13 Kss 8/2013-45

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 31. 10. 2013, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Okresního soudu v Ostravě, se sídlem Ostrava-Poruba, U Soudu 6187/4, proti kárně obviněnému Mgr. L. D., soudci Okresního soudu v Ostravě,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Okresního soudu v Ostravě

proti

Mgr. L. D., nar. X, soudci Okresního soudu v Ostravě, pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Okresního soudu v Ostravě v trestní věci Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 0 Nt 6555/2013 poté, co nepravomocně usnesením ze dne 27. 6. 2013 pod č. j. 0 Nt 6555/2013-32 rozhodl ve smyslu ust. § 73 odst. 1 tr. řádu, za použití ust. § 73 odst. 1 písm. a), b) c) tr. řádu o propuštění obviněného M. C., nar. X, z vazby na svobodu, za současného přijetí záruky důvěryhodných osob, písemného slibu obviněného a současného vyslovení dohledu probačního úředníka, nerespektoval ustanovení § 74 odst. 2 trestního řádu, a přestože shora uvedené usnesení vyhlásil ve vazebním zasedání v nepřítomnosti státního zástupce, což dle tohoto zákonného ustanovení znamená, že případný opravný prostředek-stížnost má vždy odkladný účinek, a rozhodnutí tedy nebylo vykonatelné okamžikem vyhlášení, vydal již dne 27. 6. 2013 příkaz k propuštění obviněného M. C. z vazby na svobodu, čímž došlo k nezákonnému propuštění jmenovaného z vazby na svobodu, kdy tímto svým zaviněným prostupem ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení řízení zpět.

Odůvodnění:

Navrhovatel-předseda Okresního soudu v Ostravě podal dne 26. 7. 2013 u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného návrh na kárné řízení proti Mgr. L. D., soudci Okresního soudu v Ostravě, pro skutek uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí.

Přípisem ze dne 18. 10. 2013 vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět.

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, byl-li návrh vzat zpět. Protože návrh na zahájení řízení byl vzat zpět účinně, rozhodl kárný soud tak, že řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu