13 INS 1652/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajský soud v OstravČ ke sp. zn.: KSOS 36 (13) INS 1652/2010 V BrnČ dne 11. srpna 2015 sp. zn.: 29 NSýR 83/2015

Návrh na p ikázání vČci jinému insolvennímu soudu-vrácení spisu

V p íloze opČt vracím bez rozhodnutí o návrhu na p ikázání vČci jinému insolvennímu soudu elektronicky p edložený spis Vašeho soudu sp. zn. KSOS 36 (13) INS 1652/2010. Z p edkládací zprávy (B-76) i ze spisu je totiž z ejmo, že ani po prvním vrácení vČci nevČnoval insolvenní soud dostatenou pozornost poplatkové povinnosti vČ itele, který tento návrh podal. Podle obsahu elektronického spisu uinil insolvenní soud po prvním vrácení vČci výzvu k zaplacení soudního poplatku [usnesením ze dne 4. srpna 2015, . j. KSOS 36 (13) INS 1652/2010-B75], v jejímž rámci poskytl poplatníku pouení, že jinak bude ízení o p ikázání vČci zastaveno. V p edkládací zprávČ z 6. srpna 2015 (B-76) se o tom, zda byl soudní poplatek podle výzvy uhrazen, opČt (nesprávnČ) neuvádí nieho. Z elektronicky p edloženého spisu se úhrada tohoto poplatku rovnČž nepodává. O zastavení ízení pro neuhrazení poplatku za ízení rozhoduje soud prvního stupnČ (§ 3 zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znČní pozdČjších p edpis ), takže d vod p edložit vČc Nejvyššímu soudu by nebyl dán, ani kdyby výzva ze 4. srpna 2015 byla správná (což ale není). Jak se podává i ze zalenČní p íslušné položky (položky 24) v Sazebníku poplatk , který tvo í p ílohu zákona o soudních poplatcích, poplatek za návrh na p ikázání vČci jinému soudu z d vodu vhodnosti není poplatkem za ízení , nýbrž poplatkem za úkon a platí pro nČj postup p edepsaný v § 9 odst. 8 zákona o soudních poplatcích (jenž nebyl výzvou dodržen). Nejvyšší soud proto znovu d raznČ žádá insolvenní soud, aby ádnČ provedl úkony související s poplatkovou povinností vČ itele, který podal návrh na p ikázání vČci jinému insolvennímu soudu a aby se k tomu, zda a jak byla splnČna poplatková povinnost, p i p ípadném novém p edložení vČci vyjád il výslovnČ též v p edkládací zprávČ.

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová

P íloha: dle textu