V řízení byla zcela úspěšná žalovaná, která tak má právo na náhradu nákladů řízení. Z obsahu spisu nevyplývá, že by žalované nějaké náklady řízení vznikly, a soud proto o nákladech řízení mezi účastníky rozhodl tak, že žádný z nich nemá nárok na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 17.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R