13 VSOL 191/2017-99
č. j. 40 ICm 3968/2015 13 VSOL 191/2017-99 (KSOS 40 INS 33424/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci

žalobkyně: JUDr. Radka Píšťková Záhorcová, IČ: 66256917 sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , anonymizovano bytem Ječmenná 632, 763 14 Zlín

proti žalovanému: Ing. Robert Beneš, IČ: 73070556 sídlem Kosmákova 2, 750 00 Přerov insolvenční správce dlužníka Lubora anonymizovano , anonymizovano bytem Zbrojovácká 1377, 755 01 Vsetín

o vyloučení majetku z majetkové podstaty, vedené u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. 40 ICm 3968/2015 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Lubora anonymizovano , anonymizovano , Zbrojovácká 1377, 755 01 Vsetín, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 33424/2014

o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 28. 2. 2017, č. j. 40 ICm 3968/2015-66 (KSOS 40 INS 33424/2014)

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozsudkem, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl žalobu, aby z majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano byl vyloučen majetek, nemovitosti: pozemek parc. č. st. 828-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 632-rodinný dům postavený na pozemku parc. č. st. 828, pozemek parc. č. 315/192-trvalý travní porost, vše v kat. úz. Kostelec u Zlína, obci Zlín sepsáno na LV č. 1559, a pozemek parc. č. 134-zahrada, pozemek parc. č. 160/3-ostatní plocha, pozemek parc. č. 804/13-trvalý travní porost, vše v kat. úz. Jasenka a obci Vsetín sepsáno na LV č. 1980 (výrok I.), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v daném případě byla žaloba uplatněna včas a vůči insolvenčnímu správci, tedy v souladu s podmínkami vymezenými v ustanovení § 225 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalovaný žalobkyni zaslal Oznámení o provedeném soupisu majetkové podstaty ze dne 22. 9. 2015, jež bylo doručeno do datové schránky žalobkyně dne 23. 9. 2015, v souladu s ustanovením § 224 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona, a žalobkyně v souladu s tímto oznámením a poučením o možnosti podat excindační žalobu tedy nemůže být osobou neoprávněnou , jak má na mysli ustanovení § 160 odst. 4 insolvenčního zákona. Soud však dospěl k závěru, že žalobkyně, jakožto insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , nemá v daném případě aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona. Vyšel ze zjištění, že sporné nemovitosti byly ve společném jmění (bývalých) manželů Lubora anonymizovano a Bc. Jany anonymizovano . Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2013, č. j. KSBR 39 INS 35503/2013 byl zjištěn úpadek dlužnice Bc. Jany anonymizovano a žalobkyně byla ustanovena insolvenční správkyní. Usnesením ze dne 3. 3. 2014, č. j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9 bylo schváleno oddlužení dlužnice Bc. Jany anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty s tím, že do majetkové podstaty dlužnice náleží majetek, mimo jiné i nemovitosti, o něž v řízení jde. Před zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužnice Bc. Jany anonymizovano bylo zahájeno řízení o vypořádání společného jmění manželů, o vypořádání společného jmění manželů bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27. 2. 2014, č. j. 38 C 37/2013-408 tak, že ze společného jmění manželů se přikazují do výlučného vlastnictví žalovaného Lubomíra anonymizovano mimo jiné nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína, a to pozemek p. č. St. 828 se stavbou č. p. 632 stojící na tomto pozemku, a pozemek p. č. 315/192, a dále nemovitosti v k. ú. Jasenka, pozemky p. č. 134 a p. č. 160/3. K odvolání účastníků byl rozsudek Okresního soudu ve Zlíně rozsudkem Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně ze dne 18. 11. 2014, č. j. 60 Co 372/2014-545 v napadených výrocích I., II., III., IV.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

a VII. potvrzen. Předmětem vypořádání nebyla parcela č. 804/13, trvalý travní porost v k. ú. Jasenka, který zůstal ve společném jmění manželů. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2015, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43 byla provedena změna usnesení ze dne 3. 3. 2014, č. j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9 (ve znění doplňujícího usnesení ze dne 11. 4. 2014, č. j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12) ve výroku III., v němž byl označen majetek, náležející podle stavu ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení do majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano , toto rozhodnutí bylo změněno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2015, č. j. 1 VSOL 278/2015-B-61 tak, že výrok III. usnesení soudu prvního stupně se nemění, neboť podle odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu napadené rozhodnutí o změně rozsahu majetku náležejícího do majetkové podstaty určeným v rozhodnutí o schválení oddlužení nemá oporu v insolvenčním zákoně a k jeho vydání nebyl důvod, když ke změně rozsahu tohoto majetku došlo až po rozhodnutí o schválení oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2015, č. j. KSOS 38 INS 33424/2014-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka Lubora anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, který pojal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 2. 6. 2015 mimo jiné i sporné nemovitosti. Soud prvního stupně dále uvedl, žalovaný sepsal do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano uvedené nemovitosti dne 2. 6. 2015, to je v době, kdy byl Lubor Trtík jejich výlučným vlastníkem na základě rozhodnutí soudu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů (vyjma parcely č. 804/13, trvalý travní porost, v k. ú. Jasenka, který zůstal ve společném jmění manželů, neboť nebyl předmětem jeho vypořádání), s tím, že tedy jde o první soupis majetkové podstaty. Podle soudu lze s ohledem na ustanovení § 217 odst. 2 insolvenčního zákona přisvědčit žalovanému, že žalobkyni, coby správkyni majetkové podstaty Bc. Jany anonymizovano , nepřísluší relevantní právo, neboť pouze tvrzení žalobkyně, že tento majetek byl do podstaty sepsán dříve v daném případě obstát nemůže. Je nepochybné-jak soud prvního stupně pokračoval-že právě ustanovení § 217 insolvenčního zákona myslí na skutečnosti, které se v průběhu insolvenčního řízení mohou udát, a insolvenční správce je tak povinen prověřovat, zda majetek sepsaný do majetkové podstaty je sepsán právem a je zpeněžitelný. Podle závěru soudu prvního stupně v daném případě, kdy o sporném majetku bylo pravomocně rozhodnuto obecnými soudy mimo insolvenční řízení o vypořádání společného jmění manželů, by ani dlužnice Bc. Jana anonymizovano , která by byla k podání vylučovací žaloby legitimována, tuto legitimaci již neměla, protože majetek sepsaný do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano byl sepsán na základě rozhodnutí soudu, který jej do jeho výlučného vlastnictví přikázal. Žalobkyni chybí základní podmínka úspěšné žaloby na vyloučení, a to vlastnické právo k věcem, jejichž vyloučení se domáhá. Soud dospěl k závěru, že předmětné nemovitosti po právu náleží do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano . Současně přisvědčil žalovanému, že provedl soupis uvedených nemovitostí v době, kdy insolvenční soud v insolvenčním řízení dlužnice Bc. Jany anonymizovano svým rozhodnutím reflektoval citovaná rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů-dlužníků, a v dobré víře předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení dlužníka Lubora anonymizovano sepsal do majetkové podstaty dlužníka, tento soupis tedy lze považovat za soupis první. Soud prvního stupně proto žalobu jako nedůvodnou zamítl. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř. s přihlédnutím k tomu, že ve sporu úspěšnému žalovanému žádné náklady nevznikly. 3. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýká, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Odvolatelka zdůraznila, že oprávněnost k podání žaloby a její aktivní věcná legitimace vyplývá právě z té skutečnosti, že je insolvenční správkyní dlužnice Bc. Jany anonymizovano , jejíž úpadek je řešen oddlužením

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -4-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

zpeněžením majetkové podstaty, přičemž na základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2015 č.j. 1 VSOL 278/2015-B-61 byla mezi insolvenčními správci v obou insolvenčních řízeních, tedy mezi žalobkyní a žalovaným, nastolena právní nejistota, ve které z majetkových podstat se předmětné nemovitosti nachází. Z tohoto důvodu žalobkyně zaslala žalovanému dne 25. 9. 2015 poté, co obdržela uvedené usnesení Vrchního soudu v Olomouci, vyrozumění o soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano , a vyzvala žalovaného k podání vylučovací žaloby. Přes uvedené, z důvodu opatrnosti a postupu s péčí řádného hospodáře byla nucena podat žalobu v zákonné lhůtě proti žalovanému, neboť i ona byla žalovaným vyrozuměna o soupisu a vyzvána k podání vylučovací žaloby. K závěru soudu prvního stupně, že žalobkyni chybí relevantní právo, respektive že jí dokonce chybí vlastnické právo, odvolatelka poukázala na to, že podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona jsou k podání vylučovací žaloby aktivně legitimovány osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu. Podle odvolatelky se soud prvního stupně nevypořádal se situací, která nastala po vydání rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2015, č.j. 1 VSOL 278/2015-B-61, kdy je možná i ta interpretace , že účinky uvedeného rozhodnutí mohou mít za následek případné navrácení právního stavu , tedy i obsahu majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano do stavu před vydáním rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2015, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43. Majetková podstata dlužnice obsahuje nadále-nejméně od 3. 3. 2014 dosud-předmětné nemovité věci, tudíž by se následný soupis provedený žalovaným dne 2. 6. 2015 stal neúčinným, a bylo by nutno předmětné nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano vyloučit. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil a žalobě v celém rozsahu vyhověl. V podání, došlém soudu dne 29. 11. 2017, odvolatelka doplnila, že nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína, obci Zlín, zapsané na LV č. 1559 byly zpeněženy společným postupem žalobce a žalobkyně, a v majetkových podstatách obou dlužníků je sepsán výtěžek zpeněžení ve výši 5.900.000 Kč, proto požaduje změnu odvoláním napadeného rozsudku tak, že z majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. (správně) KSOS 40 INS 33424/2014 se vylučují výtěžek ve výši 5.900.000 Kč ze zpeněžení blíže specifikovaných nemovitostí v k. ú. Kostelec u Zlína a obci Zlín, zapsaných na LV č. 1559, a nemovitosti, rovněž blíže označené, v k. ú. Jasenka a obci Vsetín, zapsané na LV č. 1980. 4. Žalovaný v písemném vyjádření k podanému odvolání navrhl potvrzení rozsudku soudu prvního stupně jako věcně správného. Poukázal na to, že dlužnice Bc. Jana anonymizovano , jejíž je žalobkyně insolvenční správkyní, nemá žádná práva k nemovitým věcem, jimiž by mohla odůvodňovat nesprávnost soupisu sporných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano , neboť jí vlastnické právo k těmto věcem nesvědčí. Dlužnice sama o sobě by tedy nesplňovala podmínky aktivní legitimace k podání vylučovací žaloby podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona, a proto nemůže tyto podmínky splňovat její insolvenční správkyně. Žalovaný také zdůraznil, že je nesporné, že soupis předmětných nemovitostí do majetkové podstaty provedl před vydáním usnesení Vrchního soudu v Olomouci, a to dne 2. 6. 2015, to je v době, kdy tyto nemovitosti nebyly sepsány v žádné majetkové podstatě. Rozhodnutí obecného soudu o vypořádání společného jmění manželů je závazné pro insolvenční řízení, to je pro žalobkyni a žalovaného, a v tomto směru nemohou existovat pochybnosti o tom, do čí majetkové podstaty sporné nemovitosti náleží, neboť jejich výlučným vlastníkem je Lubor Trtík. Žalovaný poukázal také na to, že insolvenční soud nebyl oprávněn k vydání rozhodnutí o tom, že se obsah majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano mění, neboť k tomu jej zákon neopravňuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -5-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

V důsledku rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů sporné nemovitosti do majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano nemohly a nemohou náležet. 5. Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění (mimo jiné) zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 6. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb., dále novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení Čl. II, bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 7. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že odvolání obsahuje všechny náležitosti, včetně uvedení způsobilého odvolacího důvodu, přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není důvodné. Vady uvedené v ustanovení § 212a odst. 5 o.s.ř. se z obsahu spisu nepodávají. 9. Z obsahu spisu vyplývá, že v této věci bylo řízení zahájeno žalobou, došlou soudu dne 15. 10. 2015 (doplněnou podáním ze dne 23. 5. 2016, došlým soudu dne 24. 5. 2016), jíž se žalobkyně JUDr. Radka Píšťková Záhorcová, jako insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , domáhá vůči žalovanému Ing. Robertu Benešovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Lubora anonymizovano , vyloučení z majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano nemovitostí-pozemku parc. č. St. 828, jehož součástí je budova č. p. 632-rodinný dům a pozemku parc. č. 315/192, zapsaných v katastru nemovitostí (vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín) na LV č. 1559 pro obec Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, a dále nemovitostí- pozemků parc. č. 134, parc. č. 160/3 a parc. č. 804/13, zapsaných v katastru nemovitostí (vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín) na LV č. 1980 pro obec Vsetín, k. ú. Jasenka, s odkazem na tvrzení, že uvedené nemovitosti byly do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano zahrnuty nedůvodně. Ve vylíčení rozhodujících skutečností žalobkyně uvedla, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2013, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-A-9 byl zjištěn úpadek dlužnice Bc. Jany anonymizovano , a žalobkyně byla ustanovena insolvenční správkyní. Usnesením ze dne 3. 3. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9 bylo schváleno oddlužení dlužnice Bc. Jany anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty, s tím, že do majetkové podstaty náleží i nemovitosti, o něž v řízení jde, v k. ú. Kostelec u Zlína zapsané na LV č. 1559 a v k. ú. Jasenka zapsané na LV č. 1980. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2015, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43 bylo usnesení ze dne 3. 3. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9, ve znění doplňujícího usnesení Krajského soudu v Brně ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -6-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

11. 4. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12, změněno ve výroku III. tak, že do majetkové podstaty dlužnice náleží (z těchto nemovitostí zapsaných na LV č. 1559 v k. ú. Kostelec u Zlína a na LV č. 1980 v k.ú. Jasenka) pouze pozemek parc. č. 804/13, zapsaný na LV č. 1980 v k.ú. Jasenka. K odvolání věřitele však bylo usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43 změněno tak, že výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 11. 4. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12, se nemění. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2015, č.j. KSOS 40 INS 33424/2014-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka Lubora anonymizovano (který je bývalým manželem dlužnice Bc. Jany anonymizovano ), a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 9. 2015, č.j. KSOS 40 INS 33424/2014-B-17 bylo schváleno oddlužení dlužníka Lubora anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty, s tím, že do majetkové podstaty náleží majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty ze dne 2. 6. 2015 (a majetek, který dlužník případně získá nebo získal dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník případně neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl), přičemž v soupisu majetkové podstaty ze dne 2. 6. 2015 jsou uvedeny i nemovitosti, o něž v řízení jde. Žalovaný pak vyzval žalobkyni k podání vylučovací žaloby oznámením o zahrnutí nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka ze dne 22. 9. 2015. Žalobkyně žalovanému dne 25. 9. 2015 zaslala rovněž vyrozumění o soupisu uvedených nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice a vyzvala žalovaného k podání vylučovací žaloby, současně však z důvodu opatrnosti a postupu s péčí řádného hospodáře podala tuto žalobu. Podle dalších tvrzení v žalobě ještě před zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužnice Bc. Jany anonymizovano bylo zahájeno u Okresního soudu ve Zlíně řízení o vypořádání společného jmění manželů-Bc. Jany anonymizovano a Lubora anonymizovano , a v tomto řízení Okresní soud ve Zlíně rozhodl rozsudkem ze dne 27. 2. 2014, č.j. 38 C 37/2013-408, jímž ze společného jmění manželů přikázal do výlučného vlastnictví Lubora anonymizovano , mimo jiné, nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína-pozemek p.č. St. 828 se stavbou č.p. 632 stojící na tomto pozemku a pozemek p.č. 315/192, a dále nemovitosti v k. ú. Jasenka, a to pozemky p.č. 134 a p. č. 160/3. K odvolání účastníků byl tento rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ve výrocích, v nichž bylo rozhodnuto o vypořádání společného jmění, rozsudkem Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně ze dne 18. 11. 2014, č.j. 60 Co 372/2014-545 potvrzen. K prokázání svých tvrzení označila žalobkyně listinné důkazy -v žalobě citovaná usnesení insolvenčních soudů v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 35503/2013 a v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 33424/2014, rozsudek Okresního soudu ve Zlíně č.j. 38 C 37/2013-408 a rozsudek Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně, č.j. 60 Co 372/2014-545, soupis majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano ze dne 2. 6. 2015, oznámení žalovaného o zahrnutí majetku do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano ze dne 22.9.2015 a vyrozumění žalobkyně adresované žalovanému o soupisu sporných nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano ze dne 25. 9.2015. Žalovaný s žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. V rámci procesní obrany proti žalobě namítal, že uvedené nemovitosti zahrnul do majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano dne 2. 6. 2015 z důvodu, že dlužník v této době byl a nadále je (kromě pozemku parc. č. 804/13 v k. ú. Jasenka) výlučným vlastníkem těchto nemovitostí, a žalovaným provedený soupis majetkové podstaty byl proveden jako první v pořadí. Pokud se týká pozemku parc. č. 804/13 v k. ú. Jasenka, tento nebyl předmětem vypořádání společného jmění v řízení, vedeném u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 37/2013, tato nemovitost je však předmětem vypořádání společného jmění v řízení, jež bylo zahájeno k žalobě Lubora anonymizovano . Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 4294/2015 a dosud není skončeno. Vzhledem k tomu, že účastníci řízení souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -7-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

jednání, soud prvního stupně podle ustanovení § 115a o.s.ř. k projednání věci samé jednání nenařizoval, a na základě účastníky předložených listinných důkazů vyhlásil odvoláním napadený rozsudek. 10. Odvolací soud doplnil dokazování a ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano ze dne 3. 2. 2015 (k němuž správkyně uvedla, že se jedná o upravený soupis majetkové podstaty dle usnesení č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-41 -to je usnesení insolvenčního soudu s výzvou k předložení aktualizovaného soupisu majetkové podstaty se zohledněním rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů), doručeného soudu dne 4. 2. 2015 zjistil, že do majetkové podstaty dlužnice byly zahrnuty pod položkou č. 1 pozemek parc. č. 804/13 v k. ú. Jasenka, zapsáno na LV č. 1980- počet 1 , a pod položkou č. 2 pozemek parc. č. 133/1 a pozemek parc. č. 133/2 v k.ú. Jasenka, zapsáno na LV č. 1981-s uvedením údaje u každého z pozemků počet 1/2 . 11. Z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27. 2. 2014, č.j. 38 C 37/2013-408 vyplývá, že ve věci žalobkyně Bc. Jany anonymizovano proti žalovanému Luboru anonymizovano , o vypořádání společného jmění manželů (kdy manželství účastníků bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně č.j. 41 C 175/2011-68, který nabyl právní moci dne 5. 5. 2012), bylo rozhodnuto (ve výroku II.) tak, že ze společného jmění manželů se přikazují do výlučného vlastnictví žalovaného (mimo jiné) nemovitosti v k.ú. Kostelec u Zlína-pozemek p.č. St. 828 se stavbou č.p. 632 stojící na tomto pozemku a pozemek p.č. 315/192, a nemovitosti v k. ú. Jasenka, a to pozemky p.č. 134 a p.č. 160/3, s tím, že žalovanému Janu anonymizovano byla (ve výroku IV.) uložena povinnost zaplatit žalobkyni Bc. Janě anonymizovano na vypořádací podíl částku ve výši 7.260.210,70 Kč do tří měsíců od právní moci rozsudku. K odvolání účastníků řízení Krajský soud v Brně-pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne 18. 11. 2014, č.j. 60 Co 372/2014-545 rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích-i ve výrocích II. a IV.-jako věcně správný potvrdil. V odvolacím řízení (jak bylo konstatováno v rozsudku odvolacího soudu ze dne 18.11.2014 č.j. 60 C 372/2014-545) se stala účastníkem řízení na místo žalobkyně Bc. Jany anonymizovano insolvenční správkyně JUDr. Píšťková Záhorcová, neboť v průběhu řízení o vypořádání společného jmění manželů bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice Bc. Jany anonymizovano , byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo schváleno oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Rozsudek Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně nabyl právní moci dne 22. 12. 2014. 12. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 39 ICm 4294/2015 odvolací soud zjistil, že řízení v této věci bylo zahájeno dne 8. 4. 2015 žalobou žalobce Lubora anonymizovano proti žalovaným 1. JUDr. Radce Píšťkové Záhorcové, jako insolvenční správkyni dlužnice Bc. Jany anonymizovano , a 2. Bc. Janě anonymizovano , jíž se žalobce domáhá vypořádání společného jmění manželů s odůvodněním, že dosud nebyl vypořádán veškerý majetek, který tvoří zaniklé společné jmění manželů, předmětem vypořádání je (mimo jiné) pozemek parc. č. 804/13, trvalý travní porost, v k. ú. Jasenka. 13. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 39 ICm 4082/2015 odvolací soud zjistil, že dne 26. 10. 2015 došla soudu žaloba žalobce Ing. Roberta Beneše, jako insolvenčního správce dlužníka Lubora anonymizovano , jíž se žalobce domáhá proti žalované JUDr. Radce Píšťkové Záhorcové, jako insolvenční správkyni dlužnice Bc. Jany anonymizovano , vyloučení z majetkové podstaty dlužnice nemovitostí v k. ú. Jasenka a obci Vsetín, zapsaných na LV č. 1980-pozemku parc. č. 134, pozemku parc. č. 160/3 a pozemku parc. č. 804/13, a dále nemovitostí v k. ú. Kostelec u Zlína, zapsaných na LV č. 1559-pozemku parc. č. St. 828, jehož součástí je budova č.p. 632, rodinný dům, a pozemku parc. č. 315/92. O žalobě dosud rozhodnuto nebylo; Krajský soud v Brně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -8-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

usnesením ze dne 4. 7. 2017, č.j. 39 ICm 4080/2015-40 (KSBR 39 INS 35503/2013) řízení přerušil do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 4294/2015 (to je řízení o vypořádání společného jmění manželů, kdy předmětem vypořádání je pozemek p.č. 804/13 v k. ú. Jasenka). 14. Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, LV č. 1980 pro obec Vsetín, k.ú. Jasenka, odvolací soud zjistil, že jako vlastníci nemovitostí, pozemku parc. č. 134, parc. č. 160/3 a parc. č. 804/13 jsou zapsáni Lubor Trtík a Bc. Jana anonymizovano -majetek ve společném jmění manželů. 15. Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, LV č. 1559 pro obec Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, odvolací soud zjistil, že jako vlastník pozemku parcely St. 828, jejíž součástí je stavba: Kostelec, č. p. 632, rodinný dům, je zapsán JUDr. Jaroslav Stratil, jako nabývací titul je označena smlouva kupní ze dne 3. 10. 2017. Právní účinky zápisu nastaly ke dni 12. 10. 2017 a zápis byl proveden dne 6. 11. 2017. 16. V přezkoumávané věci je právním důvodem podané žaloby požadavek žalobkyně na vyloučení v žalobě specifikovaného majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano . Žaloba byla podána podle ustanovení § 225 IZ. 17. Podle ustanovení § 225 IZ, osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odstavec 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odstavec 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odstavec 3). Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno (odstavec 4). Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě (odstavec 5). 18. Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí k ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky uveřejněné pod č. 58/1998, č. 27/2003 a č. 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu), který je použitelný i v poměrech insolvenčního zákona, k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 225 odst. 1 IZ, patří, že označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka vskutku zahrnut do soupisu majetkové podstaty, dále, že vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději posledního dne třicetidenní lhůty ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo, žalovaným je insolvenční správce, v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku z majetkové podstaty, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetkové podstaty vyloučen), a že osoba, která se domáhá vyloučení majetku z majetkové podstaty, prokáže nejen to, že tento

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -9-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty, svědčí jí. 19. Z hlediska skutkového stavu není mezi účastníky sporu o tom, že na majetek dlužnice Bc. Jany anonymizovano je u Krajského soudu v Brně vedeno (na základě insolvenčního návrhu dlužnice, došlého insolvenčnímu soudu dne 10. 12. 2013) insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 39 INS 35503/2013. Usnesením ze dne 18. 12. 2013, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-A-9 insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice Bc. Jany anonymizovano , povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Radku Píšťkovou Záhorcovou, která dne 10. 2. 2014 zaslala do spisu soupis majetkové podstaty z téhož dne, do něhož zahrnula (mimo jiné) i nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína, zapsané na LV č. 1559 a v k. ú. Jasenka, zapsané na LV č. 1980 s údajem o tom, že se jedná o majetek v zaniklém nevypořádaném společném jmění manželů (tento soupis dále doplnila o položku ostatní -mzda vyplácená zaměstnavatelem soupisem ze dne 31. 3. 2014, došlým soudu dne 2. 4. 2014). Usnesením ze dne 3. 3. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 11. 4. 2014, č. j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12) schválil Krajský soud v Brně oddlužení dlužnice Bc. Jany anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty s tím, že do majetkové podstaty dlužnice náleží kromě jiného nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína, zapsané na LV č. 1559 a v k. ú. Jasenka, zapsané na LV č. 1980. Krajský soud v Brně následně usnesením ze dne 23. 2. 2015, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43 změnil výrok III. usnesení ze dne 3. 3. 2014, č.j. KSBR 39 INS 35503/2013- B-9 (ve znění usnesení ze dne 11. 4. 2014 č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-12) tak, že do majetkové podstaty dlužnice náleží ke dni vydání tohoto rozhodnutí pouze pozemek parc. č. 804/13 v k. ú. Jasenka a obci Vsetín, zapsáno na LV č. 1980, a dále pozemek parc. č. 133/1 a pozemek parc. č. 133/2 v k. ú. Jasenka, zapsáno na LV č. 1981, rozhodnutí Krajského soudu v Brně však bylo k odvolání věřitele usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2015 č.j. KSBR 39 INS 39503/2013, 1 VSOL 278/2015-B-61 změněno tak, že výrok III. citovaného usnesení Krajského soudu v Brně se nemění. Dále soud prvního stupně správně zjistil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2015 č.j. KSOS 38 INS 33424/2014-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka Lubora anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Robert Beneš a soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením, a usnesením vydaným dne 3. 9. 2015 pod č.j. KSOS 38 INS 33424/2014-B-17 pak bylo schváleno oddlužení dlužníka Lubora anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty s tím, že do majetkové podstaty náleží majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty ze dne 2. 6. 2015 a majetek, který dlužník případně získá nebo získal dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník případně neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl. Ustanovený insolvenční správce dlužníka Lubora anonymizovano přitom zahrnul do soupisu majetkové podstaty ke dni 3. 6. 2015 i nemovitosti, o něž v řízení jde, soupis majetkové podstaty byl doručen insolvenčnímu soudu dne 4. 6. 2015. 20. Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně je třeba především uvést, že aktivní věcná legitimace třetí osoby k podání vylučovací žaloby se nezakládá tím, že insolvenční správce takové osobě doručí vyrozumění o soupisu majetku, jak soud prvního stupně dovozuje. Osobou, oprávněnou k podání vylučovací žaloby je osoba, která tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnut proto, že to vylučuje její právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu. Jinak řečeno, osobou oprávněnou k podání žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty je osoba (odlišná od dlužníka), která uplatňuje své nároky k tomuto majetku. Taková osoba pak musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu majetkové podstaty dlužníka zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty, svědčí jí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -10-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

21. V přezkoumávané věci žalobkyně, jako insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , a tedy osoba s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě uvedené dlužnice (neboť úpadek dlužnice je řešen oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty-srov. ustanovení § 408 odst. 1, věty první a ustanovení § 229 odst. 3, písm. c/ IZ) tvrdí, že je tu jiný důvod, pro který neměly být sporné nemovitosti zahrnuty do soupisu majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano , neboť nemovitosti, o něž v řízení jde, byly zahrnuty do soupisu majetkové podstaty dlužnice již nejméně od 3. 3. 2014 (to je ode dne vydání usnesení č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-9 o schválení oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty). 22. Námitkám odvolatelky je možno přisvědčit potud, že majetek, o nějž v řízení jde, skutečně sepsala do majetkové podstaty dlužnice jako první, přičemž-jak vyplývá ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 35503/2013-tak učinila poté, co byla ustanovena do funkce, dne 10. 2. 2014. Podle přesvědčení odvolacího soudu na této skutečnosti ničeho nemění ani to, že následně, dne 23. 2. 2015 vydal insolvenční soud pod č.j. KSBR 39 INS 35503/2013-B-43 nesprávné rozhodnutí, jímž z majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužnice podle stavu ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení (to je ke dni 3. 3. 2014) vypustil pozemek parc. č. 804/13, zapsaný na LV č. 1980 pro obec Vsetín, k. ú. Jasenka, a dále pozemky parc. č. 133/1 a parc. č. 133/2, zapsané na LV č. 1981 pro obec Vsetín, k. ú. Jasenka, a že v mezidobí do vydání rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o odvolání věřitele proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně (usnesení ze dne 7. 9. 2015 č.j. KSBR 39 INS 35503/2013, 1 VSOL 278/2015-B-61) insolvenční správce dlužníka Lubora anonymizovano uvedené nemovitosti zahrnul do soupisu majetkové podstaty tohoto dlužníka. 23. Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku ze dne 30. 5.2002 sp. zn. 29 Odo 2086/2000 (jenž je uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27/2003) formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého práva a povinnosti spojené se soupisem majetku do konkursní podstaty svědčí tomu správci konkursní podstaty, který majetek sepsal jako první. V pořadí druhý soupis týchž nemovitostí neopravňuje správce konkursní podstaty, který takový soupis provedl, k tomu, aby po dobu, kdy trvají účinky v pořadí prvního soupisu, s nemovitostmi nakládal, ani jej nezatěžuje povinností obstarat údržbu a správu sepsaných nemovitostí. V pořadí druhý soupis sporných nemovitostí tak sám o sobě žádným způsobem neomezuje správce konkursní podstaty, který nemovitosti sepsal jako první, co do jeho možnosti věc držet, užívat, požívat její plody a užitky, popřípadě tuto věc zpeněžit nebo s ní jinak nakládat. V dalším svém rozsudku ze dne 27. 4. 2005 sp. zn. 29 Odo 1005/2004 (jenž je uveřejněn v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2005 pod č. 113) Nejvyšší soud dále uzavřel, že je-li stejný majetek sepsán do konkursní podstaty více úpadců, je k podání vylučovací žaloby podle § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, aktivně věcně legitimován správce konkursní podstaty, který tento majetek sepsal později. I tyto závěry se nepochybně prosadí pro vylučovací žalobu podanou podle insolvenčního zákona. 24. Promítnuto na poměry projednávané věci to znamená, že sepsala-li žalobkyně majetek, o nějž v řízení jde, do majetkové podstaty dlužnice Bc. Jany anonymizovano jako první, pak není aktivně věcně legitimována k podání vylučovací žaloby podle § 225 odst. 1 IZ. 25. Bez ohledu na závěr o nedostatku aktivní věcné legitimace žalobkyně k podání vylučovací žaloby se odvolací soud ztotožňuje se soudem prvního stupně, že žaloba žalobkyně není ani důvodná. 26. V tomto směru soud prvního stupně správně zjistil, že nemovitosti, o něž v řízení, byly ve společném jmění manželů-dlužnice Bc. Jany anonymizovano a dlužníka Lubora anonymizovano . Jak bylo odvolacím soudem dále zjištěno, manželství Bc. Jany anonymizovano a Lubora anonymizovano bylo rozvedeno

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -11-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně, který nabyl právní moci dne 5. 5. 2012, a řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů bylo zahájeno ještě před zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužnice Bc. Jany anonymizovano a Lubora anonymizovano . O vypořádání společného jmění manželů pak bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27. 2. 2014 č.j. 38 C 37/2013-408, jímž ze společného jmění manželů byly přikázány do výlučného vlastnictví Lubora anonymizovano mimo jiné i nemovitosti, o něž v řízení jde, vyjma pozemku parc. č. 804/13 v k. ú. Jasenka, který (zřejmě omylem) nebyl předmětem vypořádání, přičemž v průběhu tohoto řízení se již stala účastníkem řízení insolvenční správkyně dlužnice. Pokud se týká pozemku v k. ú. Jasenka parc. č. 804/13, ten je předmětem vypořádání společného jmění manželů v řízení, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 4294/2015, jež bylo zahájeno k žalobě žalobce Lubora anonymizovano dne 8. 4. 2015-to je ještě před tím, než bylo vydáno rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka Lubora anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty-a toto řízení dosud pravomocně ukončeno nebylo. 27. Z ustanovení § 159a odst. 1, odst. 3 a odst. 4 o.s.ř. vyplývá, že výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky řízení, přičemž v rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány; v rozsahu takové závaznosti výroku rozsudku pak věc nemůže být projednávána znovu. Pravomocným rozsudkem, jímž soud vypořádal společné jmění manželů-dlužníků Bc. Jany anonymizovano a Lubora anonymizovano , byť tento rozsudek nabyl právní moci až v průběhu insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice, jsou insolvenční správci, to je žalobkyně a žalovaný, na které dnem, kdy nabyla účinnosti usnesení o schválení oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty, přešlo právo nakládat s majetkovou podstatou dlužníků, nepochybně vázáni. 28. Odvolací soud tak dále uzavírá, že žalobkyně, coby insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , rovněž neprokázala, že by dlužnici k nemovitostem v k. ú. Kostelec u Zlína, zapsaným na LV č. 1559 a k nemovitostem v k. ú. Jasenka, zapsaným na LV č. 1980-minimálně k pozemkům p. č. 134 a p. č. 160/3-svědčilo takové právo, jež by vylučovalo zařazení těchto nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka Lubora anonymizovano . 29. Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný, včetně správného výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně, podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil. 30. K tomu odvolací soud poznamenává, že sice vzal na vědomí podání odvolatelky ze dne 29. 11. 2017, jímž navrhuje změnu žalobního návrhu, neboť nemovitosti v k. ú. Kostelec u Zlína, zapsané na LV č. 1559, byly v mezidobí zpeněženy, o změně žaloby však nerozhodoval. Nutno uvést, že vyloučení náhradního peněžitého plnění za věc zpeněženou v průběhu řízení o vylučovací žalobě podle § 225 odst. 1 IZ po zahájení řízení v průběhu odvolacího řízení je odvolací soud povinen rozhodnout (z úřední povinnosti) jakmile taková skutečnost vyjde v řízení najevo, aniž by takové rozhodnutí bylo podmíněno procesní aktivitou žalobce (tím, že navrhne změnu žaloby). Nicméně vzhledem k tomu, že v daném případě odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně, neshledal důvody pro případně jinou formulaci výroku, potvrzujícího rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé. 31. O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně nebyla se svým odvoláním úspěšná, proto jí vznikla povinnost zaplatit žalovanému náklady této fáze soudního řízení. Protože však podle obsahu spisu žalovanému žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -12-40 ICm 3968/2015 (KSOS 40 INS 33424/2014)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 5. prosince 2017

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.