13 ICm 1691/2011
Jednací číslo: 13 ICm 1691/2011-37 (KSOS 13 INS 14000/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Brok-service Center s.r.o., se sídlem Praha 1, Navrátilova 11/1421, IČ: 25768671, zastoupeného JUDr. Danuší Jurkovou, advokátkou se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Slezská 1129, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Studénka, Sjednocení 631, insolvenční správkyni dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1451, IČ: 25389149, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce přihlášené přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010 s dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1451, IČ: 25389149, a to pohledávka č. 1 ve výši 311.050,60 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 195.050,60 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 194.293,60 Kč, pohledávka č. 5 ve výši 35.700,-Kč, a pohledávka č. 6 ve výši 35.700,-Kč, jsou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 30.06.2011 se žalobce domáhal vůči žalované určení, že jeho pohledávky přihlášené přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010 s dlužníkem

GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., a to pohledávka č. 1 ve výši 311.050,60 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 195.050,60 Kč, pohledávka č. 3 ve výši 194.293,60 Kč, pohledávka č. 5 ve výši 35.700,-Kč a pohledávka č. 6 ve výši 35.700,-Kč, jsou po právu. Argumentoval tím, že nájemné v rámci nájemních smluv ze dne 08.08.2003 č. VN/03/2003 a č. VM/03/2003, které byly uzavřeny mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. jako nájemcem, bylo stanoveno dohodou mezi smluvními stranami, ve které bylo přihlédnuto k podmínkám předmětného průmyslového objektu a jeho staré ekologické zátěži, ekologické havárii a ekonomické situaci. GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. byla po celou dobu nájmu od roku 2003-2008 v zisku, který se pohyboval v rozpětí 3-8 milionů korun ročně. Koncem roku 2008 došlo ke krizi, GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. ztratila 75 % zakázek a dostala se do ztráty, kdy musela propustit část zaměstnanců a vyplatit odstupné. Zachránila však 37 pracovních míst. Proto se žalobce jako pronajímatel rozhodl od 01.01.2009 pro tak podstatné snížení nájmu, jinak by GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. musela ukončit svou podnikatelskou činnost a všechny zaměstnance propustit. Jednání žalobce lze označit jako jednání rozumného hospodáře, učiněné v reakci na podmínky, které nastaly tak značným úbytem zakázek a nikoliv za jednání v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Takové hodnocení jednání žalobce jako pronajímatele (tedy v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku) by bylo v rozporu se zásadou smluvní suverenity účastníků obchodněprávních vztahů.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby s argumentací, že sjednané nájemné, a to jak za věci movité, tak za věci nemovité, přihlášené do insolvenčního řízení v rámci přihlášky P2 jako pohledávky 1, 2, 3, 5 a 6 bylo sjednáno neplatně ve výši odporující poctivému obchodnímu styku, neboť bylo sjednáno mezi osobami blízkými, když vlastníkem dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. byl od roku 2003 žalobce. S ohledem na tuto skutečnost mělo být nájemné stanoveno v přiměřené výši, tj. mělo být sjednáno nižší. Zejména jde-li o nájem movitých věcí, kde se jednalo o věci staré, používané, opotřebené a na jejich nájmu žalobce získal více, než byla jejich pořizovací cena. Nájemné bylo stanoveno ve výši 1.668.000,-Kč ročně od roku 2003, když v roce 2006 bylo zvýšeno na 2.148.000,-Kč a v únoru 2008 o dalších 82.387,-Kč. Jde-li o nájem nemovitostí, pak dovozovala, že smlouva mezi osobami blízkými neodpovídala ve výši nájmu přiměřenosti na trhu, když nájemné za nemovitosti bylo sjednáno 2.148.000,-Kč ročně a tato částka byla od 01.01.2006 navýšena na 3.620.799,96 Kč ročně. Žalovaná dovozovala, že právě takto vysoké nájemné mohlo přispět k tomu, že dlužník se v roce 2008-2009 dostal do velké ztráty, která měla za následek jeho úpadek. Současně žalovaná tvrdila, že žalobce v roce 2009 předmětné nemovitosti, jež měl v majetku, prodal.

Žalobce v replice na vyjádření žalované uvedl, že pokud se týká prodeje nemovitosti, žalobce z důvodu splnění zákonných podmínek při postupu prodeje mezi osobami blízkými požádal soud o ustanovení znalce, tedy prodej a výše kupní ceny probíhal dle znaleckého posudku. Nájemné dle smlouvy o pronájmu věci movitých bylo navýšeno v roce 2006 z důvodu změny rozsahu předmětu nájmu (o vysokozdvižný vozík za pořizovací cenu 616.240,-Kč a šroubový kompresor za pořizovací cenu 342.720,-Kč). Nájem za věci nemovité byl beze změn od roku 2003 do 01.03.2008. Výše nájemného na věci movité a věci nemovité neměla vliv na úpadek GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., protože dlužník od roku 2004 až do roku 2008 byl nepřetržitě v zisku, jak je zřejmé z výkazů zisku a ztráty za rok 2004-2007. Ztráta za rok 2008 byla pokryta z nerozděleného zisku za rok 2007. V roce 2008 došlo ke zvýšení nájemného za movité věci opět z důvodu změny v rozsahu pronajatých movitých věcí, když předmět nájmu byl rozšířen o technologické vybavení plynové kotelny včetně příslušenství, které bylo pořízeno za cenu 5.113.344,30 Kč. Ke snížení nájemného na věci movité i věci nemovité došlo v roce 2009 z důvodu hospodářské krize ve světě i na domácích trzích.

Z listin z insolvenčního spisu sp.zn. KSOS 13 INS 14000/2010 vedeného u Krajského soudu v Ostravě soud zjistil, že:

-usnesením ze dne 04.01.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Dagmar Cenknerová a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz, -přihláškou P2 doručenou insolvenčnímu soudu dne 15.12.2010 ve znění jejího doplnění přihlásil žalobce do insolvenčního řízení s dlužníkem GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. nevykonatelné pohledávky, a to č. 1 ve výši 311.050,60 Kč podle nájemní smlouvy č. VM/03/2003 ve znění dodatku č. 1-8, na základě faktury 280110, pohledávku č. 2 ve výši 195.050,60 Kč, podle nájemní smlouvy č. VM/03/2003 ze dne 08.08.2003 včetně dodatku č. 1-8, na základě faktury 280116, pohledávku č. 3 ve výši 194.293,60 Kč, podle nájemní smlouvy č. VN/03/2003 ze dne 08.08.2003 ve znění dodatku č. 1-6, na základě faktury 280109, číslo 4 ve výši 140.569,-Kč podle ústní kupní smlouvy dle objednávky č. 011109-bod č. 2, ze dne 20.11.2009, na základě faktury č. 290073, č. 5 ve výši 35.700,-Kč podle nájemní smlouvy č. VM/03/2003 ze dne 08.08.2003 ve znění dodatku č. 1-8, na základě faktury 290007, č. 6 ve výši 35.700,-Kč podle nájemní smlouvy č. VM/03/2003 ve znění dodatku č. 1-8, na základě faktury 290011, č. 7 ve výši 45.203,34 Kč podle ústní kupní smlouvy dle objednávky č. 01509 ze dne 10.03.2009, na základě faktury č. 290019, č. 8 ve výši 56.993,-Kč podle ústní kupní smlouvy dle objednávky č. 011109-bod č. 1, ze dne 20.11.2009, na základě faktury č. 290069, -při druhém přezkumném jednání dne 07.06.2011 (jak plyne ze seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P2) insolvenční správkyně popřela co do pravosti pohledávky č. 1, 2, 3, 5 a 6 z titulu nájemného movitých věcí a nemovitostí, jako důvod popření uvedla, že nájemní smlouvy jsou neplatné pro nepřiměřeně vysoké nájemné mezi spřízněnými osobami, dlužník popěrné právo neuplatnil, ostatní pohledávky žalobce, tj. 4, 7 a 8 byly zjištěny, -insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření pohledávek 1, 2, 3, 5 a 6 přihlášených v rámci přihlášky P2 dopisem ze dne 08.06.2011 v souladu s ust. § 197 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ). Dle doručenky bylo vyrozumění o popření pohledávky žalobci doručeno dne 13.06.2011. Ve vyrozumění insolvenční správkyně uvedla, že sjednané nájemné nárokované za pronájem nemovitosti za období listopad a prosinec 2008 v částce 311.050,-Kč měsíčně bylo následně obratem od 01.01.2009 sníženo na 120.000,-Kč + DPH za rok/10.000,-Kč měsíčně, tj. bylo sníženo 25x a nájemné za pronájem movitých věcí nárokované za období konce roku 2008 a počátek roku 2009 ve výši 140.000,-Kč + DPH měsíčně bylo následně obratem od 01.01.2009 sníženo na částku 30.000,-Kč + DPH a od dubna 2009 dokonce na částku 1.200,-Kč za rok/100,-Kč měsíčně, tj. došlo ke snížení 1400x. Sjednané nárokované nájemné se tedy jeví jako zcela neplatně sjednané v rozporu s poctivým obchodním stykem. -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Skutečnosti popsané v předchozím odstavci nebyly mezi účastníky sporné. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav zjištěný z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání tak, jak stanoví ust. § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou (věřitelem, jehož pohledávka byla popřena) a směřuje správně proti pasivně legitimované insolvenční správkyni. Soud proto přistoupil k věcnému posouzení sporných pohledávek č. 1, 2, 3, 5 a 6, přihlášených v rámci přihlášky P2 z titulu nájemného za nájem movitých věcí a nemovitostí.

Z nájemní smlouvy č. VN/03/2003 (dále jen nájemní smlouva č. 1) ve znění dodatku 1-6 soud zjistil, že byla uzavřena dne 08.08.2003 mezi pronajímatelem Brok-service Center s.r.o. (žalobcem), zastoupeným Mykolou Tertilovem a nájemcem GALVANOVNOU Kopřivnice s.r.o. (dlužníkem), zastoupeným jednatelem Tomášem Maralíkem. Předmět smlouvy byl vymezen v čl. I. jako nemovitosti ve vlastnictví žalobce, a to budova bez čísla popisného-průmyslový objekt na pozemku parcely 1909/106 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4065 m2 včetně součástí a příslušenství a pozemku parcely 1909/306j ostatní manipulační plocha o výměře 5753 m2, kterou tvoří asfaltové cesty, veřejné osvětlení a kanalizace. Účelem nájmu bylo provozování podnikatelské činnosti nájemce podle jeho předmětu činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku. Doba nájmu byla sjednána na neurčito, počínaje dnem 08.08.2003 (čl. II. smlouvy). Výše a splatnost nájemného a úhrady za poskytnuté služby byla dohodnuta v čl. III. tak, že nájemné za užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I. bylo sjednáno ve výši a) nájemné za užívání příslušného průmyslového objektu na pozemku parcely č. 1909/106 2.148.000,-Kč/rok + 5 % DPH, b) nájemné za užívání pozemku parcely č. 1909/306 32.800,-Kč/rok + 5 % DPH, celkové roční nájemné bylo dohodnuto na 2.180.800,-Kč + 5 % DPH s měsíční platbou 181.733,33 Kč + 5 % DPH. Nájemce se zavázal platit nájem pravidelně měsíčně proti faktuře vystavené a odeslané pronajímatelem. Splatnost faktury byla dohodnuta 30 dnů ode dne jejího vystavení. Ve smlouvě bylo dohodnuto, že nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dne 26.02.2003. Dodatkem č. 1 sjednaným mezi stejnými smluvními stranami jednajícími Mykolou Tertilovem a Tomášem Maralíkem bylo dohodnuto, že smlouva se rozšiřuje o bod č. 4 v rámci čl. IV., podle kterého pronajímatel může využívat 200 m2 skladu k vlastním účelům bez výjimky. Dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 ze dne 23.11.2005 se smluvní strany jednající Mykolou Tertilovem a Tomášem Maralíkem dohodly na změně smlouvy, pokud jde o dobu nájmu tak, že nájem se sjednává na dobu určitou počínaje dnem 19.08.2005 a konče dnem 19.12.2016, kdy po uplynutí této doby měl být uzavřen nový dodatek o době nájmu, a dále bylo dohodnuto, že pronajímatel povoluje nájemci realizaci projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. v prostoru galvanovny, včetně nezbytných úprav na nemovitém majetku. Dodatkem č. 4 k nájemní smlouvě se smluvní strany dne 24.10.2006 jednající Mykolou Tertilovem a Tomášem Maralíkem dohodly, že vzhledem k tomu, že došlo k navýšení nemovitého majetku firmy, bude částka pronájmu navýšena o 120.000,-Kč měsíčně se zpětnou platností, počínaje dnem 01.01.2006 takto: Celkové roční nájemné činí 3.620.799,96 Kč + 5 % DPH s měsíční platbou 301.733,33 Kč + 5 % DPH. Podle dodatku č. 5 ze dne 27.02.2009 se smluvní strany (za žalobce jednal Mykola Tertilov a za žalovaného Ing. Petr Kopřiva) dohodly vzhledem k záporným hospodářských výsledkům GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o.-ztráta 2.572.865,-Kč na snížení výše nájemného, počínaje dnem 01.01.2009 tak, že nájemné za užívání příslušného průmyslového objektu na pozemku parcely č. 1909/106 činí 120.000,-Kč za rok + 19 % DPH a nájemné za užívání pozemku parcely č. 1909/106 činí 32.800,-Kč za rok + 19 % DPH. Celkem tedy roční nájemné činí 152.800,-Kč + 19 % DPH s měsíční platbou 10.000,-Kč + 19 % DPH. Snížení nájemného bylo sjednáno na dobu 6 měsíců. Po skončení 6 měsíců mělo být nájemné placeno v plné výši, jak je uvedeno v nájemní smlouvě č. VN/03/2003. Dodatek č. 5 zrušil dodatek č. 4 ve vyčíslení výše nájemného. Podle dodatku č. 6 k nájemní smlouvě, uzavřeného za smluvní strany Mykolou Tertilovem a Ing. Petrem Kopřivou, došlo vzhledem k záporným hospodářským výsledkům GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o.-ztráta 2.572.865,-Kč k dalšímu snížení výše nájemného, počínaje dnem 01.04.2009 tak, že a) nájemné za užívání příslušného průmyslového objektu na pozemku parc.č. 1909/106 činí 1.200,-Kč za rok + 19 % DPH, b) nájemné za užívání pozemku parcely č. 1909/106 činí 32.800,-Kč/rok + 19 % DPH. Celkové roční nájemné tedy činí 34.000,-Kč + 19 % DPH s měsíční platbou 100,-Kč + 19 % DPH. Bylo dohodnuto, že snížení nájemného se sjednává na dobu 6 měsíců, a to od 01.04.2009. Po skončení doby 6 měsíců mělo být nájemné placeno v plné výši, jak je uvedeno v nájemní smlouvě. Tento dodatek č. 6 zrušil dodatek č. 5 ve vyčíslení výše nájemného.

Z nájemní smlouvy č. VM/03/2003 ze dne 08.08.2003 (dále jen nájemní smlouva č. 2) ve znění dodatku č. 1-8 soud zjistil, že byla uzavřena mezi pronajímatelem Brok-service Center s.r.o. (žalobcem), jednající Mykolou Tertilovem a nájemcem GALVANOVNOU Kopřivnice s.r.o. (dlužníkem), jednající Tomášem Maralíkem. Předmět smlouvy byl sjednán v čl. I. jako nájem věcí movitých, kategorie DHM, jejichž vlastníkem je pronajímatel, a které byly podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy. Účelem nájmu bylo provozování podnikatelské činnosti nájemcem podle jeho předmětu činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku. Doba nájmu byla sjednána v čl. II., počínaje dnem 08.08.2003 na dobu neurčitou. Výše a splatnost nájemného byla dohodnuta v čl. III. tak, že nájemné za užívání předmětu nájmu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy se sjednává po vzájemné dohodě ve výši 1.668.000,-Kč za rok + 22 % DPH, tj. 139.000,-Kč za měsíc + 22 % DPH. Nájemce se zavázal platit nájemné pravidelně měsíčně proti faktuře vystavené a odeslané pronajímatelem, kdy splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dnů ode dne jejího vystavení. Účinnost smlouvy byla dohodnuta na den 26.02.2003. Dodatkem č. 1 ze dne 29.08.2005 uzavřeným mezi smluvními stranami jednajícími Mykolou Tertilovem a Tomášem Maralíkem bylo upraveno znění smlouvy, pokud jde o dobu nájmu tak, že byl sjednán na dobu určitou počínaje dnem 19.08.2005 a konče dnem 19.12.2006. Tímto dodatkem byla též povolena realizace projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. nájemcem v prostoru galvanovny, včetně nezbytných úprav na movitém majetku. Dodatek č. 2 ze dne 01.03.2006, uzavřený mezi smluvními stranami, jednajícími Mykolou Tertilovem a Tomášem Maralíkem upravil výši a splatnost nájemného tak, že nájemné za užívání předmětu nájmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy se sjednává po vzájemné dohodě ve výši 2.148.000,-Kč za rok + 19 % DPH, tj. 179.000,-Kč za měsíc + 19 % DPH. V dodatku je uvedeno, že důvodem změny nájmu je zařazení nového majetku předaného do užívání GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o., a to vysokozdvižného vozíku a kompresoru. Majetek je uveden v příloze č. 1 seznam DHM-Galvanovna NS 4444, včetně specifikace běžné údržby a drobných oprav. Dodatkem č. 3 ze dne 02.03.2006 udělil pronajímatel souhlas nájemci s instalací a dodávkou kamerového systému. Dodatkem č. 4 ze dne 29.02.2008 se smluvní strany (jednající za pronajímatele Mykolou Tertilovem a za nájemce Tomášem Maralíkem) dohodly na navýšení movitého majetku, podrobně specifikovaného v tomto dodatku. Dále je zde uvedeno, že nákupem nového zařízení došlo k navýšení movitého majetku o částku 82.387,-Kč + DPH. Dle dodatku č. 5 ze dne 30.12.2008, který nabyl platnosti 01.01.2009, vyplývá, že tento dodatek zrušil ujednání v dodatku č. 1, podle kterého se nájem sjednává na dobu určitou s tím, že v platnosti zůstává čl. II, sjednaný v nájemní smlouvě před dodatky, podle kterého se nájem sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem 08.08.2003. Obě strany se dohodly na snížení nájemného za užívání věcí movitých a výši nájmu stanovily 360.000,-Kč za rok + 19

% DPH, tj. 30.000,-Kč za měsíc + 19 % DPH, a to po dobu 6 měsíců. Po skončení doby 6 měsíců mělo být nájemné opět placeno ve výši, jak bylo uvedeno v dodatku č. 4. Důvodem změny výše nájemného byly záporné hospodářské výsledky GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o.-ztráta 2.572.865,-Kč. Tento dodatek není za nájemce podepsán. Obsahově totožný dodatek č. 6 byl uzavřen dne 30.12.2008 (za pronajímatele jednal Mykola Tertilov a za nájemce Ing. Petr Kopřiva) a je v něm uvedeno, že nabývá platnosti 01.01.2009, přičemž tento dodatek ruší v dodatku č. 1 dobu nájmu, sjednanou na dobu určitou tak, že v platnosti zůstává doba nájmu sjednaná v čl. II., a to na dobu neurčitou, počínaje dnem 08.08.2003. Obě strany se dohodly na snížení nájemného za užívání věci movité a po vzájemné dohodě sjednaly výši nájmu 360.000,-Kč za rok + 19 % DPH, tj. 30.000,-Kč za měsíc + 19 % DPH, a to po dobu 6 měsíců. Po skončení doby 6 měsíců mělo být nájemné opět placeno ve výši, jak je uvedeno v dodatku č. 4. Jako důvod změny výše nájemného byly uvedeny záporné hospodářské výsledky GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o. V dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 27.02.2009, který zrušil platnost dodatku č. 6 a nabyl sám platnosti 01.03.2009, se smluvní strany jednající Mykolou Tertilovem a Ing. Petrem Kopřivou dohodly na dalším snížení nájemného za užívání věcí movitých a po vzájemné dohodě sjednaly výši nájmu 120.000,-Kč za rok + 19 % DPH, tj. 10.000,-Kč za měsíc + 19 % DPH, a to od 01.03.2009 po dobu 6 měsíců. Po skončení doby 6 měsíců mělo být nájemné opět placeno ve výši, jak bylo uvedeno v dodatku č. 4. Jako důvod změny výše nájemného byl uveden záporný hospodářský výsledek GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o.-ztráta 2.572.865,-Kč. V dodatku č. 8 ze dne 01.04.2009 se smluvní strany jednající Mykolou Tertilovem a Ing. Petrem Kopřivou dohodly na dalším snížení nájemného za užívání věcí movitých na 1.200,-Kč za rok + 19 % DPH, tj. 100,-Kč za měsíc + 19 % DPH, a to od 01.04.2009 po dobu 6 měsíců. Po skončení doby 6 měsíců mělo být nájemné opět placeno ve výši, jak bylo uvedeno v dodatku č. 4. Jako důvod změny výše nájemného byly uvedeny záporné hospodářské výsledky GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o. s tím, že dodatek č. 8 nabývá platnosti 01.04.2009 a ruší platnost dodatku č. 7.

Z faktury č. 280110 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi-GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. dle nájemní smlouvy č. 2 pronájem-věci movité za měsíc listopad 2008 261.387,-Kč + DPH 19 % 49.663,60 Kč, tj. včetně DPH 311.050,60 Kč. Den splatnosti byl stanoven na 30.12.2008.

Z faktury č. 280116 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi-GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. dle nájemní smlouvy č. 2 pronájem-věci movité za měsíc prosinec 2008 261.387,-Kč + DPH 19 % 49.663,60 Kč, tj. celkem i s daní 311.050,60 Kč. Splatnost byla stanovena na 30.01.2009.

Z faktury č. 280109 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi-GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. dle nájemní smlouvy č. 1 pronájem nemovitosti za měsíc listopad 2008 181.733,50 Kč + 19 % DPH 34.529,40 Kč, tj. celkem 216.262,90 Kč. Splatnost byla stanovena na 30.12.2008.

Z faktury č. 290007 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi-GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. dle nájemní smlouvy č. 2 pronájem-věci movité za měsíc leden 2009 v částce 30.000,-Kč + DPH 5.700,-Kč, tj. celkem 35.700,-Kč. Splatnost byla stanovena na 02.03.2009.

Z faktury č. 290011 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi-GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. dle nájemní smlouvy č. 2 pronájem-věci movité za měsíc únor 2009 ve výši 30.000,-Kč + DPH 19 % 5.700,-Kč, celkem tedy 35.700,-Kč se splatností 30.03.2009.

Z hlavní účetní knihy žalobce za rok 2003-2009 soud zjistil, že nájemné za nemovitosti (dle nájemní smlouvy č. 1) účtoval dlužníkovi od roku 2003 do roku 2008 ve stejné výši 181.733,50 Kč měsíčně, tj. 2.180.802,-Kč ročně.

Z výkazů zisku a ztráty dlužníka za rok 2004-2007 a 2008 soud zjistil, že od roku 2004 až do roku 2007 byla GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. nepřetržitě v zisku. Teprve ke dni 31.12.2008 vykázal dlužník i při tržbách 53.001.000,-Kč ztrátu-mínus 1.873.000,-Kč.

Ze zápisu z mimořádné valné hromady společnosti GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o., konané dne 24.06.2009 soud zjistil, že mimořádná valná hromada rozhodla částku nerozděleného zisku s minulých let společnosti Galvanovna Kopřivnice s.r.o. ve výši 1.923.960,75 Kč použít na ztrátu za rok 2008. O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno a bylo přijato všemi členy, zápis pořídil Mykola Tertilov, jednatel a společník.

Z výkazu zisku a ztráty dlužníka za rok 2009 a seznamu jeho pohledávek soud zjistil, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. vykázala ke dni 31.12.2009 provozní výsledek hospodaření-mínus 7.926.000,-Kč při tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb 24.015.000,-Kč. Celkově výsledek hospodaření před zdaněním činil mínus 7.964.000,-Kč. Pohledávky dlužník vykazoval ve výši 644.123,12 Kč.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. a kupujícím Brok-service Center s.r.o. dne 29.02.2008 soud zjistil, že prodávající se zavázal převést touto kupní smlouvou na kupujícího movitý majetek-vybavení plynové kotelny včetně příslušenství, podrobně specifikovaný v čl. I. smlouvy za cenu v souladu se znaleckým posudkem 4.297.000,-Kč s tím, že kupující cenu zaplatí do 31.03.2008 na účet prodávajícího.

Z faktury č. 72820004 soud zjistil, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. vyúčtovala odběrateli Brok-service Center s.r.o. na základě znaleckého posudku č. 4/2008 z 25.02.2008 kupní cenu za převod majetku, jednalo se o plynovou kotelnu včetně příslušenství v částce 4.296.928,-Kč + DPH 816.416,-Kč, tedy celkem 5.113.344,30 Kč.

Ze znaleckého posudku č. 4/2008 ve věci určení tržní hodnoty plynové kotelny včetně příslušenství ve vlastnictví GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. soud zjistil, že byl vypracován znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři s.r.o. ze dne 25.02.2008, a že zjištěná tržní hodnota souboru movitého majetku-technického vybavení kotelny, který je ve vlastnictví GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o. a je předmětem převodu na spřízněnou osobu jediného společníka této společnosti, tj. společnost Brok-service Center s.r.o., činí 4.297.000,-Kč.

Ze smlouvy o půjčce č. 2009-1, uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 07.07.2009 včetně zástavní smlouvy a seznamu pohledávek, soud zjistil, že společnost Brok-service Center s.r.o. se zavázala, že poskytne dlužníkovi peněžní prostředky formou účelové půjčky do výše limitu 600.000,-Kč, která může být čerpána v korunách v souladu s účelem ve smlouvě dohodnutým. Úrok byl sjednán na 2,7 % p.a., přičemž finanční prostředky měly být použity na výplaty mezd pro zaměstnance GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o., a dlužník se je zavázal vrátit v pravidelných splátkách ve výši 100.000,-Kč se splatností vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce, když první splátka je splatná dne 20.08.2009 a poslední splátka 22.01.2010. Smlouva o půjčce byla podepsána za Brok-service Center s.r.o. Mykolou Tertilovem a za Galvanovnu Kopřivnice s.r.o. Ing. Petrem Kopřivou, prokuristou. Dále soud ze zástavní smlouvy, uzavřené téhož dne mezi stejnými smluvními stranami jednajícími Mykolou Tertilovem a Ing. Petrem Kopřivou, zjistil, že věřitel a dlužník uzavřeli zástavní smlouvu, ve které je uvedeno, že věřitel poskytne dlužníkovi na základě uzavřené smlouvy o půjčce peněžní prostředky formou účelové půjčky do výše limitu 600.000,-Kč. Podmínky čerpání půjčky byly dohodnuty ve smlouvě o půjčce uzavřené 07.07.2009. K zajištění splácení půjčky poskytne dlužník věřiteli pohledávky dle přiloženého seznamu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Z kupní smlouvy o převodu nemovitosti podle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku soud zjistil, že Brok-service Center s.r.o. jako prodávající a KOVONA SYSTÉM a.s. jako kupující uzavřeli kupní smlouvu ze dne 21.12.2009, jejímž předmětem byl prodej budovy č.p. 1451-výroba na pozemku parc.č. 1909/106 a pozemku parc.č. 1909/106 a 1909/306 za cenu 8.048.280,-Kč bez DPH, a dále za cenu příslušenství stavby ve výši 2.151.720,-Kč (plynová kotelna 1.520.000,-Kč, ohřev teplé užitkové vody 631.720,-Kč). Celková kupní cena všech nemovitostí a všech příslušenství včetně DPH činila 10.608.826,80 Kč. Dle doložky Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, právní účinky vkladu vznikly ke dni 22.12.2009.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68506 soud zjistil, že společnost Brok-service Center s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 02.06.1999 jako společnost s ručením omezeným, od 02.06.1999 až dosud je zapsán jako jednatel Mykola Tertilov.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17762 soud zjistil, že GALVANOVNA Kopřivnice s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 01.02.1998 jako společnost s ručením omezeným. Od 03.10.2003 do 17.12.2008 byl jednatelem Tomáš Maralík a od 17.12.2008 až dosud je jednatelem Mykola Tertilov. Jako prokurista byl zapsán od 17.12.2008 do 24.08.2009 Ing. Petr Kopřiva. Od 26.02.2003 je jediným společníkem-Brok-service Center s.r.o., s vkladem 100.000,-Kč a obchodním podílem 100 %.

Důkaz navržený žalovanou, a to znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví ekonomické různé na stanovení výše nájmu movitých věcí i nemovitostí, byl zamítnut pro nadbytečnost poté, co soud dospěl k závěru, že provedení tohoto důkazu není z hlediska níže provedené právní kvalifikace zapotřebí.

Vzhledem k tomu, že skutkový stav, tak jak byl shora zjištěn z jednotlivých důkazů, nebyl mezi účastníky sporný, zaměřil se soud na řešení zásadní sporné právní otázky mezi žalobcem a žalovanou, tj. zda nájemní smlouva VN/03/2003 s dodatky 1-6 (tzv. smlouva č. 1) a nájemní smlouva VM/03/2003 s dodatky 1-8 (tzv. smlouva č. 2) jsou platné právní úkony s přihlédnutím k námitce žalované, že sjednané nájemné mezi osobami blízkými (kdy žalobce je od 26.02.2003 vlastníkem dlužníka) je nepřiměřené, případně, zda je možno nazírat na jednání žalobce jako pronajímatele při sjednání nájemného jako na odporující poctivému obchodnímu styku.

V tomto incidenčním sporu uplatnil žalobce nároky ze smlouvy o nájmu nemovitostí č. VN/03/2003 s dodatky 1-6 (tzv. smlouvy č. 1) a nároky ze smlouvy o nájmu movitých věcí VM/03/2003 s dodatky 1-8 (tzv. smlouvy č. 2). Vzhledem k tomu, že nájemní smlouvy se týkaly podnikatelské činnosti smluvních stran, podléhají obě, se zřetelem ke znění ustanovení § 261 odst. 6 obchodního zákoníku k datu 08.08.2003, co do zvláštních ustanovení týkajících se tohoto typu smlouvy režimu ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku, ve všem ostatním, platí obecná ustanovení daná pro obchodní závazkové vztahy obchodním zákoníkem. V dané věci specifikace pronajatých věcí, doba jejích nájmů i výše plateb za užívání byla sjednána v písemných nájemních smlouvách ve znění jejich dodatků dostatečně určitě. Po skutkové stránce pak není sporu o tom, že dlužník předměty nájmu v rozhodné době užíval s tím, že sjednané nájemné vyúčtované fakturami č. 280110, 280116, 280109, 290007 a 290011 žalobci neuhradil. Pokud jde o samotné nájemní smlouvy, nelze než konstatovat, že nájemné v nich bylo stanoveno dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem (dlužníkem), který byl, jak bylo v řízení prokázáno od počátku nájemních vztahů až do roku 2007 v zisku. Obě smluvní strany od 08.08.2003, kdy byly nájemní smlouvy uzavřeny, tyto smlouvy dodržovaly a postupovaly podle nich. Pokud došlo jednotlivými dodatky ke změnám ve výši nájmu, bylo v řízení bez jakýchkoliv pochybností prokázáno, že to bylo v souvislosti s rozšířením předmětu nájmu (u zvýšení nájemného) či naopak v souvislosti s hospodářskou ztrátou dlužníka a ekonomickou krizí (snížení nájemného). Takovýto postup smluvních stran učiněný v reakci na podmínky, které nastaly a které byly prokázány, nelze podle názoru soudu hodnotit jako jednání v rozporu s dobrými mravy či se zásadami poctivého obchodního styku. Ani okolnost, že žalobce byl od roku 2003 vlastníkem GALVANOVNY Kopřivnice s.r.o. sama o sobě neznamená, že by nájemné mezi osobami blízkými mělo být sjednáno v nižší výši. Nelze také přehlédnout, že sám dlužník výši nájemného v insolvenčním řízení nerozporoval, popěrný úkon neučinil, vůči okolnostem, za kterých byly nájemní smlouvy uzavřeny, ničeho nenamítal, námitku nepoctivého obchodního styku či rozporu s dobrými mravy, pokud jde o sjednání výše nájemného, netvrdil. Za této situace musí dlužník odpovídat za vlastní kontraktaci.

Na otázku platnosti nájemních smluv včetně dohody o jejich podstatných náležitostech, tedy rovněž dohody o nájemném, je třeba nahlížet se zřetelem k obecnému právnímu principu, označovanému favor negotii, který byl popsán např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30.08.2011 sp.zn. 30 Cdo 4831/2010. Je třeba vzít v úvahu, že smyslem ochrany legality v soukromoprávní sféře není jen ochrana zájmů státu, ale především ochrana soukromoprávních vztahů jako takových, tedy především ochrana smluvních vztahů podle zásady pacta sunt servanda (smlouvy se musí dodržovat). V soukromoprávní sféře platí zásada, že co není zakázáno, je dovoleno. Proto každý zákonný zásah do této sféry je třeba vnímat jako omezení lidské svobody, a proto je nutno vykládat ustanovení o neplatnosti právních úkonů pro rozpor se zákonem případně dobrými mravy restriktivně a nikoliv extenzivně. Opačný výklad by byl v rozporu s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod (v tomto případě smluvní volnosti stran) musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. V této souvislosti je rovněž možno poukázat i na nález Ústavního soudu ze dne 10.06.2005 sp.zn. I. ÚS 625/03.

Nutno tedy zdůraznit, že závazkový vztah mezi žalobcem a dlužníkem, tedy mezi dvěma podnikateli, vychází ze zásady smluvní volnosti a strany si mohly své vzájemné vztahy upravit tak, jak odpovídalo jejich souhlasné vůli podle svých potřeb. Pokud jde o sporné nájemné, vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se řídil dohodou včetně ujednání o ceně nájemného. Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách ponechává sjednání ceny jen na dohodě smluvních stran s výjimkou cen, na něž se vztahuje regulace. Z ust. § 3-10 zákona č. 526/1990 Sb. je pak zřejmé, že předmětné nájemné mezi regulované ceny nepatří.

Z ustanovení § 265 obchodního zákoníku vyplývá, že výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze dne 27. ledna 2005, sp. zn. 29 Odo 427/2003, uzavřel, že ustanovení § 265 obchodního zákoníku předpokládá, že účastník obchodně právního vztahu nesmí překročit meze, které vyplývají ze zásad poctivého obchodního styku při prosazování svých zájmů, a tudíž nesmí zneužít práv, která mu podle zákona, resp. na základě zákona vznikla (obdobně srov. rozhodnutí ze dne 1. února 2005, sp. zn. 32 Odo 731/2004 a rozhodnutí ze dne 16. února 2005, sp. zn. 32 Odo 487/2004). Korektiv zásadami poctivého obchodního styku má být poslední možností (ultima ratio), jak-ve výjimečných případech-zmírnit či odstranit přílišnou tvrdost zákona v situaci, ve které by se přiznání uplatněného nároku jevilo krajně nespravedlivým. Ustanovení § 265 obchodního zákoníku tak je třeba vnímat jako příkaz soudci, aby rozhodoval v souladu s ekvitou (srov. závěry Ústavního soudu vyslovené v nálezu ze dne 6. září 2005, sp. zn. I. ÚS 643/2004).

Vzhledem k převažující profesionalitě podnikatelských vztahů lze dokonce-v obecné poloze-konstatovat, že citlivost k aspektům sociální spravedlnosti je v režimu obchodního práva o něco slabší, což může vést k tomu, že za poctivé v rovině obchodně právní lze-podle okolností-považovat ještě i postupy, které by se ve sféře obecného práva občanského mohly jevit již nemravné (viz. např. obchodním zákoníkem v § 267 odst. 2 vyloučená možnost namítat v obchodně právních vztazích tíseň a nápadně nevýhodné podmínky).

Ve světle uvedených závěrů se soud s názorem insolvenční správkyně, že na uplatněný nárok žalobce z titulu nájemného sjednaného v rámci nájemních smluv ze dne 08.08.2003 ve znění jejich dodatků je možné nazírat jako na jednání-výjimečným způsobem-zneužívající (šikanující), a proto odporující poctivému obchodnímu styku, neztotožňuje.

Pro účely tohoto určovacího sporu pak soud uzavírá, že mezi žalobcem a dlužníkem byly ve smyslu ust. § 663 a násl. občanského zákoníku uzavřeny dvě nájemní smlouvy (č. 1 a č. 2) dne 08.08.2003, které splňují obecné hmotněprávní náležitosti pro svoji platnost. Dlužník přitom nájemné podle těchto nájemních smluv vyúčtované fakturami č. 280110, 280116, 280109, 290007 a 290011 (tj. pohledávky č. 1, 2, 3, 5 a 6) žalobci neuhradil.

Jelikož tedy žalobce má podle hmotného práva pohledávky z titulu nájemného, jejichž určení se v tomto řízení domáhá, bylo žalobě v celém rozsahu vyhověno. Jen na okraj soud poznamenává, že s ohledem na obsah popěrného úkonu (podle kterého byly pohledávky popřeny co do pravosti nikoliv i co do výše jak má na mysli ust. § 194 IZ), zabýval se soud věcně pouze základem nároku a nikoliv jeho výší (viz závěry Nejvyššího soudu vyslovené v jeho rozhodnutí ze dne 24.05.2001, sp.zn. 32 Cdo 1726/98, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9-10, ročník 2002 pod číslem 76/2002 nebo v rozhodnutí ze dne 28.04.2010, sp.zn. 29 Cdo 1003/2008).

Pokud jde o náklady řízení, nutno konstatovat, že úspěšný žalobce podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. nemá právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenční správkyni pro její nákladovou imunitu (§ 202 odst. 1 IZ), když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 1 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 29.01.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v.r. Martina Navrátilová samosoudkyně