13 Cmo 2/2011
13 Cmo 2/2011-508

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobkyně Mgr. Evy Horňákové, bytem Kovářská 1646, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, zastoupené Mgr. Mojmírem Ohnoutkou, advokátem se sídlem Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, proti žalovanému Mgr. Alexeji Vaškovi, se sídlem Národní třída 4, Hodonín, PSČ 695 01, insolvenčnímu správci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kovářská 1646, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 2155/2008, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2011, č.j. 27 Cm 3/2008-495 takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka členských práv a povinností vyplývajících z členství v družstvu HUTNÍK a souvisejících nájemních práv a povinností vyplývajících z členství v družstvu, k bytové jednotce č. 1, v prvním podlaží v domě č.p. 1646 na adrese Kovářská ulice 1646, Veselí nad Moravou o podlahové ploše 84,2 m2 a dále rozhodl o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11.539,30 Kč.

Proti tomuto rozsudku podáním ze dne 17.2.2011 podal žalovaný v zákonné lhůtě odvolání.

Podáním ze dne 9.3.2011 žalovaný bez uvedení bližšího důvodu po předchozím souhlasu zástupce věřitelů vzal podané odvolání v plném rozsahu zpět.

Jelikož odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. za použití ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenčního zákona ve znění pozdějších doplnění a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. a ustanovením § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. Žalovaný svým zpětvzetím odvolání z procesního hlediska zavinil, že odvolací řízení muselo být zastaveno a byl by proto povinen hradit žalobkyni náhradu účelně vynaložených nákladů odvolacího řízení. Jelikož podle obsahu spisu žalobkyni v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly, rozhodl odvolací soud o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu