13 Kse 13/2009-46

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. 1. 2012 v právní věci navrhovatele: předseda revizní komise Exekutorské komory ČR se sídlem Husova 8, Brno, proti kárně obviněnému: JUDr. T. V., soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, Přerov, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 17. 5. 2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedy revizní komise Exekutorské komory ze dne 17. 5. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. T. V., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

[2.] Dne 21. 12. 2011 bylo soudu doručeno podání navrhovatele, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět. Tento úkon odůvodnil navrhovatel tím, že po důkladném prostudování kárného spisu a po seznámení se s rozhodovací praxí kárných senátů Nejvyššího správního soudu dospěl s ohledem na stáří této věci a tím pádem i klesající nebezpečnost spáchaného protiprávního činu k závěru o zpětvzetí návrhu s tím, že v této věci zváží udělení písemné výtky postupem podle ustanovení § 7a exekučního řádu.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.] Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu