13 INS 24295/2011
KSOS 33 (13) INS 24295/2011 29 NSČR 60/2013-A-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka Lukáše Zbožínka, narozeného 1. srpna 1979, bytem v Šumperku, Temenická 2580/13, PSČ 787 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33(13) INS 24295/2011, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. března 2013, č. j. KSOS 33(13) INS 24295/2011, 3 VSOL 214/2013-A-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 11. února 2013, č. j. KSOS 33 (13) INS 24295/2011-A-20, zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) žádost dlužníka o povolení splátek k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod I. výroku) a zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod II. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v odvoláním napadeném bodě II. výroku Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-26). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. června 2013, č. j. KSOS 33 (13) INS 24295/2011-A-30, doručeným dovolateli zvlášť dne 25. června 2013 (srov. doručenku u A-30), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2013 JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová