13 ICm 34/2012
13 ICm 34/2012-32 (KSOS 13 INS 14000/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobkyně Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Studénka, Sjednocení 631, insolvenční správkyně dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., Kopřivnice, Areál Tatry 1451, IČ: 25389149, proti žalovanému Brok-service Center s.r.o., se sídlem Praha 1, Navrátilova 11/1421, IČ: 25768671, zastoupenému JUDr. Danuší Jurkovou, advokátkou se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Slezská 1129, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek č. 2008000009 ze dne 12.03.2008, uzavřená mezi dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., Kopřivnice, Areál Tatry 1451, IČ: 25389149, se kterým je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010, a žalovaným na částku 5.113.344,30 Kč, je neúčinná vůči věřitelům č.1, č.3-č.19 dlužníka, a dále, aby bylo určeno, že žalovaný je povinen vyplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 5.113.344,30 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 03.01.2012 (ve znění doplnění) domáhala se žalobkyně, aby bylo určeno, že dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek č. 2008000009 ze dne 12.03.2008 uzavřená mezi dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., se kterým je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010, a žalovaným na částku 5.113.344,30 Kč, je neúčinná vůči věřitelům č. 1 a č. 3-19, a dále aby bylo určeno, že žalovaný je povinen vyplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 5.113.344,30 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. V žalobě tvrdila, že dne 04.01.2010 (zřejmě jde o chybu v psaní, když správné datum je 04.01.2011) vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, na základě něhož byl zjištěn úpadek společnosti GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., a na majetek tohoto dlužníka byl prohlášen konkurz. Jako insolvenční správkyně dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. po provedení kontroly účetních dokladů zjistila, že v období tří let před zahájením insolvenčního řízení došlo k plnění vůči žalovanému, když v rámci provedené dohody o zápočtu byla uhrazena částka 5.113.344,30 Kč. Jelikož žalovaný byl jediným společníkem dlužníka a jelikož plnění vůči žalovanému poskytl dlužník jako osobě sobě blízké, dovozovala, že v daném případě se jedná o právní úkon neúčinný dle ust. § 235 insolvenčního zákona v návaznosti na ust. § 241 insolvenčního zákona, případně v návaznosti na ust. § 242 insolvenčního zákona, neboť poskytnutím částky 5.113.344,30 Kč v rámci dohody o zápočtu upřednostnil dlužník věřitele Brok-service Center s.r.o. před ostatními věřiteli (žalovaný na základě této dohody získal plnění ve výši 100% svých pohledávek).

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že fakturou č. 72820004 ze dne 12.03.2008 na částku 5.113.344,30 Kč byla vyúčtována dlužníkem žalovanému cena za plynovou kotelnu včetně příslušenství, a to v souladu se znaleckým posudkem č. 4/2008 vypracovaným znalcem určeným soudem na určení tržní hodnoty plynové kotelny včetně příslušenství. Tato faktura pak byla započtena s pohledávkami žalovaného vůči dlužníkovi, jako např. za dlužné nájemné nebo dodaný materiál. Dlužník tak nemusel být zatížen splácením úvěru, který mu byl poskytnut žalovaným v roce 2005 na zakoupení plynové kotelny a příslušenství. V době započtení vzájemných pohledávek, tj. v březnu 2008, byl dlužník ještě v zisku a o budoucí krizi a značném úbytku zakázek nemohl mít ani tušení.

U jednání žalobkyně setrvala na své argumentaci, že se jedná o právní úkon neúčinný s tím, že uvedla, že dlužník byl již v roce 2008 v úpadku, což vyplývá z listin, které označila k důkazu. Záporný zůstatek dlužníka v jeho účetnictví je konstatován rovněž v dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným. Tím, že byla realizována dohoda o vzájemném zápočtu a pohledávek ke dni 12.03.2008, došlo ke zkrácení ostatních věřitelů v insolvenčním řízení i proto, že k započtení byla využita pohledávka (zůstatek úvěru, který splácel dlužník ve splátkách žalovanému), která nebyla v roce 2008 ještě celá splatná.

Žalovaný u jednání setrval na tom, že dlužník v době provedení zápočtu v úpadku nebyl, proto nemohl krátit ani ostatní věřitele, resp. nemohl mít úmysl je krátit. Je sice hypoteticky možné, že by se mohl najít nějaký věřitel s pohledávkou, která byla krátkou dobu po splatnosti, avšak nejednalo se o situaci, která by se vymykala běžnému obchodnímu styku a situaci, kdy by byl v úpadku a byla tam mnohost věřitelů.

ICM R

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010 soud zjistil, že:

-dne 22.11.2010 byl ve věci dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. doručen insolvenční návrh dlužníka, ve kterém bylo uvedeno, že společnost již nemá žádné zaměstnance, nevlastní žádný majetek, veškerou činnost vykonává sám jednatel, má cca 49 věřitelů a celkový objem závazků je k datu podání návrhu 2.569.328,42 Kč. Podle seznamu závazků, který byl k insolvenčnímu návrhu připojen, dlužník vykázal pouze 2 závazky po splatnosti z roku 2008, a to vůči žalovanému, oba splatné 30.12.2008 (faktura č. 280110 a č. 280109), -usnesením ze dne 04.01.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Dagmar Cenknerová a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz, -insolvenční řízení není dosud skončeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dne 03.01.2012 byla podána včasná odpůrčí žaloba věcně aktivně legitimovanou žalobkyní proti pasivně legitimovanému žalovanému a jsou tak splněny formální předpoklady projednatelnosti incidenční odpůrčí žaloby dle ust. § 239 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), dle kterého odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor (odst. 1) a insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3).

Po věcné stránce soud po provedeném dokazování dospěl k následujícím zjištěním:

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17762 soud zjistil, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 01.02.1998 jako společnost s ručením omezeným. Od 03.10.2003 do 17.12.2008 byl jednatelem Tomáš Maralík a od 17.12.2008 až dosud je jednatelem Mykola Tertilov. Jako prokurista byl zapsán od 17.12.2008 do 24.08.2009 Ing. Petr Kopřiva. Od 26.02.2003 je jediným společníkem-Brok-service Center s.r.o. s vkladem 100.000,-Kč a obchodním podílem 100%.

Ze seznamu přihlášených pohledávek a přihlášek P1, P3-P19 soud zjistil, že pouze jediný věřitel, a to Moravia Material Handlink s.r.o. přihlásil přihláškou P9 pohledávku, která byla splatná přede dnem, kdy byl proveden zápočet, a to konkrétně z titulu nezaplacené ceny za servis vysokozdvižných vozíků vyúčtovanou fakturou ze dne 15.02.2008 na částku 13.665,82 Kč splatnou dne 29.02.2008. Tato pohledávka byla v plné rozsahu zjištěna.

Z dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek č. 2008000009 ze dne 12.03.2008 soud zjistil, že smluvní strany-dlužník a žalovaný-se dohodly na vzájemném zápočtu závazků a pohledávek s odkazem na § 358-364 obchodního zákoníku ke dni 12.03.2008, kdy celková výše zápočtu činila 5.113.344,30 Kč. Konkrétně byla započtena pohledávka dlužníka Galvanovny Kopřivnice s.r.o. za žalovaným Brok-service Center s.r.o., která je specifikována variabilním symbolem 72820004, splatná dne 28.03.2008 ve výši 5.113.344,30 Kč vůči pohledávkám žalovaného Brok-service Center s.r.o. za dlužníkem

ICM R

Galvanovnou Kopřivnice s.r.o., které jsou specifikované variabilním symbolem, splatností, částkou, s uvedením kolik z ní bylo započteno. Konkrétně se jednalo o č. 2005-z titulu zůstatku úvěru podle smlouvy z roku 2005, se splatností 01.03.2008 ve výši 4.049.975,-Kč, č. 270101 se splatností 30.03.2008 ve výši 4.678.128,-Kč, když z této částky bylo započteno pouze 185.070,-Kč, č. 270123 se splatností 30.03.2008 ve výši 203.311,50 Kč, č. 270131 se splatností 30.03.2008 ve výši 216.262,90 Kč, č. 270133 se splatností 30.03.2008 ve výši 73.714,60 Kč, č. 270138 se splatností 30.03.2008 ve výši 74.410,70 Kč, č. 270142 se splatností 30.03.2008 ve výši 29.392,48 Kč, č. 270143 se splatností 30.06.2008 ve výši 216.262,90 Kč, č. 270144 se splatností 30.03.2008 ve výši 213.010,-Kč, z té bylo započteno pouze 62.942,22 Kč a č. 270146 se splatností 30.03.2008 ve výši 2.002,-Kč. Listina je opatřena razítky smluvních stran a podpisy jednajících osob.

Z roční účetní závěrky v plném rozsahu ke dni 31.12.2007 společnosti GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. soud zjistil, že dlužník vykázal k datu 31.12.2007 zisk po zdanění 2.698.000,-Kč.

Z výkazu zisku a ztráty dlužníka za rok 2004-2008 soud zjistil, že od roku 2004 až do roku 2007 byla GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. nepřetržitě v zisku. Teprve ke dni 31.12.2008 vykázal dlužník i při tržbách 53.001.000,-Kč ztrátu-1.873.000,-Kč.

Ze znaleckého posudku č. 4/2008 ve věci určení tržní hodnoty plynové kotelny včetně příslušenství ve vlastnictví GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. soud zjistil, že byl vypracován znaleckým ústavem dne 25.02.2008 a že zjištěná tržní hodnota souboru movitého majetku-technického vybavení kotelny, který je ve vlastnictví Galvanovny Kopřivnice s.r.o. a je předmětem převodu na spřízněnou osobu jediného společníka této společnosti, tj. společnost Brok-service Center s.r.o. činí 4.297.000,-Kč.

Z faktury č. 72820004 soud zjistil, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. vyúčtovala odběrateli Brok-service Center s.r.o. na základě znaleckého posudku č. 4/2008 z 25.02.2008 kupní cenu za převod majetku, jednalo se o plynovou kotelnu včetně příslušenství v částce 4.296.928,-Kč + DPH 816.416,-Kč, tedy celkem 5.113.344,30 Kč.

Z hlavní (účetní) knihy Brok-service Center s.r.o. za období od 01.01.2007 do 31.12.2008 soud zjistil, že je zde vyznačeno čerpání úvěru dlužníkem ve výši 4.289.975,-Kč a dále splacení úvěru žalovanému takto: 21.01.2008 120.000,-Kč, 19.02.2008 120.000,-Kč a 12.03.2008 4.049.975,-Kč.

Z faktur č. 270146, 270144, 270143, 270142, 270138, 270133, 270123, 270131, 270101, soud zjistil, že těmito doklady byly vyúčtovány plnění žalovaného vůči dlužníkovi, konkrétně pohledávky, které byly využity k započtení a které jsou specifikovány v dohodě o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek č. 2008000009 ze dne 12.03.2008.

Z interního dokladu žalovaného ze dne 12.03.2008 soud zjistil, že z účetního hlediska reflektuje započtení vzájemných pohledávek a závazků ze dne 12.03.2008 mezi dlužníkem a žalovaným.

Ze smlouvy o úvěru č. 2005-1 uzavřené mezi věřitelem Brok-service Center s.r.o. a dlužníkem-Galvanovnou Kopřivnice s.r.o. dne 22.08.2005 soud zjistil, že společnost Brok-

ICM R service Center s.r.o. se zavázala, že poskytne dlužníkovi peněžní prostředky formou účelového úvěru do výše úvěrového limitu 6.000.000,-Kč, který může být čerpán v korunách v souladu s dohodnutým účelem ve smlouvě do 15.12.2005. Konkrétně byl poskytnut úvěr na rekonstrukci energetického hospodářství výrobního závodu v objektu Galvanovny Kopřivnice s.r.o., a to pořízení plynové přípojky, plynových kotlů, dalších nákladů souvisejících s touto investicí a bylo povoleno současně provádět všechny nezbytné úpravy movitého i nemovitého majetku. Úrok byl sjednán v pevné výši 3,7% p.a. Dlužník se zavázal poskytnuté peněžní prostředky vrátit v pravidelných splátkách ve výši 100.000,-Kč se splatností vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce. Smlouva o úvěru byla podepsána za Brok-service Center s.r.o. Mykolou Tertilovem, jednatelem společnosti a za Galvanovnu Kopřivnice s.r.o. Tomášem Maralíkem, jednatelem společnosti. Dále soud z dodatků k úvěrové smlouvě č. 2005-1 zjistil, že dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.10.2005 byl navýšen úvěrový limit na 7.200.000,-Kč a že dodatkem č. 2 byla dohodnuta změna úročení a splácení tak, že poskytnuté peněžní prostředky se dlužník zavázal vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 120.000,-Kč se splatností vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce. První splátka ve výši 120.000,-Kč měla být splatná 20.01.2006 a splatnost poslední splátky ve výši 120.000,-Kč byla stanovena na den 22.12.2010. Dodatek č. 2 nabyl platnosti a účinnosti 04.01.2006.

Ze spisu 13 ICm 1691/2011, a to konkrétně z žaloby, vyjádření žalobce k vyjádření žalované dne 05.12.2012 a 02.01.2013 soud zjistil, že incidenční žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 30.06.2011 se společnost Brok-service Center s.r.o. domáhala vůči insolvenční správkyni Mgr. Dagmar Cenknerové určení, že její pohledávky přihlášené přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010 s dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., a to pohledávka č. 1 ve výši 311.050,60 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 195.050,60 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 194.293,60 Kč, pohledávka č. 5 ve výši 35.700,-Kč a pohledávka č. 6 ve výši 35.700,-Kč, jsou po právu. Brok-service Center s.r.o. argumentoval tím, že nájemní smlouvy ze dne 08.08.2013, na základě kterých požaduje nájemné, jsou platné právní úkony s tím, že uvedl, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. byla po celou dobu nájmu od roku 2003 do roku 2008 v zisku, který se pohyboval v rozpětí 3-8 miliónů korun ročně. Koncem roku 2008 došlo ke krizi, GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. ztratila 75% zakázek a dostala se do ztráty, kdy musela propustit část zaměstnanců a vyplatit odstupné. Ztráta za rok 2008 byla pokryta z nerozděleného zisku za rok 2007. Ke snížení nájemného na věci movité i věci nemovité došlo v roce 2009 z důvodu hospodářské krize ve světě i na domácích trzích.

Z nájemní smlouvy ze dne 08.08.2003, která byla uzavřena mezi žalovaným a dlužníkem ve znění dodatků soud zjistil, že nájemní smlouva č. VM/03/2003 ze dne 08.08.2003 byla uzavřena mezi pronajímatelem Brok-service Center s.r.o. (žalovaným), jednajícím Mykolou Tertilovem, a nájemcem Galvanovnou Kopřivnice s.r.o. (dlužníkem), jednajícím Tomášem Maralíkem. Předmět smlouvy byl sjednán v čl. I. jako nájem věci movitých. Dle dodatku č. 5 ze dne 30.12.2008, který nabyl platnosti 01.01.2009 vyplývá, že tento dodatek upravil výši nájemného tak, že smluvní strany se dohodly na snížení nájemného za užívání věci movitých a výši nájmu stanovily 360.000,-Kč za rok + 19% DPH, tj. 30.000,-Kč za měsíc + DPH, a to po dobu 6 měsíců. Důvodem změny výše nájemného byly záporné hospodářské výsledky Galvanovny Kopřivnice s.r.o.-ztráta 2.572.865,-Kč. Tento dodatek není za nájemce podepsán. Obsahově totožný dodatek č. 6 byl uzavřen dne 30.12.2008 (za pronajímatele jednal Mykola Tertilov a za nájemce Ing. Petr Kopřiva) a je v něm uvedeno, že nabývá platnosti 01.01.2009, přičemž tento dodatek ruší v dodatku č. 1 dobu nájmu,

ICM R sjednanou na dobu určitou tak, že v platnosti zůstává doba nájmu, a to na dobu neurčitou. Dále je zde uvedeno, že obě strany se dohodly na snížení nájemného za užívání věci movité a po vzájemné dohodě sjednaly výši nájmu 360.000,-Kč za rok + 19% DPH, tj. 30.000,-Kč za měsíc + 19% DPH, a to po dobu 6 měsíců. Jako důvod změny výše nájemného byly uvedeny záporné hospodářské výsledky Galvanovny Kopřivnice s.r.o.

Po takto provedeném dokazování v souladu se zásadou koncentrace řízení (§ 118b odst. 1 o.s.ř.) soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Mezi dlužníkem a žalovaným byla uzavřena dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek č. 2008000009 dne 12.03.2008, její konkrétní obsah nebyl mezi účastníky sporný, přičemž započteny byly pohledávky dlužníka a žalovaného co do částky 5.113.344,30 Kč. S výjimkou pohledávky žalovaného vůči dlužníkovi z titulu úvěrové smlouvy ze dne 22.08.2005 (ve znění dodatků) byly všechny pohledávky splatné (nebylo sporné). Dlužník za léta 2004-2008 vykazoval zisk, propad vykázal až v závěru roku 2008 (vyplynulo z účetní uzávěrky a výkazu zisku a ztrát). Pouze jediný věřitel, a to Moravia Material Handlink s.r.o. přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou P9 pohledávku, která byla splatná 12 dnů přede dnem, kdy byl proveden zápočet, a to konkrétně z titulu nezaplacené ceny za servis vysokozdvižných vozíků vyúčtovanou fakturou ze dne 15.02.2008 na částku 13.665,82 Kč splatnou dne 29.02.2008. Od 26.02.2003 je jediným společníkem dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o.-Brok-service Center s.r.o. s vkladem 100.000,-Kč a obchodním podílem 100% (viz obchodní rejstřík). Ani z listin ze spisu 13 ICm 1691/2011 a z nájemní smlouvy ze dne 08.08.2003 ve znění dodatků nevyplynulo, že dlužník byl k datu 12.03.2008 ve ztrátě.

V prvé řadě soud konstatuje, že žaloba sama směřuje pouze vůči provedenému zápočtu. Není přitom tvrzen žádný důvod, který by zpochybňoval existenci pohledávek vzájemně započtených. Bylo pouze namítáno, že jedna z pohledávek nebyla splatná, a proto došlo ke zkrácení ostatních věřitelů v insolvenčním řízení.

Za neúčinný lze podle ust. § 235 odst. 1 IZ považovat každý právní úkon dlužníka, který vede ke zkrácení uspokojení pohledávky některého z věřitelů, např. i takové jeho jednání nebo opomenutí, jimiž by dlužník založil např. závazkový vztah z titulu bezdůvodného obohacení.

Podle odst. 1) a 2) ustanovení § 241 IZ platí, že zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkurzu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Z uvedeného vyplývá, že pokud zvýhodňující úkon dlužník učinil vůči osobě blízké (což je daný případ), nastává právní domněnka, že dlužník úkon učinil v době, kdy byl v úpadku (§ 241 odst. 2 věta druhá IZ). Je na osobě, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo která z něho měla prospěch, aby tvrdila a prokázala, že dlužník v úpadku nebyl. V tomto ohledu žalovaný důkazy k prokázání tvrzení, že dlužník v době, kdy byla vzájemná dohoda o započtení uzavřena, v úpadku nebyl, navrhl, přičemž z provedených důkazů, a to zejména roční závěrky v platné rozsahu ke dni 31.12.2007, výkazů zisku a ztrát dlužníka za období od roku 2004 do roku 2008 a přihlášek věřitelů, žalovaný domněnku, že dlužník uvedený právní úkon učinil v době,

ICM R kdy byl v úpadku, zcela vyvrátil, tedy prokázal, že k datu 12.03.2008 dlužník neměl více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a prokázal, že byl tyto závazky schopen plnit. Za této situace, kdy podkladem pro veškeré závěry vyhodnocující právní úkony jako neúčinné v rámci insolvenční úpravy dle ust. § 231 a násl. je zjištění stavu úpadku dlužníka, a kdy podmínka učinění úkonu v době úpadku dlužníka není splněna, dospívá soud k závěru, že žalobě na vyslovení neúčinnosti právního úkonu podle ust. § 241 IZ vyhovět nelze. Žalobě pak nelze vyhovět ani z hlediska ust. § 242 IZ, neboť pokud dlužník v době, kdy byl proveden vzájemný zápočet, prokázal, že v úpadku nebyl, nemohl krátit ani ostatní věřitele, resp. nemohl mít úmysl je krátit, a proto tento úmysl nemohl být žalovanému (jako osobě blízké) ani znám.

Takto posuzováno, vycházeje z toho, že odporovatelný právní úkon musí být způsobilý zkrátit věřitele v době, kdy se činí, a za situace, kdy podle obchodního zákoníku (§ 364) lze dohodou stran započítat jakékoliv vzájemné pohledávky (tedy i nesplatné), nelze názoru žalobkyně, že ke zkrácení věřitelů (v insolvenčním řízení) došlo dohodou o započtení, přisvědčit.

Soud proto žalobu v celém rozsahu, tedy včetně žaloby na plnění, zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů nebyla s odkazem na ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s prohlášením úspěšného žalovaného, který se náhrady nákladů řízení výslovně vzdal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 22.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R