13 ICm 1666/2012
Jednací číslo: 13 ICm 1666/2012-48 (KSOS 13 INS 954/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce JAROŠ CZ s. r. o., se sídlem Orlová-Poruba, Ostravská 1230, PSČ 735 14, IČ 268 24 507, proti žalovanému Ing. Jiřímu Hanákovi, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, PSČ 703 00, insolvenčnímu správci dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158, zastoupenému Mgr. Janem Tomaierem, advokátem se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužníke m Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 nepodmíněnou pohledávku ve výši 142.291,93 Kč, s e z a m í t á .

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 pohledávku ve výši 106.493,25 Kč vázanou na odkládací podmínku, že je jí existence nastane po uplynutí záruční doby díla v případě, že částka ve výši

106.493,25 Kč nebude spotřebována na odstranění vad díla dle smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 31.07.2008.

III. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 pohledávku ve výši 35.798,68 Kč vázanou na odkládací podmínku, že je jí existence nastane nejpozdě ji 35. den po uplynutí 38 měsíců od předání a převzetí díla investorem v případě, že tato částka nebude spotřebována na odstranění vad díla dle smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 02.03.2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.09.2010.

IV. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou ze dne 13.06.2012 došlou soudu téhož dne a doplněnou podáním ze dne 11.03.2013 domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce jako věřitel č. 100 má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava -Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 (dále jen dlužník ) pohledávku ve výši 142.291,93 Kč.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaný popřel dne 03.05.2012 na přezkumném jednání v insolvenčním řízení dlužníka pohledávku žalobce co do pravosti s odůvodněním, že jde o pohledávku vázanou na podmínku, jelikož se jedná o pohledávku z titulu pozastávky a nedošlo ke splnění podmínek pro její uvolnění. Žalobce nesouhlasil s popřením pohledávky ze strany žalovaného a neztotožnil se s právním názorem žalovaného, že právo na zaplacení pozastávek z titulu smluv o dílo nevzniklo. Poukázal na ust. § 250 insolvenčního zákona (dále jen IZ), na základě kterého se přihlášené pohledávky staly splatnými prohlášením konkurzu. Celková pohledávka žalobce tak vznikla z titulu pozastávek dle smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 ze dne 31.07.2008, dále dle smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 ze dne 02.03.2010 a dodatku č. 1 ze dne 15.09.2010. Zhotovená díla byla dlužníkem převzata dle zápisu o předání a převzetí, přičemž pozastávky byly s dlužníkem sjednány. Ke smlouvě o dílo č. B.0517/9100014421 dále uvedl, že žalovanému bankovní záruku nepředával.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že pohledávka odpovídá neuhrazeným částem cen děl, tzv. pozastávkám, ve výši 3 % dle smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 uzavřené mezi společností Eiffage jako objednatelem a žalobcem jako zhotovitelem dne 31.07.2008 a ve výši 2 % dle smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 uzavřené mezi společností Eiffage jako objednatelem a žalobcem jako zhotovitelem dne 02.03.2010 ve znění dodatku . Žalobce přihlásil pohledávku jako peněžitou, nepodmíněnou, nesplatnou, nezajištěnou a nevykonatelnou. Společnost Eiffage je dle čl. V odst. 3 písm. b) Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 povinna uhradit žalobci poslední část pozastávky ve výši 3 % z ceny díla do 6 měsíců od předání díla společnosti Eiffage za předpokladu, že žalobce předá objednateli bankovní záruku ve výši 3 % z ceny díla na krytí vad vzniklých po dobu trvání záruční lhůty nejpozději patnáctý kalendářní den po protokolárním předání a převzetí díla. Žalobce nicméně společnosti Eiffage žádnou bankovní záruku za záruční vady díla dle Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 nepředal. V takovém případě pozastávka ve výši 3 % z ceny díla slouží jako záruka za záruční vady díla namísto bankovní záruky. Dle čl. V. odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 se společnost Eiffage zavázala žalobci uhradit poslední část pozastávky ve výši 2 % z ceny díla dle Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 do 35 dnů po uplynutí 38 měsíců od předání a převzetí díla investorovi. Podmínkou pro uvolnění pozastávek dle Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 je dále potvrzení oprávněnosti žádosti žalobce o uvolnění pozastávky zástupcem společnosti Eiffage ve věcech technických a realizačních. Jelikož v dané věci byla sjednána postupná úhrada vždy části ceny díla vázaná na splnění sjednaných podmínek, ujednání o pozastávce upravuje vznik práva na zaplacení ceny díla nebo její části a není tedy pouhým ujednáním o splatnosti ceny díla, ale je ujednáním o vzniku práva na zaplacení části ceny díla po splnění sjednaných podmínek. Pohledávku v situaci, kdy ještě nedošlo ke splnění podmínek pro uvolnění pozastávek, je třeba posoudit jako pohledávku vázanou na odkládací podmínku. Odkládací podmínkou je v daném případě buď předložení bankovní záruky za záruční vady, která nicméně žalobcem předložena nebyla, nebo kumulativně uplynutí záruční doby a nespotřebování pozastávky na odstranění vad díla, jež by vznikly v záruční době. Vznik práva na pozastávku je s ohledem na povahu a účel pozastávky na splnění uvedených předpokladů (podmínek) vázán vždy, bez ohledu na to, zda příslušná smlouva o dílo obsahuje výslovné ujednání o tom, že pozastávka bude zhotoviteli uvolněna poté, co se na dílech nevyskytnou záruční vady, resp. tyto budou zhotovitelem odstraněny. V případě Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 je další podmínkou pro uvolnění pozastávky předložení potvrzení oprávněnosti žádosti žalobce o uvolnění pozastávky zástupcem společnosti Eiffage ve věcech technických a realizačních, které nicméně nebylo společnosti Eiffage ani žalovanému předloženo. Žalobce však přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení ve věci dlužníka z titulu pozastávky jako nepodmíněnou a nesplatnou a ke dni konání přezkumného jednání nedošlo ke splnění podmínek sjednaných pro úhradu pozastávky a pohledávka proto byla žalovaným správně a účinně popřena. Žalovaný dále vyslovil názor, že správce ani insolvenční soud nejsou ve smyslu ustanovení IZ oprávněni překvalifikovat přihlášené pohledávky (z nepodmíněné na podmíněnou). Takový postup insolvenčního správce a nebo insolvenčního soudu by postrádal oporu v platné právní úpravě a znamenal by zvýhodnění žalobce oproti věřitelům, kteří řádně přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, a jejichž pohledávky byly zjištěny, nebo kteří uspějí v incidenčním sporu, a také rozpor se zásadami insolvenčního řízení. Překvalifikace povahy pohledávky (z nepodmíněné pohledávky na pohledávku vázanou na odkládací podmínku) by znamenala, že insolvenční správce či insolvenční soud bude sám specifikovat podmínku, na níž je pohledávka vázána. Oprávnění, resp. povinnost formulovat podmínku, na níž je pohledávka vázána, přísluší nicméně pouze věřiteli (žalobci), a to v souladu se zásadou koncentrace nejpozději do přezkumného jednání. Důsledkem nesprávné formulace podmínky je v daném případě popření pravosti celé pohledávky žalovaným jako insolvenčním správcem, neboť se nejedná o vadu přihlášky. Tento nedostatek nemůže zhojit ani v incidenčním sporu, ve kterém je třeba zachovat totožnost přihlašované pohledávky. Dále poukázal na ust. § 153 odst. 2 o.s.ř., dle kterého platí, že ve sporném řízení, tedy i v incidenčním sporu platí, že soud je vázán žalobou a tedy i zdejší soud je vázán návrhem-petitem předmětné incidenční žaloby. Incidenční soud nemůže žalobci přiznat více či něco jiného, než požadoval v žalobním petitu (resp. žalovanému nemůže uložit jinou než žalobcem navrhovanou povinnost). Opačný postup by byl v rozporu s ústavními principy činnosti soudu. S ohledem na výše uvedené je tedy nadepsaný soud vázán při rozhodování o nároku žalobce výlučně povahou pohledávky tak, jak ji v přihlášce specifikoval žalobce.

K ústnímu jednání konanému dne 29.05.2013 se žalobce po omluvě nedostavil a soud jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v jeho nepřítomnosti.

Žalovaný setrval na svém procesním stanovisku.

V dané věci nebylo sporu ohledně následujících skutečností: -přihlášení pohledávky žalobce do insolvenčního řízení jako pohledávky nepodmíněné a nesplatné -popření pohledávky co do pravosti -včasné podání žaloby na určení práva -skutečnost uzavření smluv o dílo -předání díla -nezaplacení ceny díla ve výši žalovaných pozastávek -bankovní záruka nebyla předána.

V dané věci byl spor o povaze pohledávky, a to zda jde o pohledávku nepodmíněnou, která se prohlášením konkurzu stala splatnou ve smyslu ust. § 250 IZ, nebo zda jde o pohledávku podmíněnou dle ust. § 173 odst. 2 IZ, jejíž vznik je vázán na splnění podmínek sjednaných ve smlouvách o dílo.

Soud nejprve provedl dokazování za účelem zjištění splnění formálních předpokladů projednatelnosti incidenční žaloby dle IZ v platném znění.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27730 bylo zjištěno, že pod touto sp. zn. byla dne 27.01.2004 zapsána obchodní firma JAROŠ CZ s. r. o. se sídlem Orlová-Poruba, Ostrava 1230, IČ 26824507 a že jako jednatel této firmy je a byla zapsána Jarmila Jarošová.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 454 bylo zjištěno, že pod touto sp. zn. byla dne 13.03.1991 zapsána obchodní firma TCHAS spol. s r. o. , která ke dni 20.10.2010 změnila název na Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, IČ 15504158 a že jako jednatel této firmy je zapsán Robert Eddé. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 954/2012-A2 ze dne 16.01.2012. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 16.01.2012 v 12:59. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 954/2012-A10 ze dne 09.02.2012, které nabylo právní moci dne 01.03.2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a soud ustanovil insolvenčním správcem dlužníka Ing. Jiřího Hanáka, Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29 a odděleným insolvenčním správcem Bc. Davida Papouška, Ostrava, Na Hradbách 120/2. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 954/2102-B36 ze dne 04.05.2012, které nabylo právní moci dne 29.5.2012 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka .

Z přihlášky pohledávky žalobce č. P113 jako věřitele č. 100 do insolvenčního řízení dlužníka bylo zjištěno, že žalobce si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku v celkové výši 142.291,93 Kč, a to jako pohledávku nepodmíněnou a splatnou. Jako právní důvod, z něhož pohledávka vyplývá, byla uvedena dodávka a montáž/faktura č. 2008038 ve výši 65.316,33 Kč splatná dne 20.10.2013, dodávka a montáž/faktura č. 2008047 ve výši

41.176,92 Kč splatná dne 20.10.2013, dodávka a montáž/faktura č. 2010100 ve výši 14.946,38 Kč splatná dne 15.01.2014, dodávka a montáž/faktura č. 2010119 ve výši 8.067,30 Kč splatná dne 15.01.2014 a dodávka a montáž/faktura č. 2010134 ve výši 12.785,-Kč splatná dne 15.01.2014. Výše uvedené faktury byly k přihlášce pohledávek připojeny. Žalobce dále doplnil přihlášku a dále doložil Smlouvu o dílo B.0517/9100014421, předávací protokol ze dne 20.10.2008 vztahující se k výše uvedené smlouvě o dílo, Smlouvu o dílo č. B.0641.634.274010 včetně dodatku 1 k této smlouvě o dílo a předávací protokol ze dne 15.10.2010 k této smlouvě o dílo.

Na základě výše uvedeného dokazování a na základě nesporných tvrzení ohledně popření pohledávky co do pravosti a včasného podání žaloby na určení práva soud uzavřel, že byly splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat. Soud poté provedl dokazování ve věci samé s tímto skutkovým zjištěním.

Ze Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 ze dne 31.07.2008 bylo zjištěno, že dlužník jako objednatel a žalobce jako zhotovitel se dohodli na provedení díla s názvem stavby VÍTKOVICE ARÉNA-Opláštění ČEZ ARÉNY (dále stavba VÍTKOVICE-ARÉNA), přičemž předmětem bylo provedení prosklených stěn na úrovni +4,000m s tím, že rozsah díla je přesně specifikován projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele. Cena díla byla smluvně sjednána bez DPH ve výši 3.685.000,-Kč. Článek V. smlouvy upravuje platební podmínky, kde je v odstavci 2. stanoveno, že objednatel je oprávněn zadržet z jednotlivých plateb pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 3. tohoto článku. Článek V. odstavec 3. stanoví, že pozastávku objednatele z ceny díla bez DPH dle odst. 2 tohoto článku se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit takto: a) v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady nebo nedodělky, uhradí objednatel 7 % pozastávky z ceny díla bez DPH do 60 dní po odstranění vad a nedodělků díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve výši 3 % z ceny díla bez DPH na krytí vad díla vzniklých po dobu trvání záruční lhůty. Zbytek pozastávky tj. 3 % z ceny díla bez DPH uhradí objednatel do 6 měsíců od předání díla zhotovitelem, b) v případě, že v zápise o předání a převzetí díla nebudou uvedeny vady a nedodělky díla, bude 7 % pozastávky z ceny díla bez DPH vypořádáno v konečné faktuře. Zbytek pozastávky tj. 3 % z ceny díla bez DPH uhradí objednatel do 6 měsíců od předání díla zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitel předá objednateli výše uvedenou bankovní záruku ve výši 3 % z ceny díla bez DPH na krytí vad díla vzniklých po dobu trvání záruční lhůty nejpozději patnáctý kalendářní den po protokolárním předání a převzetí díla. Článek V. odstavec 4. stanoví, že pozastávky dle odst. 3 tohoto článku budou objednatelem zhotoviteli uvolněny pouze na základě písemného požadavku zhotovitele prokazatelně doručeného finanční účtárně objednatele. Článek VI. bod 5 upravuje záruku za dílo, dle kterého zhotovitel poskytl na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

Předávacím protokolem Zakázka č. 8020064 ze dne 20.10.2008 bylo zjištěno, že žalobce jako předávající předal dlužníkovi jako přebírajícímu dílo dle Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421, a to bez vad a nedodělků.

Fakturou č. 2008038 ze dne 01.10.2008 vyúčtoval žalobce dlužníkovi za práce na zakázce ČEZ Aréna Vítkovice, dle SOD B.0517/9100014421 a CN č. 116D/2008/Al celkem částku bez DPH ve výši 2.177.211,-Kč, přičemž byla odečtena pozastávka ve výši 217.721,10 Kč.

Fakturou č. 2008047 ze dne 05.11.2008 vyúčtoval žalobce dlužníkovi za práce na zakázce ČEZ Aréna Vítkovice, dle SOD B.0517/9100014421 a CN č. 116D/2008/Al celkem částku bez DPH ve výši 1.372.564,-Kč, přičemž byla odečtena pozastávka ve výši 137.256,40 Kč.

Ze Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 ze dne 02.03.2010 bylo zjištěno, že dlužník jako objednatel a žalobce jako zhotovitel se dohodli na provedení díla s názvem stavby Městská plovárna Luhačovice (dále stavba Luhačovice plovárna), přičemž předmětem bylo kompletní zhotovení hliníkových výplní otvorů, přičemž součástí je i veškerý přesun hmot a materiálů, dodávka spojovacího, kotevního a pomocného materiálu, náklady spojené s manipulačními a zdvihacími mechanismy a jejich přesun na staveniště i v místě staveniště, dodávka a montáž pomocného lešení. Rozsah předmětu díla je vymezen v zadávací projektové dokumentaci a cenovou nabídkou zhotovitele. Cena díla byla smluvně sjednána bez DPH ve výši 1.540.000,-Kč. Článek V. smlouvy upravuje platební podmínky, kde je v odstavci 2. stanoveno, že objednatel je oprávněn zadržet z jednotlivých plateb pozastávku ve výši 10 % jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. Článek V. odstavec 4. b) stanoví, že část pozastávky objednatele z ceny díla bez DPH dle odst. 2 tohoto článku se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit ve výši 2 % z ceny díla do 35 dnů po uplynutí 38 měsíců od předání a převzetí díla investorovi. Článek V. odstavec 8. stanoví, že pozastávky dle odst. 4 tohoto článku budou objednatelem zhotoviteli uvolněny pouze na základě písemného požadavku zhotovitele prokazatelně doučeného finanční účtárně objednatele. Podmínkou pro uvolnění pozastávek je dále potvrzení oprávněnosti písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky zástupcem objednatele ve věcech technických a realizačních dle čl. I. této smlouvy.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. B.0641.634.274010 byl rozšířen předmět smlouvy o dodávku a montáž hliníkových výplní dle přílohy 1 této smlouvy. Doba plnění díla byla stanovena na den 15.10.2010 a celková cena díla činí částku 1.789.963,-Kč bez DPH.

Předávacím protokolem Zakázka č. 104012 ze dne 15.10.2010 bylo zjištěno, že žalobce jako předávající předal dlužníkovi jako přebírajícímu dílo dle Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010. V protokolu je uvedeno, že předávající předává dokončené dílo bez vad a nedodělků, který by bránily jeho užívání. Jako vady jsou uvedeny 1/ prasklé sklo, 2/ šmouha okna, 3/ dodání klíčů posuvných dveří.

Fakturou č. 2010100 ze dne 10.09.2010 vyúčtoval žalobce dlužníkovi za kompletní zhotovení hliníkových výplní otvorů, tzn. kompletní dodávka a montáž fasádních stěn, výkladců, oken a dveří z hliníkových profilů včetně zasklení na akci Městská plovárna Luhačovice celkem částku bez DPH ve výši 747.319,-Kč, přičemž byla odečtena pozastávka ve výši 74.732,-Kč.

Fakturou č. 2010119 ze dne 07.10.2010 vyúčtoval žalobce dlužníkovi za kompletní zhotovení hliníkových výplní otvorů, tzn. kompletní dodávka a montáž fasádních stěn, výkladců, oken a dveří z hliníkových profilů včetně zasklení na akci Městská plovárna Luhačovice celkem částku bez DPH ve výši 403.381,-Kč, přičemž byla odečtena pozastávka ve výši 40.338,-Kč.

Fakturou č. 2010134 ze dne 05.11.2010 vyúčtoval žalobce dlužníkovi za kompletní zhotovení hliníkových výplní otvorů, tzn. kompletní dodávka a montáž fasádních stěn, výkladců, oken a dveří z hliníkových profilů včetně zasklení na akci Městská plovárna Luhačovice celkem částku bez DPH ve výši 639.263,-Kč, přičemž byla odečtena pozastávka ve výši 63.926,-Kč.

Na základě výše uvedeného dokazování soud dospěl k těmto skutkovým zjištěním.

Žalobce a dlužník uzavřeli dvě smlouvy o dílo, přičemž předmětem smluv byly dohodnuté stavební práce na stavbách. Z konečných předávacích protokolů bylo zjištěno, že žalobce dlužníkovi zhotovená díla předal v případě Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 (stavba VÍTKOVICE-ARÉNA) bez vad a v případě Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 (stavba Luhačovice plovárna) s vadami, které však nebránily dílo užívat.

Dlužník jako odběratel díla žalobci nezaplatil výše uvedené faktury ve výši pozastávek, a to v případě Smlouvy o dílo č. B.0517/9100014421 (stavba VÍTKOVICE-ARÉNA) ve výši 3 % z ceny díla a v případě Smlouvy o dílo č. B.0641.634.274010 (stavba Luhačovice plovárna) ve výši 2 % z ceny díla.

Na základě provedeného dokazování soud posoudil smlouvy o dílo jako platné právní úkony dle ust. § 536 a násl. obch. zák. s tím, že rovněž ujednání smluv o tzv. pozastávkách jsou platnými ujednáními, když neodporují kogentním ustanovením zákona.

V rámci právního posouzení sporu soud dále hodnotil, zda smluvní ujednání smlouvy o tzv. pozastávce s úhradou faktury upravuje vznik splatnosti a v režimu insolvenčního konkurzního řízení se tedy dle ust. § 250 IZ jedná o pohledávku splatnou nebo zda uvedené ujednání upravuje ve stanoveném rozsahu vznik práva na zaplacení (části) ceny díla a v režimu insolvenčního konkurzního řízení se jedná o pohledávku vázanou na odkládací podmínku dle ust. § 173 odst. 3 IZ. Soud se tedy zabýval tím, zda žalobou uplatněné pohledávky jsou pohledávkami nepodmíněnými a splatnými či pohledávkami vázanými na odkládací podmínku a tudíž nesplatnými. Podstatou tohoto právního posouzení je to, zda tzv. pozastávka je dohodou o splatnosti ceny díla (její části), či je skutečností, na kterou se váže vznik práva na zaplacení díla (její části). Je tedy nutné rozlišit vznik práva na zaplacení a splatnost tohoto nároku.

Dle ust. § 548 odst. 1 je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu díla provedením díla.

Dle názoru soudu, který je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, je tzv. pozastávka (zádržné) ujednáním, které stanoví vznik práva na zaplacení ceny díla nebo její části a nikoli ujednáním o splatnosti ceny díla.

Soud tedy dospěl, že pozastávka sjednaná ve smlouvách o dílo je ujednáním o vzniku práva na zaplacení 3 % a 2 % díla po splnění tam sjednaných podmínek. S ohledem na tuto skutečnost je třeba posoudit pohledávky, jež jsou předmětem žaloby, jako vázané na odkládací podmínku, kterou je kumulativně uplynutí záruční doby a nespotřebování zádržného na odstranění vad díla, které by vznikly v záruční době. Jedná se tedy o pohledávky uvedené v ust. § 251 větě druhé IZ. Soud proto rozhodl o existenci těchto pohledávek, přičemž se jedná o pohledávky podmíněné, kdy hmotněprávní podmínky vzniku nároku na zaplacení této části díla vyplývá z konkrétních smluv. Soud tedy podmínky formuloval v souladu s ustanovením smluv o dílo s tím, že k nemožným podmínkám s ohledem na prohlášený konkurz nepřihlédl (předložení potvrzení oprávněnosti žádosti žalobce o uvolnění pozastávky zástupce společnosti Eiffage ve věcech technických a realizačních, písemný požadavek zhotovitele doručený finanční účtárně objednatele).

V části určení těchto pohledávek jako pohledávek nepodmíněných soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

K námitce žalovaného, že soud je vázán při rozhodování o nároku žalobce výlučně povahou pohledávky tak, jak ji v přihlášce žalobce specifikoval a že by překvalifikací povahy pohledávky z nepodmíněné pohledávky na pohledávku vázanou na odkládací podmínku došlo k porušení zásady vázanosti soudu žalobním návrhem, soud uvádí, že soud skutek, který byl předmětem řízení, posoudil po právní stránce jinak a toto není překročením návrhu. Soud má za to, že ze skutkových tvrzení a předložených listin vyplývá, že vznik nároku na cenu díla (pozastávku) je skutečně vázán na odkládací podmínku. Skutečnost, že insolvenční správce tyto pohledávky přezkoumal jako pohledávky nepodmíněné, nic nebrání soudu rozhodující incidenční spor rozhodnout, že pohledávka je podmíněná, vázaná na splnění té které podmínky. Soud přiznal žalobci méně, než žalobce požadoval.

Nad rámec soud konstatuje, že v případě, že ze skutkových tvrzení a předložených listin vyplývá, že vznik nároku je vázán na odkládací podmínku, měl insolvenční správce tuto pohledávku zařadit do seznamu přihlášených pohledávek jako pohledávku podmíněnou a pokud tak tedy neučinil správce, je k tomuto kroku oprávněn soud v incidenčním sporu, jak bylo výše uvedeno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. v kontextu s ust. § 202 IZ. Soud dospěl k závěru, že úspěch a neúspěch obou stran byl shodný, soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 06.06.2013

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová