139 ICm 981/2010
Číslo jednací: 139 ICm 981/2010-34 KSPL 20 INS 5725/2010

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, proti žalovaným 1) Mgr. Ing. Haně Müllerové, Blatenská 21, 326 00 Plzeň, IS dlužníka Vladimíra Slacha a 2) Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , Alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň, o určení pravosti a výše popřené pohledávky, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací soudní poplatek Kč 1.000,-

Odůvodnění

Při přezkumném jednání dne 29. 7. 2010 ve věci KSPL 20 INS 5725/2010 dlužníka Vladimíra Slacha byly popřeny insolvenční správkyní i samotným dlužníkem nevykonatelné pohledávky žalobkyně 3.2. ve výši 32.592,-Kč a 3.4. ve výši 44.262,-Kč.

Po zahájení incidenčního sporu včasnou žalobou ze 16. 8. 2010 vzala správkyně i dlužník své popření částečně zpět, a to v případě pohledávky 3.2. v rozsahu 10.864,-Kč a v případě pohledávky 3.4. v rozsahu 14.754,-Kč. Za těchto okolností vzala žalobkyně žalobu zpět, a to v celém rozsahu. Navrhla zastavit řízení s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a požádala o vrácení soudního poplatku, když ke zpětvzetí došlo před prvým jednáním ve věci. Žalovaní vyslovili se zastavením řízení a s navrhovaným rozhodnutím o nákladech řízení souhlas.

Soud podle § 96 o.s.ř. řízení zastavil, dle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. rozhodl o nákladech řízení a podle § 10 odst.3 zákona č.549/1991 Sb. o soudních poplatcích rozhodl o vrácení zaplaceného poplatku Kč 1.000,-žalobkyni.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 29.03.2011

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová