13 VSOL 5/2012-156
12 ICm 3159/2011 13 VSOL 5/2012-156 (KSBR 39 INS 228/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobce Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČ: 42196451, zastoupeného JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 2, Trojanova 12, PSČ 120 00, IČ: 28497333, proti žalovaným 1) Mgr. Jiřímu Ostravskému, Zlín, Lešetín VI./671, PSČ 760 01, insolvenčnímu správci dlužníka CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Stráže 3662, PSČ 760 01, IČ: 60745479, 2) CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Stráže 3662, PSČ 760 01, IČ: 60745479, 3) ALW a.s., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 25532812, 4) SIL a.s. v likvidaci, se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 28196384, 5) CEMELIS LIMITED, reg. č. HE 235228 se sídlem Dimitri Liperti, 3 Kotsapas Building, BLOCK A, 3rd Floor, Flat/Office 301, P.C. 3090, Limassol, Kypr, 6) Javořice, a.s., se sídlem Ptení-Ptenský Dvorek 100, PSČ 798 43, IČ: 63492202, zastoupené Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Václavská 12, PSČ 120 00 a 7) JUDr. Jaroslavu Svobodovi, Brno, Jelínkova 26, PSČ 616 00, insolvenčnímu správci dlužníka Javořice, a.s., se sídlem Ptení-Ptenský Dvorek 100, PSČ 798 43, IČ: 63492202, o určení neplatnosti právních úkonů-o nařízení předběžného opatření, k odvolání žalovaného 6) Javořice, a.s. a odvolání LUXOS spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Hrabová, Jezdiště 594, (KSBR 39 INS 228/2011) PSČ 720 00, IČ: 42867606, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2011, č.j. 12 ICm 3159/2011-30,

takto:

I. Odvolání společnosti LUXOS spol. s r.o. se o d m í t á.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í tak, že návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se žalovanému 6) ukládá, aby se zdržel vystavení a předání směnky žalovanému 5) dle bodu 2.3.5 reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011 č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117, a zveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91, a dle smlouvy o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011 uzavřené mezi žalovaným 5) a žalovaným 6), která tvoří přílohu č. 3 reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011 č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117, a zveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91, se z a m í t á.

III. Ve výroku II. se usnesení soudu prvního stupně p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil žalovanému 6)-společnosti Javořice, a.s., aby se zdržel vystavení a předání směnky žalovanému 5)-společnosti CEMELIS LIMITED dle bodu 2.3.5 reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011 č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117 a zveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91 a dle smlouvy o účinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011 uzavřené mezi žalovaným 5) a žalovaným 6), která tvoří přílohu č. 3 reorganizačního plánu, schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011 č.j. KSBR 39 INS 1490/2010- (KSBR 39 INS 228/2011) B-117 a uveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91, a to do 1.11.2013 (výrok I.) a rozhodl o povinnosti žalobce uhradit na blíže označený účet Krajského soudu v Brně 1.000 Kč na soudní poplatek do tří dnů od doručení usnesení (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v zahájeném řízení jde o žalobu na určení neplatnosti právních úkonů, které učinila společnost CE WOOD, a.s., a které mají přímý dopad do insolvenčního řízení, vedeného na společnost Javořice, a.s. Výsledky tohoto řízení mohou mít vážné důsledky pro probíhající konkurs společnost CE WOOD, a.s., a na majetkovou podstatu, pokud by byl žalobce ( nepředjímá se ) v řízení úspěšný. Nicméně-jak soud prvního stupně pokračoval-vzal v úvahu také skutečnost, že v insolvenčním řízení vedeném na společnost Javořice, a.s. byl již schválen reorganizační plán, který zahrnul také uspokojení přihlášeného věřitele-společnosti CEMELIS LIMITED, a to prostřednictvím vystavené směnky. Vzhledem k tomu, že reorganizační plán (a předběžná dohoda mezi společnostmi CEMELIS LIMITED a Javořice, a.s.) počítá s vystavením směnky do dvou let od účinnosti reorganizačního plánu, dovodil soud prvního stupně, že takto nedojde k absolutnímu zásahu do práv přihlášeného věřitele -společnosti CEMELIS LIMITED v časovém omezení, neboť předběžné opatření zanikne měsíc před skončením sjednané lhůty pro vystavení a předání směnky, a v případě úspěšnosti věřitele za společností Javořice firmy CEMELIS LIMITED může včas dojít k realizaci sjednaného ustanovení reorganizačního plánu ( nepředjímá se ). Předběžné opatření podle soudu prvního stupně také může být soudem zrušeno, pominou-li důvody, pro které bylo nařízeno. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že požadavek žalobce na vydání předběžného opatření je důvodný pro obavu ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal odvolání žalovaný 6) Javořice, a.s., a dále společnost LUXOS spol. s r.o.

Žalovaný 6) v důvodech podaného odvolání především zdůraznil, že v daném případě soud prvního stupně, rozhodující incidenční spor vzniklý v souvislosti s insolvenčním řízením společnosti CE WOOD, a.s. nařídil předběžným opatřením společnosti Javořice, a.s., aby se v rámci insolvenčního řízení společnosti Javořice, a.s. zdržela na dobu asi 23 měsíců plnění podstatné části pravomocně schváleného a účinného reorganizačního plánu (podstatné části jsou vymezeny v článku 11 reorganizačního plánu). Odvolatel poukázal na to, že (obecně) jiný, než insolvenční soud nemůže osobě s dispozičním oprávněním ukládat jakoukoliv povinnost. Jen insolvenční soud dlužníka je oprávněn ukládat povinnosti osobě s dispozičním oprávněním, ať už předběžným opatřením, či jinými cestami vymezenými insolvenčním právem. V daném případě byl předběžným opatřením materiálně změněn schválený a účinný reorganizační plán společnosti Javořice, a.s., když jí bylo částečně odňato právo na plnění závazků, vymezených v reorganizačním plánu, a současně s tím bylo materiálně změněno pravomocné (tedy nezměnitelné) usnesení insolvenčního soudu společnosti Javořice, a.s. o schválení reorganizačního (KSBR 39 INS 228/2011) plánu této společnosti. Takový postup je však podle odvolatele neakceptovatelný. Nařízení předběžného opatření někým jiným než insolvenčním soudem společnosti Javořice, a.s., kterým bude zasaženo do schváleného a účinného reorganizačního plánu společnosti Javořice, a.s., je nepřípustné. V této souvislosti odvolatel také namítal, že v daném případě nebyl dodržen princip subsidiarity, který znamená, že pro nařízení předběžného opatření není místa tam, kde lze dosáhnout téhož účinku jiným právně dovoleným způsobem. Žalobce-Lesy České republiky, s.p. mohl zabránit plnění společnosti Javořice, a.s. na pohledávky, které byla přihlášeny do insolvenčního řízení této společnosti společností CEMELIS LIMITED tak, že mohl popřít pohledávky této společnosti (CEMELIS LIMITED) při přezkumném jednání, konaném v rámci insolvenčního řízení dlužníka Javořice, a.s., na schůzi věřitelů, hlasující o přijetí reorganizačního plánu, také mohl hlasovat proti přijetí, a konečně, jako přihlášený věřitel společnosti Javořice, a.s., mohl podat odvolání proti usnesení o schválení reorganizačního plánu, což však neučinil. Kromě toho, že předběžné opatření je nepřípustné, je i nedůvodné. Odvolatel namítal, že žaloba žalobce je zjevně nedůvodná, obava z ohrožení výkonu rozhodnutí nemůže být dána, absentuje i potřeba zatímní úpravy. Uloženou povinnost nelze spravedlivě po společnosti Javořice, a.s., která není účastníkem řízení, požadovat, z porovnání výhod pro žalobce a újmy pro společnost Javořice, a.s. a její věřitele vyplývá jejich nepřiměřenost. Odvolatel rovněž poukazoval na to, že žalobce doručil svůj návrh na vydání předběžného opatření soudu prvního stupně již dne 25.11.2011 (pátek) ve 14.45 hod, avšak v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn (bez jakékoliv anonymizace) až dne 29.11.2011 (úterý) v 16.54 hod, a to ještě jen v rámci insolvenčního řízení společnosti CE WOOD, a.s., a nikoliv v rámci insolvenčního řízení společnosti Javořice, a.s. Zveřejněním návrhu na předběžné opatření v insolvenčním rejstříku se zpožděním více jak čtyř dnů porušil soud prvního stupně podle odvolatele svoje procesní povinnosti. Společnosti Javořice, a.s. tak bylo znemožněno reagovat na návrh žalobce na nařízení předběžného opatření ještě předtím, než mu bylo vyhověno, a v důsledku toho bylo porušeno ústavně garantované právo této společnosti na spravedlivý proces. V podání ze dne 11.9.2012 odvolatel dále doplnil, že podle konstantní soudní judikatury je jednou z podmínek pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 102 o.s.ř. i skutečnost, že z podané žaloby, na kterou je předběžné opatření navázáno, nesmí být patrno, že meritorní nárok je zjevně nedůvodný, tato podmínka však není splněna, neboť žalobce nemůže mít na žalobě o určení neplatnosti právních úkonů podle ustanovení § 231 insolvenčního zákona naléhavý právní zájem. Případné konstatování neplatnosti postupních smluv nezpůsobí, že CE WOOD, a.s. se stane věřitelem pohledávek vůči Javořice, a.s., pohledávky, o nichž žalobce tvrdí, že jejich věřitelem je společnost CE WOOD, a.s. účinností reorganizačního plánu společnosti Javořice, a.s. zanikly. V reorganizačním plánu společnosti Javořice, a.s. se hovoří pouze o společnosti CEMELIS LIMITED a jejích pohledávkách, o pohledávkách společnosti CE WOOD, a.s. nikoliv (logicky, neboť nikdo jiný předmětné pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásil, pohledávky společnosti CEMELIS LIMITED byly zjištěny, a společnosti CEMELIS LIMITED svědčí oznámení o postoupení pohledávek od předcházejících věřitelů). V takovém případě v souladu (KSBR 39 INS 228/2011) s ustanovením § 356 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že jakákoliv práva společnosti CE WOOD, a.s. vůči společnosti Javořice, a.s.-tedy včetně údajných pohledávek CE WOOD, a.s. vůči Javořice, a.s.-účinností reorganizačního plánu zanikla. I pokud by bylo shledáno, že napadené smlouvy jsou (z nějakého důvodu) neplatné, nemůže tato skutečnost na postavení žalobce (ani jiných subjektů v insolvenčním řízení společnosti CE WOOD, a.s.) ničeho změnit. Jakékoliv pohledávky společnosti CE WOOD, a.s. vůči společnosti Javořice, a.s. totiž účinností reorganizačního plánu zanikly. I pokud by (z nějakého důvodu) nezanikly, nemohla by je společnost CE WOOD, a.s. (respektive insolvenční správce této společnosti) vůči společnosti Javořice, a.s. vymáhat, neboť společnost CE WOOD, a.s. (ani její správce) do insolvenčního řízení společnosti Javořice, a.s. žádnou pohledávku nepřihlásila. Žalovaný 6) navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

K podanému odvolání žalovaného 6) se vyjádřil žalovaný 7), který, s argumentací podrobně rozvedenou, poukázal na nepříznivé dopady odvoláním napadeného rozhodnutí, a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Žalobce se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně a navrhl usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdit.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Je třeba nejprve uvést, že odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření podala i společnost LUXOS spol. s r.o., která však není účastníkem řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12 ICm 3159/2011. Již z tohoto důvodu tudíž není k podání odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření, vydaného v tomto řízení, oprávněna, a odvolací soud proto odvolání LUXOS spol. s r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2011 č.j. 12 ICm 3159/2011-30 podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Po zjištění, že odvolání bylo žalovaným 6) podáno včas, odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného 6) je důvodné.

Z předloženého spisu odvolací soud zjistil, že žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 25.11.2011 se žalobce domáhá proti žalovaným určení, že (KSBR 39 INS 228/2011) smlouva o postoupení pohledávek žalovaného 2) za žalovaným 6) ze dne 31.3.2010 uzavřená mezi žalovaným 2), jako postupitelem, a společností BESKYDSKÉ PILY, a.s. v likvidaci, IČ: 258 69 485, jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, dále určení, že smlouva o postoupení pohledávek žalovaného 2) za žalovaným 6) ze dne 31.3.2010 uzavřená mezi žalovaným 2), jako postupitelem, a žalovaným 3), jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, určení, že smlouva o postoupení pohledávek žalovaného 2) za žalovaným 6) ze dne 31.3.2010 uzavřená mezi žalovaným 2), jako postupitelem, a žalovaným 4), jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, dále určení, že smlouva o postoupení pohledávek společnosti BESKYDSKÉ PILY, a.s. v likvidaci, IČ: 25869485 za žalovaným 6) ze dne 14.4.2010 uzavřená mezi společností BESKYDSKÉ PILY, a.s. v likvidaci, jako postupitelem, a žalovaným 5), jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, určení, že smlouva o postoupení pohledávek žalovaného 3) za žalovaným 6) ze dne 14.4.2010 uzavřená mezi žalovaným 3), jako postupitelem, a žalovaným 5), jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, určení, že smlouva o postoupení pohledávek žalovaného 4) za žalovaným 6) ze dne 14.4.2010 uzavřená mezi žalovaným 4), jako postupitelem, a žalovaným 5), jako postupníkem, na základě které uplatňuje žalovaný 5) pohledávky v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 přihláškami č. 25, č. 76 a č. 91, je neplatným právním úkonem, a konečně určení, že smlouva o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011 uzavřená mezi žalovaným 5) a žalovaným 6), která tvoří přílohu č. 3 reorganizačního plánu žalovaného 6) zveřejněného v insolvenčním rejstříku ke sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91, a která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku ke sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako součást dokumentu B-90, je neplatným právním úkonem. Ve vylíčení rozhodujících skutečností žalobce uvedl, že je účastníkem jednak insolvenčního řízení vedeného na základě insolvenčního návrhu na majetek žalovaného 6) Javořice, a.s. (insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010), a to jako věřitel uplatňující pohledávku svou přihláškou pohledávek (přihláška č. 38), a insolvenčního řízení, vedeného na základě insolvenčních návrhů insolvenčního navrhovatele NIKAS, družstvo a žalobce na majetek žalovaného 2)-společnosti CE WOOD, a.s. (insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 228/2011), v rámci kterého byly dosud zjištěny pohledávky č. 51 až 53, 56 až 72, 76 a 77 a 82 až 84 v celkové výši 3.516.191,78 Kč, s tím, že žalobce tuto žalobu (KSBR 39 INS 228/2011) podává jako věřitel svých zjištěných pohledávek. Touto žalobou se žalobce domáhá určení neplatnosti uvedených právních úkonů týkajících se majetku žalovaného 2)-společnosti CE WOOD, a.s. jako dlužníka v insolvenčním řízení dlužníka CE WOOD podle ustanovení § 231 odst. 1 IZ, přičemž se jedná o právní úkony, na základě kterých měly být z majetku žalovaného 2), jako dlužníka v insolvenčním řízení CE WOOD, a.s. převedeny pohledávky žalovaného 2) za žalovaným 6) v nominální výši 388.946.253,75 Kč, na něž má být, a to neoprávněnému subjektu, vyplacena částka 116.683.876,13 Kč. V insolvenčním řízení dlužníka Javořice, a.s. společnost CEMELIS LIMITED přihlásila pohledávky, jež byly předmětem postoupení podle smluv ze dne 31.3.2010 a ze dne 14.4.2010, přihláškou pohledávek č. 25, jíž bylo přihlášeno 372 pohledávek v celkové výši 307.336.748 Kč, č. 76, jíž bylo přihlášeno příslušenství těchto pohledávek, a č. 91, jíž bylo přihlášeno 145 pohledávek v celkové výši 46.092.116,34 Kč. Dne 31.10.2011 vydal Krajský soud v Brně usnesení č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117, jímž byl schválen reorganizační plán Javořice, a.s. účinný od 1.12.2011 (s tím, že pro reorganizační plán hlasovala i společnost CEMELIS LIMITED). Podle bodu 2.3.5. reorganizačního plánu má být společností Javořice, a.s. (mimo jiné) na předmětné pohledávky zaplaceno ve prospěch společnosti CEMELIS LIMITED prostřednictvím směnky vystavené pro soluto. Na tomto postupu se dohodly společnosti CEMELIS LIMITED a Javořice, a.s. smlouvou o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011 (jež tvoří přílohu č. 3 reorganizačního plánu). Podle tvrzení žalobce jsou smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2010 i smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 14.4.2010 neplatnými právními úkony (smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2010 pro rozpor s ustanovením § 196a odst. 3 a § 72 obchodního zákoníku a pro svou neurčitost, smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 14.4.2010 pro počáteční nemožnost plnění, pro rozpor s ustanovením § 72 obchodního zákoníku, pro neurčitost a pro neexistenci cenových ujednání), a absolutně neplatným právním úkonem je i smlouva o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011, uzavřená mezi společnostmi CEMELIS LIMITED a Javořice, a.s. Podle smlouvy o součinnosti při reorganizaci má Javořice, a.s. zaplatit ve prospěch společnosti CEMELIS LIMITED směnkou částku 129.085.624,50 Kč (což představuje 30 % všech pohledávek, uplatněných společností CEMELIS LIMITED v insolvenčním řízení dlužníka Javořice, a.s., když zde uplatnil pohledávku celkem ve výši 430.285.415,13 Kč, z čehož 388.946.253,75 Kč připadá na předmětné pohledávky), s tím, že směnka má být vystavena pro soluto. Smlouva o součinnosti při reorganizaci je právním úkonem absolutně neplatným, neboť se jí disponuje pohledávkami, jejichž věřitelem CEMELIS LIMITED není, je také neplatná pro obcházení zákona a pro svou neurčitost. Současně s podanou žalobou se žalobce domáhá vydání předběžného opatření, jímž se žalovanému 6) ukládá, aby se zdržel vystavení a předání směnky žalovanému 5) podle bodu 2.3.5 reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011, č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117, a zveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91, a podle smlouvy o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011 uzavřené mezi žalovaným 5) a žalovaným 6), která tvoří přílohu č. 3 reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne (KSBR 39 INS 228/2011) 31.10.2011, č.j KSBR 39 INS 1490/2010-B-117, a zveřejněného v insolvenčním rejstříku ve věci sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010 jako dokumenty B-90 a B-91 s odůvodněním, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků a že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V této souvislosti žalobce v rámci vylíčení rozhodujících skutečností zopakoval tvrzení, uplatněná již v žalobě ohledně neplatnosti právních úkonů-smluv o postoupení pohledávek a smlouvy o součinnosti při reorganizaci. Namítal dále, že dvěma podáními ze dne 9.7.2010 a ze dne 29.7.2010 upozornil na skutečnost, že CEMELIS LIMITED není věřitelem předmětných pohledávek a podal dne 13.9.2010 k Ústavnímu soudu ústavní stížnost, jíž se domáhá provedení řádného přezkumu pohledávek v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010. I přes to společnost CEMELIS LIMITED s pohledávkami, které patří CE WOOD, a.s., ve výši 388.946.253,75 Kč nakládal, jako by byl jejich věřitelem. Takto také dne 19.9.2011 na schůzi věřitelů v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 39 INS 1490/2010 i prostřednictvím předmětných pohledávek hlasovala pro přijetí reorganizačního plánu společnosti Javořice, a.s. Dne 21.6.2011 uzavřely společnosti CEMELIS LIMITED a Javořice, a.s. smlouvu o součinnosti při reorganizaci. Podle bodu 2.3.5 reorganizačního plánu má Javořice, a.s. zaplatit ve prospěch CEMELIS LIMITED směnkou částku 129.085.624,50 Kč (jež byla vypočtena jako 30 % výše všech pohledávek uplatněných společností CEMELIS LIMITED v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010). Směnkou má být ve prospěch CEMELIS LIMITED zaplaceno na předmětné pohledávky uplatňované touto společností na základě absolutně neplatných právních úkonů 116.683.876,13 Kč (30 % z částky 388.946.253,75 Kč, jež připadá na předmětné pohledávky uplatněné na základě absolutně neplatných právních úkonů v žalobě popsaných), přinejmenším částka 116.683.876,13 Kč tedy má uniknout z majetku CE WOOD, a.s. ke škodě věřitelů tohoto dlužníka, kteří uplatňují své pohledávky v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 39 INS 228/2011. Žalobce dále tvrdil, že postup CEMELIS LIMITED tak může vést k nahrazení kauzálních pohledávek protiprávně uplatněných ze strany CEMELIS LIMITED v přihláškách pohledávky č. 25, č. 76 a č. 91 pohledávkou ze směnky, pak ovšem hrozí riziko, že se přeruší vazba mezi původními předmětnými pohledávkami (které společnosti CEMELIS LIMITED nepatří) s pohledávkou ze směnky, vystavenou pro soluto, která je převoditelná rubopisem. Pokud by podle bodu 2.3.5 reorganizačního plánu Javořice, a.s. došlo k vystavení směnky touto společností ve prospěch společnosti CEMELIS LIMITED, hrozí i riziko, že společnost CEMELIS LIMITED rubopisem převede směnku na další subjekt, který bude případně tvrdit, že nejednal vědomě na škodu Javořice, a.s. (respektive bude třeba, aby dle ustanovení článku I. § 17 zákona směnečného a šekového prokazoval, že vědomě na škodu Javořice, a.s. jednal), a bude uplatňovat pohledávku ze směnky bez ohledu na skutečnost, že společnost CEMELIS LIMITED nebyla věřitelem kauzálních předmětných pohledávek. Aby se vyloučilo riziko zániku pohledávek patřících CE WOOD, a.s. (tj. pohledávek ve výši 388.946.253,75 Kč), je třeba předběžným opatřením znemožnit společnosti Javořice, a.s. vystavení a předání směnky společnosti CEMELIS LIMITED do doby, než bude postaveno na jisto, kdo je věřitelem těchto pohledávek. Pokud by předběžné opatření (KSBR 39 INS 228/2011) nebylo vydáno, může být účel žaloby zmařen-žalobce se sice domůže určení neplatnosti předmětných právních úkonů, kauzální pohledávky ovšem mohou mezitím vystavením směnky zaniknout a být nahrazeny pohledávkou ze směnky. Společnosti CE WOOD, a.s. tak může být již vystavením směnky znemožněno uplatnění svých práv vůči společnosti Javořice, a.s. a CEMELIS LIMITED. Směnka je navíc převoditelná rubopisem, takže jejímu případnému nabyvateli by bylo nutno prokázat vědomé jednání na škodu Javořice, a.s.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Nařízení předběžného opatření pro obavu, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, lze nařídit, jen dokud se rozhodnutí (jiný exekuční titul) nestalo vykonatelným, nebo jsou-li tu vážné důvody, pro které oprávněný dosud (dočasně) nemohl přistoupit k vymáhání splnění uložené povinnosti cestou výkonu rozhodnutí (exekuce), přičemž současně musí být prokázány skutečnosti, které odůvodňují obavu, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen (zejména v důsledku chování dlužníka).

Posouzení, zda je dána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, pak závisí na okolnostech konkrétního případu. Má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků prokázána.

Po posouzení údajů, uvedených v návrhu na nařízení předběžného opatření, však odvolací soud-na rozdíl od soudu prvního stupně-předpoklady pro vyhovění návrhu neshledal.

Nutno uvést, že v daném případě žalobce v návrhu na vydání předběžného opatření, jímž se domáhá uložení povinnosti žalovanému 6) zdržet se vystavení a předání směnky žalovanému 5) podle reorganizačního plánu schváleného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31.10.2011, č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-117 (tj. v rámci řízení, vedeného v insolvenční věci dlužníka Javořice, a.s., ve vztahu k němuž bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2010, č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-A-23 rozhodnuto o úpadku a usnesením ze dne 3.6.2010, č.j. KSBR 39 INS 1490/2010-B-14 o povolení reorganizace), a dle smlouvy o součinnosti při reorganizaci ze dne 21.6.2011, uzavřené mezi žalovaným 5) a žalovaným 6) (tvořící přílohu č. 3 uvedeného reorganizačního plánu), takové konkrétní chování žalovaného 5) či žalovaného 6), z něhož by vyplývala obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí (vydaného v řízení o žalobě podané podle ustanovení § 231 IZ) ani netvrdil. Pouze z té skutečnosti, že v podání ze dne 9.7.2010 a ze dne 29.7.2010 žalobce upozornil (v rámci insolvenčního řízení vedeného v insolvenční věci dlužníka Javořice, a.s. u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010), že společnost CEMELIS LIMITED není věřitelem pohledávek (jež mu byly postoupeny uvedenými smlouvami o postoupení (KSBR 39 INS 228/2011) pohledávek), a že dne 13.9.2010 podal ústavní stížnost (o níž dosud nebylo rozhodnuto), rovněž v rámci řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, a že přesto CEMELIS LIMITED se chová tak, jako by byl věřitelem těchto pohledávek (o nichž se žalobce domnívá, že jsou pohledávkami CE WOOD, a.s.) takové chování žalovaného 5), či žalovaného 6), z něhož by vyplývala taková obava, rozhodně dovodit nelze.

Nelze dovodit ani potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků tohoto řízení. Nadto, domáhá-li se žalobce uložení povinnosti žalovanému zdržet se ve svém důsledku plnění reorganizačního plánu, schváleného již insolvenčním soudem v rámci řízení v insolvenční věci dlužníka Javořice, a.s., vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 39 INS 1490/2010, domáhá se fakticky zatímní úpravy poměrů účastníků v jiném řízení, což je, jak odvolatel Javořice, a.s. správně namítal, nepřípustné.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., jímž bylo vyhověno návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření, změnil, jak je uvedeno ve výroku II.

S ohledem na to, že v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření vznikla žalobci poplatková povinnost (§ 4 odst. 1, písm. h/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. o uložení povinnosti žalobce uhradit na blíže označený účet Krajského soudu v Brně soudní poplatek ve výši 1.000 Kč, jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu