13 Cmo 5/2012
13 Cmo 5/2012-424

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobce Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, identifikační číslo: 26919877, jako insolvenčního správce dlužníka Průmyslové stavitelství Brno, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 419/14, PSČ 602 00, identifikační číslo: 25533088, zastoupeného Mgr. Michaelou Vrbkovou, advokátkou se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, proti žalovaným 1) Mgr. Evženu Vopelkovi, bytem Brno, Kamínky 27, PSČ 634 00, zastoupenému JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem Brno, náměstí Svobody 12, PSČ 602 00, 2) Janu Veselému, bytem Brno, Bosonožské nám. 2, PSČ 602 00, zastoupenému JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem Brno, náměstí Svobody 12, PSČ 602 00, a 3) KM PROPERITY, s.r.o., se sídlem Brno-Královo Pole, Purkyňova 3030/35e, PSČ 612 00, identifikační číslo: 28294254, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 24 Cm 23/2009, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Průmyslové stavitelství Brno, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 419/14, PSČ 602 00, identifikační číslo: 25533088, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 24(32) INS 2906/2008, o odvolání žalovaných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.7.2012, č.j. 24 Cm 23/2009-293,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.7.2012, č.j. 24 Cm 23/2009-293 se ve výrocích I. a II. m ě n í tak, že žalovanému 1) Mgr. Evženu Vopelkovi a žalovanému 2) Janu Veselému se povinnost zaplatit, každý z nich, České republice-Krajskému soudu v Brně soudní poplatek za žalobu ve výši 1.000 Kč neukládá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným 1) a 2) k rukám jejich advokáta náklady odvolacího řízení ve výši 4.896 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9.7.2012, č.j. 24 Cm 23/2009-277 vyhověl žalobě žalobce a určil, že právní úkon-kupní smlouva, ve výroku I. tohoto rozsudku blíže specifikovaná, je neúčinným právním úkonem (výrok I.), zavázal žalovaného 1) k povinnosti zaplatit žalobci částku 4.750.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.), zamítl žalobu co do návrhu , aby žalovaný 1) zaplatil žalobci částku 250.000 Kč (výrok III.), zavázal žalovaného 2) k povinnosti zaplatit žalobci částku 4.750.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok VI.), zamítl žalobu co do návrhu , aby žalovaný 2) zaplatil žalobci částku 250.000 Kč (výrok V.), zamítl žalobu, aby žalovaný 3) zaplatil žalobci částku 10.000.000 Kč (výrok VI.) a dále rozhodl o povinnosti žalovaného 1) zaplatit žalobci náklady řízení (výrok VII.), o povinnosti žalovaného 2) zaplatit žalobci náklady řízení (výrok VIII.) a o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému 3) náklady řízení (výrok IX.). Následně, usnesením ze dne 31.7.2012, č.j. 24 Cm 23/2009-293 Krajský soud v Brně uložil žalovanému 1) Mgr. Evženu Vopelkovi a žalovanému 2) Janu Veselému, aby každý z nich zaplatil České republice-Krajskému soudu v Brně do tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek za podanou žalobu ve výši 1.000 Kč, s odůvodněním, že v rozhodnutí, jímž soud vyhověl žalobě a zavázal žalovaného 1) a žalovaného 2) k plné náhradě nákladů řízení žalobci, o poplatkové povinnosti žalovaných 1) a 2) podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nerozhodl.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.7.2012, č.j. 24 Cm 23/2009-293 podali žalovaní 1) a 2) odvolání s odkazem na to, že podali odvolání i proti rozsudku Krajského soudu v Brně, výslovně proti výroku I., II., IV., VII. a VIII.

Vrchní soud v Olomouci shledal odvolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Brně důvodným, a rozsudkem ze dne 19.11.2013, č.j. 13 Cmo 7/2012-412 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil a žalobu na určení neúčinnosti (blíže specifikované) kupní smlouvy, uzavřené dne 5.6.2008, ve znění dodatku uzavřeného dne 13.6.2008, zamítl, a změnil rozsudek soudu prvního stupně i ve výrocích II. a IV. tak, že zamítl žalobu v té části, v níž se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému 1) a žalovanému 2) zaplatit, každý z nich, žalobci částku ve výši 4.750.000 Kč. Současně rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalovaným 1) a 2) náklady řízení před soudem prvního stupně a náklady odvolacího řízení.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

Za stavu, kdy odvolací soud shledal odvolání žalovaných 1) a 2) důvodným, a na základě podaného odvolání rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I., II. a IV. změnil tak, že i v této části žalobu zamítl, není uložení poplatkové povinnosti podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích žalovaným 1) a 2) důvodné.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

S ohledem na to, že v tomto odvolacím řízení byli žalovaní 1), 2) úspěšní, byla žalovaným 1) a 2) přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení (§ 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř.), jež jsou představovány náklady právního zastoupení. Žalovaní 1) a 2) byli zastoupeni advokátem, který učinil v tomto odvolacím řízení jeden úkon právní služby (odvolání ze dne 14.8.2012, došlé soudu dne 15.8.2012), za nějž mu náleží odměna za zastupování účastníka ve výši 2.100 Kč a za zastupování dalšího účastníka ve výši 1.680 Kč (§ 9 odst. 3 písm. a/ ve spojení s § 7, bodu 5 advokátního tarifu, ve znění účinném do 31.12.2012). Za jeden úkon právní služby náleží advokátovi žalovaných náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Spolu s náhradou za daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o.s.ř.) ve výši 21%, to je částkou 816 Kč, činí náklady tohoto odvolacího řízení 4.896 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Olomouci dne 21. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r Miroslava Kupková předsedkyně senátu