13 VSOL 213/2015-34
714 ICm 3635/2014 13 VSOL 213/2015-34 (KSOS 14 INS 9310/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice č. 8, pošta Libáň, PSČ: 507 23, identifikační číslo osoby: 42202876, adresa pro doručování: Nymburk, Petra Bezruče 362, PSČ: 28842, zastoupené obecným zmocněncem Martinem Vaňkem, bytem v Libáni, nám. Svobody 36, PSČ: 507 23, proti žalované Petře Myslikovjanové, nar. 15.9.1974, bytem ve Valašském Meziříčí-Krásno nad Bečvou, Sklářská 598/5, PSČ: 757 01, o určení pravosti přihlášené pohledávky jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Petry Myslikovjanové vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 9310/2014, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.10.2015, č.j. 14 ICm 3635/2014-21 (KSOS 14 INS 9310/2014),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že žaloba žalobkyně ze dne 18.10.2014 se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podání žalobkyně z 18.10.2014, doručené soudu 21.10.2014 (výrok I.) a rozhodl, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že podání žalobkyně z 18.10.2014 trpí vadami, isir.justi ce.cz (KSOS 14 INS 9310/2014) které vylučují provedení občanského soudního řízení. Zejména není konkrétně a jednoznačně zřejmé, čeho se žalobkyně podanou žalobou domáhá. Vzhledem k tomu, že vady žaloby nebyly odstraněny ani na základě výzvy soudu, soud rozhodl podle ust. § 43 o.s.ř. o odmítnutí žaloby žalobkyně.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včasné odvolání, ve kterém uvedla, že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby a žádá, aby odvolací soud celou věc přehodnotil a zrušil usnesení krajského soudu. Uvedla, že žaloba byla podána ke krajskému soudu v Ostravě na určení pravosti přihlášené pohledávky, která je vedena pod č. P9. V podaném odvolání žalobkyně opětovně zopakovala rozhodující skutečnosti, na základě kterých uplatila svůj nárok.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně je důvodné.

V dané věci podala žalobkyně ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu na určení pravosti přihlášené pohledávky, která je vedena pod č. P9, jako žalovanou označila Petru Myslikovjanovou a uvedla, že dlužnice Petra Myslikovjanová podepsala mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci a smlouvy o finančním poradenství, které jsou platné a nebyly ze strany dlužnice vypovězeny. Podle jejího tvrzení dlužnice smlouvy neplnila, přestože byla upomínána několika upomínkami, korespondenci převzala a nijak na upomínky nereagovala. V žalobě žalobkyně uvedla, co bylo předmětem uzavřených smluv. Usnesením ze dne 4.5.2015 vyzval soud žalobkyni k doplnění žaloby s odůvodněním, že v podané žalobě není uveden tzv. petit žaloby, to je návrh, jak má soud o žalobě rozhodnout. Žalobkyně byla vyzvána, aby chybějící náležitosti doplnila písemně o tzv. petit žaloby, to je o návrh, jak má soud o žalobě rozhodnout a současně byla poučena o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Usnesení bylo žalobkyni doručeno do datové schránky 6.5.2015; žalobkyně na výzvu soudu nereagovala. (KSOS 14 INS 9310/2014)

Podle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle ust. § 79 odst. 1 o.s.ř., řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

Podle ust. § 160 odst. 1 IZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že je dán důvod pro odmítnutí žaloby podle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř., neboť žaloba žalobkyně obsahuje vady, pro které nelze pokračovat v řízení.

Z obsahu podané žaloby lze dovodit, že se jedná o incidenční žalobu v insolvenční věci dlužnice Petry Myslikovjanové vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 9310/2014. Podanou žalobou se žalobkyně domáhá určení pravosti pohledávky přihlášené pod č. P9 s odůvodněním, že s žalovanou dlužnicí byly uzavřeny mandátní smlouva, smlouva o spolupráci a smlouva o finančním poradenství, které ze strany dlužnice nebyly vypovězeny a které dlužnice neplnila. Soud prvního stupně uzavřel, že důvodem, pro který nelze pokračovat v řízení, je nedostatek spočívající v neuvedení žalobního petitu. Žalobní petit (tedy údaj, čeho se žalobce podanou žalobou domáhá) musí být určitý a srozumitelný; vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené musí být provedeno přesně a jednoznačně. To však neznamená, že v žalobním petitu (v údaji o tom, čeho se domáhá) je žalobce povinen učinit soudu návrh na znění výroku rozhodnutí, protože občanský soudní řád nevyžaduje jako náležitost žaloby uvedení návrhu výroku rozsudku .

Podle přesvědčení odvolacího soudu, je-li z obsahu samotné žaloby nepochybné, čeho se žalobce podanou žalobou domáhá, pak samotné neuvedení (KSOS 14 INS 9310/2014)

žalobního petitu nemůže být takovým nedostatkem, pro který nelze pokračovat v řízení.

V dané věci lze z obsahu žaloby zcela jistě dovodit, že žalobkyně se domáhá určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Petry Myslikovjanové, vedené pod č. přihlášky P9, neboť nesouhlasí s důvody popření své pohledávky na přezkumném jednání. Byť tedy podaná žaloba žalobkyně neobsahuje ve svém závěru žalobní petit, lze na základě takové žaloby pokračovat v řízení, neboť z kontextu celé žaloby nepochybně vyplývá, čeho se podanou žalobou žalobkyně domáhá-tedy, že se domáhá určení pravosti přihlášené pohledávky pod č. P9 v insolvenčním řízení dlužnice Petry Myslikovjanové. Odvolací soud, a to na rozdíl od soudu prvního stupně, dospěl k závěru, že samotné neuvedení žalobního petitu, k jehož doplnění byla žalobkyně soudem prvního stupně vyzvána, není v tomto konkrétním případě takovým nedostatkem, pro který by nebylo možno pokračovat v řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žaloba žalobkyně ze dne 18.10.2014 se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 29. dubna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu