13 VSOL 176/2015-52
39 ICm 2465/2014 13 VSOL 176/2015-52 (KSBR 39 INS 11042/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobce Ing. Luboše anonymizovano , anonymizovano , bytem Znojmo, Vídeňská třída 12, PSČ 669 02, proti žalovanému Ing. Michalu Zámečníkovi, Brno, Čechyňská 16, PSČ 692 91, jako insolvenčnímu správci dlužníka GROWELA-výroba obuvi, s.r.o.-v likvidaci, se sídlem Moravské Budějovice, Chelčického č.p. 261, PSČ 676 18, identifikační číslo: 49974939, o náhradu škody ve výši 1.929.294,10 Kč, vedené u Krajského soudu v Brně po sp. zn. 39 ICm 2465/2014 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka GROWELA-výroba obuvi, s.r.o.-v likvidaci, se sídlem Moravské Budějovice, Chelčického č.p. 261, PSČ 676 18, identifikační číslo: 49974939, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 11042/2010, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2015, č. j. 39 ICm 2465/2014-45 (KSBR 39 INS 11042/2010),

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení (výrok II.). (KSBR 39 INS 11042/2010)

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce ani přes výzvu soudu ke splnění poplatkové povinnosti soudní poplatek za žalobu ze dne 16. 6. 2014, která byla soudu doručena dne 20. 6. 2014, nezaplatil. Soud proto postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a řízení zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalovanému žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Odvolatel namítá, že výzva k úhradě soudního poplatku ze dne 30. 6. 2015, jíž se soud prvního stupně v usnesení dovolává mu nebyla doručena, soudní poplatek proto nemohl uhradit. Tímto postupem byl zkrácen na svých zákonných právech v tomto řízení. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a ve věci nově rozhodl tak, že se v řízení pokračuje.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení ve věci bylo zahájeno žalobou, došlou soudu dne 20. 6. 2014, jíž se žalobce domáhá proti žalovanému Ing. Michalu Zámečníkovi, jako insolvenčnímu správci označeného dlužníka, zaplacení částky celkem ve výši 1.929.294,10 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení s odůvodněním, že v této výši byla žalobci, jako společníkovi dlužníka, způsobena v důsledku nesprávného postupu insolvenčního správce, který řádně nevymáhal pohledávku dlužníka vůči společnosti CORAMI SHUH, Alpenblickstrasse 7, CH-8853 Lachen, Švýcarsko v době, kdy společnost dlužníka byla již více než dva roky v konkursu, a pohledávky dlužníka se tak promlčely. Soudní poplatek spolu s podanou žalobou žalobce nezaplatil. Usnesením ze dne 30. 6. 2015, č. j. 39 ICm 2465/2014-42 (KSBR 39 INS 11042/2010) vyzval Krajský soud v Brně žalobce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení uhradil na blíže označený účet Krajského soudu v Brně soudní poplatek ve výši 96.464,71 Kč dle položky 12 písm. b) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích. (KSBR 39 INS 11042/2010)

Současně byl žalobce poučen o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Podle údajů, uvedených na doručence, byla výzva Krajského soudu v Brně doručována žalobci na adresu, kterou označil ve své žalobě-Znojmo, Vídeňská třída 12, PSČ 669 02. Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (písemnost) uložena a připravena k vyzvednutí dne 9. 7. 2015 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku (písemnost) vyzvedl. Protože si adresát zásilku (písemnost) nevyzvedl v úložní době, byla vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 21. 7. 2015. Podle záznamu účtárny Krajského soudu v Brně nebyl soudní poplatek ve výši 96.464,71 Kč uhrazen ke dni 7. 8. 2015, a podle aktualizovaného záznamu téže účtárny ze dne 17. 9. 2015 nebyl uhrazen ani k datu 16. 9. 2015.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen návrh na zahájení řízení ).

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

Podle ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (odstavec 1). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že žalobce, jako poplatník poplatku za podanou žalobu, který byl splatný již podáním žaloby, svoji poplatkovou povinnost nesplnil. Soud prvního stupně proto správně vyzval žalobce ke splnění jeho poplatkové povinnosti výzvou, v níž určil žalobci lhůtu k zaplacení soudního poplatku, který také řádně specifikoval. Současně žalobce poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. S ohledem na to, že žalobce nesplnil svoji poplatkovou povinnost ani ve lhůtě, kterou mu soud dodatečně určil, soud prvního stupně správně postupem podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavil. (KSBR 39 INS 11042/2010)

Námitka odvolatele, že mu výzva k zaplacení soudního poplatku nebyla doručena, není důvodná.

Podle údajů, uvedených na doručence, která obsahuje veškeré náležitosti, zákonem vyžadované (srov. ustanovení § 50g odst. 1 o.s.ř.), byla písemnost, to je výzva soudu prvního stupně k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu, doručována žalobci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou ( typ I. ).

Podle ustanovení § 49 odst. 2 o.s.ř. platí, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvou, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odstavec 2). Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odstavec 4).

V daném případě, protože žalobce nebyl zastižen v době doručování, byla zásilka obsahující usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2015, č.j. 39 ICm 2465/2014-42 (KSBR 39 INS 11042/2010) uložena a připravena k vyzvednutí dne 9. 7. 2015. Žalobce si však uvedenou písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, a písemnost mu tak v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 o.s.ř. byla řádně doručena dne 20. 7. 2015.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil, včetně správného výroku o náhradě nákladů řízení (§ 219 o.s.ř.).

Odvolatel nebyl se svým odvoláním úspěšný, proto mu vznikla povinnost nahradit žalovanému ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř., náklady i této fáze soudního řízení. Protože však podle obsahu spisu žalovanému žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která (KSBR 39 INS 11042/2010)

v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a žalovanému se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 29. října 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu