13 ICm 1580/2012
Jednací číslo: 13 ICm 1580/2012-79 (KSOS 13 INS 954/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce TriLine s.r.o., se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 258 74 888, zastoupeného Mgr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem 742 75 Lichnov u Nového Jičína 019, proti žalovanému Ing. Jiřímu Hanákovi, se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, insolvenčnímu správci dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158, zastoupenému JUDr. Klárou Tomaierovou, advokátkou se sídlem Classic 7 Bussines Park, Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení se v části určení, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ 155 04 158, sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00 nepodmíněnou pohledávku z titulu pozastávek ve výši 5 % z celkové ceny díla provedeného na základě smlouvy o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.04.2007 a dodatku č. 2 ze dne 11.07.2007 ve výši 64.657,50 Kč, z toho: a) u pohledávky č. 1-5.980,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106001 ze dne 27.11.2006, splatným dne 27.01.2007,

b) u pohledávky č. 2-14.940,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106002 ze dne 24.02.2007, splatným dne 19.02.2007, c) u pohledávky č. 3-14.637,50 Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106003 ze dne 03.04.2007, splatným dne 03.06.2007, d) u pohledávky č. 4-21.380,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106004 ze dne 07.05.2007, splatným dne 07.07.2007, e) u pohledávky č. 5-4.185,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106005 ze dne 07.06.2007, splatným dne 07.08.2007, f) u pohledávky č. 6-625,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2701011006 ze dne 23.06.2007, splatným dne 23.08.2007, g) u pohledávky č. 7-2.910,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106007 ze dne 15.07.2007, z a s t a v u j e .

II. U r č u j e s e , že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ 155 04 158, sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00 pohledávky z titulu pozastávek ve výši 5 % z celkové ceny díla provedeného na základě smlouvy o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.04.2007 a dodatku č. 2 ze dne 11.07.2007 ve výši 64.657,50 Kč, z toho: a) u pohledávky č. 1-5.980,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106001 ze dne 27.11.2006, splatným dne 27.01.2007, b) u pohledávky č. 2-14.940,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106002 ze dne 24.02.2007, splatným dne 19.02.2007, c) u pohledávky č. 3-14.637,50 Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106003 ze dne 03.04.2007, splatným dne 03.06.2007, d) u pohledávky č. 4-21.380,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106004 ze dne 07.05.2007, splatným dne 07.07.2007, e) u pohledávky č. 5-4.185,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106005 ze dne 07.06.2007, splatným dne 07.08.2007, f) u pohledávky č. 6-625,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2701011006 ze dne 23.06.2007, splatným dne 23.08.2007, g) u pohledávky č. 7-2.910,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106007 ze dne 15.07.2007, které jsou vázány na odkládací podmínku, že existence těchto pohledávek nastane po uplynutí záruční doby dle smlouvy o dílo.

III. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ 155 04 158, sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00 nepodmíněnou pohledávku ve výši 3.972,38 Kč z titulu neuhrazených nákladů zamítnuté reklamace, vyúčtované daňovým dokladem č. 1001019040 ze dne 24.05.2010, splatným dne 23.06.2010, s e z a m í t á .

IV. U r č u j e s e , že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ 155 04 158, sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00 pohledávku ve výši 3.972,38 Kč z titulu neuhrazených nákladů zamítnuté reklamace, vyúčtované daňovým dokladem č. 1001019040 ze dne 24.05.2010, splatným dne 23.06.2010, vázanou na odkládací podmínku soudního rozhodnutí vydaného v souvislosti s reklamací této vady.

V. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 05.06.2012 došlou soudu dne 07.06.2012 domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., IČ 155 04 158, sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00 (dále jen dlužník) pohledávky z titulu neuhrazených pozastávek ve výši 5 % z celkové ceny díla provedeného na základě smlouvy o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.04.2007 a dodatku č. 2 ze dne 11.07.2007, a to ve výši 64.657,50 Kč, z toho u pohledávky č. 1-5.980,-Kč vyúčtované daňových dokladem č. 2601106001 ze dne 27.11.2006, splatným dne 27.01.2007, u pohledávky č. 2-14.940,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106002 ze dne 24.02.2007, splatným dne 19.02.2007, u pohledávky č. 3-14.637,50 Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106003 ze dne 03.04.2007, splatným dne 03.06.2007, u pohledávky č. 4-21.380,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106004 ze dne 07.05.2007, splatným dne 07.07.2007, u pohledávky č. 5-4.185,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106005 ze dne 07.06.2007, splatným dne 07.08.2007, u pohledávky č. 6-625,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2701011006 ze dne 23.06.2007, splatným dne 23.08.2007, u pohledávky č. 7-2.910,-Kč vyúčtované daňovým dokladem č. 2601106007 ze dne 15.07.2007 a dále že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 3.972,38 Kč z titulu neuhrazených nákladů zamítnuté reklamace, vyúčtované daňovým dokladem č. 1001019040 ze dne 24.05.2010, splatným dne 23.06.2010.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že v souvislosti s insolvenčním řízením ve věci dlužníka si žalobce přihlásil do tohoto řízení celkem 8 pohledávek ve výši 68.629,88 Kč. Na základě smlouvy o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006, jejíž nedílnou součástí jsou závazné podmínky ke smlouvě o dílo, dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo ze dne 10.04.2007 a dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o dílo ze dne 11.07.0007 bylo mezi žalobcem na straně zhotovitele a dlužníkem na straně objednatele sjednáno provedení díla na stavbě Výstavba VÍTKOVICE ARÉNA-Multifunkční hala , a to dodat a provést montáž POŽÁRNÍCH a NEPOŤÁRNÍCH DVEŘÍ včetně zárubní a nátěru dle předané realizační projektové dokumentace (dále jen dílo ). Žalobce řádně a včas splnil svou povinnost provést dílo, když předmět díla předal dlužníkovi (objednateli), a to: v rozsahu dle předmětné smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1-dne 31.05.2007 oproti podpisu protokolu o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 a v rozsahu dle dodatku č. 2-dne 12.07.2007 oproti podpisu protokolu o předání a převzetí díla č. 06-106. Na základě čl. VIII. odst. 1 závazných podmínek ke smlouvě o dílo žalobce vystavoval průběžně faktury až do výše 100 % smluvní ceny díla, přičemž z každé vystavené faktury uplatnil dlužník pozastávku ve výši 10 % z ceny bez DPH. Pozastávka měla být proplacena dle ust. odst. 2 citovaného článku takto: po předání a převzetí předmětu plnění dlužníkem a po odstranění případně zjištěných vad a nedodělku 5 % z celkových 10 % pozastávky z celkové smluvní ceny díla bez DPH, zbývajících 5 % z celkových 10 % pozastávky mělo být dlužníkem uhrazeno až po uplynutí záruční lhůty díla. Ke dni prohlášení zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi vedl žalobce ve své evidenci pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 64.657,50 Kč, a to z titulu pozastávek ve výši 5 % z každé vystavené dílčí faktury, tzn. ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Tyto pohledávky žalobce v rámci insolvenčního řízení přihlásil pod č. 1 až 7. Zbylá část původní pozastávky již byla žalobci zaplacena na základě žádosti o uvolnění pozastávky do výše 5 % ze dne 13.07.2007.

V rámci pohledávky č. 1 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 5.980,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 1 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky a soupis provedených prací č. 06-106-1 dodávky a montáž 1. etapy ze dne 21.11.2006 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106001 ze dne 27.11.2006, splatnou dne 27.01.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 2 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 14.940,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 2 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky a soupis provedených prací č. 06-106-2 dodávky a montáž 2. etapy ze dne 19.02.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106002 ze dne 24.02.2007, splatnou dne 24.04.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 3 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 14.637,50 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 3 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky a soupis provedených prací č. 06-106-3 dodávky a montáž 3. etapy ze dne 26.03.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106003 ze dne 03.04.2007, splatnou dne 03.06.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 4 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 21.380,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 4 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.04.2007 a soupis provedených prací č. 06-106-4 dodávky a montáž 4. etapy ze dne 30.04.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106004 ze dne 07.05.2007, splatnou dne 07.07.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 5 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 4.185,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 5 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.04.2007 a soupis provedených prací č. 06-106-5 dodávky a montáž 5. etapy ze dne 31.05.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106005 ze dne 07.06.2007, splatnou dne 07.08.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 6 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 625,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 6 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.07.2007 a servisní protokol ze dne 15.06.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2701011006 ze dne 23.06.2007, splatnou dne 23.08.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

V rámci pohledávky č. 7 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 2.910,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 7 uvedl žalobce v přihlášce provedení a předání díla za podmínek, které upravovala shora uvedené smlouva o dílo č. B.0299/9100006463 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou ve výši 5 % po dobu záruky, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.07.2007 a protokol o předání a převzetí díla ze dne 12.07.2007 a vyúčtování ceny díla fakturou č. 2601106007 ze dne 15.07.2007, splatnou dne 14.09.2007. Předání díla doložil žalobce protokolem o předání a převzetí díla č. 06106 a 06106-2 ze dne 31.05.2007.

Žalovaný pohledávky č. 1 až č. 7 popřel co do pravosti v celé výši, neboť dle žalovaného nedošlo ze strany žalobce ke splnění podmínek pro vznik nároku. Pohledávka z titulu pozastávky je dle žalovaného pohledávkou vázanou na podmínku, přičemž právo na zaplacení pozastávky vzniká až po splnění sjednaných podmínek. Žalobce měl za to, že v předmětné věci však nárok na úhradu celé ceny díla včetně pozastávek vznikl již předáním a převzetím díla a jedná se tedy o pohledávky nepodmíněné.

V rámci pohledávky č. 8 žalobce přihlásil pohledávku ve výši 3.972,38 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky č. 8 uvedl žalobce v přihlášce vynaložení nákladů spojených s výjezdem pracovníků žalobce k posouzení příp. opravy reklamované vady, avšak následně došlo k zamítnutí reklamace jako nedůvodné. Žalobce doložil servisní protokol č. 10019-48 ze dne 20.05.2010, vyúčtování fakturou č. 1001019040 ze dne 24.05.2010, splatnou dne 23.06.2010 na částku ve výši 3.528,-Kč. Jelikož byl dlužník v prodlení s úhradou vyúčtovaných nákladů, přihlásil žalobce v rámci pohledávky č. 8 rovněž zákonný úrok z prodlení ve výši 444,38 Kč od 24.06.2010 do dne přihlášení pohledávky do předmětného insolvenčního řízení.

Žalovaný pohledávku č. 8 popřel co do pravosti z důvodu neexistence nároku v celé výši. Žalobce nesouhlasil s popřením pohledávky a dále uvedl, že žalobce obdržel od dlužníka přípis Oznámení vady v záruční době ze dne 13.05.2010. Dlužník žádal o odstranění vady na díle Nový výrobní závod DONGHEE Czech v Českém Těšíně , a to v rámci záruky sjednané ve smlouvě o dílo č. B.0452.614.274010 (od dlužníka na straně objednatele) a č. 07-125 (od žalobce na straně zhotovitele). Žalobce provedl požadovanou opravu díla, přičemž se však nejednalo o opravu v rámci záruky, tj. z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Jak vyplývá z doloženého servisního protokolu, žalobce reklamaci dveří neuznal, když tyto byly poškozeny v místě instalace elektrozámku třetí osobou, a nebyl tedy povinen provést opravu bezplatně. Po provedení opravy vyúčtoval žalobce dlužníkovi náklady vynaložené v souvislosti s provedením uvedené opravy fakturou č. 1001019040 ze dne 24.05.2010, splatnou dne 23.06.2010. Jelikož dlužník fakturu za provedenou opravu neuhradil, evidoval žalobce vůči němu pohledávku po splatnosti včetně zákonných úroků z prodlení a tuto pohledávku přihlásil do předmětného insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi jako pohledávku č. 8.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku namítl, že pozastávka není dohodou o splatnosti části ceny díla, nýbrž je ujednáním o vzniku práva na zaplacení části ceny díla po splnění sjednaných podmínek ve smyslu ust. § 548 odst. 1 obch. zák. S ohledem na tuto skutečnost je pak nutné posoudit pohledávky v situaci, kdy ještě nedošlo ke splnění podmínek pro uvolnění (zaplacení pozastávek), jako pohledávky vázané na odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je kumulativně uplynutí záruční doby a skutečnost, že se v záruční době nevyskytnou vady díla a v případě, že se vady díla vyskytnou, tak splnění povinnosti žalobce jako zhotovitele, zejména odstranění záručních vad díla. Vznik práva na pozastávku a splnění uvedených předpokladů vázán vždy, bez ohledu na to, zda smlouva o dílo obsahuje výslovné ujednání, že pozastávka bude zhotoviteli uvolněna poté, co se na díle nevyskytnou záruční vady, respektive tyto budou zhotovitelem odstraněny. Pohledávky v době konání přezkumného jednání, jakožto i v době prohlášení konkurzu na majetek dlužníka jako nepodmíněné neexistovaly. K pohledávce č. 8 uvedl, že má odpovídat nákladům, které žalobce údajně vynaložil v souvislosti s údajně neoprávněnou reklamací vady díla (resp. v souvislosti s opravou vady). Žalobce nicméně neprokázal, že mu v souvislosti s odstraněním reklamované vady vznikly náklady v tvrzené výši a že by mu tyto náklady měl uhradit dlužník. Vada byla záruční vadou díla, za kterou žalobce odpovídá. Reklamace vady byla oprávněná. I kdyby se snad jednalo o vadu, která není záruční vadou díla, za kterou žalobce odpovídá (což žalovaný odmítá), dle smlouvy o dílo nese náklady na odstranění reklamované vady žalobce i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Žalobce nicméně žádné rozhodnutí soudu v souvislosti s reklamací vady nedoložil. Žalobce proto nebyl oprávněn vyúčtovat společnosti Eiffage žádné náklady na odstranění reklamované vady.

Podáním ze dne 03.04.2013 žalobce sdělil, že s ohledem na námitky žalovaného a judikaturu Nejvyššího soudu ČR přehodnotil své stanovisko ve věci ohledně právní povahy pohledávky a nadále měl za to, že se jedná o podmíněné pohledávky, které jsou vázány na odkládací podmínku specifikovanou ve výroku I., II. tohoto rozsudku. Současně žalobce namítl, že podmíněnost či nepodmíněnost pohledávky je toliko vlastností pohledávky, přičemž žalobce řádně popsal a příslušnými listinami doložil rozhodné skutečnosti pro vznik svého nároku vůči dlužníkovi. Jestliže měl tedy žalovaný za to, že přihlášené pohledávky žalobce č. 1 až 7 jsou podmíněné, měl dle žalobce tyto pohledávky jako podmíněné přezkoumat. Insolvenční správce totiž není vázán právním hodnocením věřitele co do podmíněnosti či nepodmíněnosti pohledávky a nebo měl žalobce dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále IZ) vyzvat k odstranění rozporu mezi jím tvrzenými skutečnostmi a předloženými listinami. S námitkami žalovaného týkajícími se pohledávky č. 8 z titulu neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti se zamítnutou reklamací žalobce nadále nesouhlasil. Jednalo se o vadu, za kterou žalobce nenesl odpovědnost a na kterou se nevztahovala poskytnutá záruka dle smlouvy. Ve smlouvě však bylo ujednáno, že náklady na odstranění reklamované vady nesl zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Jelikož žalobce náklady vynaložené v souvislosti se zamítnutou reklamací vady dosud soudně nevymáhal, nebylo ve věci vydáno žádné rozhodnutí.

V dalším písemném procesním stanovisku žalovaný uvedl, že nikterak nezpochybňuje právní základ pohledávek, jakožto právní povahu pozastávek a vznik práva zhotovitele na zaplacení části ceny díla. Žalovaný má však za to, že není oprávněn bez dalšího překvalifikovat na pohledávku podmíněnou vázanou na odkládací podmínku pohledávku nepodmíněnou. Takovýto postup insolvenčního správce by postrádal oporu v právní úpravě. Překvalifikace povahy pohledávek by znamenala, že insolvenční správce či insolvenční soud bude sám specifikovat podmínku, na níž jsou pohledávky vázány. Oprávnění, respektive povinnost formulovat podmínku, na níž jsou pohledávky vázány, přísluší pouze věřiteli žalobci, a to v souladu se zásadou koncentrace nejpozději do přezkumného jednání. Důsledkem nesprávné formulace podmínky a tedy i jejího neformulování je v daném případě popření pravosti celých pohledávek žalovaným jako insolvenčním správcem, neboť se nejedná o vadu přihlášky pohledávek. Tento nedostatek nemůže soud hojit ani v incidenčním sporu, ve kterém je třeba zachovat totožnost přihlášených pohledávek. Soud rozhodující incidenční spor je při rozhodování o nároku žalobce vázán výlučně povahou pohledávek tak, jak v přihlášce specifikoval žalobce, a to dle stavu ke dni konání přezkumného jednání.

U ústního jednání účastníci řízení setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobce uvedl, že nárok na pozastávky vznikne po uplynutí záruční doby a jiné podmínky pro uvolnění pozastávky ujednány nebyly. Žalovaný uvedl, že nesdílí názor žalobce, že by měl žalovaný tohoto vyzvat k odstranění či doplnění přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, jelikož přihláška byla bez vad a žádná podmínka v přihlášce formulována nebyla, jakožto z přihlášky tato podmínka nijak nevyplývá. Jako právní důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno provedení a předání díla.

Mezi účastníky řízení nebylo sporu ohledně skutečnosti -zjištění úpadku, ustanovení žalovaného insolvenčním správcem -prohlášení konkurzu -přihlášení pohledávek z titulu uplatněného původní žalobou tj. jako pohledávek nepodmíněných a splatných -popření pohledávek č. 1-7 žalovaným co do pravosti z důvodu, že jde o podmíněné pohledávky a nebyly splněny podmínky vzniku těchto pohledávek, popření pohledávky č. 8 z důvodu neexistence nároku v celé výši -včasnosti podání původní žaloby na určení -právní povaha pohledávek č. 1-7, přičemž jde o pohledávky podmíněné -uzavření smlouvy o dílo, jak je uvedeno v písemných podáních účastníků -ujednání o pozastávkách, jak je uvedeno v písemných podáních účastníků -předání díla, jak je uvedeno v písemných podáních účastníků -nezaplacení ceny díla ve výši pozastávek tak, jak je uvedeno v písemných podáních účastníků -o skutkové okolnosti ohledně pohledávky č. 8 vyjma okolnosti, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá žalobce, jak je uvedeno v písemných podáních účastníků -neexistence soudního rozhodnutí, na které odkazuje smlouva o dílo č. B.0452.614.274010.

Mezi účastníky řízení byly sporné skutečnosti: -zda podání, kterým se žalobce domáhá určení existence pohledávek jako pohledávek podmíněných, je změnou žaloby a v tomto smyslu také včasnost podání žaloby -zda insolvenční správce a soud může překvalifikovat pohledávku z nepodmíněné na podmíněnou a to s ohledem na skutečnosti tvrzené žalovaným v písemných vyjádřeních -zda pohledávka č. 8 existuje s ohledem na neexistenci soudního rozhodnutí v souladu se smluvním ujednáním a zda toto rozhodnutí může být nahrazeno rozhodnutím v tomto sporu. V případě, že lze rozhodnutí nahradit rozhodnutím v tomto sporu, je sporné, zda se jedná o vadu v záruční době, za kterou odpovídá žalobce.

Soud nejprve zjišťoval splnění formálních předpokladů projednatelnosti incidenční žaloby dle IZ v platném znění.

S ohledem na výše uvedená nesporná tvrzení účastníků řízení soud provedl k důkazu pouze přihlášku pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka, ze které zjistil, že žalobce si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku v celkové výši 68.629,88 Kč, a to jako pohledávku nepodmíněnou a splatnou. Jako právní důvod pohledávek dále specifikovaných 1 až 7 bylo uvedeno provedení a předání díla za podmínek, které upravovala smlouva o dílo č. B.0299/91000064363 ze dne 16.11.2006 se sjednanou pozastávkou 5 % po dobu záruky, specifikovaný soupis provedených prací, faktura a protokol o předání a převzetí díla, přičemž výše uvedené listiny jsou označeny a přiloženy k přihlášce k důkazu. Jako právní důvod vzniku pohledávky č. 8 jsou uvedeny náklady spojené s výjezdem pracovníků k zamítnuté reklamaci dle servisního protokolu č. 10019-48 ze dne 20.05.2010 vyúčtované fakturou č. 1001019040 a zákonný úrok z prodlení ve výši 444,38 Kč.

Na základě výše uvedeného dokazování a na základě nesporných tvrzení ohledně popření pohledávky co do pravosti a včasného podání původní žaloby na určení práva a s ohledem na skutečnost, že podání žalobce, kterým se domáhá určení podmíněných pohledávek, soud posoudil jako částečné omezení žaloby, soud uzavřel, že byly splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

V dané věci nebylo sporu o skutkovém základu pohledávek označených v žalobě jako pohledávky 1 až 7, a to uzavření smlouvy o dílo, ujednání o pozastávkách a předání díla, jakožto nezaplacení ceny díla ve výši pozastávek tak, jak je výše v rozsudku uvedeno a tato shodná tvrzení vzal soud za svá skutková zjištění (§ 120 odst. 4 o.s.ř.) a neprováděl o nich dokazování.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k těmto skutkovým zjištěním.

Žalobce a dlužník uzavřeli smlouvu o dílo, přičemž předmětem smlouvy byly dohodnuté stavební práce na stavbách. Žalobce dlužníkovi zhotovená díla předal na základě předávacích protokolů bez vad. Dlužník jako odběratel díla žalobci nezaplatil výše uvedené faktury ve výši pozastávek, a to ve výši 5 % z celkové smluvní díly bez DPH. Soud posoudil smlouvu o dílo jako platný právní úkon dle ust. § 536 a násl. obch. zák. s tím, že rovněž ujednání smluv o tzv. pozastávkách jsou platnými ujednáními, když neodporují kogentním ustanovením zákona. Pozastávky sjednané ve smlouvách jsou ve smyslu ust. § 548 odst. 1 obch. zák. ujednáním o vzniku práva na zaplacení 5 % díla po splnění sjednaných podmínek. Pohledávky proto byly posouzeny jako pohledávky vázané na odkládací podmínku, kterou je uplynutí záruční doby. Soud proto rozhodl o existenci těchto pohledávek, přičemž hmotněprávní podmínky vzniku nároku na zaplacení této části díly vyplývají z konkrétní smlouvy. Soud tedy podmínku formuloval v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, která byla mezi účastníky řízení nesporná, tj. uplynutí záruční doby.

Soud nesouhlasí s názorem žalovaného, že druhou podmínkou vzniku práva na zaplacení ceny díla je rovněž skutečnost, že se na díle nevyskytnou po určitou dobu žádné vady, případně splnění záručních povinností zhotovitele, když toto mezi účastníky řízení nebylo ujednáno a soudu nepřísluší formulovat podmínky, které ze smlouvy nevyplývají.

K námitce žalovaného, že soud je vázán při rozhodování o nároku žalobce výlučně povahou pohledávky tak, jak ji v přihlášce žalobce specifikoval a že by překvalifikací povahy pohledávky z nepodmíněné pohledávky na pohledávku vázanou na odkládací podmínku došlo k porušení zásady vázanosti soudu žalobním návrhem, soud uvádí, že soud skutek, který byl předmětem řízení, posoudil po právní stránce jinak a toto není překročením návrhu. Soud má za to, že ze skutkových tvrzení a předložených listin vyplývá, že vznik nároku na cenu díla (pozastávku) je skutečně vázán na odkládací podmínku. Skutečnost, že insolvenční správce tyto pohledávky přezkoumal jako pohledávky nepodmíněné, nic nebrání soudu rozhodující incidenční spor rozhodnout, že pohledávka je podmíněná, vázaná na splnění té které podmínky.

Nad rámec soud konstatuje, že v případě, že ze skutkových tvrzení a předložených listin vyplývá, že vznik nároku je vázán na odkládací podmínku, měl insolvenční správce tuto pohledávku zařadit do seznamu přihlášených pohledávek jako pohledávku podmíněnou a pokud tak tedy neučinil správce, je k tomuto kroku oprávněn soud v incidenčním sporu, jak bylo výše uvedeno.

V části určení výše uvedených pohledávek jako pohledávek nepodmíněných soud řízení zastavil dle ust. § 96 a násl. o.s.ř., když podání žalobce, kterým se domáhal určení podmíněných pohledávek, soud posoudil jako částečné omezení žaloby.

Rovněž ohledně pohledávky č. 8 nebyl spor o skutkovém základu této pohledávky. Soud proto vzal za svá skutková výše uvedená tvrzení ve vztahu k této pohledávce (§ 120 odst. 4 o.s.ř.), přičemž mezi účastníky řízení byl pouze spor ohledně toho, zda tato pohledávka s ohledem na neexistenci soudního rozhodnutí v souladu se smluvním ujednáním existuje a zda toto rozhodnutí může být nahrazeno soudním rozhodnutím v tomto řízení.

Na základě výše uvedeného soud posoudil tuto smlouvu o dílo rovněž jako platný právní úkon dle ust. § 536 a násl. obch. zák. včetně ujednání, že náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Soud proto posoudil rovněž tuto pohledávku jako pohledávku podmíněnou vázanou na splnění odkládací podmínky dle ust. § 173 odst. 1 IZ, kteroužto je vydání rozhodnutí soudu ve vztahu k této reklamaci. Jelikož ve věci bylo nesporné, že toto rozhodnutí vydáno nebylo, soud žalobu jako nedůvodnou zamítl v části určení těchto pohledávek jako pohledávky nepodmíněné a rozhodl o existenci této pohledávky jako pohledávky vázané na splnění výše uvedené podmínky. S ohledem na výše uvedenou právní kvalifikaci má soud za to, že soudní rozhodnutí v souvislosti s reklamovanou vadou nelze nahradit rozhodnutím v tomto řízení. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se soud nezabýval oprávněností reklamace.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. v kontextu s ust. § 202 IZ. Soud dospěl k závěru, že úspěch a neúspěch obou stran byl shodný a proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.09.2013

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová