13 VSOL 99/2015-20
14 ICm 1003/2014 13 VSOL 99/2015-20 (KSOS 14 INS 23171/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové ve věci žalobce 1. Obchodní agentura, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 870/24, PSČ: 155 00, identifikační číslo osoby: 26468808, proti žalovaným 1) Ing. Petru Zbořilovi, insolvenčnímu správci dlužnice Evy anonymizovano , se sídlem Bruntál, Dukelská 1501/2, PSČ: 792 01 a 2) Evě anonymizovano , anonymizovano , bytem Bruntál, Horní 1561/7, PSČ: 792 01, o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Bruntál, Horní 1561/7, PSČ: 792 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 23171/2013, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.2.2015, č.j. 14 ICm 1003/2014-13 (KSOS 14 INS 23171/2013),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil žalobci, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podání žaloby, který činí podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 5.000 Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu č. 3703- (KSOS 14 INS 23171/2013)

4123761/0710, KS 1148, VS: 1442100314 s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude vymáhán.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal žalobce včasné odvolání. V něm uvedl, že dne 7.10.2014 vydal soud usnesení o zastavení řízení a o jeho nákladech rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce s usnesením nesouhlasí, neboť bylo vydáno po pravomocném skončení řízení.

Ve věcech poplatků postupuje soud podle občanského soudního řádu za předpokladu, že zákon o soudních poplatcích nestanoví jinak; v případě poplatkové povinnosti v insolvenčních řízeních se uplatní úprava doručování podle insolvenčního zákona (§ 13 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů, dále též jen zákon o soudních poplatcích , § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších změn a předpisů).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), a poté dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že řízení bylo u soudu prvního stupně zahájeno žalobou doručenou soudu dne 21.3.2014, kterou se žalobce domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice, jež byla dlužnicí a insolvenčním správcem popřena na přezkumném jednání dne 19.2.2014.

Dne 9.7.2014 byla žaloba vzata žalobcem zpět proto, že dlužník vzal zčásti své popření zpět. Usnesením ze dne 7.10.2014 č.j. 14 ICm 1003/2014-9 (KSOS 14 INS 23171/2013) soud řízení zastavil (výrok I.) a o náhradě jeho nákladů rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (výrok II.). Usnesení nabylo právní moci dne 6.11.2014.

Podle § 2 odst. 1, písm. a) zákona o soudních poplatcích, jsou poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 4 odst. 1, písm. a) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen "návrh na zahájení řízení"), (KSOS 14 INS 23171/2013)

Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

V této věci je poplatníkem soudního poplatku žalobce, který podal žalobu (§ 2 odst. 1, písm. a/ zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že podal projednatelnou žalobu, vznikla mu poplatková povinnost jejím podáním, jejíž splatnost nastala téhož dne (21.3.2014, § 4, odst. 1, písm. a/, § 7 zákona o soudních poplatcích).

Výše poplatkové povinnosti činí 5.000 Kč (dle položky 13, bod 1., písm. a/ zákona o soudních poplatcích), jak správně určil soud prvního stupně. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno ještě před prvním jednáním, bude třeba zaplacený soudní poplatek za řízení vrátit z účtu soudu postupem dle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích.

Námitka odvolatele, že usnesení o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo vydáno po pravomocném skončení řízení není důvodná. Žalobci jako navrhovateli poplatného úkonu vznikla poplatková povinnost podáním žaloby o určení jeho pohledávky a právo soudu uložit povinnost zaplatit poplatek váže zákon na lhůtu tří let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno (§ 12 odst. 2, věta druhá, zákona o soudních poplatcích). Tato lhůta byla soudem dodržena.

Ze všech shora uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. června 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu