13 Kse 10/2009-59

ROZHO DN U TÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 13. 12. 2011 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, Mgr. Dagmar Jersákové, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupeného Mgr. Renatou Václavikovou Tunklovou, advokátkou se sídlem Františkánská 7, Plzeň,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti

proti

JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 108 Ex 06470/05 vydal dne 27. 1. 2009 exekuční příkaz, kterým rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné vedeného u peněžního ústavu Československé obchodní banky, Praha 5, přestože provedení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 9. 2005, č. j. 13 Nc 15698/2005-16, bylo odloženo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 11. 2005, č. j. 13 Nc 15698/2005-81, do právní moci rozhodnutí o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 12. 10. 2005 podaném téhož dne, a toto usnesení bylo soudnímu exekutorovi doručeno dne 29. 11. 2005,

přičemž v tomto skutku bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění dle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v porušení § 54 exekučního řádu,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodn ění:

Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil podal dne 11. 5. 2009 návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. Z. Z., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, ke kárné komisi Exekutorské komory ČR, kde byl zaevidován pod sp. zn. KŽ 17/09. Z důvodu změny právní úpravy byla věc předána k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 22. 11. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis č. j. 650/2011-OSD-ENA/3, kterým ministr spravedlnosti bere návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi JUDr. Z. Z. v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 121 odst. 1 exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, se na kárné řízení proti exekutorovi použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Tímto zákonem je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 7/2002 Sb. ). Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Nejvyšší správní soud jako soud kárný řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti zastavil, neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu