13 VSOL 9/2012-215
39 ICm 1154/2010 13 VSOL 9/2012-215 (KSBR 39 INS 398/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobce PYRGHOS LEFKOS, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1337, PSČ 110 00, IČ: 27404501, zastoupeného Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zastoupenému Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, PSČ 110 00, 2) JUDr. Miloslavě Horské, Brno, Velkopavlovická 25, PSČ 628 00, insolvenční správkyni dlužníka Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ 797 04, IČ: 25532774, o určení neúčinnosti právních úkonů, o odvolání žalovaného 1) Česká spořitelna, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2011, č. j. 39 ICm 1154/2010-138

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e . (KSBR 39 INS 398/2010)

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně unesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, přerušil řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 1154/2010 v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 39 INS 398/2010 do pravomocného skončení řízení vedeného u Ústavního soudu ČR na základě návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení ustanovení § 235 odst. 2 a ustanovení § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V odůvodnění svého rozhodnutí s odkazem na ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) o.s.ř. soud prvního stupně uvedl, že v řízení, které bude probíhat u Ústavního soudu ČR, budou řešeny otázky, které mají zásadní význam pro rozhodnutí soudu v tomto soudním řízení, proto rozhodl o přerušení řízení o této žalobě do rozhodnutí Ústavního soudu ČR o návrhu žalobce.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný 1) Česká spořitelna, a.s. odvolání, v němž namítal, že soud prvního stupně nedodržel při rozhodnutí o přerušení řízení ani jednu z podmínek, předepsaných ustanovením § 109 odst. 1, písm. c) o.s.ř. Odvolatel soudu prvního stupně vytýkal, že z odůvodnění jeho rozhodnutí není zřejmé, z jakých důvodů dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při projednávání nebo rozhodování věci použito nebo jeho jednotlivé ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem (v tomto směru není odvoláním napadené rozhodnutí nijak odůvodněno), a dále namítal, že v době vydání napadeného rozhodnutí návrh na zrušení části insolvenčního zákona ani podán nebyl.

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání žalovaného 1) Česká spořitelna, a.s. rozhodl, vzal žalovaný 1) podáním ze dne 27.1.2012 své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo; to neplatí u rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné, nebo že není, a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství.

V přezkoumávané věci vzal odvolatel své odvolání proti usnesení, kterým bylo řízení přerušeno, v plném rozsahu zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu (KSBR 39 INS 398/2010) v Brně ze dne 13.1.2011, č. j. 39 ICm 1154/2010-138 zastavil s tím, že právní moc tohoto usnesení nastala, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 29. února 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu