13 Kse 20/2009-53

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. 1. 2012 v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Kroměříži se sídlem Soudní 1279, Kroměříž, proti kárně obviněné: JUDr. J. S., soudní exekutorka, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 34, Přerov, v řízení o kárné žalobě navrhovatele ze dne 19. 1. 2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedy Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 1. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudní exekutorkou JUDr. J. S., která se měla dopustit porušení ustanovení § 60 a § 65 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 283 a § 307 odst. 1 o. s. ř.

[2.] Dne 16. 1. 2012 bylo soudu doručeno podání navrhovatele, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněnou vzat v celém rozsahu zpět.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.] Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu