13 VSOL 99/2012-112
39 ICm 1219/2012 13 VSOL 99/2012-112 (KSBR 39 INS 15251/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v právní věci žalobkyně Mgr. Ing. Pavly Buxbaumové, Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov, insolvenční správkyně dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Studénky 118, 789 01 Zábřeh, identifikační číslo osoby 15 41 32 50, zastoupené Mgr. Michalem Zahnášem, advokátem se sídlem tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc, proti žalovanému Ing. Michalu Zámečníkovi, Stará Osada 27, 615 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka MASO JIREX, a.s., se sídlem Srbská 116/6, 612 00 Brno, identifikační číslo osoby 28 61 53 95, zastoupenému Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno, o vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka, rozhodl o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18.6.2012 č.j. 39 ICm 1219/2012-71 (KSBR 39 INS 15251/2010-C2-12)

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18.6.2012 č.j. 39 ICm 1219/2012-71 (KSBR 39 INS 15251/2010) s e z r u š u j e a řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech řízení před soudy obou stupňů částku 13.189 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalovaného. (KSBR 39 INS 15251/2010)

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl ve výroku I. žalobu žalobkyně, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s. byly vyloučeny nemovitosti zapsané pod položkou n1 soupisu majetkové podstaty dlužníka (blíže specifikované v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty), movitý majetek zapsaný pod položkou n1 soupisu majetkové podstaty dlužníka (blíže specifikovaný v příloze č. 2 soupisu majetkové podstaty) a movitý majetek pod položkou n2 soupisu majetkové podstaty dlužníka (blíže specifikovaný v příloze č. 3 soupisu majetkové podstaty) a uložil žalobkyni povinnost uhradit žalovanému náklady soudního řízení představované náklady právního zastoupení ve výši 13.080 Kč (výrok II.).

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně odvolání, ve kterém vytýkala soudu prvního stupně nesprávná skutková zjištění věci a nesprávné hodnocení provedených důkazů. V odvolacím řízení navrhla zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný se k podanému odvolání nevyjádřil.

V průběhu odvolacího řízení, před tím, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání, podáním ze dne 1.2.2013, vzala žalobkyně žalobu a odvolání zpět v celém rozsahu, aniž by blíže tyto procesní úkony odůvodnila. Žalovaný vůči zpětvzetí žaloby žádné připomínky neuplatnil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 222a odst. 1 o.s.ř., rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s. zastavil. Tímto postupem je také vyřízeno odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. (KSBR 39 INS 15251/2010)

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. Žalobkyně zpětvzetím žaloby z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno. Je proto povinna zaplatit žalovanému náhradu účelně vynaložených nákladů řízení. Žalovaný, který je zastoupen advokátem, má právo na náhradu nákladů řízení, které mu vznikly v řízení před soudem prvního stupně, a které sestávají z odměny za právní zastoupení ve výši 10.000 Kč dle ustanovení § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb., tří režijních paušálů za tři úkony právní služby v celkové výši 900 Kč (příprava a převzetí věci, sepis vyjádření a účast u jednání) dle ustanovení § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., vše zvýšeno o 21% DPH v částce 2.289 Kč, když advokát žalovaného osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty (ustanovení § 137 odst. 3 o.s.ř.) V odvolacím řízení podle obsahu spisu žalovanému žádné náklady nevznikly. Celkovou částku nákladů řízení ve výši 13.189 Kč je povinna zaplatit žalobkyně žalovanému ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalovaného (ustanovení § 160 odst. 1 a § 149 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu