13 VSOL 454/2017-33
č.j. 32 ICm 2579/2017 13 VSOL 454/2017-33 (KSBR 32 INS 25810/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

žalobkyně: Česká republika-Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

proti žalovanému: Mgr. Jan Hovězák, IČO: 02708281 sídlem Marešova 305/14, 602 00 Brno jako insolvenční správce dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano bytem Staré Hvězdlice 29, 683 41 Hvězdlice

o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 ICm 2579/2017 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Staré Hvězdlice 29, 683 41 Hvědlice, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. KSBR 32 INS 25810/2014

o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2017, č.j. 71/32 ICm 2579/2017-25 (KSBR 32 INS 25810/2014)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz (KSBR 32 INS 25810/2014)

2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žaloba, jíž se žalobce domáhal vyloučení (blíže označeného) pozemku zapsaného na LV č. 579 pro obec Hvězdlice, k. ú. Nové Hvězdlice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , byla sepsána JUDr. Zuzanou Feldmanovou, přičemž k žalobě byla připojena plná moc (pověření) udělená zvolenému zástupci, avšak v prosté fotokopii a bez podpisu zmocněnce. Soud proto vyzval žalobce usnesením č.j. 71/32 ICm 2579/2017-20 k odstranění této vady a poučil jej o dalším postupu pro případ, že uvedenou vadu neodstraní. Žalobce soudu dne 27. 9. 2017 doručil plnou moc (pověření), která trpěla stejnými vadami, to je byla v prosté fotokopii a bez podpisu . Poté, co dále citoval ustanovení § 103 a § 104 odst. 2 o.s.ř., soud uvedl, že s ohledem na výše uvedené řízení zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl s odkazem na ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalovanému v řízení žádné náklady nevznikly.

3. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Odvolatel zdůraznil, že za organizační složku státu v daném případě jednal vedoucím organizační složky státu pověřený zaměstnanec na základě pověření, coby jednostranného úkonu. Podle odvolatele proto nemůže být vadou podání ta skutečnost, že na pověření není uvedeno ze strany pověřeného zaměstnance, že toto pověření přijímá. Jako zaměstnanec je totiž pověřená osoba povinna vykonávat pracovní úkoly, které jí jsou uloženy. K podanému odvolání odvolatel opětovně připojil pověření, udělené Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu, JUDr. Zuzaně Feldmanové, zaměstnankyni Státního pozemkového úřadu, k zastupování České republiky-Státního pozemkového úřadu v soudních a správních řízeních vedených před justičními a správními orgány s tím, že JUDr. Zuzana Feldmanová je na základě tohoto pověření oprávněna činit jménem České republiky-Státního pozemkového úřadu veškeré úkony v těchto řízeních.

4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně je důvodné.

6. Z předloženého spisu vyplývá, že v daném případě bylo řízení zahájeno žalobou žalobkyně České republiky-Státního pozemkového úřadu, jíž se domáhá proti žalovanému Mgr. Janu Hovězákovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava anonymizovano , vyloučení blíže označeného majetku z majetkové podstaty dlužníka. Žalobu za žalobkyni podala JUDr. Zuzana Feldmanová, odborný rada oddělení právní podpory, odboru zastupování státu a legislativy, a to na základě pověření uděleného jí, jako zaměstnankyni Státního pozemkového úřadu, Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu dne 3. 1. 2017. Uvedené pověření ze dne 3. 1. 2017, jež je podepsané Ing. Svatavou Maradovou, MBA bylo připojeno k žalobě. Krajský soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. (KSBR 32 INS 25810/2014)

v Brně následně usnesením ze dne 21. 7. 2017, č.j. 71/32 ICm 2579/2017-20 (KSBR 32 INS 25810/2014) vyzval žalobkyni, aby ve stanovené lhůtě doplnila své podání-žalobu ze dne 24. 5. 2017, doručenou soudu téhož dne tak, že doloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci (pověření) udělené zvolenému zástupci s označením a podpisem zmocněnce i zmocnitele , s odůvodněním, že k žalobě ze dne 24. 5. 2017 byla přiložena procesní plná moc (pověření) udělená zvolenému zástupci pouze v prosté fotokopii (nejednalo se o konvertovaný dokument s ověřovací doložkou o provedené konverzi ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Součástí poučení v usnesení je i poučení o tom, že nebude-li uvedená vada ve lhůtě odstraněna, soud řízení postupem podle § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaví. Na výzvu soudu reagoval žalobce podáním, doručeným z datové schránky žalobkyně do datové schránky soudu dne 27. 9. 2017, a to spolu s přílohou-týmž pověřením ze dne 3. 1. 2017, jež bylo připojeno jako příloha k žalobě. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

7. Podle ustanovení § 19 o.s.ř., způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

8. Podle ustanovení § 20 odst. 2 o.s.ř., přiznává-li zvláštní právní předpis namísto státu někomu jinému způsobilost samostatně jednat před soudem ve věci týkající se majetku státu, jedná tato osoba jako účastník.

9. Podle ustanovení § 21a o.s.ř., za stát před soudem vystupuje a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech stanovených podle zvláštního právního předpisu, b) organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu v ostatních případech (odstavec 1). Vystupuje-li před soudem za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, jedná před soudem jménem státu vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec působící u této nebo jiné organizační složky státu (odstavec 3).

10. Podle ustanovení § 42 o.s.ř., podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem (odstavec 1). Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem (odstavec 2). V případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2 (odstavec 3).

11. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

12. Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o elektronických úkonech ), úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. (KSBR 32 INS 25810/2014)

13. Podle ustanovení § 8 zákona o elektronických úkonech, k přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena (odstavec 1). K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena (odstavec 2). K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena (odstavec 3). K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena (odstavec 4).

14. Odvolací soud předesílá, že v přezkoumávané věci byla žaloba učiněna v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a doručována byla z datové schránky Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, do datové schránky soudu. Podáním učiněným v elektronické podobě se rozumí dokument ve formě datové zprávy, v němž účastník v občanském soudním řízení projevil vůli směřující k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních povinností nebo k jiným procesním následkům, jež jsou spojeny s tímto projevem vůle, popřípadě část takového dokumentu, v níž je obsažen účastníkův projev vůle. Elektronický nosič (tzv. obálka nebo kontejner) doprovázející takový dokument je součástí podání v uvedeném smyslu. V informačním systému datových schránek je datová zpráva tvořena obálkou i všemi dokumenty, které jsou do ní vloženy (přílohami), a autentizace obálky podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech se tudíž vztahuje nejen na obálku, ale i na dokumenty, které jsou do ní vloženy. Obálka tudíž plní mimo jiné autentizační funkci, to je, informuje adresáta o tom, že zpráva včetně příloh byla odeslána na základě zákonné autentizace uživatele (oprávněné osoby či pověřené osoby) nahrazující podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech vlastnoruční podpis toho, kdo činí podání prostřednictvím datové schránky. Vzhledem k tomu, že obálka je v informačním systému datových schránek logicky spojena se zbytkem datové zprávy, implikuje autentizace obálky též autentizaci zbytku datové zprávy.

15. Za žalobkyni Českou republiku-Státní pozemkový úřad podala žalobu JUDr. Zuzana Feldmanová, zaměstnankyně Státního pozemkového úřadu.

16. S ohledem na to, že soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí konstatuje, že k žalobě byla připojena plná moc (pověření) , a dále, že žalobkyně soudu dne 27. 9. 2017 doručila plnou moc (pověření) , považuje odvolací soud za potřebné zdůraznit následující.

17. V posuzované věci je účastníkem řízení-žalobcem-stát. Za stát vystupuje před soudem především Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a nenáleží-li vystupovat před soudem za stát Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, má toto oprávnění organizační složka státu. Je-li povolána vystupovat před soudem za stát organizační složka státu (jako v této věci), jedná před soudem vedoucí této organizační složky státu, který může pověřit jednáním za stát zaměstnance jím vedené organizační složky státu nebo jiné organizační složky státu. Vedoucí organizační složky státu a jím pověření zaměstnanci (a ani zaměstnanci pověření jednat jménem státu generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) nejsou zástupci státu ve smyslu ustanovení § 24 a násl. o.s.ř. Oprávnění zaměstnance jednat jménem státu ve smyslu shora citovaného ustanovení § 21a odst. 2 nebo odst. 3 o.s.ř. je osvědčováno pověřením zakládajícím oprávnění zaměstnance jednat za organizační složku státu,

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. (KSBR 32 INS 25810/2014)

toto pověření je však nutno odlišit od plné moci (§ 28 o.s.ř.), jíž prokazuje své oprávnění pouze zástupce účastníka (srov. § 24 o.s.ř.).

18. Z uvedeného vyplývá, že v tomto řízení, kdy nejde o zastupování žalobkyně na základě plné moci, nýbrž o jednání za stát, za nějž zde před soudem vystupuje příslušná organizační složka státu (§ 21a odst. 1, písm. b/ o.s.ř.), a kdy před soudem jedná jménem státu vedoucím organizační složky státu -ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu-pověřená zaměstnankyně JUDr. Zuzana Feldmanová (§ 21a odst. 3 o.s.ř.), je požadavek soudu prvního stupně (který zcela zjevně plnou moc podle § 24 o.s.ř. a pověření podle § 21 a odst. 2 a odst. 3 o.s.ř. nerozlišuje), aby písemné pověření této zaměstnankyně bylo opatřeno i jejím podpisem nepřípadný. Oprávnění příslušné zaměstnankyně státního pozemkového úřadu, to je JUDr. Zuzany Feldmanové, k podání žaloby a k jednání jménem státu přitom bylo korektním způsobem doloženo-písemným pověřením ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu coby vedoucí příslušné organizační složky státu. Je pravda, že nebyla provedena konverze tohoto dokumentu, jež má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (§ 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech), nicméně vzhledem k tomu, že tento dokument byl doručen jako příloha datové zprávy, jež byla doručována z datové schránky Státního pozemkového úřadu, není o pravosti tohoto dokumentu žádných pochybností.

19. Za tohoto stavu tak nebylo důvodu pro postup podle ustanovení § 104 odst. 1, věty první o.s.ř., to je k výzvě soudu k odstranění nedostatku pověření připojeného k žalobě, a nebyla-li tato výzva- dle názoru soudu prvního stupně-podle jeho požadavků splněna, není důvod pro zastavení řízení podle ustanovení § 104 odst. 2, věty druhé o.s.ř.

20. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že řízení se nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 21. prosince 2017

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.