13 Kse 9/2009-102

ROZHO DN U TÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 13. 12. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupeného Mgr. Renatou Václavikovou Tunklovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Františkánská 7,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti

proti

JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Náměstí Palackého 28, Plzeň,

pro skutek spočívající v tom, že

1) jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 108 Ex 1628/06 neprovedl osobně dražbu movitých věcí, 2) jako soudní exekutor v řízeních vedených pod sp. zn. 108 Ex 609/08, 108 Ex 210/08, Ex 10454/07, 108 Ex 6868/07, 108 Ex 8989/07 a 108 Ex 7535/07 vyplatil vymožené plnění před právní mocí usnesení o nařízení exekuce a tato řízení ukončoval vyrozuměním o zániku pověření k provedení exekuce, ačkoli nebylo rozhodnuto usnesením exekutora o upuštění,

přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 323 občanského soudního řádu, § 1 vyhlášky MSp č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti a § 2 exekučního řádu, a ohrožení důvěry veřejnosti v exekutorský úřad,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodn ění:

Dne 22. 10. 2008 podal ministr spravedlnosti návrh proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, v němž uvedl, že odbor dohledu ministerstva spravedlnosti v rámci dohledu nad exekuční činností provedl dne 28. 5. 2008 kontrolu Exekutorského úřadu Plzeň-město. Na základě zpracované prověrky navrhovatel shledal závažné pochybení soudního exekutora ve věcech uvedených ve výroku.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 7/2002 Sb. ). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu