13 VSOL 93/2012-153
24 ICm 1457/2010 13 VSOL 93/2012-153 (KSBR 24 INS 5886/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v právní věci žalobce Ing. Pavla Formánka, se sídlem Slatiňany, Palackého 432, PSČ 538 21, insolvenčního správce dlužníka TRANZA Strojírny a.s., se sídlem Chrudim, Průmyslová 42, PSČ 537 01, IČ: 28267141, zastoupeného JUDr. Radkem Závodným, advokátem se sídlem Praha 5, Duškova 917/4, PSČ 150 00, proti žalovanému Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, IČ: 26919877, insolvenčnímu správci dlužníka TRANZA a.s., se sídlem Břeclav, tř. 1. máje 7, PSČ 690 02, IČ: 00661058, o určení pravosti popřených nevykonatelných pohledávek, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14.8.2012 č.j. 24ICm 1457/2010-141,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu, aby soud určil, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 10.115 Kč, 203.965 Kč a 55.109.517,60 Kč (výrok I.) a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 10.900 Kč (výrok II.). (KSBR 24 INS 5886/2009) Proti výroku II. tohoto rozsudku podal žalobce včasné odvolání, jímž se domáhal změny nákladového výroku tak, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 15.10.2012 vzal žalobce odvolání výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud proto odvolací řízení o odvolání žalobce dle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť žalobce ještě před tím, než bylo odvolacím soudem o jeho odvolání rozhodnuto, vzal odvolání v celém rozsahu výslovně zpět.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků nebylo právo na náhradu nákladů odvolacího řízení přiznáno. Žalobce tím, že vzal zpět odvolání, zavinil zastavení odvolacího řízení (§ 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř.), žalovaný by tudíž měl právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v odvolacím řízení, dle obsahu spisu však žalovanému v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu