13 VSOL 201/2016-32
31 ICm 1644/2014 13 VSOL 201/2016-32 (KSOS 31 INS 26557/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou ve věci žalobce Ing. Borka Placra, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 561, PSČ 756 61, jako insolvenčního správce dlužníka LOANA Production, s.r.o. v likvidaci , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 211, PSČ 756 61, identifikační číslo osoby: 28629396, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 22, PSČ 702 00 proti žalovanému LOANA ROŽNOV a.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 2901, PSČ 756 61, identifikační číslo osoby: 27157229, o určení neúčinnosti právních úkonů a určení neplatnosti právních úkonů, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 ICm 1644/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka LOANA Production, s.r.o. v likvidaci , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 2901, PSČ 756 61, identifikační číslo osoby: 28629396, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 26557/2012, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2016, č.j. 31 ICm 1644/2014-19 (KSOS 31 INS 26557/2012)

takto:

Odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.5.2016, č.j. 31 ICm 1644/2014-19 (KSOS 31 INS 26557/2012) se o d m í t á . isir.justi ce.cz (KSOS 31 INS 26557/2012)

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, spojil ke společnému řízení věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 ICm 1644/2014, sp. zn. 31 ICm 2380/2014 a sp. zn. 31 ICm 2766/2014 s tím, že budou dále vedeny pod sp. zn. 31 ICm 1644/2014. O spojení uvedených věcí rozhodl postupem podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ).

Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání, v němž namítá, že nebyly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 112 o.s.ř. Soud prvního stupně spojil řízení vedená pod sp. zn. 31 ICm 1644/2014 a pod sp. zn. 31 ICm 2766/2014, v nichž se insolvenční správce dlužníka domáhá určení neúčinnosti úkonů, s řízením vedeným pod sp. zn. 31 ICm 2380/2014, v němž se insolvenční správce svou žalobou domáhá určení neplatnosti týchž úkonů. Podle odvolatele je pojmově i z procesního hlediska neplatnost a neúčinnost právního úkonu v protichůdném postavení , je-li určitý úkon prohlášen za neplatný, nemůže být prohlášen za neúčinný a naopak, neúčinnost právního úkonu působí pouze mezi osobami, vůči kterým byl právní úkon prohlášen za neúčinný. Případná neúčinnost právního úkonu může být vyslovena pouze v případě, je-li právní úkon platný, tedy vždy, když je jakýkoli úkon prohlášen za neplatný, nemůže být zároveň neúčinný. V další části svého odvolání vyjadřuje odvolatel přesvědčení, že by insolvenční správce dlužníka měl být natolik zkušený, že by měl zvážit další procesní strategii řízení , neboť si musí být vědom toho, že bude-li hypoteticky rozhodnuto o neplatnosti právních úkonů, stanou se řízení o neúčinnosti týchž právních úkonů bezpředmětná, totéž lze říci, bude-li hypoteticky vyslovena neúčinnost právních úkonů, neboť pak by řízení o neplatnosti týchž úkonů se stala nadbytečným. Správce by měl šetřit náklady majetkové podstaty a nezačínat , popřípadě nevést spory, které jsou svou podstatou protichůdné . Uvedená řízení vedená před soudem nejsou způsobilá ke spojení, neboť toto spojení nevede k hospodárnosti řízení. Podle odvolatele soud rovněž nerespektoval, hodlal-li řízení sloučit, povinnost zakládat všechna vydaná rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, nýbrž také do všech ostatních připojených spisů. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních (KSOS 31 INS 26557/2012) soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Je třeba-obecně-uvést, že odvolání lze podat pouze proti rozsudku nebo usnesení, vydaným soudem v řízení v prvním stupni, jestliže to zákon výslovně nevylučuje (srov. ustanovení § 201 o.s.ř.).

V daném případě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením o spojení věcí postupem podle § 112 odst. 1 o.s.ř., který stanoví, že v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Usnesení, jímž soud rozhodl o spojení více věcí ke společnému řízení (jakož i usnesení o vyloučení věci k samostatnému řízení-ustanovení § 112 odst. 2 o.s.ř.), je usnesením, které má povahu usnesení upravujícího vedení řízení.

Podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř. přitom platí, že odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Vzhledem k tomu, že odvolání žalovaného směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž není podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř. odvolání přípustné, odvolací soud se důvody podaného odvolání nezabýval, a ve smyslu ustanovení § 218c o.s.ř. rozhodl předsedkyní senátu o odmítnutí odvolání podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Olomouc 27. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu