13 VSOL 410/2017-42
č. j. 18 ICm 4079/2016 13 VSOL 410/2017-42 (KSOS 14 INS 12374/2015) ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci

žalobkyně: AIKVLK.CZ v.o.s., IČO: 02413639 sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov jako insolvenční správkyně dlužnice AKTIV 95 OPAVA s.r.o. v likvidaci , IČO: 25846761 sídlem Slezská 110/24, Malé Hoštice, 747 05 Opava

proti žalované: FLOP JIH spol. s r.o., IČO: 25169921 sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

o určení neplatnosti eventuálně neúčinnosti právních úkonů, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 4079/2016 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice AKTIV 95 OPAVA s.r.o. v likvidaci , se sídlem Slezská 110/24, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČO: 25846761, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 INS 12374/2015,

o odvolání žalované proti rozsudku pro uznání Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2017, č.j. 18 ICm 4079/2016-18 (KSOS 14 INS 12374/2015),

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

takto:

Rozsudek soudu prvního stupně se mění tak, že rozsudek pro uznání se nevydává a žalované se povinnost zaplatit České republice-na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 2.000 Kč neukládá .

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě rozsudkem pro uznání, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, určil, že a) kupní smlouva dle faktury č. 6914000377 ze dne 13. 5. 2014 s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 13. 5. 2914 a splatností dne 27. 5. 2014, označené v účetnictví dlužníka PF 14343, uzavřená bez objednávky odběratele-dlužníka AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 10/24, Opava, IČO: 25846761 s označením dodavatele FLOP JIH spol. s r.o., Chýnovská 1817/9, Tábor, IČO: 25169921, s vyúčtováním kupní ceny v částce 2.186.451 Kč, na kterou v rozporu s její přílohou-příjemkou k faktuře č. PF 14343 ze dne 1. 5. 2014, vystavenou dlužníkem, ve skutečnosti nebylo dodáno ničeho , b) kupní smlouva dle faktury č. 6914000378 ze dne 13. 5. 2014 s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 13. 5. 2014 a splatností dne 27. 5. 2014, označené v účetnictví dlužníka PF 14344, uzavřená bez objednávky odběratele- dlužníka AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 10/24, Opava, IČO 25846761, s označením dodavatele FLOP JIH spol. s r.o., Chýnovská 1917/9, Tábor, IČO 25169921, s vyúčtováním kupní ceny v částce 2.710.674 Kč, na kterou v rozporu s její přílohou-příjemkou k faktuře č. PF 14344 ze dne 1. 5. 2014, vystavenou dlužníkem, ve skutečnosti nebylo dodáno ničeho , c) kupní smlouva dle faktury č. 6914000449 ze dne 3. 6. 2014 s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 31. 5. 2014 a splatností dne 18. 7. 2014, označené v účetnictví dlužníka PF 14400, uzavřená bez objednávky odběratele-dlužníka spol. AKTIV 95 Opava s.r.o., Slezská 110/24, Opava, IČO 25846761, s označením dodavatele FLOP JIH spol. s r.o., Chýnovská 1917/9, Tábor, IČO 25169921, s vyúčtováním kupní ceny v částce 1.342.176 Kč, na kterou v rozporu s její přílohou-příjemkou k faktuře č. PF14400 ze dne 1. 5. 2014, vystavenou dlužníkem, ve skutečnosti nebylo dodáno ničeho , d) kupní smlouva dle faktury č. 6914000473 ze dne 6. 6. 2014 s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 10. 6. 2014 a splatností dne 12. 6. 2014, označené v účetnictví dlužníka PF 14422, uzavřená bez objednávky odběratele-dlužníka spol. AKTIV 95 Opava s.r.o., Slezská 110/24, Opava, IČO 25846761, s označením dodavatele FLOP JIH spol. s r.o., Chýnovská 1917/9, Tábor, IČO 25169921, s vyúčtováním kupní ceny v částce 104.620 Kč, na kterou v rozporu s její přílohou-příjemkou k faktuře č. PF14422 ze dne 6. 6. 2014, vystavenou dlužníkem, ve skutečnosti nebylo dodáno ničeho , jsou neplatné (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.), a zavázal žalovanou k povinnosti zaplatit České republice-na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 2.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok III.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně poté, co zrekapituloval obsah žaloby, jíž se žalobkyně domáhá určení neplatnosti, event. neúčinnosti (blíže označených) kupních smluv, uvedl, že v rámci přípravy jednání vyzval žalovanou podle ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř., aby se

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

ve stanovené lhůtě k žalobě vyjádřila. Usnesení s výzvou bylo žalované doručeno dne 24. 2. 2017. Na výzvu soudu reagovala žalovaná podáním, doručeným soudu dne 27. 3. 2017 tak, že nárok uplatněný žalobou neuznává s tím, že podrobné vyjádření včetně listinných důkazů zašle soudu nejpozději do 10. 4. 2017, když část písemných důkazů, o které opírá svá tvrzení, musí vyhledat v archivu, což vyžaduje delší lhůtu ke zpracování písemného vyjádření. Soud prvního stupně uzavřel, že podání žalované ze dne 24. 3. 2017 nelze považovat za dostatečné, neboť v něm nejsou uvedena žádná tvrzení k obraně žalované. Bylo na žalované, aby se ke konkrétním tvrzením žalobkyně vyjádřila a v procesní obraně uvedla alespoň elementární skutkové okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit způsob její obrany. V daném případě, kdy žalovaná výzvu k vyjádření nesplnila a vážný důvod, pro který tak neučinila, nesdělila, tak nastala fikce uznání nároku žalobkyně podle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř., a soud proto podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodl tak, že primárnímu petitu žaloby vyhověl. O náhradě nákladů rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že procesně úspěšné žalobkyni podle obsahu žádné náklady nevznikly. O povinnosti žalované zaplatit České republice -na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek, bylo rozhodnuto podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná odvolání, v němž namítá, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Odvolatelka poukázala na to, že ve svém vyjádření, jímž reagovala na výzvu soudu, uvedla, že žalobou uplatněný nárok neuznává, právní úkony, na základě kterých má insolvenční dlužník žalované plnit, jsou právními úkony platnými a účinnými, a že podrobné vyjádření včetně listinných důkazů zašle nejpozději do 10. 4. 2017, neboť část písemných důkazů musí být vyhledána v archivu společnosti. Odvolatelka zdůraznila, že Ústavní soud opakovaně deklaroval, že institut kvalifikované výzvy je institutem, se kterým se má nakládat velmi citlivě. Odvolatelka se domnívá, že okolnosti případu ani povaha věci nevyžadovaly vydání usnesení podle ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř., neboť v této věci, kdy je žalováno určení neplatnosti, event. neúčinnosti právních úkonů, spočívá důkazní břemeno na straně žalující, která by měla prokazovat, že právní úkon, který byl uznán formou notářského zápisu, je právním úkonem neplatným, event. neúčinným. Podle odvolatelky-jak dále doplnila-je otázkou, zda žaloba je dostatečným základem pro vydání rozsudku pro uznání, když jsou v ní obsažena holá tvrzení bez jediného důkazu. Odvolatelka také dává k úvaze , zda je možno vydat rozsudek pro uznání za situace, kdy se jedná o žalobu s eventuálním petitem. Dále odvolatelka citovala ze závěrů Ústavního soudu v jeho blíže označených nálezech a navrhla, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

4. Žalobkyně navrhla potvrzení rozsudku pro uznání jako věcně správného.

5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -4-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalované je důvodné.

7. O odvolání rozhodl odvolací soud bez nařízení jednání podle ustanovení § 214 odst. 3 o.s.ř., neboť odvolání bylo podáno jen z důvodu nesprávného právního posouzení věci a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili. K objasnění, zda jsou splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, pak není třeba žádného dokazování.

8. Z obsahu spisu se podává, že řízení v této věci bylo zahájeno žalobou ze dne 11. 11. 2016, došlou soudu téhož dne, žalobkyně-insolvenční správkyně dlužnice AKTIV 95 OPAVA s.r.o. v likvidaci . Uvedenou žalobou se žalobkyně domáhá vůči žalované určení neplatnosti, event. neúčinnosti právních úkonů, jež označuje jako kupní smlouvy, které specifikuje blíže označenými fakturami. Ve vylíčení rozhodujících skutečností žalobkyně uvedla, že žalovaná do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila přihláškou pohledávky evidovanou pod P3 (věřitelka č. 3) vykonatelnou nezajištěnou pohledávku celkem ve výši 6.800.407,70 Kč, sestávající z částky ve výši 5.902.745 Kč, jež představuje neuhrazené plnění z obchodního styku, a částky ve výši 897.662,70 Kč, jež představuje neuhrazené náklady exekuce, s tím, že vykonatelnost pohledávky byla doložena notářským zápisem sepsaným dne 1. 7. 2014 notářkou v Táboře Ludmilou Těhníkovou pod sp. zn. NZ 178/2014. Pohledávka této věřitelky, to je žalované, byla v plném rozsahu popřena insolvenční správkyní, a u insolvenčního soudu je veden spor o určení této pohledávky pod sp. zn. 9 ICm 2086/2016. Podle tvrzení v žalobě uplatňuje žalovaná uvedenou pohledávku na základě jakýchsi zastřených ústních kupních smluv , jimiž dlužnice a věřitelka řešily faktickou situaci, kdy na skladě dlužnice zřejmě chybělo zboží věřitelky, o kterém však nelze s určitostí říci , že bylo skutečně dodáno, odpovědnost na sebe převzala v plném rozsahu dlužnice a její jednatel, kteří přistoupili na to, že si nechají zboží opět jakoby dodat a věřitelkou vyúčtovat, a oprávněnost této operace měl potvrdit notářský zápis, který si strany pro jistotu nechaly vyhotovit, když v té době věděly , že pohledávka neměla oporu v reálném plnění a byla vypracována pro její zavedení do účetních výkazů obou subjektů. Pokud zboží nebylo ani ústně objednáno ani dodáno, nejedná se o platně uzavřené kupní smlouvy, nadto-jak žalobkyně současně tvrdila-se jedná o úkony bez přiměřeného protiplnění, kterým došlo k výrobě věřitelkou přihlášené pohledávky. Pohledávka přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení vznikla uznáním dluhu dlužnice a povinné osoby č. 2 Ing. Pavla Franeka, kteří se solidárně zavázali uhradit dluh, který měl vzniknout z chybějících položek ve skladových zásobách , které byly vyúčtovány pomocí fakktur. Z obchodních vztahů mezi dlužnicí a žalovanou vyplývá, že žalovaná si objednávala u dlužnice zboží, které jí dodávala, v tomto případě však z daňových dokladů č. 6914000473 ze dne 10. 6. 2014, č. 6914000377 ze dne 13. 5. 2014, č. 6914000378 ze dne 13. 5. 2014 a č. 6914000449 ze dne 3. 6. 2014 plyne, že oproti obchodním zvyklostem mezi stranami byla odběratelem dlužnice. K prokázání svých tvrzení označila žalobkyně listinné důkazy- spis vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 12374/2015 a v tomto spise založenou přihlášku pohledávky věřitelky FLOP JIH spol. s r.o. (přihláška pohledávky P3 věřitelky č. 3), spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 9 ICm 2086/2016, označené faktury a označené příjemky , soupis majetkové podstaty dlužnice a vyjádření dlužnice ke zjištěnému manku , inventarizační zápis a inventarizaci pokladny . Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 1. 2017, č.j. 18 ICm 4079/2016-13 (KSOS 14 INS 12374/2015) uložil žalované, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -5-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

vyjádřila ve věci samé k žalobě, která je připojena, přičemž ve vyjádření je povinna uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě, zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu s tím, že uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé ( její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o.s.ř.), a s tím, že jestliže žalovaná nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinna ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, označit důkazy k prokázání svých tvrzení, a k vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává. Usnesení obsahuje poučení o tom, že jestliže se žalovaná bez vážného důvodu ve věci samé písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává, a soud ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 1 o.s.ř.). Usnesení Krajského soudu v Ostravě s výzvou bylo doručeno žalované dne 24. 2. 2017. Na výzvu soudu reagovala žalovaná podáním ze dne 24. 3. 2017, jež soudu došlo soudu dne 27. 3. 2017. V tomto vyjádření žalovaná uvádí, že žalobou uplatněný nárok neuznává, právní úkony, na základě nichž má dlužnice žalované plnit, jsou právními úkony platnými a účinnými, a že podrobné vyjádření k žalobě včetně listinných důkazů zašle do 10. 4. 2017. Na tomto základě vyhlásil soud prvního stupně odvoláním napadený rozsudek.

9. Z insolvenčního rejstříku-spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 12374/2015 (oddíl P) vyplývá, že dne 25. 5. 2015 došla insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitelky FLOP JIH spol. s r.o., to je žalované (přihláška pohledávky evidovaná pod č. P3), jíž věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku celkem ve výši 6.800.407,70 Kč, sestávající z jistiny ve výši 5.902.745 Kč a příslušenství-nákladů exekuce- ve výši 897.662,70 Kč. K důvodu vzniku uvedené pohledávky uvedla, že se jedná o pohledávku z obchodní spolupráce, jež byla uznána notářským zápisem ze dne 1. 7. 2014, č.j. NZ 178/2014 s doložkou přímé vykonatelnosti. Podle dalších údajů v přihlášce je pohledávka vymáhána v rámci blíže označeného exekučního řízení, pohledávku věřitelka přihlásila jako pohledávku vykonatelnou dle NZ 178/2014 notářky Ludmily Těhlíkové . Takto přihlášená pohledávka byla přezkoumána u přezkumného jednání, jež se konalo dne 1. 6. 2016, a jak vyplývá z příslušného listu seznamu přihlášených pohledávek, byla přezkoumána jako pohledávka vykonatelná a popřena byla správkyní co do pravosti s odůvodněním, že z přihlášky pohledávky není zřejmé, co bylo předmětem obchodní spolupráce mezi dlužníkem a věřitelem, a že k této obchodní spolupráci nebyly doloženy žádné konkrétní písemné podklady.

10. Z insolvenčního rejstříku-spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 ICm 2086/2016 vyplývá, že insolvenční správkyně dlužníka AKTIV 95 OPAVA s.r.o. v likvidaci uplatnila popření pohledávky věřitelky FLOP JIH spol. s r.o. žalobou ze dne 10. 6. 2016, došlou soudu téhož dne. V uvedeném řízení se žalovaná FLOP JIH spol. s r.o. k žalobě žalobkyně vyjádřila, a to opakovaně, nejprve podáním ze dne 4. 10. 2016, došlým soudu dne 10. 10. 2016, a dále podáním ze dne 15. 11. 2016. Podle těchto vyjádření žalovaná s žalobou nesouhlasí, navrhuje její zamítnutí, a v rámci procesní obrany tvrdí, že pohledávka žalované vůči dlužnici je existentní, a pokud se týká vzniku této pohledávky, odkázala údaje uvedené v notářském zápisu notářky Ludmily Těhníkové ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. NZ 178/2014, z něhož citovala s tím, že-jak dále doplnila ve svém podání ze dne 15. 11. 2016-uvedený notářský zápis vychází z kupní smlouvy ze dne 23. 11. 1999 (uzavřené mezi žalovanou a dlužnicí) a daňových dokladů č. 6914000377, č. 6914000378, č. 6914000449 a č. 6914000473. Řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 ICm 2086/2016 dosud nebylo pravomocně ukončeno; usnesením ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -6-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

5. 1. 2017, č.j. 9 ICm 2086/2016-39 (KSOS 14 INS 12374/2015) bylo řízení podle ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) o.s.ř. přerušeno do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 ICm 4079/2016, tedy do pravomocného skončení řízení v této věci.

11. Podle ustanovení § 114b o.s.ř., vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír [(§ 99 odst. 1 a 2) (odstavec 1)]. K podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu (odstavec 2). Usnesení podle odstavce 1 nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání podle § 114c nebo po prvním jednání ve věci (odstavec 3). Usnesení podle odstavce 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Usnesení nesmí být žalovanému doručeno dříve než žaloba (odstavec 4). Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou- li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby (odstavec 5).

12. Podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce (odstavec 1). Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír [(§ 99 odst. 1 a 2) odstavec 2]. Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal [(§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6) odstavec 3]. Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odstavec 4).

13. Podle občanského soudního řádu je možné vydat rozsudek nejen na základě výsledků dokazování a toho, co vyšlo za řízení jinak najevo (zjištěného skutkového stavu), ale také podle uznání žalovaného. Rozsudkem pro uznání lze rozhodnout jen ve sporném řízení. Rozsudek pro uznání se pak zakládá buď na skutečném uznání žalovaného (srov. ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř.), nebo na fikci, že žalovaný nárok uznal (§ 153a odst. 3 o.s.ř.).

14. Za podmínek stanovených v § 114b o.s.ř. může soud žalovaného usnesením vyzvat, aby se ve věci vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu. K podání vyjádření soud současně určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. V případě, že se žalovaný bez vážného

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -7-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

důvodu na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nevyjádří ve věci samé, a ani v této lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, nastává podle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. fikce, že uznává nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, a to v rozsahu, v jakém nárok žalobce neuznal.

15. Fikce uznání nároku podle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. nastává jen tehdy, jestliže pro vydání usnesení o výzvě podle ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř. byly splněny všechny zákonné podmínky, usnesení o výzvě obsahovalo všechny stanovené náležitosti, bylo žalovanému řádně doručeno, a nebylo mu doručeno dříve než žaloba, žalovaný se bez vážného důvodu na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřil a ani v této lhůtě nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom bránil, a jestliže o následcích své nečinnosti byl řádně poučen včetně toho, že byl upozorněn na to, že věc bude rozhodnuta v jeho neprospěch rozsudkem pro uznání.

16. Povaha věci vyžaduje vydání usnesení podle § 114b o.s.ř. zejména tehdy, je-li zjišťování skutkového stavu věci s ohledem na předpokládané množství odlišných tvrzení účastníků a navrhovaných důkazů mimořádně obtížné, a kdy bez znalosti stanoviska žalovaného nelze první jednání připravit tak, aby při něm bylo zpravidla možné věc rozhodnout.

17. Okolnosti případu odůvodňují vydání usnesení podle § 114b o.s.ř. zejména v takovém sporu, kdy dosavadní poznatky ukazují, že-ačkoliv by podle své povahy nemuselo jít o věc z hlediska zjišťování skutkového stavu mimořádně obtížné-tu jsou takové mimořádné skutečnosti, které vedou k závěru, že bez písemného vyjádření žalovaného ve věci nemůže být první jednání připraveno tak, aby při něm mohlo být zpravidla o sporu rozhodnuto.

18. Odvolací soud souhlasí s odvolatelkou, že v daném případě byla vyzvána k vyjádření k podané žalobě podle ustanovení § 114b o.s.ř., ačkoliv to povaha věci ani okolnosti případu nevyžadovaly.

19. Není pochybnosti o tom, že v posuzované věci se insolvenční správkyně dlužnice AKTIV 95 OPAVA s.r.o. v likvidaci domáhá určení neplatnosti, event. neúčinnosti těch právních úkonů, z nichž žalovaná dovozuje existenci své tvrzené pohledávky vůči dlužnici, přihlášené do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P3, jež byla insolvenční správkyní popřena, a o níž se vede na základě žaloby insolvenční správkyně o uplatnění popřené pohledávky incidenční spor pod sp. zn. 9 ICm 2086/2016. Stanovisko žalované zcela jednoznačně vyplývá nejen z přihlášky pohledávky, ale také i z jejích vyjádření učiněných v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 ICm 2086/2016.

20. Nesprávný je i závěr soudu prvního stupně, podle něhož žalovaná výzvu soudu k vyjádření nesplnila .

21. Žalovaná se k žalobě vyjádřila jednoznačně ve svém podání ze dne 24. 3. 2017, které soudu došlo ve stanovené lhůtě, v němž uvedla, že právní úkony, na základě kterých má insolvenční dlužník žalovanému plnit , tedy jinak řečeno, z nichž žalovaná dovozuje existenci své tvrzené pohledávky, jsou právními úkony platnými a účinnými.

22. K tomu odvolací soud poukazuje na závěry Ústavního soudu např. v jeho nálezu (zmiňovaném odvolatelkou) ze dne 1. 6. 2016 sp. zn. I. ÚS 1024/15, a závěry Nejvyššího soudu České republiky např. v jeho rozsudku ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 28 Cdo 2883/2015 (jenž je veřejnosti dostupný

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -8-18 ICm 4079/2016 (KSOS 14 INS 12374/2015)

ne webových stránkách Nejvyššího soudu), podle nichž fikce uznání podle § 114b odst. 5 o.s.ř. nemůže nastoupit a rozsudek pro uznání nelze vydat v situaci, kdy žalovaný zřetelně projeví jednak svůj nesouhlas s žalobou a jednak svůj zájem účastnit se projednání věci a vyřešení sporu bez jakéhokoliv záměrného ztěžování, zdržování či oddalování postupu soudu. Právní úprava fikce uznání a následně vydání rozsudku pro uznání, je vyhrazena pro případy lhostejné či obstrukční pasivity žalovaného, jejichž akceptace by byla z pohledu žalobce nespravedlivou, a proto může mít onen přísný důsledek v podobě předstírání, že žalovaný nárok žalobce uznal. K fikci uznání je nutno přistupovat jako k nástroji výjimečnému, jehož použití je ospravedlněno jen v případech skutečně nesporných, přičemž podmínky jeho použití musí být interpretovány nikoliv extenzívně, nýbrž restriktivně.

23. Založil-li žalobce své tvrzení o neplatnosti označených právních úkonů na tvrzení, že se patrně mělo jednat o jakési zastřené ústní kupní smlouvy , jimiž dlužnice a věřitelka řešily faktickou situaci, že na skladě dlužnice zřejmě chybělo věřitelovo zboží, o kterém nelze s určitostí říci , že bylo skutečně dodáno a že pohledávka neměla oporu v reálném plnění , a byla vypracována pro její zavedení do účetních výkazů obou subjektů, pak je nutno přisvědčit odvolatelce, že skutečně není zřejmé, jaké jiné elementární skutkové okolnosti , z nichž by bylo možno zjistit , v čem spočívá způsob její procesní obrany, by měla ještě tvrdit.

24. Za tohoto stavu tak odvolací soud uzavírá, že v daném případě k fikci uznání nároku v žalobě uplatněného nedošlo, a z uvedených důvodů rozsudek soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že rozsudek pro uznání se nevydává a žalované se povinnost zaplatit České republice-na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 2.000 Kč neukládá. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 21. prosince 2017

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.