139 ICm 98/2013
č.j.: 139 ICm 98/2013-17 KSPL 54 INS 98/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK J MENEM REPUBLIKY

Krajský soud V Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o., proti žalovanému JUDr. Dalimilu Mikovi LLM., IČ 71238573, Nová Seninka 79, 788 32, Staré Město o popření přihlášené pohledávky, takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného, přihlášená pod pořadovým číslem P-95 ve výši 7.800,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka PREFA-BETON Cheb spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu vPlzni pod spis. zn. KSPL 54 INS 3123/2012, neexistuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení (cestovné) ve výši 1.251,-Kč včetně 21%DPH, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Incidenční spor byl zahájen žalobou insolvenčního správce z 10.1.2013, doručenou soudu téhož dne, s návrhem na určení, že správcem popřená vykonatelná pohledávka žalovaného exekutora neexistuje. Žalujicí správce v žalobě uvedl, že předmětnou pohledávku popřel při přezkumném jednání dne 11.12.2012 s odůvodněnim, že exekutoru nevzniklo právo na odměnu a náhradu nákladů exekuce, nebot exekuce byla nařízena několik měsíců po zahájení insolvenčního řízení, takže v exekuci neměly být činěny žádné úkony a nemohlo být ničeho vymoženo a odkázal na nález Ústavního soudu ČR II ÚS 3726/11, podle kterého lze exekutorovi přiznat paušální náhradu nákladů a minimální odměnu, jen bylo-li dosaženo zpeněžení majetku povinného.

Důkazní řízení bylo uskutečněno při jednání dne 19.3.2013, k němuž se žalovaný omluvil a vyslovil souhlas, aby bylo jednáno a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti.

Z připojeného insolvenčního spisu KSPL 54 INS 3123/2012 soud zjistil, že účinky zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka nastaly 10. 2. 2012 uveřejněním vyhlášky s oznámením dle § 101 InsZ V insolvenčnim rejstříku. Dále soud zjistil, že dne 3. 10. 2012 bylo usnesením č.j. KPSL 54 INS 3123/2012-A-69 ve znění usnesení č.j. KSPL 54 INS

3123/2012-A-76 rozhodnuto o úpadku dlužníka. Toto rozhodnuti bylo k odvolání dlužníka potvrzeno Vrchním soudem V Praze č.j. 1 VSPH 17 24/2012-A-108.

Z přihlášky P-95 Věřitele č. 92 JUDr. Dalimila Miky LL.M., soudního exekutora soud zjistil, že věřitel je exekutorem, který přihlásil paušální částku odměny a nákladů Včetně DPH V celkové Výši 7 .800,-Kč z titulu exekuce nařízené usnesením Okresního soudu V Chebu č.j. 23 EXE 7911/2012-11 ze dne 11. 6. 2012, jímž byl JUDr.Mika pověřen provedením exekuce k uspokojení pohledávky VZP ČR za povinným PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o.

Z protokolu o přezkumném jednání z 11.12.2012 a ze Seznamu přihlášených pohledávek, list kpřihlášce č. P-95 Věřitele JUDr. Miky, soud zjistil, že správce popřel přihlášenou pohledáVku co do pravosti a výše 7 .800,-Kč s odůvodněnim, že insolvenční řízení bylo zahájeno již 10. 2. 2012, zatímco exekuce byla nařízena až 11. 6. 2012, takže exekutor nemohl zahájit vymáhání pohledávky a také nemohl nic vymoci. Proto ve smyslu nálezu Ústavního soudu ČR II ÚS 3726/11 nemá exekutor právo na náhradu nákladů, byt V minimální paušální Výši, a ze stejného důvodu nemůže žádat ani odměnu.

Po posouzení zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, vykonatelná pohledáVka byla správcem popřena správně, když bylo prokázáno, že insolvenční řízení bylo zahájeno několik měsíců před nařízením exekuce a exekutor se tedy měl řídit ustanovením § 109 odst.3 pism.c) zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen InsZ), podle kterého nelze během insolvenčního řízení exekuci provést a rovněž se měl řídit ustanovením § 46 odst.6 zákona č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád-dále jen EŘ), podle kterého exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor tedy neměl žádný důvod učinit cokoli, s čim by byl spojen jakýkoli výdaj jeho úřadu. Za nulovou činnost nelze V souladu s dobrými mravy žádat odměnu, a to ani V minimální Výši. V tomto smyslu lze na zde projednávaný spor aplikovat citovaný nález Ústavního soudu ČR II ÚS 3726/11.

Úspěšný správce vyčíslil jako náklady řízení pouze cestovné z jeho sídla V Karlových Varech k jednání V Plzni dne 19.2.2013 autem BMW 330d, při průměrné spotřebě 6,8 lt/ 100 km motorové nafty vceně 36,50 Kč/lt + 3,60 Kč/km za opotřebení vozidla, vzdálenost 170 km (2x85 km), tj. celkem 1.034,-Kč + 21%DPH, tedy 1.251,-Kč Včetně DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu V Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud V Plzni dne 19.02.2013

JUDr. Jan Blažek,V.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová