13 VSOL 73/2012-24
14 ICm 3320/2011 13 VSOL 73/2012-24 (KSOS 14 INS 5557/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v právní věci žalobce ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín-Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupeného JUDr. Milošem Novákem, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 19, proti žalované JUDr. Anně Antlové, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 2650/20, PSČ 702 00, insolvenční správkyni dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Kunčičky, Velichova 640/15, PSČ 718 00, o určení popřené nevykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2012 č.j. 14 ICm 3320/2011-15,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení.

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že žalobou doručenou soudu dne 16.12.2011 se domáhal žalobce označený jako ČEZ (KSOS 14 INS 5557/2011) Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 27232425, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9885, určení, že má za dlužníkem Radimem Závodným v insolvenčním řízení pohledávku z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie v odběrném místě dlužníka v Ostravě, Velichova 640/15, ve výši 103.713 Kč. Soud prvního stupně uvedl, že obchodní společnost v žalobě označeného žalobce byla zapsána v obchodním rejstříku od 31.3.2005, nejprve byla zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, ve vložce 9885 (od 31.3.2005 do 7.8.2006), následně byla vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, ve vložce 1704 (od 7.8.2006 do 1.10.2010), kdy došlo k výmazu této společnosti, neboť zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností ČEZ Distribuční zařízení a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, IČ: 28922727, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, na niž přešlo jmění obou zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 o.s.ř. a uvedl, že v dané právní věci vystupuje jako žalobce subjekt, který neměl k datu podání žaloby způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.) s tím, že v daném případě nepřichází v úvahu postup dle ustanovení § 107 odst. 1, odst. 2 o.s.ř., jelikož k zániku bez likvidace této obchodní společnosti a k jejímu výmazu z obchodního rejstříku došlo ještě před podáním žaloby.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včasné odvolání, jímž se domáhal zrušení napadeného usnesení. Žalobce namítal, že při vyhotovování žaloby došlo k chybě při psaní identifikačního čísla společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, kdy žalobce měl být správně uveden identifikačním číslem 24729035. Odvolatel namítal, že měl být vyzván k opravě zřejmé nesprávnosti ve svém označení, případně k odstranění vady žaloby, když o mylně uvedeném identifikačním čísle v žalobě se dozvěděl až z napadeného usnesení a ihned po tomto zjištění svým podáním ze dne 29.6.2012 zřejmou nesprávnost spočívající v mylně uvedeném identifikačním čísle žalobce odstranil. Žalobce nesouhlasil s názorem soudu prvního stupně o tom, že se v daném případě jednalo o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, neboť došlo pouze k nepřesnému uvedení identifikačního čísla žalobce a ze všech listin doručených soudu týkajících se předmětné věci bylo jednoznačně zřejmé, že od října 2010 existuje jediná společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Žalobce dále poukazoval na to, že byl řádně identifikován v plné moci pro advokáta, která byla přílohou žaloby a rovněž v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení ze dne 13.9.2011 a v dalších listinách doručených Krajskému soudu v Ostravě v předmětné insolvenční věci. Poukazoval rovněž na skutečnost, že napadené usnesení bylo doručováno právnímu zástupci žalobce, a to společnosti ČEZ Distribuce, a.s., s identifikačním číslem 24729035. Odvolatel namítal, že v daném případě nebyl dán neodstranitelný nedostatek podmínek řízení dle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. (KSOS 14 INS 5557/2011)

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že žalobou doručenou soudu prvního stupně dne 16.12.2011 se domáhal žalobce označený jako ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9885, zastoupený JUDr. Milošem Novákem, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 19, proti žalované JUDr. Anně Antlové, insolvenční správkyni dlužníka Radima anonymizovano , určení, že žalobce má za dlužníkem Radimem Závodným pohledávku z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie v odběrném místě dlužníka v Ostravě, Velichova 640/15, ve výši 103.713 Kč. V žalobě žalobce odkazoval na přihlášku pohledávky ze dne 13.9.2011 s tím, že touto přihláškou uplatnil v insolvenčním řízení pohledávku ve výši 107.347 Kč z titulu náhrady škody za neoprávněný odběr elektrické energie na předmětném odběrném místě. K žalobě žalobce připojil přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 INS 5557/2011 dlužníka Radima anonymizovano , v přihlášce je jako věřitel označena obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. K žalobě byl dále připojen výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, ze dne 11.10.2010, týkající se obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 a plná moc pro advokáta JUDr. Miloše Nováka se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 19, udělená tomuto advokátu obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, dne 4.10.2010. Soud prvního stupně rozhodl ve věci dne 28.5.2012 napadeným usnesením, které bylo doručeno zmocněnci žalobce dne 28.6.2012. Dne 2.7.2012 byla doručena soudu prvního stupně oprava žaloby, tímto podáním žalobce opravil zřejmou nesprávnost žaloby týkající se mylně uvedeného identifikačního čísla žalobce tak, že uvedl správné identifikační číslo žalobce 24729035 (na místo nesprávného identifikačního čísla 27232425).

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704, ze dne 25.4.2012, se podává, že obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, byla vymazána dne 1.10.2010 z obchodního rejstříku z důvodu, že (KSOS 14 INS 5557/2011) zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností ČEZ Distribuční zařízení, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, IČ: 28922727, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, ze dne 19.9.2012, se podává, že v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem je zapsána obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, od 1.10.2010 a vznikla jako nástupnická společnost v důsledku fúze splynutím zanikajících společností ČEZ Distribuční zařízení, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, IČ: 28922727 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425.

Podle § 103 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1 věty první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 43 odst. 1, odst. 2 o. s. ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Ze shora uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že nedostatek podmínky řízení může byt jednak odstranitelný a jednak neodstranitelný, a to v závislosti na povaze podmínky řízení a v závislosti na konkrétní úpravě způsobu zkoumání té které podmínky. Je sice třeba přisvědčit závěru soudu prvního stupně o tom, že nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení v den jeho zahájení je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro který může soud řízení jedině zastavit. Odvolací soud však uzavírá, že v daném případě se o takovou situaci nejednalo.

Žalobu nelze hodnotit odděleně od jejích příloh, přičemž je třeba odlišovat situaci, kdy je v žalobě označen neexistující subjekt, od situace, kdy je označení (KSOS 14 INS 5557/2011) účastníka řízení vadné. V případě vadného označení účastníka řízení v žalobě pak lze sjednat nápravu na základě výzvy soudu k odstranění vad žaloby dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V daném případě se nejednalo o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, jak nesprávně uzavřel soud prvního stupně, neboť ze žaloby a z jejích příloh jednoznačně vyplývalo, že došlo k chybě při vyhotovování žaloby, kdy u označení žalobce bylo uvedeno mylné identifikační číslo a mylný odkaz na zápis v obchodním rejstříku. Žalobce v žalobě odkazuje na přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka Radima anonymizovano ze dne 13.9.2011, kterou připojil k žalobě a z níž se podává, že na základě této přihlášky pohledávky je přihlášeným věřitelem obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035, a nikoliv identifikačního čísla 27232425. K žalobě žalobce dále připojil plnou moc pro advokáta JUDr. Miloše Nováka (s nímž soud také za žalobce jednal), rovněž z plné moci jednoznačně vyplývá, že na straně žalobce měla vystupovat obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035, která advokátu plnou moc udělila.

Označení žalobce v žalobě bylo v rozporu s listinami přiloženými k žalobě, jednalo se tedy o zřejmou nesprávnost v označení žalobce, kterou se měl soud prvního stupně pokusit odstranit postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. Tuto vadu žaloby žalobce opravil po doručení napadeného usnesení podáním doručeným soudu prvního stupně dne 2.7.2012, v němž uvedl správné identifikační číslo žalobce. Tímto žalobce vadu žaloby zhojil.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodl dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně změnil, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu