13 INS 23783/2012-A16
č.j.: KSOS 36 (13) INS 23783/2012-A16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: René anonymizovano , anonymizovano , Polom 37, 753 65 Polom, IČ: 730 45 586, o návrhu navrhovatele-věřitele: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 452 44 782, koresp. adresa: Tř. Svobody 19, 771 05 Olomouc

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. února 2013, č.j.: KSOS 36 (13) INS 23783/2012-A12 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem věřitele ze dne 27.9.2012, doručeným soudu téhož dne, bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel se domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Usnesením č.j. KSOS-A10 ze dne 10. 12.2012 soud vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci předmětného usnesení zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit.

Usnesením dne 13.2.2013, č.j.: KSOS 36 (13) INS 23783/2012-A12 rozhodl insolvenční soud o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která nebyla ve lhůtě určené v usnesení, ani poté ke dni 11.2.2013 zaplacena.

Dne 13.2.2013 bylo soudu doručeno odvolání navrhovatele do předmětného usnesení s odůvodněním, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla dne 13.2.2013 uhrazena. Tato skutečnost vyplývá z úředního záznamu (dok. A15), který je vyhotoven zdejší účtárnou dne 14.2.2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel, byť po lhůtě, splnil svou povinnost, rozhodl soud dle ust. § 95 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) o zrušení výše uvedeného usnesení, jímž zastavil insolvenční řízení. Insolvenční řízení bude dále pokračovat po právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. -2-KSOS 36 (13) INS 23783/2012

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ostravě dne 19. února 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Petra Mokrošová samosoudce