13 VSOL 220/2016-111
70/40 ICm 1873/2013 13 VSOL 220/2016-111 (KSBR 40 INS 25430/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové ve věci žalobce innogy Energie, s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby: 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohrady, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) Mgr. Monice Urbanové, Jihlava, Telečská 1720/7, PSČ: 586 01, insolvenční správkyni dlužníka Miloslava Hejného, 2) Miloslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Polná, Kamenná 46, PSČ 588 13, o určení pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 70/40 ICm 1873/2013 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Miloslava Hejného, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 25430/2012, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2016, č.j. 70/40 ICm 1873/2013- 92 (KSBR 40 INS 25430/2012),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 12.132 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho advokáta.

II. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 810 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho advokáta. isir.justi ce.cz (KSBR 40 INS 25430/2012)

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení (výrok I.), o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 1) rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.), ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení 7.776 Kč k rukám jeho právního zástupce do 3 dnů od právní moci usnesení (výrok III.), a dále rozhodl o vrácení soudního poplatku v částce 4.000 Kč žalobci (výrok IV.). O nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) soud rozhodl podle ustanovení § 146 odst. 2, věta druhá o.s.ř., neboť důvodně podaná žaloba vůči žalovanému 2) byla vzata zpět pro chování žalovaného 2), který po podání žaloby vzal zpět své popření pohledávky". Jako účelně vynaložené náklady řízení soud prvního stupně posoudil část soudního poplatku ve výši 1.000 Kč, která nebude soudem vrácena, odměnu za právní zastoupení za dva úkony právní pomoci po 2.500 Kč (podání žaloby a její zpětvzetí) a 2x paušál po 300 Kč, to vše včetně náhrady DPH ve výši 1.176 Kč (§ 9 odst. 3, písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti výroku III. usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2), podal žalobce včasné odvolání. Nesouhlasil s výší přiznaných nákladů řízení 7.776 Kč a namítl, že soud prvního stupně mu nepřiznal náhradu za jeden úkon právní služby, a to přípravu a převzetí zastoupení v této věci, přičemž zdůraznil, že důvodem zpětvzetí žaloby bylo zpětvzetí popěrného úkonu, kterým oba žalovaní popřeli pohledávku, jejíhož určení se domáhal. Dále obsáhle argumentoval tím, že bez ohledu na množství a druh soudních sporů, v nichž advokát Mgr. Kamil Stypa zastupuje žalobce, musí v každém konkrétním sporu provést před podáním žaloby přípravu, což znamená zjistit z žalobcem předložených důkazů rozhodné skutečnosti, o něž bude opírat svá skutková tvrzení, přičemž je nepochybné, že v každém jednotlivém případě jde o odlišný skutkový základ. Bez přípravy v rámci převzetí zastoupení tedy advokát žalobce nemůže řádně uskutečnit následující úkon, to je sepis žaloby. Převzetí a příprava zastoupení je proto účelně vynaloženým úkonem právní služby, který má oporu v ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) advokátního tarifu. Odvolatel navrhl, aby mu byla přiznána náhrada nákladů právního zastoupení za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby a zpětvzetí žaloby), náhrada tří paušálních náhrad hotových výdajů po 300 Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %. Současně žádal o přiznání náhrady nákladů odvolacího řízení.

Žalovaný 2) se k podanému odvolání nevyjádřil. (KSBR 40 INS 25430/2012)

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. napadeném odvoláním, v této části přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2, písm. e/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení o určení pravosti popřené pohledávky bylo zahájeno dne 24.5.2013 žalobou předchůdce žalobce Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702, Hradec Králové 4, PSČ 500 04, identifikační číslo osoby: 60108789, podanou za něj jeho zástupcem, advokátem Mgr. Kamilem Stypou, který své oprávnění dokládal průkazem o udělení plné moci ze dne 7.2.2012. Podáním ze dne 9.5.2016, doručeným soudu prvního stupně dne 12.5.2016, vzal žalobce žalobu zpět v plném rozsahu, a na náhradě nákladů řízení žádal náhradu zaplaceného soudního poplatku a nákladů právního zastoupení dle advokátního tarifu. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka Miloslava Hejného, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 25430/2012, vyplývá, že dlužník, jehož úpadek je řešen oddlužením, na přezkumném jednání konaném dne 24.4.2013 popřel co do pravosti pohledávku č. P5, přihlášenou předchůdcem žalobce Východočeská plynárenská, a.s., a následně svůj popěrný úkon vzal zpět podáním ze dne 3.5.2016, doručeným insolvenčnímu soudu dne 4.5.2016 (viz č. dokumentu B-17). Z obsahu přihlášky pohledávky č. P5, založené v oddílu P insolvenčního spisu, vyplývá, že usnesením ze dne 30.1.2014, č.j. KSBR 40 INS 25430/2012-P5-3, které nabylo právní moci dne 22.2.2014, rozhodl insolvenční soud podle ustanovení § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř. tak, že místo věřitele č. 5 Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702, Hradec Králové, Kukleny, PSČ 500 04, identifikační číslo osoby: 60108789, bude v řízení pokračovat se společností RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby: 49903209.

Spolu s odvoláním byl soudu prvního stupně doručen doklad o udělení procesní plné moci Mgr. Kamilu Stypovi žalobcem RWE Energie, s.r.o., se sídlem (KSBR 40 INS 25430/2012)

Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby: 49903209, datovaný dne 2.1.2014.

Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 220583 vyplývá, že ode dne 1.10.2016 došlo ke změně obchodní firmy společnosti RWE Energie, s.r.o. na innogy Energie, s.r.o. .

Podle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Z ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), vyplývá, že mimosmluvní odměna náleží za úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně v závěru, že ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) vzniklo právo na náhradu nákladů řízení žalobci, neboť jím důvodně podaná žaloba byla vzata zpět pro chování žalovaného 2), který po podání žaloby vzal zpět svůj úkon popření pohledávky žalobce, čímž odpadl předmět sporu mezi těmito účastníky (ustanovení § 146 odst. 2, věta druhá o.s.ř.). Advokát Mgr. Kamil Skypa učinil za žalobce (a jeho předchůdce) jako právní zástupce na základě procesní plné moci (byť předložené až v odvolacím řízení) tři úkony právní služby, a to dne 7.2.2012 úkon převzetí a přípravu zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb (ustanovení § 11 odst. 1, písm. a/ advokátního tarifu), dne 24.5.2013 úkon sepis návrhu ve věci samé (ustanovení § 11 odst. 1, písm. d/ advokátního tarifu) a dne 9.5.2016 úkon zpětvzetí žaloby (§ 11 odst. 1, písm. d/ advokátního tarifu). Námitka odvolatele, že mu na náhradě nákladů právního zastoupení přísluší také náhrada odměny za úkon převzetí a přípravu zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a/ advokátního tarifu, je proto důvodná.

Za úkon právní služby, spočívající v převzetí a přípravě zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb ze dne 7.2.2012, má žalobce právo na náhradu v částce 2.100 Kč, k níž přísluší paušální náhrada výdajů 300 Kč (§ 9 odst. 3, § 7 bod 5, § 13 odst. 3 advokátního tarifu, ve znění účinném do 31.12.2012, to je ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.). Za úkon právní služby, spočívající v sepisu žaloby ze dne 24.5.2013, má žalobce právo na náhradu v částce 3.100 Kč, k níž (KSBR 40 INS 25430/2012) přísluší paušální náhrada výdajů 300 Kč (§ 9 odst. 4, písm. c/, § 7 bod 5, § 13 odst. 3 advokátního tarifu, ve znění účinném do 31.12.2013, to je ve znění vyhlášky č. 486/2012 Sb.). Za úkon právní služby, spočívající v sepisu zpětvzetí žaloby ze dne 9.5.2016, má žalobce právo na náhradu v částce 3.100 Kč, k níž přísluší paušální náhrada výdajů 300 Kč (§ 9 odst. 4, písm. c/, § 7 bod 5, § 13 odst. 3 advokátního tarifu, ve znění účinném od 1.1.2014, to je ve znění vyhlášky č. 390/2013 Sb.). Částka nákladů právního zastoupení, na jejichž náhradu žalobci v řízení před soudem prvního stupně vzniklo právo, činí 9.200 Kč. Včetně náhrady DPH v sazbě 21 % ve výši 1.932 Kč, jejíž je zástupce žalobce plátcem (§ 137 odst. 3 o.s.ř.), tak náhrada nákladů právního zastoupení činí 11.132 Kč. K této částce je třeba připočítat 1.000 Kč na nevrácené části soudního poplatku (v této souvislosti odkazuje odvolací soud na odůvodnění přezkoumávaného usnesení). Celková částka náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně, na kterou má žalobce právo, činí 12.132 Kč.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů změnil výrok III. usnesení soudu prvního stupně tak, že žalovaného 2) zavázal k zaplacení náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně žalobci ve výši 12.132 Kč, jak uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

V odvolacím řízení vzniklo právo na náhradu nákladů řízení žalobci, který byl v odvolacím řízení úspěšný (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o.s.ř.). Žalobci v odvolacím řízení vznikly náklady na právní zastoupení za jeden úkon právní služby-sepis odvolání ze dne 8.8.2016. Při určení sazby mimosmluvní odměny za tento úkon je třeba vyjít z tarifní hodnoty 12.132 Kč, která představuje peněžité plnění, jehož se týká odvolání. Dle § 7 bodu 5 advokátního tarifu činí sazba odměny z uvedené tarifní hodnoty 1.620 Kč, přičemž odměna za odvolání proti nákladovému výroku III. usnesení soudu prvního stupně náleží v poloviční výši, neboť nejde o odvolání do rozhodnutí ve věci samé (§ 11 odst. 2, písm. c/ advokátního tarifu). Žalobce tak má právo na náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 810 Kč, k jejímuž zaplacení odvolací soud zavázal žalobce, jak uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Lhůtu k plnění a platební místo pro úhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů odvolací soud určil dle ustanovení § 160 odst. 1 a § 149 odst. 1 o.s.ř.

Pro úplnost odvolací soud závěrem uvádí, že v záhlaví svého usnesení označil žalobce již jeho změněnou obchodní firmou, jak plyne ze shora uvedeného zápisu v obchodním rejstříku. (KSBR 40 INS 25430/2012)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené prostřednictvím insolvenčního rejstříku, žalobci a žalovanému 2) se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu