13 VSOL 84/2015-93
16 ICm 3797/2012 13 VSOL 84/2015-93 (KSOL 16 INS 18880/2012) ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobce ALONECOMPANY CZ s.r.o., se sídlem Polská 209/64, Olomouc, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby: 28633229, zastoupeného Mgr. Martinem Lorencem, advokátem se sídlem Krapkova 452/38, Olomouc, PSČ 779 00, proti žalované Mgr. Kateřině Širhalové, LL.M., se sídlem Palackého 11, Olomouc, PSČ 772 00, insolvenční správkyni dlužníků, identifikační číslo osoby: 73117862, o určení práva na uspokojení pohledávky ze zajištění, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Litovelská 186, Uničov, PSČ 783 91, vedené u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp.zn. KSOL 16 INS 18880/2012, a v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Litovelská 186, Uničov, PSČ 783 91, vedené u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 18886/2012, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 4.2.2015, č.j. 16 ICm 3797/2012-64 (KSOL 16 INS 18880/2012),

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se m ě n í takto: 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012)

U r č u j e se, že u pohledávky za dlužnicí Monikou anonymizovano ze smlouvy o půjčce ze dne 17.8.2011 ve výši 437.096,80 Kč má žalobce právo na uspokojení ze zajištění ze zpeněžení spoluvlastnického podílu dlužnice ve výši id. 3/8 na nemovitostech, a to pozemku č. st. 81, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 186, vše zapsáno na LV č. 618 pro k.ú. Uničov, obec Uničov, vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

U r č u j e se, že u pohledávky za dlužníkem Milanem Motalem ze smlouvy o půjčce ze dne 17.8.2011 ve výši 437.096,80 Kč má žalobce právo na uspokojení ze zajištění ze zpeněžení spoluvlastnického podílu dlužníka ve výši id. 3/8 na nemovitostech, a to pozemku č. st. 81, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 186, vše zapsáno na LV č. 618 pro k.ú. Uničov, obec Uničov, vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Výrokem I. shora označeného rozsudku soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužnicí Monikou anonymizovano ve výši 437.096,80 Kč, přihlášená označenou přihláškou pohledávky, je zajištěna zástavním právem zřízeným k nemovitostem označeným v tomto výroku a že této pohledávce svědčí právo na uspokojení ze zajištění, jež se váže k nemovitostem. Výrokem II. tohoto rozsudku soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužníkem Milanem Motalem ve výši 437.096,80 Kč, přihlášená označenou přihláškou pohledávky, je zajištěna zástavním právem zřízeným k nemovitostem označeným v tomto výroku a že této pohledávce svědčí právo na uspokojení ze zajištění, jež se váže k nemovitostem. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů (výrok III.) 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012)

V odůvodnění rozsudku soud rekapituloval tvrzení v žalobě, podle kterých byla dne 17.8.2011 mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníky uzavřena smlouva o půjčce, žalobce poskytl každému z dlužníků 363.000 Kč (podíl 3/8 z celkové poskytnuté částky půjčky 968.000 Kč), kterou se zavázali vrátit do 17.11.2011. Závazek vrátit poskytnuté prostředky a budoucí pohledávky žalobce vzniklé do 31.12.2020 až do celkové výše 1.500.000 Kč byl zajištěn zástavním právem, váznoucím na označených nemovitostech. Dlužníci svou povinnost vrátit poskytnuté prostředky nesplnili, proto žalobce uplatnil svůj nárok u příslušného soudu, který rozhodl nyní pravomocným platebním rozkazem. Žalobce přihlásil svou vykonatelnou a zajištěnou pohledávku do insolvenčního řízení každého z dlužníků, žalovaná ji popřela nad částku 180.000 Kč, právo na uspokojení ze zajištění popřela zcela. Žalovaná s žalobou nesouhlasila z důvodu neplatnosti smlouvy o půjčce (pro nedostatek podpisu osoby oprávněné jednat za žalobce a rozporu s trestním zákonem) a poskytnutí finančních prostředků v nižší než uváděné částce. Protože zajišťovaná pohledávka nevznikla, nemohlo vzniknout ani její zajištění; shodné důvody popření přitom žalovaná v postavení žalobkyně uvedla ve sporu o negativní určení výše a pořadí pohledávek žalobce za dlužníky vedeném u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. 16 ICm 3794/2012 (KSOL 16 INS 1880/2012). Dále soud v odůvodnění uvedl zjištění učiněná z listin (z přihlášky pohledávky podané žalobcem do insolvenčního řízení dlužnice Moniky anonymizovano a do insolvenčního řízení dlužníka Milana anonymizovano , ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.8.2011 mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníky Milanem Motalem, Marií anonymizovano a Monikou anonymizovano , z vyrozumění o popření pohledávky žalobce co do výše a pořadí v insolvenčním řízení každého z dlužníků, ze smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, uzavřené dne 17.8.2011 mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a zástavci Milanem Motalem, Marií anonymizovano a Monikou anonymizovano , z výpisu z katastru nemovitostí, LV 618 pro k.ú. Uničov, obec Uničov a z platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Olomouci dne 9.8.2012 pod č.j. 28 C 223/2012-28). Na základě provedených zjištění soud uzavřel, že smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 17.8.2011 byla uzavřena platně a s námitkou její neplatnosti se vypořádal odkazem na obsah jejího článku 4.1, písm. b), podle něhož bylo sjednáno zajištění i pro případ neplatnosti smlouvy o půjčce. Proto i kdyby přijal argumentaci žalované o neplatnosti smlouvy o půjčce, nemělo by to dopad na řádnou existenci zástavního práva a existenci zajištění sporných pohledávek. Žalované ovšem námitka neplatnosti smlouvy o půjčce nepřísluší, neboť pohledávky žalobce jsou pohledávkami vykonatelnými a v této souvislosti soud odkázal na ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona a rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 ICdo 7/2013 . Dle názoru soudu je k podání žaloby na určení pravosti, výše a rovněž pořadí vykonatelné pohledávky aktivně legitimován insolvenční správce. Žalovaná jako insolvenční správkyně žalobce řádně vyrozuměla o popření jeho vykonatelné pohledávky a poučila jej, že proti němu bude podána odpovídající žaloba. Její žaloby o negativní určení pohledávek a pořadí, podané v insolvenčním řízení každého z dlužníků, byly v řízení vedeném u soudu prvního stupně pod sp. zn.16 ICm 3794/2012 dosud nepravomocně zamítnuty. V tomto sporu soud 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012)

žalobu zamítl proto, že žalobce v něm není aktivně legitimován, o nákladech řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalované žádné náklady nevznikly.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalobce odvolání v němž namítal, že soud věc nesprávné právně posoudil a na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním (ta však v odvolání nijak nespecifikoval). Žalobce se neztotožnil se závěrem soudu o nedostatku svého oprávnění k podání žaloby na určení pořadí pohledávek, které přihlásil do insolvenčního řízení každého z dlužníků. V odvolání opakoval skutková tvrzení žaloby a uvedl, že při znalosti ustanovení § 197 odst. 2 insolvenčního zákona podal žalobu z důvodu právní bezpečnosti a jistoty a vzhledem k vyrozumění žalované . V odvolacím řízení navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že žalobě bude vyhověno.

Žalovaná se k odvolání vyjádřila tak, že vzhledem k výsledku řízení ve věci vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 16 ICm 3794/2012, v němž byla projednávána tatáž věc , je dle ní věcné projednání žaloby nehospodárné.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, jenž je podřaditelný pod ust. § 205 odst. 2, písm. g) o.s.ř., přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), zčásti zopakoval a zčásti doplnil dokazování, a poté dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012)

Odvolací soud pro stručnost odkazuje na skutková zjištění soudu prvního stupně učiněná z listin, jak uvedena v odůvodnění přezkoumávaného rozsudku, s nimiž se ztotožňuje.

Odvolací soud opakoval důkaz vyrozuměním žalované jako insolvenční správkyně dlužnice Moniky anonymizovano a vyrozuměním žalované jako insolvenční správkyně dlužníka Milana anonymizovano , obě vyrozumění ze dne 20.11.2012, a zjistil, že v každém vyrozumění byl žalobce poučen o tom, že žalovaná podá žalobu dle ustanovení § 199 IZ o určení popřené výše nebo pravosti přihlášené vykonatelné pohledávky.

Dále odvolací soud provedl k důkaz listinami a zjistil následující skutečnosti: -Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 3.10.2012, založeného v insolvenčním spise vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOL 16 INS 18880/2012 dlužnice Moniky anonymizovano , že pod bodem A je zapsán ideální podíl ve výši 3/8 na budově č.p. 186-rodinný dům na pozemku p.č. 181 a na pozemku p.č. 181-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 441 m v k.ú. Uničov, obec Uničov, s tím, že k těmto nemovitostem uplatnil právo zajištěný věřitel ALONECOMPANY CZ s.r.o. -Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 3.10.2012 založeného ve spise vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOL 16 INS 18886/2012 ve věci dlužníka Milana anonymizovano , že pod bodem A je sepsán podíl ve výši ideální 3/8 na budově č.p. 186-rodinný dům na pozemku p.č. 181 a na pozemku p.č. 181-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 441 m v k.ú. Uničov, obec Uničov, s tím, že k těmto nemovitostem uplatnil právo zajištěný věřitel ALONECOMPANY CZ s.r.o. -Z přezkumného listu přihlášky pohledávky evidované v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOL 16 INS 18880/2012 ve věci dlužnice Moniky anonymizovano , číslo přihlášky P4, že dlužník ALONECOMPANY CZ s.r.o., přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pohledávku ve výši 437.096,80 Kč jako dílčí pohledávku č. 1, která je zajištěná na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 17.8.2011 s právními účinky vkladu dne 18.8.2011. Na přezkumném jednání dne 20.11.2012 byla pohledávka popřena co do výše 257.096,80 Kč, právo na uspokojení ze zajištění bylo popřeno zcela. Důvodem popření výše pohledávky je neplatnost smlouvy o půjčce- insolvenční dlužník tvrdí, že podpis na smlouvě jednatele věřitele Martina Navrátila není pravý, neplatnost smlouvy o půjčce pro rozpor s trestním zákonem a že finanční částka nebyla poskytnuta ve věřitelem tvrzeném rozsahu, fakticky bylo všem dlužníkům ze smlouvy o půjčce poskytnuto 540.000 Kč , v souvislosti s půjčkou byli dlužníci uvedeni v omyl a podvedeni. Zjištěná část pohledávky 180.000 Kč představuje podíl dlužníka na skutečně poskytnuté půjčce. Právo na uspokojení ze zajištění bylo popřeno ve vztahu k celé přihlašované pohledávce proto, že zástavní právo nevzniklo, neboť jím měl být zajištěn závazek ze smlouvy o půjčce, která je neplatná. -Z přezkumného listu přihlášky pohledávky evidované v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOL 16 INS 18886/2012 ve věci dlužníka Milana anonymizovano , číslo přihlášky P2, že dlužník ALONECOMPANY CZ s.r.o., 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pohledávku ve výši 437.096,80 Kč jako dílčí pohledávku č. 1, která je zajištěná na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 17.8.2011 s právními účinky vkladu dne 18.8.2011. Na přezkumném jednání dne 20.11.2012 byla pohledávka popřena co do výše 257.096,80 Kč, právo na uspokojení ze zajištění bylo popřeno zcela. Důvod popření je vymezen jako neplatnost smlouvy o půjčce-insolvenční dlužník tvrdí, že podpis na smlouvě jednatele věřitele Martina Navrátila není pravý, neplatnost smlouvy o půjčce pro rozpor s trestním zákonem a že finanční částka nebyla poskytnuta ve věřitelem tvrzeném rozsahu, fakticky bylo všem dlužníkům ze smlouvy o půjčce poskytnuto 540.000 Kč , v souvislosti s půjčkou byli dlužníci uvedeni v omyl a podvedeni. Zjištěná částka 180.000 Kč představuje podíl dlužníka na skutečně poskytnuté půjčce. Právo na zajištění bylo popřeno ve vztahu k celé přihlašované pohledávce, proto, že zástavní právo nevzniklo, neboť jím měl být zajištěn závazek ze smlouvy o půjčce, která je neplatná.

Odvolacímu soudu je z jeho rozhodovací činnosti známo, že u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci probíhá pod sp. zn. 16 ICm 3794/2012 (KSOL 16 INS 18880/2012) řízení o určení neexistence pohledávek žalobce ve výši 257.096,80 Kč za každým z dlužníků a určení neexistence práva na uspokojení ze zajištění pohledávky žalobce ve zjištěné výši 180.000 Kč, které bylo zahájeno žalobou žalované a dlužníků dne 18.12.2012. Soud o věci rozhodl zamítavým rozsudkem ze dne 4.2.2015, č.j. 16 ICM 3794/2012-45 (KSOL 16 INS 18880/2012), který byl žalované (v procesním postavení žalobkyně a/) doručen dne 6.3.2015, aniž by se ta proti němu odvolala. Ve věci dlužnice Moniky anonymizovano je vedeno u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 18880/2012 insolvenční řízení, v němž bylo usnesením ze dne 30.11.2012 pod č.j. KSOL 16 INS 18880/2012-B-6 rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž toto oddlužení doposud stále trvá. Ohledně dlužníka Milana anonymizovano probíhá u téhož soudu insolvenční řízení pod sp.zn. KSOL 16 INS 18886/2012, dne 30.11.2012 pod č.j. KSOL 16 INS 18886/2012-B-5 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře; toto oddlužení rovněž stále trvá.

Podle ust. § 2, písm. g) IZ, pro účely tohoto zákona se rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 199 insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu (odst. 1). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 2).

Odvolací soud předně uvádí, že předmětem tohoto řízení je určení pořadí vykonatelné pohledávky žalobce za dlužnicí Monikou anonymizovano , přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 18880/2012, a určení pořadí vykonatelné pohledávky žalobce za dlužníkem Milanem Motalem, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. KSOL 16 INS 18886/2012. Vykonatelné pohledávky žalobce byly v insolvenčním řízení každého z dlužníků popřeny co do výše a co do práva na uspokojení ze zajištění. Původně samostatně vedená řízení o určení práva na uspokojení pohledávky žalobce za každým z dlužníků ze zajištění byla spojena ke společnému řízení, v němž soud rozhodl přezkoumávaným rozsudkem. Souběžně s tímto řízením probíhá u soudu prvního stupně negativní určovací spor o pohledávky žalobce v popřené výši za každým z dlužníků a ohledně pořadí pohledávky ve zjištěné výši, v němž byla žaloba ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou pravomocně zamítnuta dne 24.3.2015.

Odvolací soud se shoduje se soudem prvního stupně, že předpoklady věcného posouzení nároků žalobce jsou splněny, neboť žalobce podal žalobu včas proti pasivně legitimovanému subjektu (§ 410 odst. 2 IZ a contr.). Dle odvolacího soudu však žalobci dosud lhůta k jejímu podání ani nezačala běžet, neboť ve vyrozuměních žalované nebyl žalobce řádně poučen o možnosti a lhůtě k podání žaloby na určení práva na uspokojení jeho vykonatelné pohledávky ze zajištění. S doručením vyrozumění ze dne 20.11.2012 proto nelze spojovat pro běh lhůty k podání žaloby o určení pořadí žádné účinky.

Odvolací soud na tomto místě pro přehlednost stručně rekapituluje skutečnosti významné pro rozhodnutí věci následně:

Dne 17. 8. 2011 byla uzavřena smlouva půjčce mezi žalobcem jako věřitelem na straně jedné a Milanem Motalem podíl 3/8, Marií anonymizovano podíl 1/4 a Monikou anonymizovano podíl 3/8 jako dlužníkem na straně druhé (dále též jen Smlouva o půjčce ), v níž bylo ujednáno, že věřitel se zavázal přenechat dlužníkovi jako 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012)

úročenou půjčku peněžitou částku 968.000 Kč a byl sjednán způsob jejího poskytnutí s tím, že závazek dlužníka bude zajištěn zástavní smlouvou k nemovitostem. Dne 17. 8. 2011 byla uzavřena mezi žalobcem jako zástavním věřitelem (jednajícím Martinem Navrátilem, jehož podpis na smlouvě je ověřen) a zástavci Milanem Motalem s podílem 3/8, Marií anonymizovano s podílem 1/4 a Monikou anonymizovano s podílem 3/8 smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (dále též jen Zástavní smlouva ), v níž je deklarováno, že smluvní strany uzavřely 17. 8. 2011 smlouvu o půjčce, kterou se zástavní věřitel zavázal přenechat zástavci částku ve výši 968.000 Kč. Za účelem zajištění řádného a včasného splnění budoucí povinnosti vrátit poskytnutou půjčku a zaplatit další budoucí pohledávky věřitele vzniklé od uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2020 až do výše 1.500.000 Kč smluvní strany sjednaly, že zřídí zástavní právo k nemovitostem, kterými jsou rod. dům, část obce Uničov, čp. 186 na pozemku parcel č. 81, výměra (m2) 441, zastavěná plocha a nádvoří, část obce Uničov, vše v k.ú. Uničov, okres Olomouc (dále též jen Nemovitosti ). Zástavní právo dle Zástavní smlouvy bylo do příslušného katastru nemovitostí vloženo dne 17. 8. 2011 s právními účinky vkladu práva ke dni 18. 8. 2011. Dlužnice Monika anonymizovano a dlužník Milan Motal jsou spoluvlastníky Nemovitostí, každý s podílem ve výši id. 3/8 na nich. Podíl každého z dlužníků byl sepsán do majetkové podstaty každého z nich a žalobce ke spoluvlastnickému podílu každého z dlužníků uplatnil právo na uspokojení ze zajištění pro svou smluvní vykonatelnou pohledávku ve výši 437.096,80 Kč z titulu zástavního práva zřízeného na Nemovitostech , kterou přihlásil jako dílčí pohledávku č. 1. Tato pohledávka byla žalovanou a dlužníky popřena co do výše 257.096,80 Kč, ohledně částky 180.000 Kč byla zjištěna z titulu bezesmluvního plnění, pořadí bylo popřeno zcela. Důvodem popření práva žalobce na uspokojení jeho pohledávky z předmětu zajištění žalovanou je tvrzená neplatnost Smlouvy o půjčce, z níž zajišťovaná smluvní pohledávka nevznikla, proto nevzniklo ani její zajištění. V řízení o určení neexistence vykonatelné pohledávky žalobce v popřené výši a určení neexistence práva na její uspokojení ze zajištění ve zjištěné výši byla žaloba žalované pravomocně zamítnuta, řízení o žalobě dlužníků nadále trvá.

Na základě zjištěného skutkového stavu věci dospěl odvolací soud k níže uvedeným právním závěrům (v další části odůvodnění budou pohledávky žalobce za každým z dlužníků označovány zkratkou pohledávka ) :

1. K otázce aktivní legitimace žalobce k podání žaloby o určení práva na uspokojení ze zajištění je třeba uvést, že spor o výhodnější (přednostní) pořadí uspokojení přihlášené pohledávky je bez ohledu na to, zda jde o pohledávku nevykonatelnou či vykonatelnou, vždy sporem zahajovaným přihlášeným věřitelem. Insolvenční správce, který právo na uspokojení pohledávky ze zajištění popřel, k podání takové žaloby oprávněn není (srov. usnesení ze dne 28. února 2013, sen. zn. 29 ICdo 11/2012, uveřejněné pod číslem 66/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále též jen R 66/2013 ). Je tomu tak proto, že rozhodnutím, na jehož základě se pohledávka stala vykonatelnou, je stanoven jen základ a výše pohledávky. Její 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) pořadí, ani právo na uspokojení ze zajištění, nejsou exekučním titulem řešeny, proto v tomto směru platí postup, jaký zákon určuje pro podání žalob v incidenčních sporech u nevykonatelných pohledávek (pro přechozí právní úpravu zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání srov. rovněž bod XXXI. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17.6.1998, Cpjn 19/98 uveřejněného pod č. 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Odvolací soud proto uzavírá, že žalobce je aktivně legitimován k podání žaloby na určení pořadí pohledávky, které bylo popřeno, a jeho žalobou je třeba se zabývat věcně (což soud prvního stupně dle odůvodnění také učinil, přestože nesprávně dospěl k opačnému závěru).

2. K námitce nedostatku podmínky řízení dle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř., kterou žalovaná vznesla v řízení před soudem prvního stupně a na níž dle jejího vyjádření k odvolání nadále setrvala, odvolací soud uvádí, že žaloba o určení neexistence práva na uspokojení ze zajištění zjištěné pohledávky ve výši 180.000 Kč byla vůči žalované pravomocně zamítnuta před rozhodováním odvolacího soudu v této věci. Zamítavým rozsudkem ve sporu o negativní určení existence práva na uspokojení ze zajištění (o to, že věřitel toto právo nemá) není sporné pořadí pohledávky v insolvenčních poměrech vyřešeno, protože to, zda pohledávka bude v insolvenčním řízení uspokojována z předmětu zajištění či nikoli, je najisto postaveno jen rozhodnutím soudu ve sporu o pozitivní určení (o to, že věřitel má právo na uspokojení pohledávky z majetku, který je předmětem zajištění, § 198 odst. 1, věta třetí, § 199 odst. 2 a § 201 odst. 1, písm. d/ IZ). V této souvislosti odvolací soud odkazuje rovněž na závěr Nejvyššího soudu ve shora uvedeném R 66/2013, podle něhož insolvenčním správcem dříve podaná žaloba na popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění nezakládá překážku dle ust. § 83 odst. 1 o.s.ř. pro projednání a rozhodnutí o žalobě věřitele o určení práva na uspokojení pohledávky ze zajištění. Zamítavé rozhodnutí soudu ve sporu o určení neexistence práva na uspokojení ze zajištění ve vztahu ke zjištěné části pohledávky ve výši 180.000 Kč nezakládá překážku věci rozsouzené ve smyslu ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. pro řízení o určení, že právo na uspokojení ze zajištění ve vztahu k této části pohledávky existuje.

3. Důvodem popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění je tvrzená neexistence zajišťované pohledávky (srov. závěr rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze den 23.11.2011 sp.zn. 21 Cdo 1918/2010, dostupný na www.nsoud.cz, na který odkazuje žalovaná). V poměrech insolvenčního práva přihlášená pohledávka existuje, pokud je zjištěna, bez ohledu na její existenci ve sféře hmotného práva. Pohledávka žalobce byla co do popřené výše 257.096,80 Kč předmětem negativního určovacího sporu, v němž byla žaloba ve vztahu k žalované pravomocně zamítnuta a tím byla pro účely insolvenčního řízení každého z dlužníků v popřené části zjištěna tak, jak byla přihlášena, neboť popření pohledávky zajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schváleného oddlužení nemá vliv na zjištění pohledávky (§ 410 odst. 2 IZ, srov. rovněž odůvodnění rozsudku Vrchního 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) soudu v Olomouci ze dne 27.10.2015, č.j. 16 ICm 3794/2012 13 VSOL 78/2015-77 /KSOL 16 INS 18880/2012/). Odvolací soud proto uzavírá, že ke dni jeho rozhodování byla dílčí pohledávka žalobce zjištěna jako pohledávka smluvní a již z tohoto důvodu nemůže být námitka její neexistence co do výše 257.096,80 Kč pro účely tohoto řízení právně významná.

4. Vzhledem k tomu, že ve sporu o negativní určení výše vykonatelné pohledávky žalobce byla žaloba zamítnuta proto, že žalované nepřísluší námitka neplatnosti Smlouvy o půjčce (§ 199 odst. odst. 2 IZ) a že v části 180.000 Kč byla pohledávka zjištěna jako bezesmluvní, je dle přesvědčení odvolacího soudu třeba se v tomto řízení věcně vypřádat s důvodem vzniku pohledávky, tedy s námitkou neplatnosti Smlouvy o půjčce a neexistence smluvní pohledávky, která byla důvodem popření jejího pořadí. Smlouvu o půjčce a žalovanou tvrzené důvody její neplatnosti je třeba posuzovat dle zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen obč. zák., § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Smlouva o půjčce je reálným kontraktem (§ 657 obč. zák.), proto je tvrzený nedostatek podpisu jednatele žalobce na písemném vyhotovení smlouvy bez významu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.5.2004 sp. zn. 21 Cdo 2217/2003 dostupný na www.nsoud.cz). Tvrzený omyl dlužníků při uzavírání Smlouvy by nezpůsobil absolutní, ale jen relativní neplatnost smlouvy (§ 40a, § 49a obč. zák.), přičemž dovolání se relativní neplatnosti tvrzeno nebylo. Jednání svým účelem odporující zákonu nebo jej obcházející (§ 39 obč. zák.), by bylo významné, pokud by takový úmysl byl dán u obou smluvních stran Smlouvy o půjčce, což v této věci rovněž tvrzeno nebylo (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.7.2008 sp. zn. 29 Odo 1027/2006 uveřejněný pod číslem 40/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2001, pod číslem 134, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 1002/2006, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročník 2009, pod číslem 54 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008, jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Tvrzení o rozporu Smlouvy o půjčce ze zákonem jen proto, že dlužník byl podveden a že smlouva byla sjednána v rozporu s trestním zákonem, proto nemůže být významné pro posouzení její platnosti. Důvod popření pořadí pohledávky spočívající v neexistenci zajišťované smluvní pohledávky neshledává odvolací soud jako opodstatněný a uzavírá, že zajišťovaná pohledávka ze Smlouvy o půjčce vznikla.

5. Pokud žalovaná tvrdila (prostřednictvím odkazu na důvody žaloby o negativní určení výše pohledávky), že dle Smlouvy o půjčce bylo poskytnuto méně než deklarovaná částka, skutečná výše poskytnutých prostředků dle Smlouvy o půjčce není pro závěr o vzniku zástavního práva významná a výše pohledávky není předmětem tohoto řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.5.2004 sp. zn. 21 Cdo 1918/2010 dostupný na www.nsoud.cz). Již proto nemůže být tvrzení o nižší částce poskytnuté půjčky v tomto řízení významné. Ostatně dle skutkového 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) závěru rozsudku soudu prvního stupně ze dne 4.2.2015, č.j. 16 ICm 3794/2012-45 (KSOL 16 INS 18880/2012), z něhož odvolací soud ve smyslu § 135 odst. 2 o.s.ř. vychází, bylo příjmovými doklady potvrzenými dlužníky a dokladem vydaným Československou obchodní bankou, a.s. prokázáno přijetí částky dle Smlouvy o půjčce.

6. Pohledávka, jejíž pořadí je předmětem tohoto sporu, byla přihlášená jako zajištěná zástavním právem a žalobce v odvolacím řízení upřesnil žalobní tvrzení tak, že zástavou je spoluvlastnický podíl každého z dlužníků na Nemovitostech. Odvolací soud posuzoval Zástavní smlouvu dle ust. § 152 a násl. obč. zák. (§ 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a dospěl k závěru, že ta obsahuje náležitosti dle § 156 odst. 2 obč. zák., neboť z ní vyplývá, že předmětem zajištění je spoluvlastnický podíl každého ze spoluvlastníků na Nemovitostech (tedy Nemovitosti jako celek), a zajišťovaná pohledávka je vymezena zcela přesným a určitým způsobem. Vkladem Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí vzniklo ke dni 18.8.2011 zástavní právo k zajištění pohledávky žalobce vůči každému dlužníku ze Smlouvy o půjčce, jehož předmětem je spoluvlastnický podíl každého z dlužníků.

7. Odvolací soud uzavírá, že v řízení bylo prokázáno, že pohledávka žalobce ze Smlouvy o půjčce, přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Moniky anonymizovano ve výši 437.096,80 Kč, je zajištěna zástavním právem váznoucím na spoluvlastnickém podílu dlužnice ve výši id. 3/8 na nemovitostech, a to pozemku parcela p.č. st. 81, jehož součástí je rodinný dům č.p. 186, vše v k.ú. a obci Uničov, jak zapsáno na LV 618 pro k.ú. Uničov, obec Uničov, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální, Katastrální pracoviště Olomouc a pohledávka žalobce ze Smlouvy o půjčce ve výši 437.096,80 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Milana anonymizovano , je zajištěna zástavním právem váznoucím na spoluvlastnickém podílu dlužníka ve výši id. 3/8 na nemovitostech, a to pozemku parcela p.č. st. 81, jehož součástí je rodinný dům č.p. 186, vše v k.ú. a obci Uničov, jak zapsáno na LV 618 pro k.ú. Uničov, obec Uničov, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální, Katastrální pracoviště Olomouc. Spoluvlastnický podíl každého z dlužníků na nemovitostech, který je předmětem zajištění pohledávek žalobce, náleží do majetkové podstaty každého z dlužníků. Proto má žalobce právo na uspokojení své pohledávky v insolvenčním řízení každého z dlužníků z předmětu zajištění a jeho žalobě je třeba vyhovět.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil napadený rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto rozsudku.

Vzhledem ke změně napadeného rozsudku bylo třeba nově rozhodnout o náhradě nákladů řízení v řízení před soudem prvního stupně (§ 224 odst. 2 o.s.ř.). Odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů podle ust. § 202 odst.1 IZ (o nákladech odvolacího řízení rovněž dle ust. § 224 odst. 1 13 VSOL 74/2015 (KSOL 16 INS 18880/2012) o.s.ř.), tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žalobce vůči insolvenčnímu správci takové právo nemá (výrok III. rozsudku odvolacího soudu).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadený rozsudek odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je-li dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozsudku.

Olomouc 24. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu