13 VSOL 53/2015-60
34 ICm 989/2011 13 VSOL 53/2015-60 (KSOS 34 INS 1308/2009)

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové ve věci žalobce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, PSČ: 140 00, identifikační číslo osoby: 25589644, jako insolvenčního správce dlužníka Dušana Panáčka-INTER PAN, proti žalovanému: M-art kovo, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Hraniční 2255, PSČ 370 06, identifikační číslo osoby: 60746564, zastoupeného JUDr. Josefem Monsportem, advokátem se sídlem Praha 1, Vladislavova 16, PSČ: 110 00, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené jako incidenční spor u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 989/2011 v insolvenčním řízení dlužníka Dušana Panáčka-INTER PAN, Praha 6-Řepy, Makovského 1177/1, PSČ: 163 00, identifikační číslo osoby: 42085136, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 1308/2009, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2015, č.j. 34 ICm 989/2011-45 (KSOS 34 INS 1308/2009),

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 989/2011 se nepřerušuje do doby pravomocného meritorního rozhodnutí v řízení vedeném u Nejvyššího soudu ČR o dovolání žalobce M-art kovo, spol. s r.o. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sen. zn. 13 VSOL 154/2013 ze dne 15.4.2014. (KSOS 34 INS 1308/2009)

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně přerušil toto řízení dle § 109 o.s.ř., a to doby pravomocného meritorního rozhodnutí v řízení vedeném Nejvyšším soudem České Republiky o dovolání žalobce M-art kovo, spol. s r.o. proti označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci. Na odůvodnění uvedl, že žalobce se jako insolvenční správce dlužníka domáhal žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě dne 21.4.2011 proti žalovanému neúčinnosti právního úkonu a vydání získaného majetkového plnění ve prospěch majetkové podstaty dlužníka. V řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 1234/2011, se domáhá žalobce M-art kovo, spol. s r.o. (v tomto řízení v postavení žalovaného) proti žalovanému insolvenčnímu správci dlužníka (v tomto řízení v postavení žalobce) určení popřené pohledávky, v uvedeném řízení byl Krajským soudem v Ostravě vydán dne 9.4.2013 rozsudek č. j. 34 ICm 1234/2011-39, který byl na základě odvolání žalobce Vrchním soudem v Olomouci v řízení vedeném pod sp. zn. (správně sen. zn.) 13 VSOL 154/2013 potvrzen rozsudkem ze dne 15.4.2014. Proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.4.2014 podal žalobce dne 1.9.2014 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, o němž dosud nebylo rozhodnuto. V řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 1234/2011 je dle soudu prvního stupně řešena otázka, která má význam pro rozhodnutí soudu v tomto řízení (ust. § 109 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.). Soud proto tímto rozhodnutím přerušil řízení vedené pod sp. zn. 34 ICm 989/2011, a to do doby pravomocného meritorního rozhodnutí v řízení vedeném Nejvyšším soudem ČR v Brně o dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.4.2014, sp. zn. (správně sen. zn.) 13 VSOL 154/2013.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal žalobce včasné odvolání, v němž namítl, že závěr soudu, podle kterého v řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 1234/2011 je řešena otázka, jež má význam pro rozhodnutí soudu v tomto řízení je vnitřně rozporný, neboť podle soudu prvního stupně rozhodnutí v této věci závisí na rozhodnutí v řízení, které je již pravomocně skončeno. Otázka, která má význam pro rozhodnutí v tomto řízení, již byla pravomocně vyřešena a toto řízení není nutno přerušovat, neboť dovolání jako mimořádný opravný prostředek nemá suspenzivní účinek. Proto se žalobce domáhá, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný s odvoláním nesouhlasil. Podle jeho názoru je přerušení tohoto řízení vhodným postupem, respektujícím požadavky na účelnost a hospodárnost postupu soudu při projednávání soudní agendy. Podle žalovaného z dikce ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) o.s.ř. vyplývá, že jeho aplikace není vázána na skutečnost, zda v dřívějším řízení bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či nikoli. Dále (KSOS 34 INS 1308/2009)

žalovaný uvedl, že: Jelikož je v uvedeném řízení posuzována otázka předběžná k tomuto řízení, a to, zda je smlouva 2.1.2009 platná, kdy takovéto posouzení platnosti smluvního ujednání by na rozhodnutí ve shora označené věci mohlo mít vliv, má žalovaný za to, že je vhodné vyčkat rozhodnutí soudu dovolacího. Žalovaný vyslovil názor, že pokud dovolací soud shledá dovolání nepřípustným, pak jej usnesením odmítne ve lhůtě šesti měsíců od dne, kdy mu byla věc předložena a vzhledem blížícímu se konci této lhůty lze očekávat, že dovolání bude Nejvyšším soudem meritorně projednáno a rovněž z toho důvodu lze předpokládat, že procesní postup soudu je vhodný a pokud by v uvedené lhůtě došlo k vydání usnesení dovolacího soudu, bude v jednání soud bez dalšího pokračovat. Vzhledem k tomu, že rozhodování o základu sporu je součástí jiného řízení, navrhl žalovaný, aby odvolací soud odvolání žalobce zamítl .

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Předmětem tohoto řízení je určení neúčinnosti právního úkonu-oznámení žalovaného ze dne 3.2.2009 a ze dne 7.2.2009 (ve znění dodatku ze dne 15.7.2009) o započtení pohledávek a závazků za dlužníkem Dušanem Panáčkem. Započítávané pohledávky žalovaného vznikly původně dlužníkovi a mají svůj původ ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy ze dne 12.4.2006, uzavřené mezi dlužníkem a společností CLOVE TREE LIMITED, se sídlem Suites 15&17 Watergardens 3, Waterport, Gibraltar, IČ 91743 (dále třetím subjektem ), přičemž pohledávky byly dlužníku přiznány označeným rozhodčím nálezem ze dne 15.12.2008, následně postoupeny na předchůdce žalovaného a z něj částečně převedeny na žalovaného smlouvou ze dne 2.2.2009. Podle názoru žalobce smlouva ze dne 12.4.2006 není platná pro rozpor s ustanovením § 37 odst. 2, § 39 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. Z tohoto důvodu žalobce rovněž popřel pohledávku žalovaného přihlášenou pod č. P86 do insolvenčního řízení dlužníka.

Z rozsudku vydaného Krajským soudem v Ostravě dne 9.4.2013 pod č. j. 34 ICm 1234/2011-39 (KSOS 34 INS 1308/2006), který je založen ve spise, (KSOS 34 INS 1308/2009) vyplývá, že jeho výrokem I. byla zamítnuta žaloba žalobce (který je v tomto řízení v postavení žalovaného) o určení pohledávky 4.203.805 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka. Sporná pohledávka má dle odůvodnění rozsudku původ ve smlouvě o smlouvě budoucí, která byla uzavřena mezi dlužníkem a třetím subjektem dne 12.4.2006, ohledně níž soud dovodil, že je neplatná. Výrok I. předmětného rozsudku byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci sen. zn. 13 VSOL 154/2013 ze dne 15.4.2014, v jehož odůvodnění se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že předmětná smlouva o smlouvě budoucí je neplatná pro neurčitost vymezení předmětu budoucích kupních smluv.

Z výše uvedených skutkových zjištění vyplývá, že v tomto řízení, pokud soud úkony oznámení posoudí jako odporovatelné úkony dlužníka ve smyslu § 235 IZ, bude třeba jako předběžnou otázku posoudit i platnost předmětné smlouvy o smlouvě budoucí, která byla posuzována jako předběžná otázka rovněž v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 1234/2011. V občanském soudním řízení je hodnocení předběžných otázek závazné pouze pro řízení, v němž bylo provedeno (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2.4.2001, sp. zn. 22 Cdo 2574/2000). Z uvedeného vyplývá, že v tomto směru (tj. v otázce platnosti předmětné smlouvy) není soud v tomto řízení vázán rozhodnutím ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 ICm 1234/2011. Pokud však shledá, že takový postup je v souladu s principy dle § 6 o.s.ř., nevylučuje skutečnost, že proti potvrzujícímu meritornímu rozhodnutí odvolacího soudu bylo podáno dovolání, aby se soud od závěru o platnosti smlouvy o smlouvě budoucí, vysloveném v uvedeném pravomocném rozhodnutí neodchyloval, a v tomto řízení z něj dále vycházel, neboť podané dovolání nemá na právní moc jím napadeného rozsudku odvolacího soudu žádný dopad.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je- li dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje (KSOS 34 INS 1308/2009)

zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 27. května 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu