13 VSOL 111/2014-112
33 ICm 851/2012 13 VSOL 111/2014-112 KSOS 33 INS 19438/2011

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla ve věci žalobce Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Plzeňská 10, PSČ 700 30, proti žalovaným 1) JUDr. Kateřině Martínkové, Ostrava, Sokolská třída 22, PSČ 702 00, jako insolvenční správkyni dlužnice Aleny Gašperíkové, nar. 5.7.1960, bytem Ostrava, Petruškova 16, PSČ 700 30 a 2) Aleně Gašperíkové, nar. 5.7.1960, bytem Ostrava, Petruškova 16, PSČ 700 30, o určení popřené pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 33 ICm 851/2012 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Aleny Gašperíkové, nar. 5.7.1960, bytem Ostrava, Petruškova 16, PSČ 700 30, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 19438/2011, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.3.2014, č.j. 33 ICm 851/2012-103 (KSOS 33 INS 19438/2011),

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, ustanovil zástupcem žalobce pro dovolací řízení JUDr. Petra Chylu, advokáta se sídlem Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (výrok I.) KSOS 33 INS 19438/2011 a vyzval právního zástupce žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu odůvodněné dovolání (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Namítal, že ustanoveného zástupce nezná, tohoto advokáta ve své svízelné záležitosti nekontaktoval. Poukázal na to, že u Okresního soudu v Ostravě č.j. 129 C 34/2013-53 ze dne 2.8.2003 mu byl ustanoven Mgr. Petr Miketa, advokát se sídlem Jaklovecká 18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava. Uvedl, že trvá na změně ustanoveného zástupce, a žádá na místo Mgr. Petra Chyly ustanovit advokáta Mgr. Petra Miketu, který je s problematikou blíže seznámen a ustanoven ve stejné věci, s tím, že jako ne právník ztratil v ustanoveného advokáta důvěru.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon, jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud především konstatuje, že byť odvolání žalobce směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž bylo vyhověno žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, je žalobce k podání odvolání subjektivně legitimován, neboť podstatou odvolání žalobce je jeho nesouhlas s konkrétní osobou soudem ustanoveného advokáta. Odvolání žalobce však neshledává odvolací soud důvodným.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě bylo řízení ve věci zahájeno žalobou, došlou soudu dne 28.3.2012, jíž se žalobce proti žalovaným domáhal KSOS 33 INS 19438/2011 určení, že nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 25.229,50 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 33 INS 19438/2011 ve věci dlužnice Aleny Gašperíkové je po právu v celé výši. Současně s podanou žalobu požádal žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro toto řízení z řad advokátů. Krajský soud v Ostravě o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 2.1.2013, č.j. 33 ICm 851/2012-31 tak, že žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50% a žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl, přičemž k odvolání žalobce Vrchní soud Olomouci usnesením ze dne 28.2.2013, č.j. 33 ICm 851/2012, 13 VSOL 14/2013-42 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Poté, co rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5.4.2013, č.j. 33 ICm 851/2012-52 vyzval žalobce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 2.500 Kč za návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech, a současně jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, bude řízení před soudem prvního stupně zastaveno. Na výzvu soudu prvního stupně k zaplacení soudního poplatku žalobce reagoval pouze podáním ze dne 23.5.2012, jímž opětovně, s odkazem na nepříznivou finanční situaci, požádal o osvobození od placení soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně následně usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. 33 ICm 851/2012-74 řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil. I proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, k odvolání žalobce však Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28.8.2013, č.j. 33 ICm 851/2012, 13 VSOL 88/2013-93 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.6.2013, č.j. 33 ICm 851/2012, 13 VSOL 88/2013-93 podal žalobce dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce pro toto řízení, resp. pro podání dovolání , s tím, že to vyžaduje zákon. Této žádosti Krajský soud v Ostravě vyhověl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 30 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Byť rozhodnutí soudu prvního stupně neobsahuje odůvodnění, je zřejmé, že v přezkoumávané věci soud prvního stupně vyšel z toho, že jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., neboť u žalobce jsou KSOS 33 INS 19438/2011 předpoklady, pro něž již byl soudem (částečně) osvobozen od soudních poplatků, přičemž jde o ustanovení zástupce žalobci pro dovolací řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

Námitka odvolatele, v níž nesouhlasí s konkrétní osobou soudem ustanoveného advokáta, neobstojí.

Nutno zdůraznit, že soud prvního stupně tím, že žalobci, u něhož jsou naplněny předpoklady uvedené v § 30 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., ustanovil na jeho žádost zástupce, řádně splnil povinnost, ukládající soudům zajistit účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Tím současně došlo i k naplnění článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, a to od počátku řízení.

Soud však není povinen vyhovět žádosti účastníka řízení na ustanovení konkrétního advokáta.

Důvody, odvolatelem v podaném odvolání uvedené, neshledal odvolací soud natolik závažnými, aby odůvodňovaly změnu v osobě soudem prvního stupně ustanoveného advokáta. Odvolatel především žádné konkrétní skutečnosti, pro něž jako ne právník ztratil důvěru v ustanoveného advokáta neuvádí. Skutečnost, odvolatelem namítaná, že advokát Mgr. Petr Miketa je s problematikou blíže seznámen (když žalobci byl ustanoven zástupcem v řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 129 C 34/2013), je pak bez významu, neboť v daném případě byl žalobci ustanoven advokát pouze pro dovolací řízení, s tím, že dovolání směřuje proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, jako soudu odvolacího, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Nadto, jak se z obsahu spisu podává, ustanovený zástupce advokát JUDr. Petr Chyla již podané dovolání doplnil (podání ze dne 24.4.2014, došlé soudu prvního stupně dne 25.4.2014).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky KSOS 33 INS 19438/2011

hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 30. června 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu