13 Cmo 5/2010
13 Cmo 5/2010-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Radky Panáčkové v právní věci žalobkyně Ing. Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Přímětice 496, Znojmo, PSČ 669 02, zastoupené Mgr. Miladou Blumaierovou, advokátkou, se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, proti žalovanému Ing. Josefu Nožičkovi, Brno, Spodní 22, PSČ 625 00, insolvenčnímu správci dlužníka TIPASTAV Třebíč, s.r.o., identifikační číslo: 27 74 64 02, se sídlem Třebíč, Hrotovická 169, PSČ 674 01, v insolvenční věci dlužníka TIPASTAV Třebíč, s.r.o., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 605/2009, o určení nevykonatelné pohledávky, rozhodl o odvolání žalobkyně ze dne 28. července 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. července 2010, č.j. 39 Cm 13/2009-17, KSBR 39 INS 605/2009-C1-7,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně z důvodu zpětvzetí žaloby zastavil řízení o žalobě žalobkyně na určení přihlášené nevykonatelné pohledávky v celkové výši 2.256.683,-Kč (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Proti tomuto usnesení, výslovně do výroku II., o nákladech řízení, podala žalobkyně včasné odvolání.

Dříve než odvolací soud o odvolání žalobkyně rozhodl, vzala žalobkyně podáním ze dne 9. září 2010 své odvolání zcela zpět.

Podle ust. § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen též IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože žalobkyně vzala své odvolání proti napadenému usnesení soudu prvního stupně účinně zpět před rozhodnutím odvolacího soudu, postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ust. § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 IZ, přičemž přihlédl k té skutečnosti, že dle obsahu spisu žalovanému s tímto odvolacím řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 13. října 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu