13 VSOL 385/2017-60
č. j. 10 ICm 2383/2017 13 VSOL 385/2017-60 (KSOL 10 INS 4850/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou ve věci

žalobkyně: Steska-Kavřík v.o.s., IČ: 03059081 sídlem Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, jako insolvenční správkyně dlužnice PaddockEnergy.cz s.r.o., IČ: 04057635 sídlem U Parčíku 41/20, Topolany, 779 00 Olomouc,

proti žalované: Iveta anonymizovano , anonymizovano bytem 750 02 Stará Ves 6

o odpůrčí žalobě, vedené u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp.zn. 10 ICm 2383/2017, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice PaddockEnergy.cz s.r.o., sídlem U Parčíku 41/20, Topolany, 779 00 Olomouc, IČ: 04057635, vedené u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp.zn. KSOL 10 INS 4850/2016,

o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 15. 8. 2017, č.j. 10 ICm 2383/2017-34 (KSOL 10 INS 4850/2016)

takto: I. Odvolání žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozsudkem, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí [nesprávný údaj o datu jeho vyhlášení v písemném vyhotovení rozsudku byl opraven usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 10.11.2017, č.j 10 ICm 2383/2017-58 (KSOL 10 INS 4850/2016)], určil, že vydání finančních prostředků ve výši 260.000

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz (KSOL 10 INS 4850/2016)

Kč a 240.000 Kč žalované jsou právně neúčinnými úkony vůči všem věřitelům, kteří v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp.zn. KSOL 10 INS 4850/2016 uplatňují svá práva vůči dlužníkovi (výrok I.), a rozhodl o povinnosti žalované zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 224 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.). 2. Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že soud prvního stupně shledal žalobu včasnou, a také důvodnou. Uzavřel, že dlužníku vznikla s ohledem na plnění žalované bez právního důvodu (dva bezhotovostní převody ve prospěch účtu dlužníka z ledna 2016) povinnost tyto prostředky vydat žalované zpět ve smyslu ustanovení § 2991 odst. 1 OZ (míněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tento svůj závazek dlužník splnil svým právním jednáním ve dnech 15. 5. 2016 a 30. 5. 2016, to je po rozhodnutí o úpadku dlužníka za situace, kdy dlužník byl již v úpadku. Podle závěru soudu prvního stupně je plnění v rozsahu 100 % dluhu dlužníkem žalované za situace, kdy v konkursu je s ohledem na stav majetkové podstaty již nyní zřejmé, že pohledávky přihlášených věřitelů nebudou uspokojeny ze 100 %, zvýhodňujícím právním úkonem ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť žalovaná nebyla uspokojena poměrně, ale zcela. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud prvního stupně podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. 3. Proti tomuto rozsudku podala dlužnice včasné odvolání podáním ze dne 31. 8. 2017, doplněným dále podáním ze dne 16. 9. 2017, v němž, s argumentací blíže rozvedenou, zpochybňuje správnost závěrů soudu prvního stupně. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda odvolání, jež bylo podáno včas, bylo podáno osobou k tomu oprávněnou. 6. Podle ustanovení § 156 odst. 1 o. s. ř., rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku. 7. Podle ustanovení § 207 odst. 1 o. s. ř., vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí. 8. Podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, bylo-li podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn. 9. Z obsahu protokolu o jednání v řízení před soudem prvního stupně, jež se konalo dne 15. 8. 2017 a u něhož byl vyhlášen rozsudek, proti němuž směřuje odvolání žalované, vyplývá, že po vyhlášení rozsudku byli přítomní účastníci řízení, to je ohlášený společník žalobce a žalovaná, vyzváni

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. (KSOL 10 INS 4850/2016)

k vyjádření podle ustanovení § 156 odst. 1, poslední věta o. s. ř., a po této výzvě žalobce a žalovaná uvedli, že se výslovně vzdávají práva odvolání. 10. Žalovaná, která by jinak byla k podání odvolání subjektivně legitimována, se tedy tohoto práva odvolání v době po vyhlášení rozsudku vzdala, a tímto účinným vzdáním se odvolání její subjektivní legitimace k podání odvolání zanikla. 11. Za situace, kdy přesto žalovaná proti rozsudku soudu prvního stupně podala odvolání, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání žalované proti rozsudku soudu prvního stupně, jako podané osobou k němu neoprávněnou, odmítl. 12. S ohledem na to, že odvolání bylo odmítnuto, vznikla odvolatelce podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. povinnost nahradit žalobci jeho náklady. Protože však podle obsahu spisu žalobci v této fázi řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 237 odst. 1, písm. e/ o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.