13 VSOL 61/2016-22
34 ICm 3369/2014 13 VSOL 61/2016-22 (KSOS 34 INS 3689/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobkyně Jarmily Vaňkové, bytem v Libáni, Psinice 8, identifikační číslo osoby: 42202876, zastoupené obecným zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem v Libáni, Psinice 8, proti insolvenčnímu správci , o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bruntálu, Československé armády 827/20, PSČ 792 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 3689/2014, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.10.2015, č.j. 34 ICm 3369/2014-13 (KSOS 34 INS 3689/2014),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podání žalobkyně ze dne 1.10.2014 doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 2.10.2014 (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). isir.justi ce.cz (KSOS 34 INS 3689/2014) V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že z podání žalobkyně 1.10.2014 je možné dovodit, že se jedná o žalobu na určení pravosti pohledávky, kterou přihlásila do insolvenčního řízení. Toto podání, které je podle svého obsahu žalobou, neobsahuje všechny potřebné náležitosti, jak je vyžadují ustanovení § 42 odst. 4 a ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. Proto byla žalobkyně vyzvána k doplnění a opravě svého podání, byla poučena o tom, jaké náležitosti podání neobsahuje, a rovněž tak byla poučena o možnosti odmítnutí žaloby v případě neodstranění vad podání. Žalobkyně na výzvu soudu žádným způsobem nereagovala, proto soud prvního stupně její podání odmítl, neboť neobsahuje určité označení účastníků řízení, jelikož žalovaný je zde označen pouze jako insolvenční správce, aniž by bylo uvedeno jeho jméno, příjmení, místo bydliště (případně sídlo). Z žaloby nelze dovodit ani další náležitosti, zejména zde nejsou konkrétně a určitě vymezeny skutečnosti ve vztahu k pohledávce žalobkyně, která byla na přezkumném jednání popřena, protože ve vztahu ke své pohledávce žalobkyně neuvedla žádné údaje ohledně vzniku a existence své pohledávky. Rovněž tak chybí údaj o tom, čeho se žalobkyně podanou žalobou domáhá.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včasné odvolání, v němž navrhla, aby odvolací soud celou věc přehodnotil a popřípadě zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě. Tvrdí, že byla podána žaloba na určení pravosti přihlášené pohledávky v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano s tím, že číslo přihlášené pohledávky je P24. Uvedla, že pohledávka byla dlužníkem uznána, a domnívá se, že nebyla promlčena. Podle jejího názoru všechny listinné důkazy byly předloženy v samotné podané přihlášce, a proto navrhuje, aby soud vycházel z listinného důkazu, který byl přiložen a který byl stvrzen podpisem klienta-dlužníka.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo u Krajského soudu v Ostravě dne 2.10.2014 zahájeno řízení na základě podání žalobkyně Jarmily Vaňkové, která podala žalobu na určení pravosti pohledávky č. P24, kterou přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka Františka anonymizovano . V tomto podání žalobkyně označila jako žalovaného insolvenčního správce, který pohledávku popřel, a uvedla, že ze strany dlužníka byla (KSOS 34 INS 3689/2014) pohledávka uznána. Odkázala na veškeré listinné důkazy, které byly předloženy v samotné podané přihlášce, a navrhla, aby soud rozhodl na základě listinného důkazu, který byl stvrzen podpisem klienta-dlužníka. Usnesením ze dne 11.8.2015, č.j. 34 ICm 3369/2014-10 (KSOS 34 INS 3689/2014), soud vyzval žalobkyni k odstranění vad žaloby, uvedl, že žaloba neobsahuje správné označení účastníků na straně žalované, neobsahuje dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností a není opatřena žalobním petitem (návrhem). Žalobkyně byla poučena o tom, jakým způsobem musí být žalovaný v žalobě označen, byla poučena o tom, jakým způsobem je třeba vylíčit rozhodující skutečnosti, a rovněž byla poučena o tom, že v žalobním petitu musí přesně a srozumitelně označit, čeho se podanou žalobou domáhá, to je určení, že má za dlužníkem pohledávku ze specifikovaného právního důvodu a ve specifikované výši. Lhůta k odstranění vad žaloby byla žalobkyni určena v délce 12 dnů od doručení usnesení a žalobkyně byla současně poučena o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno a v řízení pro tento nedostatek nebude možno pokračovat, bude její podání odmítnuto. Toto usnesení bylo žalobkyni, respektive jejímu obecnému zmocněnci, doručeno dne 10.9.2014, žalobkyně na výzvu soudu nereagovala.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle ustanovení § 79 odst. 1, věty prvé a druhé o.s.ř., řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 160 odst. 1 IZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že je dán důvod pro odmítnutí žaloby podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., neboť žaloba žalobkyně obsahuje vady, pro které nelze pokračovat v řízení. Z obsahu podané (KSOS 34 INS 3689/2014) žaloby lze dovodit, že se jedná o žalobu o pravost pohledávky, kterou žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení a která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem. K základním náležitostem žaloby patří především řádné a určité označení účastníků řízení, kteří v případě fyzických osob musí být označeni jménem, příjmením, bydlištěm, popřípadě rodným nebo identifikačním číslem a vylíčení rozhodujících skutečností.

Neobsahuje-li žaloba označení účastníků řízení nebo účastníci řízení jsou označeni nesrozumitelně nebo neurčitě, takže použité označení neumožňuje jejich přesnou identifikaci, jedná se o vadu návrhu, která brání dalšímu pokračování v řízení. V přezkoumávané věci žalobkyně označila svou osobu uvedením jména, příjmení a bydliště, žalovaného označila pouze obecným pojmenováním tak, že se jedná o insolvenčního správce, aniž by uvedla jeho jméno, příjmení, bydliště, respektive sídlo. O kterou konkrétní osobu insolvenčního správce se v dané věci jedná, z obsahu podané žaloby dovodit nelze. Podle odvolacího soudu se jedná o neurčité označení účastníka řízení na straně žalovaného, které brání pokračování v řízení, stejně tak, pokud jde o vylíčení rozhodujících skutečností. V žalobě musí být rozhodující skutečnosti vylíčeny tak, aby z nich byl zřejmý skutkový děj (skutek), na jehož základě se uplatňuje právo, a to v takovém rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci. Z obsahu podané žaloby lze dovodit, že žalobkyně se domáhá určení pravosti své pohledávky, kterou přihlásila do insolvenčního řízení a která byla na přezkumném jednání insolvenčním správcem popřena. Nelze však již dovodit, o jakou konkrétní pohledávku se jedná; ve vztahu k této pohledávce neuvedla žalobkyně žádné skutečnosti ohledně vzniku a existence své pohledávky, která má být určena. Soud prvního stupně proto postupoval naprosto správně, jestliže podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval žalobkyni, aby ve stanovené lhůtě odstranila vady svého podání, poučil ji o tom, jakým způsobem je třeba vady podání odstranit, a současně ji upozornil také na to, že pokud ve stanovené lhůtě vady podání neopraví a nedoplní a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto. Žalobkyně na výzvu soudu, která jí byla doručena 10.9.2014, žádným způsobem nereagovala, přičemž ani v rámci podaného odvolání neuvedla žádné relevantní skutečnosti, na základě kterých by odvolací soud mohl dovodit, že žalobkyně dodatečně odstranila vady svého podání.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 224 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně nebyla se svým odvoláním úspěšná, žalovanému, který není řádně označen, ani žádné náklady odvolacího řízení vzniknout nemohly, a proto odvolací soud o náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. (KSOS 34 INS 3689/2014) Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 31. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu