13 VSOL 189/2015-209
25 ICm 2960/2011 13 VSOL 189/2015-209 (KSOS 25 INS 11870/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobkyně Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 427/60, PSČ 700 30, adresa pro doručování: Ostrava 30, Plzeňská 10, u pana Vojtěcha Keprta, PSČ 700 30, proti žalovanému Bytové družstvo Horní 1427, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby: 25388908, zastoupenému JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Preslova 9, PSČ: 700 20, o popření vykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 ICm 2960/2011, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2015, č. j. 25 ICm 2960/2011-192 (KSOS 25 INS 11870/2011),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nevyhověl žádosti advokáta Mgr. Lukáše Seiberta (se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1204/8) o zrušení jeho ustanovení zástupcem žalobkyně. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 14. 3. 2014, č. j. 25 ICm 2960/2011-159 (KSOS 25 INS 11870/2011) byl ustanoven isir.justi ce.cz (KSOS 25 INS 11870/2011)

žalobkyni pro dovolací řízení advokát Mgr. Lukáš Seibert, a to ve věci dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2013, č. j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 141/2013-100 (KSOS 25 INS 11870/2011), přičemž usnesení ze dne 14. 3. 2014 bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 8. 2014, č. j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 130/2014-171 (KSOS 25 INS 11870/2011). Usnesení o ustanovení zástupce nabylo právní moci dne 15. 10. 2014. Přípisem ze dne 9. 11. 2014 požádal advokát Mgr. Lukáš Seibert o zrušení ustanovení zástupcem žalobkyně z důvodu neposkytování součinnosti žalobkyně jako klienta advokátu s odůvodněním, že žalobkyni za účelem sjednání schůzky dvakrát písemně kontaktoval, žalobkyně však nereagovala a je tak vůči němu zcela nekontaktní. K tomu připojil dopisy ze dne 20. 5. 2014 a 27. 10. 2014 včetně podacích lístků. Z obsahu spisu však vyplývá, že žalobkyně sdělila adresu pro doručování písemností, a to adresu Ostrava 30, Plzeňská 10, u pana Vojtěcha Keprta, a že ustanovený advokát se s obsahem spisu doposud neseznámil. Dopisy ze dne 20. 5. 2014 a 27. 10. 2014 ustanovený advokát zaslal žalobkyni doporučeně na adresu Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, nikoli na korespondenční adresu, kterou žalobkyně soudu sdělila, přičemž nepředložil žádný doklad prokazující, že žalobkyně jím zaslané písemnosti převzala a mohla se tak s jejich obsahem fakticky seznámit. Nelze proto dovozovat, že žalobkyně neprojevuje při poskytování právní pomoci součinnost odůvodňující postup podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Soud proto jeho žádost o zrušení jeho ustanovení zástupcem žalobkyně jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně odvolání. Uvedla, že žádá o vyhovění její žádosti ve věci změny ustanoveného advokáta tak, aby jí byl ustanoven advokát uvedený v podané žalobě i v jejích dosud podaných žádostech, a to Mgr. Petr Miketa, advokát se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 18, PSČ 710 00, neboť tento jí byl již ustanoven v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě, ve kterém je žalována Bytovým družstvem Horní 1427, a jedná se o stejnou problematiku, se kterou je tento advokát již seznámen. Považuje proto za hospodárnější ustanovení tohoto jednoho advokáta. Poukázala na to, že proti usnesení o ustanovení zástupce je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a proto má za to, že poučení ve vydaném usnesení ji zkrátilo na jejich svobodných právech, kdy jako neprávník ztratila důvěru v ustanoveného advokáta Mgr. Lukáše Seiberta. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že jí bude ustanoven na místo zástupcem Mgr. Lukáše Seiberta zástupce Mgr. Petr Miketa.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení (KSOS 25 INS 11870/2011) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně podala u soudu prvního stupně dne 3. 11. 2011 žalobu, kterou se domáhá vůči žalovanému určení, že žalovaný za ní jako dlužnicí, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, nemá vykonatelné pohledávky přihlášené přihláškou č. P 4 v celkové výši 90.114,85 Kč. Usnesením č. j. 25 ICm 2960/2011-70 (KSOS 25 INS 11870/2011) ze dne 24. 6. 2013 soud prvního stupně zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, k odvolání žalobkyně bylo toto usnesení soudu prvního stupně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 141/2013-100 (KSOS 25 INS 11870/2011) ze dne 17. 12. 2013. Proti tomuto usnesení odvolacího soudu ze dne 17. 12. 2013 podala žalobkyně dovolání. Usnesením č. j. 25 ICm 2960/2011-159 (KSOS 25 INS 11870/2011) ze dne 14. 3. 2014 soud prvního stupně ustanovil žalobkyni pro dovolací řízení ve věci dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 141/2013-100 (KSOS 25 INS 11870/2011) ze dne 17. 12. 2013 advokáta Mgr. Lukáše Seiberta, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1204/8, PSČ 702 00. K odvolání žalobkyně toto usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 130/2014-171 (KSOS 25 INS 11870/2011) ze dne 27. 8. 2014, rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 10. 2014. Podáním ze dne 9. 11. 2014 ustanovený zástupce-advokát Mgr. Lukáš Seibert požádal o zrušení jeho ustanovení zástupcem žalobkyně s odůvodněním, že za účelem sjednání schůzky žalobkyni dvakrát písemně kontaktoval, a to dopisy ze dne 20. 5. 2014 a 27. 10. 2014, žalobkyně však ani na jednu z těchto zásilek nereagovala, je vůči němu zcela nekontaktní, a proto žádá o zrušení svého ustanovení zástupcem podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pro neposkytování součinnosti klienta advokátovi. K podání připojil přípisy ze dne 27. 10. 2014 a 20. 5. 2014 a podací lístky k těmto přípisům, ve kterých je uvedena adresa žalobkyně Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30. Z obsahu spisu dále vyplývá, že v žalobě žalobkyně označila své bydliště na adrese Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, následně podáním ze dne 5. 8. 2013 sdělila soudu adresu pro doručování, Ostrava 30, Plzeňská 10, u pana Vojtěcha Keprta, PSČ 700 30.

Předně je nutno uvést, že v odvolacím řízení usnesení, jímž nebylo rozhodnuto ve věci samé, lze přezkoumat jen z důvodů, které se týkají toho, co soud prvního stupně řešil ve výroku usnesení (§ 212a odst. 6 o.s.ř.). (KSOS 25 INS 11870/2011)

V přezkoumávané věci soud prvního stupně rozhodoval o návrhu ustanoveného zástupce Mgr. Lukáše Seiberta o zrušení jeho ustanovení zástupcem žalobkyně z důvodu, že žalobkyně mu neposkytuje součinnost, avšak žalobkyně v odvolání namítla, že dosud ustanovený zástupce jí neměl být ustanoven, neboť jí měl být ustanoven zástupce, který ji zastupuje v obdobné věci v jiném soudním řízení a který je již s věcí seznámen. Žalobkyně tak v odvolacím řízení uplatnila důvod, který netýká toho, co soud prvního stupně řešil ve výroku usnesení. Takový důvod proto není způsobilým odvolacím důvodem proti napadenému rozhodnutí, a proto v rámci přezkumu napadeného rozhodnutí k němu odvolací soud nemohl přihlédnout.

Nicméně po posouzení obsahu spisu odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně rozhodl správně, pokud nevyhověl žádosti ustanoveného zástupce o zrušení ustanovení, své rozhodnutí i přiléhavě odůvodnil, a proto pro stručnost na tyto závěry soudu prvního stupně odvolací soud odkazuje.

Pokud žalobkyně v odvolání uvedla, že ztratila důvěru v ustanoveného zástupce, aniž by tuto skutečnost konkrétně zdůvodnila, přičemž z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně a ustanovený zástupce dosud nebyli ani v kontaktu, pak odvolací soud tuto odvolací námitku žalobkyně shledává nedůvodnou.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí jako ve výroku věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 25. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu