14 ICm 1338/2011
Jednací číslo: 14 ICm 1338/2011-30 (KSOS 14 INS 9423/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Ing. Borka Placra, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, insolvenčního správce dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Vršovice, Ruská 563/22, místem podnikání Horní Lideč, Lidečko 459, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22, proti žalované 1) Jarmile anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Lideč, Lidečko 459, a žalované 2) Lence anonymizovano , nar. 14.04.1984, bytem Praha 1, Nové Město, Školská 1267/30, o neúčinnost darovací smlouvy, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že Darovací smlouva a Smlouva o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi manžely Jarmilou anonymizovano , nar. 05.12.1962, bytem Lidečko 459, Horní Lideč, a Stanislavem Matochou, anonymizovano , bytem Ruská 563/22, Praha 10, Vršovice, jako dárci a zároveň jako oprávněnými z věcného břemene a Jarmilou anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidečko 459, Horní Lideč a Lenkou anonymizovano , nar. 14.04.1984, bytem Školská 1267/30, Praha 1, Nové Město, jako obdarovanými a povinnými z věcného břemene, dne 16.06.2008, je vůči věřitelům dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Ruská 563/22, Praha 10, Vršovice, se kterým je vedeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenční řízení pod sp.zn. KSOS 14 INS 9423/2010, právně neúčinná.

II. Žalobce a žalovaná 1) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce a žalovaná 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

ICM Ru

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 26.05.2011 se žalobce domáhal, aby bylo určeno, že darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi manžely Jarmilou anonymizovano , nar. 05.12.1962, a Stanislavem Matochou, anonymizovano , jako dárci a zároveň jako oprávněnými z věcného břemene a Jarmilou anonymizovano , anonymizovano , a Lenkou anonymizovano , nar. 14.04.1984, jako obdarovanými a povinnými z věcného břemene, dne 16.06.2008, je právně neúčinná.

Žalovaná 1) i žalovaná 2) nárok žalobce uplatněný žalobou ze dne 25.05.2011 doručenou soudu dne 26.05.2011 na určení, že darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 16.06.2008 je právně neúčinná, u jednání dne 22.11.2012 zcela uznaly.

Dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Jelikož v dané věci lze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.) a žalované svým projevem, tj. uznávacím prohlášením u jednání dne 22.11.2012, nárok žalobce v celém rozsahu uznaly, rozhodl soud podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání tak, jak je ve výroku I. uvedeno.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení (výroky II. a III.), soud uzavírá, že nebyla přiznána žádnému z účastníků, neboť dle obsahu spisu se procesně úspěšný žalobce (§ 142 odst. 1 o.s.ř.) náhrady nákladů řízení výslovně vzdal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku pro uznání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo. Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.). Proti výroku o nákladech řízení je možno podat odvolání bez tohoto omezení.

V Ostravě dne 22.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM Ru