13 VSOL 160/2014-31
47 ICm 2397/2013 13 VSOL 160/2014-31 (KSBR 47 INS 6105/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla ve věci žalobce RCI Financial Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, identifikační číslo: 25722328, zastoupeného Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, proti žalovanému 1) Mgr. Radku Frkalovi, Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Mokrá-Horákov 318, PSČ 664 04 a 2) Jitce anonymizovano , anonymizovano , bytem Mokrá-Horákov 318, PSČ 664 04, o určení popřené pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 47 ICm 2397/2013 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Mokrá-Horákov č. 318, PSČ 664 04, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.8.2014, č.j. 47 ICm 2397/2013-18,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, řízení zastavil (výrok I.), rozhodl, že žalobci se vrací po právní moci usnesení soudní (KSBR 47 INS 6105/2013) poplatek ve výši 4.000 Kč (výrok II.), a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce se žalobou ze dne 3.7.2013 domáhal určení pořadí pohledávky za úpadcem Jitkou anonymizovano , s tvrzením, že má pohledávku vůči uvedené dlužnici zajištěnu převodem vlastnického práva k motorovému (blíže označenému) vozidlu. Dne 29.11.2013 bylo asistentem soudce vydáno usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky č.j. KSBR INS 6107/2013-P7-2 , které nabylo právní moci dne 8.1.2014. Podáním, doručeným soudu dne 23.4.2014, insolvenční správce navrhl zastavení řízení s tím, že na základě usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky, proti kterému žalobce-věřitel č. 7 -odvolání nepodal a usnesení nabylo právní moci dne 8.1.2014, skončila účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení. Podle sdělení insolvenčního správce Krajský soud v Brně rozhodl ve smyslu ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona usnesením č.j. KSBR 47 INS 6105/2013-B-21 o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 11.6.2013, a proti tomuto usnesení rovněž nebylo podáno odvolání, usnesení nabylo právní moci dne 3.3.2014. Proto má insolvenční správce za to, že v řízení o žalobě nelze pokračovat. Soud prvního stupně citoval ustanovení § 159 odst. 1, písm. a) a ustanovení § 160 odst. 1 a odst. 5 insolvenčního zákona a dále ustanovení § 103 o.s.ř., a vyložil, že neodstranitelným nedostatkem podmínky civilního řízení je také nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení. Podle soudu prvního stupně odmítnutím přihlášky pohledávky žalobce usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR INS 6107/2013-P7-2 , které nabylo právní moci dne 8.1.2014, byla účast žalobce, jako věřitele, ve smyslu ustanovení § 185 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení pravomocně ukončena, a v důsledku toho pozbyl žalobce, jako věřitel, aktivní legitimaci v tomto sporu. Soud prvního stupně dále uvedl, že nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení nelze za daného stavu odstranit, proto postupoval ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 insolvenčního zákona a řízení ve věci žaloby o pořadí pohledávky zastavil. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud prvního stupně odkazem na ustanovení § 146 odst. 1, písm. b) o.s.ř. a dále rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku analogicky podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Odvolatel soudu prvního stupně vytýkal, že řízení zastavil pouze z formálních důvodů, jimiž je údajně pravomocné skončení účasti žalobce, jako věřitele, v insolvenčním řízení na základě usnesení o odmítnutí jeho přihlášky pohledávky. Podle názoru odvolatele však usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky žalobce nenabylo právní moci, neboť nebylo řádně doručeno, a je vadným samo o sobě . Odvolatel namítal, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2, jímž byla přihláška pohledávky žalobce odmítnuta a jeho účast v insolvenčním řízení ukončena, nebylo doručeno do datové schránky zástupce žalobce Mgr. Petra Šabatky, přesto, že do spisu spolu s přihláškou pohledávky byla založena i plná moc (opravňující uvedeného advokáta k zastupování věřitele). Rovněž poukázal na to, (KSBR 47 INS 6105/2013) že v samotném usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky je uvedeno nesprávně, že pohledávka věřitele byla popřena i co do pravosti a výše, i když tato byla popřena pouze co do pořadí. V usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky se pak v odůvodnění také uvádí, že věřitel nepodal proti popření insolvenčního správce v zákonné lhůtě žalobu na určení pořadí pohledávky. Podle odvolatele je tedy zřejmé, že uvedené usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky je postaveno na nesprávném závěru o tom, že jeho pohledávka byla popřena co do pravosti a výše, a že v zákonné lhůtě nebyla z jeho strany podána incidenční žaloba. Pohledávka však byla popřena co do pořadí a odvolatel v zákonné lhůtě incidenční žalobu podal. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení citovaného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je nutno změnit.

Z předloženého spisu vyplývá, že v daném případě bylo řízení zahájeno žalobou žalobce RCI Financial Services, s.r.o., došlou soudu dne 3.7.2013, jíž se žalobce domáhá proti žalovaným 1) Mgr. Radku Frkalovi, jako insolvenčnímu správci dlužnice Jitky anonymizovano , a 2) Jitce anonymizovano určení, že pohledávka žalobce za dlužnicí Jitkou anonymizovano , přihlášená ve výši 100.050 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013 je pohledávkou zajištěnou převodem vlastnického práva k motorovému vozidlu Renault Thalia, ev. č. VF 1LB2U0540279606, s odkazem na tvrzení, že v insolvenčním řízení vedeném ve věci dlužnice Jitky anonymizovano u Krajského (KSBR 47 INS 6105/2013) soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013 přihlásil svou pohledávku ve výši 100.050 Kč z titulu finančního vypořádání při předčasném ukončení smlouvy o úvěru (v žalobě blíže označené), jež je zajištěna převodem vlastnického práva k označenému motorovému vozidlu, s tím, že písemným oznámením žalovaného 1) byl žalobce vyrozuměn o tom, že žalovaní u přezkumného jednání, jež se konalo dne 11.6.2013, popřeli pořadí pohledávky, to je, že žalobce má právo na uspokojení uvedené pohledávky ze zajištění. Na základě výzvy soudu prvního stupně se k podané žalobě vyjádřil insolvenční správce podáním, jež soudu prvního stupně došlo dne 23.4.2014, v němž poukázal na to, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6105/2013-P7-2 byla přihláška pohledávky č. 7 (to je přihláška pohledávky uplatněná žalobcem) odmítnuta, přičemž proti uvedenému rozhodnutí nebylo podáno odvolání, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.1.2014 a dnem právní moci také účast žalobce v insolvenčním řízení skončila. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Z obsahu insolvenčního spisu, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013 odvolací soud zjistil, že poté, co Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13.3.2013, č.j. KSBR 47 INS 6105/2013-A-4 spojil ke společnému řízení insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013 ve věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano a insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSBR 47 INS 6107/2013 ve věci dlužnice Jitky anonymizovano (s tím, že insolvenční řízení bude nadále vedeno pod sp.zn. KSBR 47 INS 6105/2013), usnesením ze dne 19.4.2013, č.j. KSBR 47 INS 6105/2013-A-8 zjistil úpadek dlužníků a) Karla anonymizovano a b) Jitky anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radka Frkala, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku spolu s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 11.6.2013. Z protokolu o přezkumném jednání, jež se konalo dne 11.6.2013, vyplývá, že-mimo jiné-byla přezkoumána přihláška pohledávky č. 7 věřitele (č. 6) RCI Financial Services, s.r.o., jež byla přihlášena ve výši 100.050 Kč, a bylo uplatněno právo ze zajištění k movité věci-osobnímu automobilu. Podle údajů, uvedených v protokolu o přezkumném jednání a v příslušném listu seznamu přihlášených pohledávek, insolvenční správce a dlužnice popřeli pořadí pohledávky z důvodu smlouva o zajišťovacím převodu práva je pro neurčitost absolutně neplatná.

Z obsahu insolvenčního spisu, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 47 INS 6107/2013 ve věci dlužnice Jitky anonymizovano odvolací soud zjistil, že věřitel RCI Financial Services, s.r.o. přihláškou pohledávky, došlou soudu dne 20.5.2013 (jež je evidována pod č. 7), přihlásil pohledávku celkem ve výši 100.050 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku označil předčasné ukončení smlouvy o úvěru č. 1321801068 ze dne 5.10.2008 a s tím spojené finanční vyrovnání , pohledávku přihlásil jako pohledávku zajištěnou, a jako majetek tvořící předmět zajištění označil Renault Thalia, VIN: VF 1LB2U0540279606. Krajský soud v Brně usnesením ze dne (KSBR 47 INS 6105/2013) 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 přihlášku pohledávky č. 7 věřitele RCI Financial Services, s.r.o. ve výši 100.050 Kč odmítl s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu přihlášky pohledávky, která byla odmítnuta končí, s odůvodněním, že dne 24.6.2013 bylo věřiteli doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho přihlášené nevykonatelné pohledávky ze dne 11.6.2013, včetně poučení o možnosti podání žaloby na určení pravosti popřené pohledávky a o následcích, nebude-li tak v zákonné lhůtě učiněno, věřitel však v zákonné lhůtě (když poslední den lhůty připadl na 11.7.2013) žalobu nepodal. Proti tomuto usnesení podal věřitel dne 25.8.2014 odvolání. Na základě podaného odvolání byla věc předložena Vrchnímu soudu v Olomouci, který podáním ze dne 25.9.2014 vrátil věc Krajskému soudu v Brně bez věcného vyřízení k provedení úkonů dle pokynů odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 160 IZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby (odstavec 1). Žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat (odstavec 4). Brání-li projednání žaloby podle odstavce 1 nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, nebo který se nepodařilo odstranit, insolvenční řízení o této žalobě zastaví (odstavec 5).

Podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle ustanovení § 107 o.s.ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Z ustanovení § 160 odst. 4 IZ vyplývá, že k projednání incidenční žaloby insolvenční soud přistupuje poté, co ověří formální podmínky vedení sporu, tedy zda je žaloba podána včas a oprávněnou osobou. Pokud je zjištěno opožděné podání či podání osobou, která k tomu není oprávněna, žalobu odmítne.

Úprava ustanovení § 160 odst. 5 IZ pak odkazuje na úpravu ustanovení § 104 o.s.ř., jež aplikuje pro incidenční spory. Stejně jako ustanovení § 104 o.s.ř. také rozlišuje nedostatky podmínky řízení odstranitelné a neodstranitelné, jež sankcionuje zastavením řízení o žalobě pro případ neodstranění vad odstranitelných a pro případ vad neodstranitelných. (KSBR 47 INS 6105/2013)

Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně je nutno především zdůraznit, že nelze ztotožňovat-jak činí soud prvního stupně-způsobilost být účastníkem řízení, tedy institut vymezený právem procesním, s tzv. aktivní (či pasivní) věcnou legitimací označeného účastníka v daném sporu. Nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení je neodstranitelnou vadou, která brání soudu jednat ve věci a má mít za důsledek zastavení řízení (§ 160 odst. 5 IZ, ustanovení § 103, § 104 odst. 1, věta první, o.s.ř.), naproti tomu nedostatek věcné legitimace účastníka, který způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. má, není nedostatkem podmínky řízení, nýbrž důvodem pro zamítnutí žaloby rozhodnutím soudu ve věci samé.

Je třeba dále uvést, že Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 27.8.2003, sp.zn. 29 Cdo 1854/2000 (jež je uveřejněno v časopise Soudní judikatura pod č. 160/2003), uzavřel, že popře-li správce konkursní podstaty při přezkumném jednání pravost nevykonatelné pohledávky konkursního věřitele (§ 24 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů), zaniká účast takového věřitele v konkursním řízení až marným uplynutím doby určené mu k podání žaloby o určení pravosti pohledávky, případně právní mocí soudního rozhodnutí, jímž jeho incidenční žalobě nebylo vyhověno. V dalším svém rozhodnutí ze dne 21.7.2010, sp.zn. 29 Cdo 2099/2009 (jež je uveřejněno v časopise Soudní judikatura pod č. 58/2011) Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, že jestliže ve sporu o určení pravosti nevykonatelné pohledávky v konkursu vedeném podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zanikne účast popírajícího konkursního věřitele (žalovaného) v konkursu tím, že soud tomuto konkursnímu věřiteli pravomocně zamítne žalobu o určení pravosti jeho pohledávky, soud řízení vůči tomuto žalovanému zastaví. Konečně v dalším svém usnesení ze dne 25.1.2012, sp.zn. 29 Cdo 3729/2010 (jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu) Nejvyšší soud vysvětlil, že účastníkem řízení o určení pravosti nevykonatelné pohledávky může být -vedle správce konkursní podstaty jakožto zvláštního procesního subjektu konkursního řízení-pouze osoba, která je konkursním věřitelem. Zanikne-li její účast v konkursním řízení, zaniká i její účast v řízení o určení pravosti nevykonatelné pohledávky. Zaniká-li účast takové osoby v konkursním řízení bez právního (a tudíž i procesního) nástupce, je to důvodem pro zastavení řízení o určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve vztahu k této osobě postupem podle § 107 odst. 5 o.s.ř.

Podle přesvědčení odvolacího soudu se uvedené závěry Nejvyššího soudu uplatní i v poměrech incidenčních sporů podle ustanovení § 159 odst. 1, písm. a) IZ, neboť účastníkem řízení, zahájeného na základě žaloby, podané podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, může být-vedle popírajícího insolvenčního správce-pouze osoba, která je insolvenčním věřitelem, to je věřitelem nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem. Pokud by zanikla účast takové osoby v insolvenčním řízení, pak by nepochybně zanikla i její účast v řízení o žalobě (KSBR 47 INS 6105/2013) o určení popřené nevykonatelné pohledávky, což by bylo důvodem k postupu podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř., tedy k zastavení řízení.

Nicméně o takový případ se v posuzované věci nejedná. V průběhu tohoto řízení o určení (pořadí) popřené nevykonatelné pohledávky sice Krajský soud v Brně usnesením ze dne 19.4.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 přihlášku pohledávky věřitele RCI Financial Services, s.r.o.-to je žalobce v této věci-podle ustanovení § 185 IZ odmítl s tím, že se k této přihlášce pohledávky podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží, uvedené rozhodnutí však bylo napadeno odvoláním, právní moci dosud nenabylo, takže účast věřitele RCI Financial Services, s.r.o. v insolvenčním řízení nezanikla, a tudíž nezanikla ani účast tohoto věřitele, jako žalobce, v řízení o určení popřené pohledávky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíce ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 25. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu