13 Kse 11/2009-50

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka rozhodl v neveřejném jednání dne 28. 11. 2001 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému: JUDr. T. V., soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, Přerov, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 5. 3. 2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 5. 3. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. T. V., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 11. 2011 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce č. j. 1828/2008-OD-DOH/27, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět. Kárný žalobce uvádí, že předmětnou kárnou žalobu vzal zpět již dne 30. 12. 2010, nicméně toto podání bylo nesprávně přiřazeno ke sp. zn. 13 Kse 12/2009, což bylo způsobeno tím, že proti JUDr. V. byly v krátkém časovém sledu podány dva kárné návrhy a následně došlo k chybnému zaevidování jednotlivých spisů. Proto kárný žalobce výslovně sděluje, že bere zpět kárnou žalobu ze dne 5. 3. 2009, vedenou pod jeho sp. zn. 52/2009-OJ-SO a 1828/2008-OD-DOH, což je právě věc vedená u zdejšího soudu pod sp. zn., zatímco ve věci vedené pod sp. zn. 13 Kse 12/2009 na návrhu i nadále trvá. Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu