13 VSOL 167/2014-48
55/26 ICm 384/2013 13 VSOL 167/2014-48 (KSBR 26 INS 17971/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobce Milana Konečného, nar. bytem Znojmo, Suchohrdly 256, PSČ: 669 02, zastoupeného Mgr. Janou Řezáčovou, advokátkou se sídlem Znojmo, nám. Republiky 189/18, PSČ: 669 02, proti žalovanému Mgr. Martinu Horákovi, Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ: 617 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka Martina Konečného, nar. , bytem Suchohrdly, Pod Skalou 176, PSČ: 669 02, identifikační číslo: 74666827, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55/26 ICm 384/2013, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Martina Konečného, nar. , bytem Suchohrdly, Pod Skalou 176, PSČ: 669 02, identifikační číslo: 76466827, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 17971/2012, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.7.2014, č.j. 55/26 ICm 384/2013-36,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že žalobci se přiznává osvobození od placení soudních poplatků v rozsahu 50 %.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku. (KSBR 26 INS 17971/2012)

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že poté, co podáním ze dne 12.6.2014 žalobce požádal o osvobození od soudního poplatku za podanou žalobu ze dne 6.2.2013, vyzval žalobce k doložení prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a k doložení příslušných listin. Žalobce však formulář-Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech nevyplnil a požadované listiny ve lhůtě nepředložil, takže soud nemůže posoudit jeho poměry. Žalobci proto osvobození od soudního poplatku nepřiznal.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Potvrdil, že vyplněný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech soudu skutečně nepředložil, s tím, že během měsíce července a srpna 2014 byl dlouhodobě nemocen, a formulář opomněl předložit. Vyplněný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech proto předkládá spolu s podaným odvoláním. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a žalobci osvobození od soudního poplatku přiznal.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je částečně důvodné.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze přiznat pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodnění. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Osvobození od soudních poplatků pro účastníky s ohledem na jejich poměry, které lze přiznat pouze na žádost účastníka řízení, upravuje shora citované ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků (KSBR 26 INS 17971/2012) přihlíží soud k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku i k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere také v úvahu jejich sociální poměry, zdravotní stav a podobně. Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka, se musí promítnout do závěru, zda účastník je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s řízením. Nutno zdůraznit, že poměry, jež jsou rozhodné pro posouzení důvodnosti žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků, je žadatel povinen soudu věrohodným způsobem prokázat.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce v žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků (podání žalobce ze dne 11.6.2014, došlé soudu dne 12.6.2014) ohledně svých majetkových poměrů neuvedl nic, přičemž návrh odůvodnil pouze tím, že současná finanční a majetková situace mu komplikuje poplatek uhradit . Soud prvního stupně proto zcela správně vyzval žalobce usnesením ze dne 4.7.2014, č.j. 55/26 ICm 384/2013-29, aby doplnil (v tiskopise Prohlášení o majetkových poměrech pro účely přiznání osvobození od soudních poplatků) potřebné údaje v tomto směru, a svá tvrzení také věrohodně prokázal. Vzhledem k tomu, že žalobce na výzvu soudu nereagoval, nemohl soud prvního stupně dospět k jinému závěru, než že naplnění předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř. prokázáno nebylo a návrh žalobce jak nedůvodný zamítnout.

Nicméně v průběhu odvolacího řízení odvolatel doplnil potřebná tvrzení, přičemž z Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků vyplývá, že žalobce je ženatý, ve společné domácnosti žije se svou manželkou Helenou Konečnou, která je na žalobci finančně závislá. Žalobce pobírá příjem ve formě starobního důchodu ve výši 8.500 Kč měsíčně, žádné jiné příjmy nemá, manželka žalobce pobírá důchod ve výši 9.500 Kč měsíčně. Ke svým majetkovým poměrům žalobce uvedl, že majetek větší hodnoty představuje toliko dům č. p. 256 v Suchohrdlech. Jiné okolnosti, které by mohly mít vliv na osvobození od soudních poplatků (např. nepříznivý zdravotní stav, mimořádné výdaje a podobně) žalobce v tomto potvrzení neuvedl.

Odvolací soud zhodnotil takto tvrzené poměry žalobce a dospěl k závěru, že tyto odůvodňují, aby žalobci bylo přiznáno zčásti osvobození od soudních poplatků, v rozsahu 50 %. Takové mimořádné okolnosti, pro něž by bylo možno přiznat žalobci osvobození od soudních poplatků zcela, jak požaduje, odvolací soud neshledal.

Odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak uvedeno ve výroku. (KSBR 26 INS 17971/2012)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 23. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu