139 ICm 982/2014
Jednací číslo: 139 ICm 982/2014-57 (KSPL 27INS 25222/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem ve věci žalobce: Jan anonymizovano , anonymizovano , Žandovská 307/7, 190 00, Praha 9, zastoupeného JUDr. Vítem Vohánkou, advokátem se sídlem Na Zámecké 457/5, 140 00, Praha 4 proti žalované: TEKAZ, s.r.o., IČ 45355266, se sídlem Podhradská 7, Cheb, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce Jana Jezbery, anonymizovano , Žandovská 307/7, 190 00, Praha 9, v celkové výši 7.162.565,94 Kč jako pohledávka P62, je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 21.3.2014 žalobu o určení pravosti pohledávky, když eviduje za dlužníkem pohledávku z titulu směnky vlastní, vystavené dne 18.9.2012 dlužníkem na směnečnou sumu 7.000.000,-Kč na řad žalobce s místem vystavení a místem placení na adrese Praha 6, Podbabská 1112/13 a splatností 15.6.2013. Vedle toho požaduje žalobce odměnu ve výši 23.330,30 Kč a směnečný úrok ke dni 14.10.2013 na částku 139.232,64 Kč. Tedy pohledávku v celkové výši 7.162.565,94 Kč, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 20INS 25222/2012 jako přihlášku č. P-62, č. věřitele V-59, kterou žalovaný tehdy jednající Insolvenční agenturou, v.o.s. popřel. Žalobce se v době uskutečnění právního úkonu nebyl vědom, že proti dlužníkovi je nařízeno exekuční řízení a z jednání dlužníka taková skutečnost nevyplývala. Údaj o zahájení exekučního řízení není uveden ani v úplném výpisu z obchodního rejstříku. Žalobce uvádí, že dlužník s tímto KSPL 27INS 25222/2012

úkonem nezcizoval svůj majetek ani nijak neomezoval uspokojení oprávněného v exekučním řízení, avšak pouze písemně potvrdil žalobce jako svého věřitele a svůj závazek vrátit žalobci částku 7.000.000,-Kč s příslušenstvím v den sjednané splatnosti směnky. Peněžité prostředky ve výši 7.000.000,-Kč byly již před vystavením směnky vynaloženy na provozní činnost dlužníka.

Žalovaná, tehdy ještě Insolvenční agentura, v.o.s., uvedla, že je důležité zjistit, zda se jednalo o směnku zajišťovací či nikoliv. Pokud se jednalo o směnku zajišťovací tak, jak implicitně vyplývá z textu žaloby, je tvrzení žalobce nedostatečné a je třeba, aby žalobce konkrétně uvedl, jaký závazek směnka zajišťovala a označil k tomu tvrzení důkazy.

V průběhu řízení došlo k vydání usnesení dne 18.5.2015 č.j. KSPL 20INS 25222/2012 -B-150, kterým vzal insolvenční soud na vědomí splnění podstatných náležitostí reorganizačního plánu dle § 364 odst. 2 insolvenčního zákona, kterým reorganizace končí. Tudíž na místo insolvenčního správce vstupuje do jednání ze zákona bývalý dlužník, a to TEKAZ, s.r.o., IČ 45355266.

Při prvním ústním jednání konaném dne 6.5.2015 soud zjistil ze směnky vystavené 18.9.2012 v Praze 6, Podbabská 1112/13, že tuto směnku vystavil dlužník TEKAZ, s.r.o. bez protestu ve prospěch žalobce na 7.000.000,-Kč se splatnostní 15.6.2013 a směnka je splatná v Praze 6, kde aval není uveden.

Z přihlášky pohledávky soud zjistil, že žalobce řádně 5.12.2013 uplatnil pohledávku za společností TEKAZ, s.r.o. ve výši žalované částky, tj. ve výši 7.162.565,94 Kč, vyplývající ze směnky citované výše.

Soud při tomto jednání poučil žalobce dle § 118a odst. 1, 3 o.s.ř. o tom, že je povinen ke svým skutkovým tvrzením doplnit další skutková tvrzení tak, aby bylo zřejmé a patrné, proč byla vystavena předmětná směnka, zda žalobce dlužníku něco plnil, za jakého důvodu, v jaké podobě, kdy a za jakých okolností a k těmto skutkovým tvrzením nechť žalobce označí důkazy tak, aby prokázal tato svá skutková tvrzení. Žalobce byl také poučen o následcích neoznačení důkazů a nedostatečného skutkového tvrzení tak, že by mohl být ve věci neúspěšný.

Ve 30ti denní lhůtě, kterou soud žalobci poskytl, doplnil žalobce svoje podání tak, že finanční prostředky v celkové výši byly žalobcem poskytnuty ve splátkách RNDr. Tomáši Zuckermannovi, pro potřeby společnosti TEKAZ, s.r.o., když RNDr. Zuckermann vystavil dne 15.2.2010 na řad žalobce směnku vlastní na směnečnou sumu 7.000.000,-Kč, splatnou dne 30.6.2013, když směnka byla avalována společností TEKAZ, s.r.o. Finanční prostředky byly vloženy na účet společnosti TEKAZ, s.r.o., doklady o vkladech byly dlužníkem poskytnuty. Aby prostředky mohly být vráceny přímo dlužníkem, byla původní směnka ze dne 15.2.2010 zrušena a nahrazena směnkou ze dne 18.9.2012.

Ze směnky vystavené dne 15.2.2010 v Praze 6, Podbabská 1112/13, soud zjistil, že tuto směnku vystavil RNDr. Tomáš Zuckermann a aval TEKAZ, s.r.o., přičemž směnka je na 7.000.000,-Kč, splatná 30.6.2013 ve prospěch žalobce bez protestu v Praze 6, Podbabská 1112/13.

Z pokladních složenek ze dne 24.2.2010 soud zjistil, že na účet č. 1785331/0100 bylo vloženo v 45 případech částka 400.000,-Kč tak, že dohromady to dělalo částku 18.000.000,- KSPL 27INS 25222/2012

Kč. Z těchto 45 kusů pokladních složenek nešlo zjistit, proč byly v tomto počtu vydávány, když se žalobce ani jeho zástupce jednání nezúčastnil, přičemž tato částka 18.000.000,-Kč převyšuje tvrzenou částku 7.000.000,-Kč, navíc všechny byly vloženy na č. účtu 1785331/0100. Byly vloženy panem Jaroslavem Fialou na jméno RNDr. Zuckermann.

V daném případě soud žalobu zamítl, neboť má za to, že žalobce dostatečně neunesl povinnost skutkově tvrdit a dokazovat, ač o tom byl řádně poučen, neboť jak vyplývá ze samotné žaloby, byla žalovaná pravost pohledávky na základě směnky, vystavené dlužníkem TEKAZ, s.r.o., zastoupené RNDr. Tomášem Zuckermannem, jednatelem. Přičemž dle tvrzení žalobce bylo to za peníze poskytnuté dlužníkem na fungování společnosti TEKAZ, s.r.o. Tyto skutková tvrzení se ani před poučení dle § 118a odst. 1, 3 o.s.ř. nepodařilo napravit, neboť jak vyplývá z provedených důkazů, peníze, byť důkazně ve výši 18.000.000,-Kč, byly vloženy na účet RNDr. Zuckermannovi, který by měl být podle vystavené směnky jednatelem společnosti TEKAZ, s.r.o., tak se nepodařilo skutkově řádně dotvrdit, proč právě na účet tohoto člověka, proč nešly přímo na účet společnosti TEKAZ, s.r.o., proč nešly převodem z účtu tak, aby nebyly porušovány ustanovení zákona proti praní špinavých peněz a navíc žalobce tvrdil, že tyto peníze poskytl, přitom peníze vkládal Jaroslav Fiala a žalobce skutkově netvrdil ani neprokázal, na jakém základě byly tyto peníze, které měly býti žalobce, poskytnuty, resp. placeny, panem Fialou.

Z výše uvedených důvodů soud tedy žalobu zamítl, neboť má za to, že žalobce řádně neprokázal a řádně nedotvrdil skutečnosti, které by opravňovaly k vyhovění jeho žalobě, a to z důvodů uvedených výše, když skutková tvrzení nejsou úplná, a to přes zákonné poučení a ani důkazy neprokazují skutková tvrzení.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalovanému žádné náklady nevznikly, proto také nebyly žádné náklady přiznány, byť byl žalovaný ve věci úspěšný.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, a to ve dvojím vyhotovení.

Krajský soud v Plzni dne 22.07.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Reitspies, v.r. Michaela Kropáčková samosoudce