13 VSOL 3/2018-30
č. j. 52 ICm 2029/2017 13 VSOL 3/2018-30 (KSBR 52 INS 1280/2017)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou ve věci

žalobkyně: Eva anonymizovano , anonymizovano bytem Lovčice 277, 696 39 Lovčice zastoupená advokátkou Mgr. Radkou Svobodovou sídlem Tišnovská 1469/94, 613 00 Brno proti žalované: LIQUIDATORS v. o. s., IČO 24817465 sídlem Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2 jako insolvenční správkyně dlužníka Karla Stehlíka

o žádosti o osvobození od soudního poplatku

o odvolání dlužníka Karla Stehlíka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2017, č. j. 52 ICm 2029/2017-24 (KSBR 52 INS 1280/2017)

takto:

Odvolání dlužníka Karla Stehlíka se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně přiznal žalobkyni osvobození od soudního poplatku. Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání dlužník Karel Stehlík s návrhem, aby usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno a věc byla prošetřena. Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak v dané věci není. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-52 ICm 2029/2017 (KSBR 52 INS 1280/2017)

Podle ustanovení § 201 o. s. ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ustanovení § 16 IZ, účastníky řízení v incidenčních sporech jsou žalobce a žalovaný, není-li dále stanoveno jinak (odstavec 1). Vedlejší účastenství v incidenčních sporech je přípustné (odstavec 2). V dané věci bylo řízení zahájeno žalobou žalobkyně Evou anonymizovano proti žalované společnosti coby insolvenční správkyni dlužníka Karla Stehlíka s tím, že podanou žalobou se žalobkyně domáhá vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka tvrdíc, že označené věci nespadají do společného jmění manželů a ona je výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí. Předmětem řízení je žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty podaná podle ustanovení § 225 IZ; podle ustanovení § 159 odst. 1, písm. b) IZ se jedná o incidenční spor. Byť podle ustanovení § 160 IZ je incidenční spor projednáván v rámci insolvenčního řízení, účastníky řízení v incidenčních sporech jsou pouze žalobce a žalovaný, tedy v dané věci žalobkyně Eva anonymizovano a žalovaná společnost coby insolvenční správkyně dlužníka. Těmto osobám svědčí právo podat odvolání proti napadenému rozhodnutí soudu prvního stupně. Dlužník, který není účastníkem incidenčního sporu, není osobou oprávněnou k podání odvolání. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218, písm. b) o. s. ř. a rozhodl o odmítnutí odvolání dlužníka, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn. Podle ustanovení § 218c o. s. ř., o odmítnutí odvolání dlužníka bylo rozhodnuto předsedkyní senátu odvolacího soudu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu a odvolateli se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.