13 VSOL 147/2014-182
25 ICm 2932/2011 13 VSOL 147/2014-182 (KSOS 25 INS 11870/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla ve věci žalobce Bytové družstvo Horní 1427, se sídlem v Ostravě-Hrabůvce, Horní 1427/60, IČ: 25388908, zastoupeného JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem v Moravské Ostravě, Preslova 9, proti žalovaným 1) Marii anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostravě-Hrabůvce, Horní 1427/60, korespondenční adresa: Vojtěch Keprt, Plzeňská 10, 700 30 Ostrava 30, 2) JUDr. Kateřině Danielové, insolvenční správkyni dlužnice Marie anonymizovano , se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Na Hradbách 118/9, o určení pravosti pohledávky, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, o odvolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.3.2014, č.j. 25 ICm 2932/2011-171 (KSOS 25 INS 11870/2011),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení co do určení, že část pohledávky č. 10 ve výši 96.860 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 10 v domě č.p. 1427, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011 s dlužnicí Marií anonymizovano přihlášena (KSOS 25 INS 11870/2011) přihláškou P4 je po právu. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 13.9.2013 vzal žalobce žalobu co do určení, že část jeho pohledávky č. 10 ve výši 96.860 Kč (z titulu neuhrazených nájmů a služeb spojených s užíváním bytu) je po právu, zpět, neboť žalobci byla tato částka vyplacena ze soudních úschov. Soud proto řízení s odkazem na ustanovení § 7 insolvenčního zákona podle ustanovení § 96 odst. 2, 4 o.s.ř. v uvedené části řízení zastavil. Předmětem incidenčního sporu zůstává nadále určení, že pohledávky, a to část pohledávky č. 10 ve výši 8.632Kč a pohledávka č. 11 ve výší 99.523,50 Kč, přihlášené přihláškou P4 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11860/2011 s dlužnicí Marií anonymizovano , jsou po právu.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná č. 1 bez bližšího odůvodnění včasné odvolání.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalované 1) důvodné není.

Podanou žalobou se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka v celkové výši 205.015,50 Kč přihlášena přihláškou P4 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011 jako pohledávka č. 10 (z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 10 v domě čp. 1427 v Ostravě-Hrabůvce za období od října 2004 do března 2009 v částce 105.492 Kč) a č. 11 (z titulu vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání bytu č. 10 v domě čp. 1427 v Ostravě-Hrabůvce za období od dubna 2009 do srpna 2011 v částce 99.523,50 Kč) ve věci dlužnice Marie anonymizovano , je po právu. Podáním ze dne 13.9.2013 vzal žalobce žalobu zpět co do částky 96.860 Kč s odůvodněním, že mu byly vypláceny ze soudních úschov vedených u Okresního soudu v Ostravě finanční prostředky od žalované, a to konkrétně dne 12.11.2012 částka 4.800 Kč, dne 10.12.2012 částka 5.000 Kč a dne 20.6.2013 částka 87.060 Kč, celkem tedy částka 96.860 Kč, o kterou bere (KSOS 25 INS 11870/2011)

žalobu zpět s tím, že se jedná o úhradu neuhrazených nájmů a služeb spojených s užíváním bytu přihlášených jako pohledávka č. 10.

Podle ustanovení § 96 o.s.ř. žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela (odstavec 1). Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až poté, se již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí (odstavec 2). Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení (odstavec 3). Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání, nebo, jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství (odstavec 4).

Z uplatnění dispoziční zásady v občanském soudním řízení vyplývá, kromě jiného, že ten, kdo řízení svým procesním úkonem zahájil, je může také (předčasně) ukončit, aniž by soudem bylo o sporu nebo jiné právní věci meritorně rozhodnuto. Navrhovatel (žalobce) může vzít návrh na zahájení řízení nebo žalobu zpět za řízení , tedy v době ode dne zahájení až do dne pravomocného skončení řízení. Návrh může být vzat zpět zcela nebo jen zčásti, požaduje-li navrhovatel (žalobce), aby se o návrhu dále vedlo řízení jen v užším rozsahu. Vezme-li navrhovatel (žalobce) návrh zpět zcela či zčásti, je soud povinen před rozhodnutím o tomto úkonu, vyzvat ostatní účastníky řízení, aby uvedli, zda se zpětvzetím návrhu souhlasí a aby, nesouhlasí-li se zpětvzetím, uvedli, jaké k tomu mají důvody. Právo vyjádřit nesouhlas se zpětvzetím návrhu nemají ostatní účastníci tehdy, došlo-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání u soudu prvního stupně, jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod nebo neplatnost manželství, popřípadě o určení, zda tu manželství je či není. V těchto případech soud nemusí jejich stanovisko ke zpětvzetí návrhu, to je, zda s ním nesouhlasí, vůbec zjišťovat.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce učinil úkon částečného zpětvzetí žaloby ještě před zahájením jednání u soudu prvního stupně, a tudíž nebylo třeba, aby soud zjišťoval stanovisko žalovaných, zda s tímto úkonem částečného zpětvzetí žaloby souhlasí či nikoliv. Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, jestliže řízení v rozsahu částečného zpětvzetí žaloby, to je ohledně požadavku na určení pravosti pohledávky ve výši 96.860 Kč zastavil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. (KSOS 25 INS 11870/2011)

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 24. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu