13 Kss 12/2011-49

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4, se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice, proti JUDr. D. K., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4, zastoupené JUDr. Romanem Felixem, advokátem se sídlem Praha 5, U Nikolajky 833/5,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4

proti

JUDr. D. K., narozené X, soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4,

pro skutek spočívající v tom,

že dne 24. 6. 2011 vedla jako samosoudkyně jednání ve věci sp. zn. 11 C 335/2010 Obvodního soudu pro Prahu 4 v době od 10 hod. do 10,40 hod. ve stavu podnapilosti, při kterém nebyla schopna souvislého slova a komunikace, přičemž tuto skutečnost sdělil bezprostředně po skončení jednání vedení soudu účastník řízení ve věci 11 C 335/2010 Mgr. V. K., takže místopředsedové soudu JUDr. D. S. a Mgr. M. K. cca v 10,50 hod. prověřili sdělení Mgr. V. K., soudkyni JUDr. D. K. nalezli v její kanceláři a pohovorem se soudkyní zjistili, že tato nezřetelně artikuluje, z jejího dechu byl cítit alkohol a v otevřené kabelce na stole oba místopředsedové viděli láhev tvrdého alkoholu čiré barvy. Poté soudkyně s oběma odešla na správu soudu, kde byla vyzvána k tomu, aby se podrobila dechové zkoušce přístrojem Alcohol Sencor, což soudkyně odmítla. I přes odmítnutí dechové zkoušky byl stav opilosti u soudkyně evidentní, proto byla shledána za nezpůsobilou k vedení dalších jednání nařízených na den 24. 6. 2011, ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č.

6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zaviněném porušení povinnosti soudce, jímž měla být ohrožena důvěra v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,

neboť navrhovatelka vzala návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., senát bez ústního jednání řízení zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět.

Navrhovatelka vzala přípisem ze dne 25. 1. 2012 zpět návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. D. K.

Kárný senát proto postupoval podle výše citovaného ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí v kárném řízení n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu