13 Kss 6/2009-84

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 14.10.2009, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Krajského soudu v Plzni na zahájení kárného řízení proti JUDr. P. H., soudci Okresního soudu v Chebu,

takto:

Podle § 19 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Krajského soudu v Plzni

proti

JUDr. P. H., soudci Okresního soudu ve Chebu,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět, pro skutek spočívající v tom, že JUDr. P. H. jako předseda senátu Okresního soudu v Chebu v níže uvedených trestních věcech Okresního soudu v Chebu dlouhodobou nečinností a nesoustředěným postupem zavinil závažné a neodůvodněné průtahy při vyhotovování rozhodnutí, neboť nerespektoval zákonnou lhůtu uvedenou v § 129 odst. 2 písm. a) trestního řádu, ani další lhůtu, která byla stanovena místopředsedkyní okresního soudu, a to:

Ve věci sp. zn. 3 T 28/2008 vyhlásil usnesení o postoupení věci dne 7. 4. 2008, přičemž referát k doručení tohoto usnesení předal kanceláři až dne 28. 1. 2009.

Ve věci sp. zn. 3 T 82/2005 vyhlásil rozsudek dne 30. 5. 2008 a až dne 29. 1. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku.

Ve věci sp. zn. 3 T 136/2003 vyhlásil rozsudek dne 27. 6. 2008 a až dne 12. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku.

Ve věci sp. zn. 3 T 35/2005 vyhlásil rozsudek dne 31. 3. 2008 a až dne 18. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku.

Ve věci sp. zn. 3 T 7/2007 vyhlásil rozsudek dne 29. 8. 2008 a až dne 19. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku.

Tímto postupem podle navrhovatele soudce JUDr. P. H. porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé a spravedlivé rozhodování soudů, přičemž ve shora popsaných skutcích spatřoval navrhovatel kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novely č. 314/2008 Sb., o soudech a soudcích.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17. 4. 2009 došlým Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 4. 2009 podal předseda Krajského soudu v Plzni návrh na zahájení kárného řízení proti soudci Okresního soudu v Chebu JUDr.P. H., s odůvodněním, že JUDr. P. H. jako předseda senátu Okresního soudu v Chebu v níže uvedených trestních věcech Okresního soudu v Chebu dlouhodobou nečinností a nesoustředěným postupem zavinil závažné a neodůvodněné průtahy při vyhotovování rozhodnutí, neboť nerespektoval zákonnou lhůtu uvedenou v § 129 odst. 2 písm. a) trestního řádu, ani další lhůtu, která byla stanovena místopředsedkyní okresního soudu, a to: Ve věci sp. zn. 3 T 28/2008 vyhlásil usnesení o postoupení věci dne 7. 4. 2008, přičemž referát k doručení tohoto usnesení předal kanceláři až dne 28. 1. 2009. Ve věci sp. zn. 3 T 82/2005 vyhlásil rozsudek dne 30. 5. 2008 a až dne 29. 1. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku. Ve věci sp. zn. 3 T 136/2003 vyhlásil rozsudek dne 27. 6. 2008 a až dne 12. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku. Ve věci sp. zn. 3 T 35/2005 vyhlásil rozsudek dne 31. 3. 2008 a až dne 18. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku. Ve věci sp. zn. 3 T 7/2007 vyhlásil rozsudek dne 29. 8. 2008 a až dne 19. 3. 2009 odevzdal kanceláři referát k doručení rozsudku. Tímto postupem podle navrhovatele soudce JUDr. P. H. porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé a spravedlivé rozhodování soudů, přičemž ve shora popsaných skutcích spatřoval navrhovatel kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění novely č. 314/2008 Sb., o soudech a soudcích.

Navrhovatel navrhl, aby kárný soud v případě, že uzná soudce JUDr. P. H. vinným ve smyslu podaného návrhu, uložil jmenovanému kárné opatření ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích ve snížení platu o 20 % na dobu šesti měsíců.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný nařídil ve věci ústní jednání na den 14. 10. 2009, v jehož závěru vzal navrhovatel kárný návrh proti JUDr. P. H. zpět.

Navrhovatel zpětvzetí návrhu odůvodnil tím, že JUDr. P. H. podle vyjádření předsedkyně Okresního soudu v Chebu v době od 4. 5. 2009 do 14. 9. 2009 v senátě jemuž předsedá vydal 35 rozsudků, z toho ve dvou případech požádal o prodloužení lhůty, přičemž v jednom případě prodloužení ani nevyužil a všechny tyto rozsudky byly vyhotoveny a vypraveny včas, dále tím, že tento soudce je celkově předsedkyní Okresního soudu v Chebu hodnocen vysoce kladně, protože je kvalitním soudcem, a konečně tím, že úpravu kárného řízení ve věcech soudců nepovažuje navrhovatel za ústavní, protože není připuštěno odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení.

Podle § 19 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb. senát zastaví kárné řízení, jestliže při ústním jednání vyjde najevo některý z důvodů zastavení uvedených v § 14. Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. P. H. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. října 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců